Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. július 31., szerda

AZ ALSÓ AJAK BŐRALATTI ÉRDAGANATA


#1 Dr.BauerBela

GONDOLATOK A MAI IFJUSÁGRÓL

Gondolatok a mai ifjúságról 
Köztudott, hogy az állatot az ösztön, az embert alapvetően az ész, s annak szellemi tartalma, a gondolkodás vezérli. S ez így természetes. -Baj csak akkor keletkezik, ha az ész elveszti irányító szerepét, és mindinkább helyet ad a keletkező vágynak, a káros szenvedélynek, amely előbb-utóbb rabjává teszi a fogékony embert. Az ilyen ember, ha szenvedélyének nem élhet, letargiába esik, minden gondolatát vágyának kielégítése köti le. Mivel mással érdemben foglalkozni nem képes, elveszti erkölcsi érzékét, józan ítélőképességét és szemérmét. Gátlástalan, léha élete során mohón habzsolja a gyönyör italát.
Nagyon szomorú, hogy a mai ifjúságnak egyre nagyobb hányada válik valamilyen káros, romboló szenvedély rabjává. Elengedve magát, éli kisbetűs életét, s csinálja, amit tegnap abbahagyott, mert nincs kellőképpen veszélyességének megfelelően felvilágosítva arról, hogy a gyönyör habzó serlegében valójában méreg van, amely a józan életvitel ellenében hat, s fizikailag is rombolja a szervezetet. Az egyél, igyál, szórakozz, hisz egyszer élünk, a halál után már úgy sincs gyönyör elve, sajnos, ma már többnyire elfogadott mottó az ifjúság életelvei között.
-Ezt látja nyíltan, csupasz valóságában és hallja sok gyermek, s miközben úgy gondolja, ha ifjúvá serdül, neki is ilyen modern felfogású életet illik élni. Magára aggatja az élet természetellenes kicsapongásait, pótcselekvéseit, hiszen konkrétan még nem ismertek előtte azok káros következményei. Először ezt kíváncsiságból teszi, később viszont már a megszokás ejti rabjává.
Az is közismert, hogy a természet sosem téveszt meg senkit, méginkább nem hazudik. Aki annak józan, intő szavát figyelmen kívül hagyja, az elkerülhetetlenül áldozata lesz demoralizáló szenvedélyének, koravén, csenevész lesz, s eléri a romlott idegzetűek betegsége, a delírium. Ha a szülői apa ilyenné lesz, akkor nem kizárt, hogy a beteg törzs satnya vesszőt fog nevelni. Ahol a káros szenvedély bármilyen formája táptalajra talál, elburjánzik.
Ezért a felnőtteknek arra kell törekednie, hogy a felnövekvő nemzedéknek ne mutasson rossz példát a könnyelmű, szenvedélytől terhes életre. Nyújtson gondosabb nevelést, s ne hagyja a serdülő fiatalokat céltalanul kószálni. Szülők, pedagógusok és mindannyian vezessük fiatalajainkat a tiszta erkölcs útján a nemes cél felé, ahol alkotó vágyaik teljesülhetnek. Ügyeljünk nagyon rájuk, óvjuk őket a romboló környezeti hatásoktól. Az erkölcsös, tettre kész nevelés nemcsak a hazafiasság iránt teszi fogékonnyá az ifjúságot, hanem jótékony hatással van a közbiztonságra is. Csak az olyan nemzet ifjúsága lehet életképes és boldog, amelyet nem nihilista szemlélet, hanem alkotó vágy vezérel. Küzd minden lehetséges módon a faji megkülönböztetés, a rasszizmus ellen.
A kamaszt az érzelmek zűrzavara nyűgözi, az ifjú az értelem harcait vívja. A kamasz magába gubódzik, a másik emberben is csak azt becsüli, ami őhozzá hasonló.
- Az ifjú érzékei megnyílnak a külső világ befogadására, őt már a másik ember is érdekli, pontosabban a véleménye érdekli, mert a viták harcában a világnézetét akarja megtisztítani és megalkotni. A kamasz célja, hogy saját kamaszkorát megoldja, az ifjúé már jövőbe vetett cél.
Az életben legnehezebb az a rövid korszak, mikor a fiatal lélek a család, az iskola és saját rabságából az önálló gondolkodásra és a szabadságra érik. A diákok az ifjú korban már nem azt kérdeznék: Tanár úr, hogy van ez? Hanem azt, hogy: Mi a tanár úr véleménye erről? És ha őszinte véleményt hallhattak, megtisztelik tanárukat azzal, hogy vitába szállnak vele. Így aztán vitáznak szinte vég nélkül, kétkednek, maguk erejéből akarják kiküzdeni az igazságot. (Ami új a világban, az szinte mindig kétkedéséből származik.) Nagy baj volna akkor, ha az ifjúság már nem is vitatkozhatna, mert ha már ezt sem lehet vagy nem érdemes, akkor az ifjú harcos (titán) kiáll a küzdő seregből. Ugyanis a mai ifjúság társadalmi érzékenysége és érdeklődése rendkívül erős.
Meglehetősen sok olyan jelenséget tapasztalunk, benyomást szerzünk a mindennapi életben, amelyek arra késztetnek, hogy kétségbe essünk a jelenlegi ifjúság felett. Arról van szó, hogy a jelen kor ifjú nemzedéke nem tűnik olyan erőteljesnek és alkotóképesnek, mint amilyen mértékben szüksége lenne azoknak, akik két évtized múlva örökünkbe, az idősebb korosztály helyébe lépnek. A mai ifjú nemzedék merőben másnak látszik, mint mi voltunk, amikor könnyű szívvel, vasakarattal és pezsgő életkedvvel tettük magunkat túl a világ bajain, a hétköznapi nehézségeken, amelyekből bizony volt nem kevés, és jutott minden fiatalnak. Volt alkalom a hazaszeretetből is példát mutatni! Így tört be évszázadokkal ezelőtt az ifjúság az eszmék harcosaként a mindenkori közéletbe: kételkedett, mert az igazságot kereste, vitázott, hogy bizonyossághoz jusson. Az erényes ifjút a művészet és a népek meséi korszakokon át harcosként ábrázolja, olyannak, aki megküzd a hazugság és a halál erőivel, a jó tündérért és az új alkotó szellemért.
Azt mondtam: látszik. Ez valójában inkább csak látszat.
A realitás az, hogy a jelen ifjúságban éppen úgy megvan a jóra, a nemes szándékra való hajlam és az erőfeszítésre való energia, mint bennünk volt, csakhogy azok ma már más formában, a régiektől teljesen elütő külsőségekben mutatkoznak meg. A kor szellemének és világnézetének gyökeres átalakulásával más lett a fiatalság magatartása is, melyet nagyrészt mi, régiek, neveltünk és vezettünk az új világba.
A társadalmi átalakulással változott a családi és az iskolai nevelés. A régi ugyan még elevenen él, de az új már meggyökeresedett, fejlődik, noha még nem virágzik. E kettősség megzavarja a felnőtt ifjú gondolkodását, bizonytalanná teszi ítélőképességét. Előítéleteivel nem tud zökkenőmentesen beilleszkedni a demokratikus világba, mert szinte nap mint nap közvetlenül vagy közvetve, tudatosan vagy akaratlanul ő maga is részese a konfliktusoknak és a kompromisszumos megoldásoknak. Elgondolkozva csodálkozik mindezeken, hiszen a szülői házban és az iskolában egészen más képet festettek, ábrázoltak az életről, mint azt valójában mutatja a körülötte lévő mikro- és makrovilág. Átmenetileg tanácstalanul szemlélődik az ifjú, keresi ugyan a beilleszkedés lehetőségeit, de ahhoz  sok esetben  körülményesen lehet eljutnia. Ezért látjuk a fiatalokat szögletesnek, olykor esetlennek, kevésbé élelmesnek és állhatatlannak.
Szeretnének az ifjak tanulmányaik befejezése után a társadalom aktív tagjai lenni a termelő, az alkotó munka frontján. Akiknek azonban ez nem adatik meg, önálló életet sem élhetnek, így bizonyos ideig még maradnak a szülői háznál – amennyiben erre van lehetőségük, s mindaddig fogyasztók, amíg a munkaerőpiacon nem találnak maguknak képességük szerinti munkát.
Számos példa mutatja, hogy a mai fiatalokban is van alkotó vágy és tettrekészség, sőt ezek realizálódnak is, ha a feltételek biztosítottak hozzá. Ha kell, tudnak bizonyítani, s lehetnek akár példaképek is, mint ahogy vannak is már sokan az élet különböző területén. Ha a mai fiatalság mind nagyobb lehetőséget kap képességeinek kibontakoztatásához, akkor mindinkább rászolgálhat az „alkotó ifjúság” jelzőre.
Hogy ez minél előbb megvalósulhasson, tág teret kell engedni a fiatalok művelődéséhez. Olyan tankönyvekre és irodalmi művekre van szükség, amelyekben az igazságot és csakis az igazságot hirdetik, hogy az üres frázisok nyűge alól szabaduljon meg végre a jövő embere. Neveljük az ifjúságot a családban és intézményesített formában úgy, hogy tisztelettudó, erkölcsös, öntudatos, humánus és hazafias gondolkodású polgár váljék belőle. Szoktassuk rá az ifjakat rendszeres testedzéssel a kitartásra, hogy legyen elég akaraterejük a nehézségek leküzdésére. Tettre kész férfiak csak edzett, erős izomzatú fiatalokból lehetnek. Járjunk előttük továbbra is jó példával a környezet védelmében is. Ha ilyen szellemben való nevelés hatja át a jelen kor magyar fiatalságát, akkor az idősebb generáció nyugodtan reménykedhet ifjainak boldog jövőjében. Biztosítsunk tehát hozzá országosan is feltételeket!


#1 Dr.BauerBela

EGYENLŐRE CSAK LASSU SÉTA


#1 Dr.BauerBela

ÁRTATLAN SZEMEK


#1 Dr.BauerBela

TISZTA AMERIKA !!!

TISZTA AMERIKA !!


2013.Julius 31-én a -Live Traffic for Blog.bauerbela.ro-FEEDJIT-számitó rendszere folytatólagosan 38 látogatót jelzett az U.S.A-ból-A jelek szerint a Gyermekgondozási Enciklopédia című munkámnak számottevően javul a valutája a nagy vizeken túl is.


#1 Dr.BauerBela

A GYEREKEK ÉS A MÉDIA

A gyerekek és a média – színe és visszája 1.


 

MIÉRT VESZÉLYES?

 

Az eddigi kutatások szemernyi kétséget sem hagynak a felől, hogy a média ezer ponton befolyásolja a gyerekek testi és szellemi fejlődését. Különösen a tévé számít népszerű bűnbaknak (többnyire joggal), a helyzet azonban némileg derűsebb, mint ahogyan első pillantásra látszik. A szülői odafigyelés e téren is kulcsfontosságú.A média – különösen a korai tévézés – igen sokrétű hatást gyakorol a gyerekek testi és szellemi fejlődésére, és az is nyilvánvaló, hogy a végeredmény többnyire lehangoló. Az Archives of Disease in Childhood című lapban amerikai kutatók röviden összefoglalták mindazt, ami e téren bizonyítottnak látszik.
Kontra
Kezdjük azzal, amit a média legfőbb bűneként rónak fel, nevezetesen hogy a képernyőről áradó erőszak mintegy mintaként szolgálva a való életben is agresszióra sarkall. A szerzők által áttekintett csaknem 3000 kutatás szerint a kapcsolat sajnos valóban létezik, és még a legóvatosabb becslések szerint is körülbelül 10 százalékban játszik szerepet a média az erőszakos viselkedés elharapódzásában. Nem mondhatjuk tehát, hogy a média lenne az agresszió fő oka, mindazonáltal azt sem állíthatjuk, hogy ártatlan lenne a jelenség terjedésében.

A média nemcsak az agresszió szempontjából kínál követendő képet a gyerekek-fiatalok számára, hanem a szex területén is. Saját házuk táján söprögetve az amerikai szerzők például kijelentik, hogy az Egyesült Államokban a nyomtatott és elektronikus sajtótermékek váltak a nemi felvilágosítás – kéretlen – eszközeivé. Több széles körű kutatást idéznek, melyek szerint korábban létesítik első nemi kapcsolatukat azok a tizenévesek – ennek minden nem kívánt következményével, elsősorban a tinédzserkori terhességekkel együtt –, akik gyakran néznek ilyen tartalmú filmeket, illetve olvasnak erről szóló cikkeket. A kutatók arra figyelmeztetik a szülőket, hogy idejekorán beszélgessenek a gyerekekkel ezekről a fontos kérdésekről, mert egészen biztosak lehetnek, hogy ha ők elmulasztják a felvilágosítást, akkor a média ezt egészen biztosan megteszi helyettük, ennek következményei pedig beláthatatlanok.
A szerhasználat  köréből elsősorban az alkoholt és a dohányzást emelik ki, melynek tizenéves korban tapasztalható indokolatlan és ártalmas népszerűségéért a káros szokásokat mintaként állító mozifilmeket, illetve a sok országban még jelenleg is megengedett cigaretta- és szeszesitalreklámokat okolják. Konkrét példaként egy németországi felmérést idéznek, melyben közel 3000 fiatal megkérdezése alapján arra jutottak, hogy a tizenévesek jelentős része azért kóstolja meg először az alkoholt, mert kedvenc moziszínészétől is ezt látta.
Akkor most jöjjön „korunk járványa”, az elhízás, mely már gyerekkorban is nagy probléma világszert, és melynek okai közül nem maradhat ki természetesen a vég nélküli tévénézés és számítógépezés sem. Pillanatnyilag nincs olyan kutató, aki meggyőzően meg tudná indokolni a kettő közötti kapcsolatot, sőt sokak szerint elsőként az ok és az okozat viszonyát kellene tisztázni, nevezetesen hogy a tévénézés által megkívánt passzív életmód nyomán rakódnak egymás után a felesleges kilók, vagy inkább az áll az összefüggés mögött, hogy a túlsúly nagyjából a két említett tevékenységre korlátozza a kövér gyerekek és fiatalok szórakozási lehetőségeit. Abban azonban nagyjából mindenki megegyezik, hogy a gyerekeket célzó tévéreklámok szinte kizárólag egészségtelen élelmiszereket (csipszeket, édességeket, cukrozott üdítőitalokat stb.) népszerűsítenek, melyek hatását hiba lenne elbagatellizálni.

A gyerekek és a média – színe és visszája 2.

 

VANNAK ELŐNYEI IS

 

 

A média igen sokrétű hatást gyakorol a gyerekek testi és szellemi fejlődésére, és ezen belül is a televízió számít igen népszerű bűnbaknak. Cikkünk első részében csak a hátrányokról esett szó, ezúttal azonban szó esik az előnyökről is. Amerikai kutatók röviden összefoglalták mindazt, ami e téren bizonyítottnak látszik.


Az elhízás után lássuk a másik végletet, a kóros soványságot, illetve az egyéb étkezési zavarokat. Hol vannak már azok az idők, amikor a telt idomokat a női szépséggel és a termékenységgel azonosították, napjaink szépségideálja ezzel szemben a vékony derék és a karcsú alkat, sőt a média lépten-nyomon a soványsággal azonosítja a sikert és a karriert. Nem csoda hát, ha ez elsősorban azokat a kamaszlányokat befolyásolja leginkább, akik egyébként is keresik helyüket a világban, és koruknál fogva igyekeznek „megfelelni” környezetük elvárásainak. Ez pedig nagyon könnyen oda vezethet – és sajnos vezet is –, hogy már nagyon korán (akár 10-11 éves korban) még a normális testsúlyú és kinézetű lányok is kövérnek érzik magukat, a torz tükröt pedig sokat ésszerűtlen diétákkal, éhezéssel próbálják kiegyengetni.
Noha az akár már csecsemők számára is „ajánlott” tévéműsorok lassan milliárdos üzletté növik ki magukat világszerte, a szerzők arra intenek, de dőljünk be azoknak a tetszetős kijelentéseknek, melyekkel ezek a csatornák próbálják magukhoz csábítani a mindig időhiánnyal küzdő szülőket (kommunikációs készségek fejlesztése, szókincs bővítése, idegennyelv-tanulás stb.).
- A szakmai ajánlások szerint egy csecsemőnek semmi szüksége a tévé által kínált képi és hangélményre, sőt az eddigi kutatások meggyőző adatai szerint gyermeke megkésett nyelvi fejlődésével, tanulási zavarokkal, illetve esetenként figyelemhiány-hiperaktivitás betegséggel fizet az a szülő, aki úgy „vásárol” némi szabadidőt és nyugalmat saját maga számára, hogy már nagyon korán az elektronikus bébiszitter gondjaira bízza gyerekét.

Pro

A hosszú bűnlajstrom után álljon most itt a média előnyeinek – jóval rövidebb – felsorolása.
 Mert ilyenek is vannak – hangsúlyozzák a szerzők, még akkor is, ha a káros hatások általában jóval felülmúlják a média által kínált hasznot, és a médiaüzletben érdekeltek szeretik ez utóbbiakat hangsúlyozni, miközben kizárólag a szülőket teszik felelőssé azért, ha a sajtóból jövő ártalmak elérik a gyerekeket. A szerzők ezzel szemben nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy a médiából eredő káros hatások érvényesüléséért nem okolhatók kizárólag a szülők, hanem abban a média-„csinálóknak” akkor is alapvető felelősségük van, ha erről szeretnek megfeledkezni és mélyen hallgatni.
A média előnyei között említik, hogy a tévéműsorokból és újságcikkekből a gyerekek nemcsak rossz dolgokat, hanem empátiát, a másság elfogadását, az együttműködés igényét is beépíthetik személyiségükbe.
-Képi információk segítségével könnyebb a betűk és a számok elsajátítása, szűkebb és tágabb környezetünk megismerése.
Szakavatott kézben a média jó eszköz lehet az oktatásban. E körben megemlítik, hogy noha a Shakespeare eredetileg is színpadra szánta műveit, ahol a nyelv és a kép egymást segítve érvényesül, a Shakespeare-drámákat manapság legtöbbször úgy próbálják kötelező olvasmányként letuszkolni az időnként meglepően fiatal gyerekek torkán, hogy annak megértéséhez és élvezetéhez a fehér papíron és fekete betűkön kívül semmit nem kapnak. De ugyanilyen hasznos segítség lehet a képi élmény a történelem- vagy a nyelvtanításban i

A gyerekek és a média – színe és visszája 3.

 

ÉSSZEL, MÉRTÉKKEL ÉS ODAFIGYELÉSSEL

 

Háromrészes cikkünk első két részében azt vettük sorra, hogy a média milyen hatást gyakorol a gyermekek testi és szellemi feljődésére. A pro és kontra érvek szembeállítása után végül néhány megoldási javaslatot villantunk fel, melyek korántsem újszerűek.


A megoldás?
Fontos, hogy a szülők idejekorán megadják azokat az ismereteket a gyerekeknek, melyet hasznosnak, értékesnek és fontosnak tartanak – ellenkező esetben törvényszerűen eljön az idő, amikor a gyerek ezeket máshonnan szerzi meg saját magának, nem feltétlenül úgy és olyan formában, ahogy a szülők és a pedagógusok szeretnék.
- E körben fontos kiemelni a világháló jelentőségét, melynek alapelve éppen a mindenféle információhoz való korlátlan hozzáférés. Éppen ezért a kategorikus tiltás szinte törvényszerűen zsákutcába visz, ehelyett a felnőttek feladata, hogy már a legfiatalabbakat is megtanítsák arra, miként tudják az internet előnyeit maximálisan kihasználni úgy, hogy közben a hátrányokat a lehető legteljesebben megpróbálják kiiktatni.
Nem hanyagolható el a reklámok ízlés- és életmódformáló szerepe sem.
A jó irányba való változtatás fontos lépése, hogy – a világon már sok helyütt – érvényesülő gyakorlatnak megfelelően mindenhol tiltsák be az alkohol- és dohányreklámokat, illetve szigorúan ellenőrizzék, hogy a gyerekeket célzó hirdetések által kínált ételek és italok valóban olyan egészségesek-e, ahogyan azt sokszor próbálják elhitetni magukról.
És végül a legfontosabb: a szülői odafigyelés, nevelés és példamutatás szerepe. Bár nem kevesen vannak azok a szülők, akik abban látják a megoldást, hogy gyermekeiket igyekeznek hermetikusan elzárni az ártalmas vagy annak vélt dolgoktól, egy idő után ez nyilvánvaló lehetetlenség, ezért a szerzők szerint jobban járunk, ha a műsorok gondos kiválogatásával, közös tévénézéssel, valamint a látottak megbeszélésével segítjük a gyereket abban, hogy okosan, ésszel és mértékkel éljen a médi #1 Dr.BauerBela

2013. július 30., kedd

CSALÁDI TITKOLÓZÁS

Családi titkolózás 
A titok olyan mások elől elhallgatott, leplezett tény, dolog, amelyről azért nem beszélünk, hogy ne tudjanak róla. Többnyire kényelmetlen történéseket, dolgokat takar. Minden személynek, családnak vannak ilyen-olyan titkai. A titok azonban nem mindig valójában az, úgy tűnik, mintha mások is tudnák, csak senki nem mer nyíltan beszélni róla. Suttogják, akár a pletykát. Tudja-e? Hallotta-e? A titok azonban rejthet rendkívül fontos információt, nemcsak a családban, hanem a közéletben is. Leggyakoribb titok a családban a szexualitással kapcsolatos (szerelmi háromszög).
Vannak jóindulatú családi és családon kívüli titkok is. Ide tartoznak az olyan esetek, amikor nem mondják meg a szülők egymásnak és a család többi tagjának, beleértve a gyermekeket is, hogy mivel szeretnének meglepni valakit valamilyen jeles nap alkalmából. Ez olyan titkolózás, amely mint rejtély nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy a jótett valójában meglepetés legyen a megajándékozandó személy számára.
Diszkréciójuknál fogva szintén titkot képezhetnek a szülők és a felnőtt gyermekek szexuális dolgai, továbbá bizonyos betegség, pénzügyi nehézség, rejtélyes halál, házassági és válási szándék. Ezek kisebbik része örökre, nagyobbik hányada átmenetileg képez titkot. Vannak viszont olyan családok is, ahol szinte valamennyi személyes és közös probléma megoldásába a család minden (cselekvőképes) tagját bevonják. Az ilyen családok élete akár egy nyitott könyv. Ennek az ún. családi tanácsra épülő életformának is két (jó és rossz) oldala van. Hasznosságát a gyakorlat szokta igazolni.
Mindezekből következik: az esetek legtöbb részében nagyon nehéz meghúzni a határt és eldönteni hol ér véget a diszkréció, és hol kezdődik a tényleges titoktartás, mettől meddig tabu az a valami a magánéletben. Kőbe vésett szabály erre vonatkozóan nincs. A téma jogilag is bonyolult, akár maga az élet, amelyből fakad.
A gyermekeknek figyelemre méltó érzékük van a titok felfedéséhez. Szüleik verbális kommunikációja, szokatlan hanghordozása, arckifejezése és hangulata jelzi leginkább számukra, hogy az ősök takargatnak valamit. Nos, ha ilyenkor a gyermek aggódó kérdésére azt kapják válaszul, hogy minden rendben van, nem titkolunk semmit, viselkedésük azonban továbbra sem változik, a gyermek változatlanul rosszat sejt maga körül, s bizalmatlan lesz. Az adott helyzet megzavarja gondolkodását, feltételez valósnak tűnő és valószínűtlen dolgokat. Fantáziál Sőt, fantáziájának igazához kíváncsiságból másoktól is próbál választ kapni. Így önkéntelenül lehetősége nyílik a ki nem derített titoknak amorf állapotbeli szaporodásra.
A családi titok kiderítése semmilyen formában sem könnyű, nagy tapintatot igényel, különben megoszthatja vagy szétzilálhatja a családot, különösen akkor, ha az egynél több ember birtokát képezi. Mindaddig, amíg a titokra fény nem derül, nemcsak a titokgazdára, hanem azokra is nyomasztólag hat, akiknek sejtésük van az elhallgatott valamiről. A titok hatásos fegyver lehet a család és rokonság konfliktusában: lehet élni és visszaélni vele. Akkor leghatásosabb, ha mint egyedi titok egy életen át rejtve marad azáltal, hogy senki sem beszél róla, legfeljebb családi mítosz alakulhat ki körülötte.
Számos szülő nem tudja megállni, hogy ne szorongjon valamelyik gyermeke miatt, amikor olyan külső jelet vagy tulajdonságot ismer fel rajta, amely nem a legális családi kapcsolatára utal. Kellemetlenül érzi magát, mert jól tudja, hogy a titok kulcsa nemcsak nála, hanem az érdekelt partnerénél is ott van, s ezáltal ki van téve a volt(?) partner zsarolásának. Nos, ezen úgy tudhat változtatni, ha akár megkésve is, kedvező családi légkörben  bocsánatos bűnre számítva  őszintén feltárja a másik szülő előtt a történés, a félrelépés valós körülményeit, vállalva azt minden erkölcsi és anyagi konzekvenciájával. Úgy gondolom, kulturált magatartással és szeretetteljes megértéssel a probléma, ha nehezen is, de megnyugtatóan mégis rendeződhet. S ha mégsem, akkor a megoldást jogi útra célszerű terelni.


#1 Dr.BauerBela

HEVENY FOTOTOXIKUS VAGY FOTOALLERGIÁS BŐRREAKCIÓ GYERMEKEKNÉL

FOTOTOXIKUS BŐRREAKCIÓ EGY CSECSEMŐ ARCÁNNAPFÉNY ALLERGIANAPÉGETTE ORR #1 Dr.BauerBela

2013. július 29., hétfő

A KISBABA KAPCSOLATA A KÖRNYEZETÉVEL

A kisbaba kapcsolata környezetével 
A megszülető gyermek mind biológiai, mind pszichológiai szempontból kiszolgáltatott.
-Számára életbe vágóan fontos, hogy első évében (éveiben) a feltétlen elfogadás és a szerető gondoskodás légköre vegye körül: a harmonikus családi otthon. Már csecsemő korában befogadhassa a reá sugárzó szeretetet, kapcsolatot létesítsen a közvetlen környezetével. Ahhoz, hogy a baba személyisége jó irányba alakuljon, lélektől-lélekig tartó párbeszédre és érzelmi kötődésre van szükség.
A gyermek alig néhány hónapos korától kezdve egyre figyelmesebben szemléli mikrokönyezetét. Néz ide, néz oda, van amin csupán pár pillanatig tartja szemét, más dolgot hosszabb ideig néz. Teszi ezt azért, mert környezetének jelenségei eltérő megnyilvánulásukkal, különböző benyomást váltanak ki benne és ha ilyenkor gőgicsél, mosolyog vagy a kezét (lábát) emelgeti, az a valami biztosan tetszik neki.  Örül.
-Még csecsemőkorban van, amikor a mozgást is észreveszi, s reagál rá, először csak a szemével, majd pedig a fejével is. Az erős hangra vonatkozó nem tetszését nyöszörgéssel, sírással fejezi ki. Ez utóbbi jelenség azonban máskor is előfordulhat (pl. betegség, ijedtség, pelenkázási igény).
Ahogy a picike figyelme fejlődik, saját magát is észreveszi, végtajgait s annak mozgását, sőt rájön arra is, hogy egész testével is mozoghat, mi több foghat is. Megfoghatja a cumit, a csörgőt, a gumibabát és még anyukát is. Belekapaszkodhat anyuka, apuka, s a testvérek hajába és így tovább. Érzékeléshez, fogáshoz olyakor a száját is igénybe veszi, amit azonban nem mindig engedhetünk meg.
Az idő előrehaladtával a gyermek hasonfekve mozogni kezd valamikért, rendszerint avégből, hogy valamilyen közelében lévő tárgyat elérhessen, s megfogasson. Közben észreveszi azok külső tulajdonságait, alakját, keménységét, színét, mozgási formáját stb. Ha a kiszemelt tárgy vagy az anyuka messzebb van tőle, sebaj, (hisz ő) le-, el- vagy akár felkúszik érte, illetve hozzá.
Mindezenáltal mind több és több információt szerez környezetéről, gondolkozik és mindinkább észreveszi személyének jelentőségét a cselekvésben. Kezdi érzékelni, hogy a körülötte lévő dolgok nemcsak úgy vannak, hanem aktivizálhatók is, valamilyen mozgásba hozhatók, hangot adhatnak, ehetők stb.  ha ő is tesz érte valamit. Nos, ennek kapcsán tudja meg a gyermek a szülő, a felnőtt közreműködésével, hogy esetenként miként cselekedjen. Ezek okát, jelentőségét ő azonban még nem foghatja fel.
Első igazán nagy siker a már csecsemőkorból kinőtt gyermek számára az, amikor többszöri próbálkozása után önállóan megteszi az első lépéseket, elindul életének vélhetően hosszú útján. Mi szülők, nem tudjuk, hogy a gyermek ezt belsőleg miként értékeli, de nekünk örök dátum ez a nap. Megfoghatja járás közben az ujjunkat, megismertethetjük vele a távolabbi környezetünket, kommunikálhatunk gyermekünkkel otthon arról, amit a nap folyamán látunk. Kezd kitágulni előtte a világ, s ennek megismeréséhez már nemcsak egyedül van. Hozzá segítenek ehhez a szülőkön kívül mások is, hiszen attól kezdve, hogy jár a gyermek, több és több ember társaságát élvezheti, mindenki kegyeibe fogadja a kicsikét.
Miközben tevékenykedik a gyermek, aközben sikerek és kudarcok váltakoznak. Ezek vezetik rá a tárgyak, a jelenségek rejtettebb tulajdonságainak felismerésére. Amíg a gyermek aljut odáig, hogy pl. az építőkockákból emelt oszlop megáll, igen sok összedőlt oszlop, ledőlt kapu romjaiból szerez tapasztalatot az újraépítéshez. Eközben kitartóan kipróbál mindent, s ha sikerül, újra kezdi addig, amíg magabiztos nem lesz a dolgában. Amit tett, szeretné dicsekvésképpen szüleinek is bemutatni. Elmélyült érdeklődéssel végzi minden tevékenységét, közben motyog, duruzsol Ha lehet, ilyenkor ne zavarjuk meg a gyermeket, hagyjuk őt a játékában elmerülni. Ha segítséget kér, segítsünk s biztassuk, erősítsük önbizalmában.  Nagyon fontos!


#1 Dr.BauerBela

PITYRIAZISOK-KÉPEKBEN-

PITYRIÁZISOK –KÉPEKBEN-


PITYRIASIS VERZICOLOR-NAPGOMBA-


A napgombának nevezett fertőzést a Malassezia furfur nevű gombafaj okozza, a bőrbetegség másik neve a pytiriasis versicolor vagy a tinea varsicolor. A nevében is benne van, hogy változik a színe a tüneteknek.
Jellegzetes, hogy télen, amikor a bőr fehér, akkor barna foltokként jelentkeznek a bőrelváltozások, nyáron pedig, ha a bőr lebarnul, a gombával fertőzött bőrfelszín kifakul, fehér lesz.  Leggyakrabban fiatal felnőttkorban jelentkezik. Emberről-emberre való terjedés nem ismert. A pityriasis versicolor globális elterjedési gyakorisága 3-5%, egészséges egyéneknél 1-3%.

1

2

3

4


PITYRIASIS ROSEA


Először általában a törzsön jelentkezik egy nagyobb (2-10 cm) plakk, majd néhány nap vagy egy-két hét múlva számos kisebb (1-2 cm) rózsaszín folt. Az elsőnek megjelenő plakkot anyaplakknak vagy hírnök-foltnak is szokás nevezni. A kiütések általában nem viszketnek. Általános tünetek nem szoktak jelentkezni, bár egyes betegek beszámolnak a kiütések jelentkezések előtti napokban enyhe rossz közérzetről. Az ovális foltok hossztengelye gyakran fenyőfaszerű rajzolatot mutat a háton.
A tüneteket időnként gombás fertőzésnek vélik. Gyakorlott bőrgyógyásznak az esetek túlnyomó többségének felismerése nem jelent gondot. Időnként szükség lehet gombavizsgálatra a gombás fertőzéstől való biztos elkülönítés érdekében.
A rendelkezésre álló adatok alapján úgy tűnik, terhesség esetén sem veszélyes a jelentkezése, sem az anyára, sem a magzatra nem jelent kockázatot.

1

2

3

4


PITYRIASIS ALBA

A megjelenése leginkább  télen vehető észre a lakások száraz levegőjének hatására. A nyár folyamán, anapfény és szolárium hatására halvány fehéres foltok jelennek meg a bőr felületén..
Az egyes elváltozások 3 szakaszban, jelennek meg
Enyhén kiemelkedő és vörös szinezetü - a bőrpír gyakran enyhe, és ezért nem veszik észre a szülők
Kiemelkedő és sápadt szinezetü
Sima lapos halvány foltok
Elváltozások kerek vagy ovális, a 0,5-2 cm-es méretüek, bár nagyobb lehet, ha azok előfordulnak a testen (max. 4 cm), és általában a számot a 4-es vagy 5-től több mint 20. A foltok száraz nagyon finom felületüek  Ezek a leggyakrabban az arcon a felkaron, a nyakon, a vállon jelennek meg

1

2

3

4.#1 Dr.BauerBela

IDEJE LENNE LEFEKÜDNI


#1 Dr.BauerBela

ÓTVAR AMIT SZTAFILOKOKKUSZ BAKTERIUM OKOZOTT A BEMUTATATOTT GYERMEKNÉL-1-


-2-


-3-


#1 Dr.BauerBela

2013. július 28., vasárnap

AZ AGYHÁRTYAGYULLADÁS ÉS TÜNETEI

Az agyhártyagyulladás és tünetei


-Az agyhártyagyulladást baktérium, vírus, gomba vagy parazita okozza.
-A baktériumok a véráram útján okozhatnak gennyes agyhártyagyulladást. A vírusok cseppfertőzéssel vagy valamilyen közvetítő pl. kullancs által okoznak nem gennyes agyhártyagyulladást.
-A legveszélyeztetettebbek a csecsemők, kisgyermeke, immunhiányos személyek.
-A baktérium okozta agyhártyagyulladás cseppfertőzéssel terjed, azonban a terjedéséhez szoros kontaktus kell, mint például a közvetlen nyