Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2021. május 1., szombat

megv'ltozott viszonyok a csal'dban

M. Nádasi Mária36alapegysége, sokféle módon jelenik meg. Mindegyik változatában bonyolult, s bár egyedileg is állandóan módosuló rendszer, amelyet a gyermekek mégis állandónak élnek meg, mert a biztonságot jelenti számukra (még akkor is, ha – mint oly gyakran – a „családegyesítés” rendre csak az ő fejükben, érzelmeikben, vágyaikban, fantáziá-jukban folyik). A fentieket mérlegelve megoldás lehet a család ernyő-fogalomként való értelme-zése. Eszerint tudomásul vesszük, hogy a család megjelenési formája változatos, de ha teljesíti a család funkcióit, akkor tekinthetjük családnak. De melyek ezek a funkciók? A hazai szakirodalomban hagyományosan a követke-zőket szoktuk említeni: a család érzelmi támaszt és gazdasági biztonságot nyújt tagjai-nak; a regenerálódás színtere; a közös kulturális identitás alapja; reprodukciós funkció, a gyermek szocializálódásának első közege – és ezt általánosnak feltételezzük. A valóság ismeretében kimondhatjuk, hogy bonyolultságuk, a társadalmi, gazda-sági körülményektől sok szálon való függésük miatt e funkciókat nem minden család, nem mindig tudja teljesíteni. Még abban is lehet különbség, hogy a társadalmi-kulturális hagyományok miatt melyik családban mikor, mire helyezik a hangsúlyt. (2003-ban nagy-mintás, reprezentatív összehasonlító pedagógiai vizsgálat alapján levonhattuk például a következtetést (Bábosik, Brunner és Nádasi, 2005): a család működésében legfon-tosabbnak tartott funkció mind a magyar fiatal felnőttek (19–29 évesek), mind a fiatal felnőtt gyermekkel rendelkező magyar lakosság körében a gazdasági biztonság meg-teremtése s konkrétan az idős szülők gyámolítása. A német (thüringiai) minta szerint a fiatalok a családdal kapcsolatos legfontosabb funkciónak azt tartják, hogy a család emocionális támaszt ad tagjai számára, a szülői minta szerint pedig a gyerekek anyagi támogatása a legfontosabb.) A funkciók jelentőségének és megvalósításának családokhoz kapcsolható kü-lönbözőségét tudomásulvéve elfogadhatónak, indokolhatónak látszik a családdal kapcsolatos kritériumoknak a legfontosabbra, kikerülhetetlenre csökkentése. Ez a ter-mészetes reprodukciós, szocializáló funkció. A továbbiakban ezért Bönisch és Lenz család-értelmezését fogadjuk el, amely szerint a család olyan generációk közötti kap-csolat, amely kapcsolat szülő-gyermek viszonyként írható le (Bönisch és Lenz, 1997).Ebbe a tág értelmezésbe belefér a szimbolikus család is. Mert, ahogy a kutatá-sok érdekesen és meggyőzően felmutatják, életünkben fontos szerepet játszhat az ún. szimbolikus család, amelybe mindenki beletartozik, akit akár közösen, akár egyénileg elér az emlékezet, a képzelet. A szimbolikus család narratívákban, személytől, időtől, szituációtól függően is változó narratívákban jelenik meg – lehetővé téve a családok, a családtagok, így a gyermekek számára is a párhuzamos többféleséget, a különböző szocializációs mintákkal való azonosulást, a szabadság (napi tapasztalatoktól függet-len) megélését (Boreczky, 2004.).A pedagógusok különböző, konkrét családokkal találkoznakA napi intézményes pedagógiai munkában a családnak nagy szerepe van azáltal, hogy az óvoda, az iskola mintegy társul a családhoz a gyerekek nevelésében. A gyerekek a nevelési intézményekbe az elsődleges szocializációs közösségből érkezve, oda tar-tozva jelennek meg. Ebben a helyzetben megjelenik a családok és az intézmények, a szülők és a pedagógusok együttműködésének szükségessége és kényszere. Ebben a kapcsolatban a család képviseli a folytonosságot, a pedagógusok a szakaszosságot. Ezért általában nem a család elméleti értelmezése szokott a téma lenni a pedagógusok beszélgetéseiben, a szülők között, hanem a különböző családok, mint nevelési közegek A megváltozott családok hatása a gyermekekre37hatása, folytonosan változó hatása a gyermekekre, s ennek következtében a pedagó-gusok feladatainak változása, vagyis a pedagógusok és a konkrét családokkal való ta-lálkozás milyensége. Ebben az összefüggésben az egyes családok és az intézmények, pedagógusok konkrét sajátosságai, összeillésük vagy eltéréseik a meghatározóak. Összeillés esetén – szerencsés esetben, ha a nevelési törekvések a gyermekek szükségleteivel összhangban vannak – a pedagógiai hatékonyság erőteljes és pozitív lehet. Eltérés esetén, különböző – pedagógiailag megkérdőjelezhető helyzetek – ala-kulhatnak ki. Például: a család segít a gyermeknek értelmezni az iskolai élményeket; az iskola lemond a gyermek neveléséről, oktatásáról, hivatkozva a család szintjére, ellentétes törekvéseire, közönyére stb. Ezt a komplex kérdéskört leszűkítve a továbbiakban csak azokra a családi jel-lemzőkre utalunk, amelyek jelenleg a pedagógusok számára általában vagy egy ré-szük számára mindenképpen szokatlanként jelennek meg, amelyekkel saját életükben korábban valószínűleg nem vagy másképp találkoztak. A pedagógusok részéről a megszokottól, ismerttől való eltérő működés miatt gyakran fogalmazódik meg elégedetlenség, kritika általában a családokkal szemben. Ezzel összefüggésben kiindulásul két dolgot mindenképpen érdemes figyelembe ven-ni. Egyrészt a család hatása és a gyermek intézményes „beválása” (nevelhetősége, oktathatósága) között kizárólagos és közvetlen kapcsolatot feltételezni leegyszerűsí-tő, behaviorista szemléletmód lenne, még az iskola és család összeillése esetén is. A gyerekek nem a családi hatások passzívan elszenvedett, kizárólagos lenyomatai. A döntő folyamatok a családi hatások mellett az intézményes nevelés által is (és ter-mészetesen az adottságok, a média és más hatások, tevékenységek által is) befolyá-solt „fekete dobozban” zajlanak. A gyermeki psziché valamennyi hatást filterként szűri meg. Másrészt a pedagógusok nem általában a családokkal kerülnek kapcsolatba, hanem konkrét családokkal. A továbbiakban arról gondolkodunk, hogy melyek a családok közötti különbségek pedagógusok által is akceptálandó/akceptálható legfontosabb forrásai. E források kö-zül a következőket emeljük ki: • a családok által képviselt értékek különbözők;• a diákok eltérő szerkezetű családokból érkeznek; • a családok élethelyzete az éppen aktuális krízisek miatt jelentősen különbözhet egymástól;• a családtagok egészségi állapota alapvetően meghatározza a gyermekek élet-minőségét;• a családok társadalmi, gazdasági helyzete nagy eltérést mutathat;• a család valláshoz való kapcsolódása befolyásolhatja az iskola elvárásaihoz való viszonyulást; • a család nemzetiségi, etnikai hovatartozása sajátos nevelési szokásokat alapozhat meg;• a családokban megjelenő laikus pedagógiai nézetek meghatározzák a családi nevelés légkörét, sajátosságait.A család által képviselt értékek különbözőkKiinduló tételként kezelhetjük, hogy a családok élete mindig is értékek (preferált esz-mények, morális nézetek, magatartásmódok, javak, körülmények) mentén szervező-dött, bár ezekkel az értékekkel a családok nem feltétlenül voltak/vannak tisztában. A különbségek a családok által (tudatosan vagy nem tudatosan) preferált értékek tar-talmában vannak, amely értékek az életmódbeli, a társadalmi-politikai változásokra érzékenyen reagálnak. (Leglassabban talán a morális értékek változnak.) M. Nádasi Mária38A szociológiai értékkutatások korábban már kimutatták, hogy a magyar társada-lomban a családok nagymértékben különböztek abban, hogy milyen értékeket prefe-ráltak, bár a társadalmi ideológia az egységességet sugallta, sőt – nehezebb időkről lévén szó – kifejezetten elvárta (Hankiss, 1983).A pedagógiai kutatások szerint nem kevésbé színes a helyzet abban a tekintet-ben sem, hogy a családok (szülők, gyermekek), illetve a pedagógusok mit tekintenek értéknek a pedagógiailag értékelhető közegek működésében, mit preferálnak egymás működésében. Ezek az értékek elvárásokként, meglétük esetén elismerésként, hiá-nyukat tapasztalva, feltételezve kritikaként jelennek meg. 2012-ben általános iskolai tanulók és szüleik körében végzett (a 2002. évi vizs-gálat szempontjait bennfoglaló, de új elemeket is tartalmazó) reprezentatív vizsgá-latunkban megállapíthattuk, hogy az általános iskolás diákok szüleinek elvárásaiban egyaránt találkozunk az állandósággal és a változó körülmények miatt megjelenő új elemekkel. (Hunyady és M. Nádasi, 2014) Így tíz éves távlatban tovább erősödött az iskola eredményességével kapcsolatos elvárás (továbbtanulásra felkészítés), mint állandó elem, viszont új elemként jelent meg az iskolai fizikai biztonság igénye. A vizs-gálat időbeli körülményeit tekintve ezzel összhangban azt is megállapíthattuk, hogy értékek szintjén a családokat tekintve csak lassú változásra lehet számítani, a szülők értékeit nem annyira a divatos társadalmi jelszavak, mint inkább a gyerekek iránt ér-zett felelősség, szeretet, a saját iskolai tapasztalatok határozzák meg. Ugyanebben a vizsgálatban megpróbáltuk azt is felderíteni, hogy a diákok szá-mára mi jelenti az értéket az iskolához kapcsolódóan. A diákok az önállóságot, a na-gyobb személyes figyelmet, a társadalmi nemükből eredő különbségek figyelembevé-telét várják el, tekintik értéknek az iskoláról gondolkodva. Kutatásunkban a szülők iskolával kapcsolatos értékeit saját gyerekeik igényeivel hasonlítottuk össze, megállapíthattuk, hogy családon belül valószínűleg sem egybe-esés, sem ellentmondás nincs az értékek között: a szülők és a gyerekek helyzetükből adódóan mást emelnek ki értékként a pedagógiai folyamatra vonatkozóan. A pedagó-giai értékek a szülők esetében szerep-, a gyermekek esetében szükségletspecifikusak. A családot illetően nincsenek örök, stabil értékek. A családok értékei a család-tagok szükségletei, élethelyzete alapján alakulnak ki, s az együttélés során sajátos, egyedi egyveleget képeznek. Ezekkel találkoznak a pedagógusok. Az eltérő családi struktúra Ahonnan a gyerek érkezik, szerkezete szerint lehet (ha csak a leggyakoribb és legegy-szerűbb formációkat tekintjük):• nukleáris család – szülők és gyermekek élnek együtt; • egyszülős család – válás, haláleset, a szingli életmód (önkéntes vagy kényszerű vállalása) miatt;• mozaikcsalád – újraházasodás eredményeként;• nagycsalád – legalább három generáció együttélése esetén.A multilokális család (Bertram, 1997) esetében pedig már a közös háztartás sem jellemző a családra. A családszerkezet többféleképpen is kihathat arra, hogy milyen iskolás lesz a gye-rek. Ha a hagyományos struktúrának megfelelően az apa és az anya is tagja a család-nak, a gyereknek módja van a világos szerepek, minták megismerésére. Ha a családban több gyerek van, a testvérsorban elfoglalt helyzetétől függően tanulhat meg az iskolában is megjelenő viszonyulási módokat. Ha különböző generációk élnek együtt, lehetőség van a különböző értékrendek megismerésére, ütköztetésére. Egyszülős családban ta- A megváltozott családok hatása a gyermekekre39pasztalatokat szerezhet a gyermek arról, hogy a napi életvezetés milyen szerepkonflik-tusokhoz vezet, és ez milyen következményekkel járhat a vele élő szülőt illetően. Külön kérdés lehetne, hogy mit jelent, jelent-e valamit a gyerek számára a nem-há-zasság körülményeibe való beleszületés, illetve ha a családszerkezet az óvodás, iskolás évek alatt változik. Friss statisztikai adat, hogy jelenleg nálunk minden negyedik gyerek nem-házasságban élő szülőktől, vagy egyedül élő anyától származik. És az arány va-lószínűleg növekedni fog. Hiszen 1980-ban a nem házas kapcsolatból származó szüle-tések aránya 7,1 %, 1998-ban már 26,6 % volt (Pongrácz, 2015), 2014-ben 47,6% volt (Statisztikai Tükör, 2015). (Egyáltalán, arról, hogy a nem-házasság körülményeibe való beleszületés vezet-e nevelődési specifikumokhoz, nincs megbízható tudásunk.) Ha a családszerkezet az iskolás évek alatt változik (testvér születése, szülő ha-lála, válás, újraházasodás, kivándorlás, elköltözés - visszaköltözés) rányomhatja a bélyegét a gyerek viselkedésére, tanuláshoz való viszonyára stb. A statisztikai kimuta-tások szerint a gyerekek életét gyakran érzelmi válságba sodró válások száma nálunk is egyre nagyobb mértéket ölt. Az ezredforduló után évente 25 000 válás, 2012-től némi csökkenés tapasztalható, igaz, hogy csökken a házasságban élő párok száma is. 2013-ban 20 000 válást (Statisztikai Tükör, 2014) regisztráltak.A hazai házasodási szokások (hasonlóan a nyugat-európai gyakorlathoz) az utóbbi évtizedben átalakulnak, konkrétan egyre idősebb korban házasodnak a férfiak és a nők. Pontosabban fogalmazva, egyre későbbi életkorokban egyre kevesebb esetben szánják el magukat házasságkötésre (Maksay, 2013). A szülők életkora a gyerek nevelődése szempontjából nem mellékes. A generációk közötti időbeli távolság növekedése hozzá-járul az értékek, a szükségletek, a szokások, az ízlés területén való távolódáshoz. Hasonló következményekhez vezet az a gyakori helyzet is, hogy fiatal anyák és idősebb (régebben inkább nagyapa korabeli) férfiak vállalkoznak közös gyermekne-velésre. Az ilyen családi struktúrákban a családi nevelés típusos ártalmaként gyakran jelenik meg a túlféltés, ami az iskolai társas helyzet elfogadását, az abba való beillesz-kedést a gyerek számára meglehetősen nehézzé teheti. A családszerkezet változása nemcsak az életmód, hanem mindig az érzelmi kap-csolatrendszer átalakulását is jelenti, amelyet a családtagok különböző előjellel és intenzitással élnek át. Ezeket a változásokat a gyerekek megélhetik veszteségként is, és természetesen ugyanilyen eséllyel megnyugvásként is, érzelmileg gazdagodva.Azonban arra érdemes számítani, hogy az e változásokat megelőző, nem ritkán elhúzódó folyamatok lekötik, az iskolai tanulástól elterelik a gyermekek gondolkodá-sát, figyelmét, gyakran feldúlják érzelmi életüket. A felnőttek életének olyan szegmen-seibe nyernek nem ritkán betekintést, olyan jelenségekkel, folyamatokkal szembesül-nek, amelyeket korábban a felnőttek titkoltak gyerekeik előtt. A gyermekek találkozása ezekkel az érettségi szintjüket meghaladó tapasztalatokkal, az ezekkel való értelmi, érzelmi birkózás elvonhatja figyelmüket az iskolai tennivalókról. Ennek következmé-nye lehet az iskolában a motiválatlanságon, figyelmetlenségen kívül a feszültség leve-zetésére alkalmazott verbális vagy fizikai agresszió (gyakoribb) megjelenése is.A családok aktuális életciklusaA családok életciklusainak felismerése, leírása, az egyes szakaszokból való átmenet problémái, a normatív krízisek értelmezése a múlt század második felében jelentek meg a pszichológiai szakirodalomban. A dinamikus családpszichológia megalapítójá-nak Hill és Rodgers tekinthetők, munkásságában Ericson is jelentős szerepet szán a családi életciklusok leírásának. M. Nádasi Mária40Hill és Rodgers alapján a gyermekkel rendelkező családok életciklusai a követ-kezők:• az újonnan házasodott pár,• a csecsemős család (0–3 éves korig),• a kisgyerekes család (3–6 éves korig),• a serdülőkorú gyerekes család,• a felnövekedett gyermeket kibocsátó család,• a magukra maradt, aktív szülők,• az inaktív, idős házaspár.A normatív krízisek abból adódnak, hogy a változással, fejlődéssel új szükség-letek jelennek meg, ennek következtében újfajta működésre, új kapcsolatokra kerül sor, amelyek egyaránt vezetnek nyereségekhez, veszteségekhez, olykor működési zavarokhoz, elakadásokhoz (Komlósi, 1997).A családdal kapcsolatos változások miatt azt mondhatjuk, hogy nincs arra esély, hogy ezek a normatív családi krízisek a leírások szerint „szabályosan”, lineárisan kö-vetik egymást, hiszen két vagy több ember (sokszor változó) együttéléséről van szó. A családi krízisek az egyéni krízisek egyidejű összegeződéséből adódnak. Inkább az tekinthető életszerűnek, hogy egy családban egyszerre, párhuzamosan több krízis ál-lapot is kibontakozik. Például a serdülőkori krízis fázisában élő fiatalnak testvére szü-letik, s miközben az új gyerek öröme-gondja az életközépi krízisben levő az anyára há-rul, az idősödő apa már a kapuzárási pánik rémével viaskodik. A nagyszülők időskori kríziseire így aztán kevés családi figyelem jut. A normatív krízisek sajátos természete, hogy következményeit tekintve a család egészét, az együttélők mindegyikét érinti, a családtagokat összekötő kommunikációs, érzelmi kapcsolatrendszeren keresztül. Miközben természetesen mindenki a saját krí-zis állapotából is tovább akar lépni. És gyakran van olyan helyzet is, amikor a normatív krízisek mellé a családokban akcidentális krízisek is megjelennek, mint például vala-melyik családtag kivándorlása vagy éppen visszatelepülése, válás, betegség, halál. A családi krízisekből, a gyerek kríziseiből való továbblépés segítése csak olyan mértékben lehet a pedagógus feladata, hogy nem nehezíti a helyzetet. Megfelelő arány-érzékkel rendelkezve például látja, hogy milyen jelentősége van egy diák életében apja elvesztésének vagy akár csak egy (rosszul sikerült) dolgozatnak. Ami a pedagógustól az ilyen helyzetekben elvárható: a pszichológiai tájékozottság, érzékenység, a krízis jeleire való felfigyelés, értő reagálás; az akcidentális krízisek okozta feszültségeken, pszichés elfordulásokon együttérzéssel való átsegítés, támogató kapcsolathoz való irányítás. A családok egészségi állapotaA statisztikai adatok szerint a mai magyar társadalom egészségügyi helyzete romlik. A születéskor várható élettartam nálunk lényegesen alacsonyabb, mint az EU országo-ké. (A magyarországi átlag 74,23 év, az EU országok átlaga 79,31 év volt 2010-ben.) Ami az életminőséget illeti, a felnőtt lakosság életét végigkíséri a stressz. A depresz-sziós tünetegyüttes a 45 évnél fiatalabb férfiak esetében 19%-ban, a nőknél 22%-ban van jelen. Érdemes felfigyelni arra, hogy a gyerekes fiatal nők körében a depresszió még gyakoribb, 24% (Kopp és Skrabski, 2009) Az meg már szinte közhely, hogy a ká-ros szenvedélyek tekintetében igencsak előkelő helyen szerepel az ország. A családtagok fizikai állapotából, betegségéből adódó helyzete rányomhatja bélye-gét a gyerek gondozottságára, kedélyére, gyakran lehet a háttere az elkalandozó figye-lemnek, a fáradtságnak. Egy baleset következményeit, egy gondozásra szoruló beteg nagyszülővel kapcsolatos gondokat egy diák sem tudja az iskola kapun kívül hagyni. A megváltozott családok hatása a gyermekekre41Sokkal nehezebb felderíteni a család mentális problémáit. Rainer Winkel (Winkel, 1981) a következő neurotikus családtípusokat írja le: • Az „elszigetelő család”, amelyre az jellemző, hogy valamelyik tagját kizárja a családi kommunikációból, üzengetnek egymásnak. („Mondd meg a lányodnak...”)• A „viaskodó család”, amelyre az jellemző, hogy a szülők egymással harcolnak, vetélkednek az egyetlen gyermek szeretetéért, vagy a másik gyerek szeretetéért is. (Gyakran alakul ez így válások esetén, miközben a gyermek mindkét szülő szeretetéért harcol.)• Az „ambivalens család”, amelyre az jellemző, hogy a családtagok között szeretet és gyűlölet kapcsolatok egyaránt fennállnak, de a kapcsolatok nem kölcsönösek. Ezek a kapcsolatok egyensúlyi helyzetbe merevednek. Új tag megjelenése esetén (féltve a kialakult egyensúlyt) egységesen ellene fordulnak. • A „kulisszacsalád”, amelyre az jellemző, hogy a családtagok egymás számára játszanak el olyan érzelmeket, szerepeket, amelyek nincsenek. Túlélési stratégi-ájuk a double-bind kapcsolat. • A „körcsalád”, amelyre az jellemző, hogy mindenki szeret valakit a családban, de ő a szeretetet mástól kapja. Minden kapcsolatban van egy szerető és egy szere-tett, amely kapcsolatban a fölérendeltség a szeretett személyre jellemző. • Az „úr és szolga” családra az jellemző, hogy az alávetettségből a szolga hely-zetben levő családtag továbbadja az őt ért gyötrést, vagy éppen lázad ellene, garantálva a belső összeütközéseket. • A „gettócsaládra” az jellemző, hogy a családtagokat szorongással teli kapcso-latok fűzik össze, a családot érő külső eseményeket fenyegetésként élik meg, bezárkóznak. Az egyes típusokat Winkel konkrét esetekkel szemlélteti, s egyben jelzi, hogy ez korántsem zárt, végső felsorolás, a rendelkezésére álló esetek tipizálását végezte csak el. Kiemeli, hogy a család működése mögött mindig az egyének élettörténete áll, a családi neurózisok gyökereit a családtagok életeseményeiben lehet/kell keresni. A hazai szakirodalom jóval differenciáltabb, szakszerűbb, modernebb, ugyanak-kor tapintatosabb megközelítést sugall a „sérülékeny család” kifejezéssel. Az e témá-ban pedagógusok számra készített kézikönyv a családot önszabályzó rendszernek tekinti, s nemcsak keresi a mentális problémák felismerését segítő tüneteket, követ-kezményeket, hanem a gyógyítás lehetőségeit is, különös tekintettel a játékra (F. Las-sú, 2011; Kolosai, 2011).A kézikönyv szembesíti az olvasót azzal, hogy a társadalom romló fizikai-mentá-lis állapota az iskoláskorú népességre is rányomja a bélyegét. A felnőttek problémái a gyerekekkel való bánásmódban is megjelennek, ezek közül az elhanyagoláson túl a verbális, a fizikai, az érzelmi és a szexuális bántalmazást tartjuk számon. Magyaror-szág a huszonhét legfejlettebb OECD ország közül gyermekbántalmazás terén hátul-ról a negyedik a rangsorban. Egy feltárt esetre huszonöt feltáratlan jut. Ennek a tüne-teit észlelve azonnal lépni kell a gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül. A mentális megsegítés már nem tartozik a pedagógus hatáskörébe, de a segítők értesítése, szük-ség esetén a segítők javaslatainak támogatása, felerősítése, kötelező feladata (Hajdú, 2011).A családok társadalmi, gazdasági helyzete A családok társadalmi, gazdasági helyzete az iskolából tekintve a családok munka-vállalási és anyagi lehetőségeiben ragadható meg. Szegénység, gazdaság – minden társadalom gondja. Szépirodalmi művek sora vall arról például, hogy mit jelentett Ma-gyarországon valamikor iskolában szegény gyereknek lenni (vö. például Móra Ferenc művei). M. Nádasi Mária42Az utóbbi évtizedekben a magyar társadalomban ismét megismert (nagymérté-kű) munkanélküliség, az ennek nyomán kialakuló gyermekszegénység feltétlenül ront-ja az iskola hatékonyságának esélyeit. Az UNICEF 29 fejlett országra kiterjedő vizsgá-lata szerint a magyar gyermekek (1–16 éves korig) 20,6%-a súlyosan deprivált, azaz súlyosan nélkülöző. Ez az érték még rosszabb az egyszülős háztartásokban (47,3%) és a munkanélküli háztartásokban (64,9%) (UNICEF Report Card 10).A gyakran éhes, személyes (fizikai és érzelmi) szükségleteiben hiányt szenvedő, a felnőttek reménytelen életét saját lehangoló perspektívájának tekintő gyermekek, fi-atalok az iskola funkcióinak hivatalosan elfogadott koncepciójától, az iskola hagyomá-nyos működésétől nagyon távol vannak. A szegény települések egyre gyengébb telje-sítménymérési eredményei mögött – ebben biztosak lehetünk – nem csak pedagógiai okok vannak. Pedagógiai eszközökkel az iskola céljai, elvárásai és a napi életmód közötti távolság egyre nehezebben, világosan szólva, nem is leküzdhető. Ugyanakkor kialakult, alakul a társadalomnak egy olyan rétege is, amely anya-gilag, lehetőségeit illetően lényegesen jobb helyzetben van, mint akár a pedagógusok zöme. A diákok egy kis része szüleivel utazik, külföldön nyaral, világot lát, a legmo-dernebb informatikai eszközökkel rendelkezik, amelyek segítségével minden jót és rosszat megtanulhat. Illúzió lenne azonban azt hinni, hogy a pedagógusok számára ezek az együttműködés szempontjából vágyott családok. Gazdagság – szegénység, ez mindig így volt. De korábban az anyagi szerénységet a társadalom szemében pó-tolta a műveltségbeli gazdagság, a pedagógus professzió magasra értékelése. A „tisz-tes szegénység” becsülete. A mai „új gazdagok” életvitele, szemléletmódja gyakran távol esik az iskola, a pedagógusok elképzeléseitől. Az iskola és a családok közötti feszültségek, távolságok nagyon gyakran éppen olyan nehezen leküzdhetők, mint a szegénység esetében. Különösen, ha ezt a helyzetet még színezi a rendkívül jómódú-ak pökhendisége, a pedagógus kisebbrendűségi érzése, irigysége , hiszen ez utóbbi-ak is elhomályosíthatják a pedagógiai tisztánlátást. A család valláshoz való kapcsolódásaMagyarországon vallásszabadság van. A szociológiai kutatások szerint a fiatalok egy-re kevésbé vallásosak, a vallásosakra pedig gyakran jellemző a vallási individualizáció (a nem egyházi tanítások követése). A jelenlegi fiatalok szülei a 60-as, 70-es évek-ben, a vallás háttérbe szorulásának idejében szocializálódtak, ezért gyermekeiknek is csak kismértékben biztosítottak vallásos nevelést. A fiatal szülőknek a rendszerváltás után a valódi vallásosság megélése mellett lehetőségük nyílt a vallási kulisszák di-vatból, esetleg karrierizmusból való követésére is, ám mindez a gyermekek vallásos nevelése szempontjából érthetően nem jelentkezik pozitívumként. Ez magyarázhatja, hogy a 2000-ben megkérdezett fiatalok (15–29 évesek) 38%-a nyilatkozott úgy, hogy a családban vallásos nevelésben részesült, 2012-ben ez az alacsony érték is 27%-ra csökkent. Egy friss kutatási eredmény szerint a szülők az iskolától nem is várják el a vallásos nevelést (Hunyady és M. Nádasi, 2014). Ami inkább meglepő lehet, az egyhá-zi iskolák csak kismértékben tudják pótolni a család vallásos nevelését (Rosta, 2013) .Állami iskolában tanító pedagógus számára a diákok bármilyen valláshoz való tar-tozása csak akkor jelenthet igazán kérdést, ha olyan feladatok, események lennének aktuálisak, amelyeket tilt a tanuló vallása. A pedagógus számára egy feladat adódik: a vallási tiltások tudomásulvétele, és olyan körülmények megteremtése, hogy ez ne vezes-sen a gyerek kirekesztéséhez. Fontos ezért, hogy a pedagógus megismerje a vallások napi életet befolyásoló elvárásait, s képes legyen ezeket előítéletek nélkül akceptálni. A megváltozott családok hatása a gyermekekre43A család nemzetiségi, etnikai hovatartozásaSzínes és egyre színesebb a kép abban a tekintetben, hogy az egyes intézményekben milyen vállalt és nem vállalt nemzetiségű, etnikai hovatartozással rendelkező diákok tanulnak együtt. A pedagógusok számára ez a körülmény azért lehet fontos, mert a nemzetiségi, etnikai hovatartozás mind a korábban említett értékeket, mind a családi nevelési szokásokat, a valláshoz való tartozást befolyásolhatja.Magyarországon legnagyobb szakirodalmi háttere a romák családi nevelésével kapcsolatos tudásnak van, hiszen a népességen belül a legnagyobb etnikumot legré-gebben ők képviselik. Ma már elmondható, hogy azon a korszakon túl vagyunk, misze-rint „a cigányok nem nevelik a gyerekeiket”. Ma már – szerencsére – kezd közhely lenni, hogy nevelik, csak mások a nevelési szokásaik, hagyományaik, körülményeik. Az isme-retek terén bekövetkezett változás természetesen csak akkor vezet a cigánygyerekekkel hatékony bánásmódhoz, ha attitűdváltozás is kíséri (Forray és Hegedűs, 2003).A jelenlegi körülmények között a családok nemzetiségi hovatartozásából, neve-lési szokásokból adódó pedagógiai kérdések megsokasodhatnak. Keveset tudunk a Magyarországra bevándorlók gyerekeivel való foglalkozásról. Pedig már 2014-ben, az engedéllyel, huzamosan itt tartózkodó külföldi bevándorlók száma 138 000 volt. A lakosság 1,4%-a. (A bevándorlók 74%-a Európából, 19%-a Ázsiából, 3%-a Afrikából és az amerikai kontinensről érkezett.) (Statisztikai Tükör, 2014). A különböző kultúrákhoz tartozó családok nevelési értékei, szokásai nagymér-tékben különbözhetnek egymástól, befolyásolhatják a pedagógiai intézményekben szükségesnek tartott eljárásokat is. A pedagógusok más kultúrák, más kultúrák családi nevelési szokásai stb. iránti nyitottsága, az ebből elvonható következtetések figyelem-bevétele az egyes gyerekekkel, gyerek csoportokkal való foglalkozásban meghatáro-zó lehet. Másrészt a gyerekek különböző nemzetiségekhez való tartozása segítheti az iskolák multikulturális nevelésének élményszerű megvalósítását. Az iskolába járó, több nemzetiséghez tartozó tanulókkal való foglalkozás a ko-rábbi években nálunk nem kapott nagy hangsúlyt. Biztos, hogy a nemzetközi pedagó-giai gyakorlat megismerése ezen a területen segítséget adhat. Az osztrák, a német, a holland közoktatás már évtizedek óta halmozza jó eredménnyel ezen a téren a tapasz-talatokat. De a hazai intézményeknek is van már tapasztalatuk, hiszen a bevándorlók gyerekei számára évek óta biztosítják az óvodai, az iskolai nevelést. A hazai intéz-mények egymástól való tanulása, a külföldi tapasztalatok megismerése akár azonnali segítséget nyújthat, hiszen jelenleg több erről a területről a gyakorlati tudás, mint a tudományos kutatás eredményeként megfogalmazott. Hétköznapi pedagógiai elméletek a családi nevelés hátterébenA családokban a felnőttek természetesnek tartják nevelő szerepüket, feladatukat. Te-szik mindezt annak ellenére, hogy nincs ilyen tekintetben képzettségük. Saját köz-vetlen és közvetett tapasztalataik, a szépirodalom, az ismeretterjesztő irodalom, az internetben olvasott írások alapján kialakuló elképzelés a felnőtt szerepéről a gyermek nevelésében befolyásolja, hogy a családok nevelése hogyan alakul (M. Nádasi, 1999).Ez is olyan tény, amelyik a nevelés történetével egyidős. Csak a nem-professzio-nális tudásnak, a hétköznapi pedagógiai elméleteknek a tartalma változik. A neveléstör-téneti kutatásoknak az a vonulata, amely a társadalom által konstruált gyermekképpel foglalkozik, meggyőzően mutatja be, hogy a korábbi évszázadok gyermekkel kapcso-latos nézetei változtak abban a tekintetben, hogy a gyermeket ördöginek, angyalinak, #1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése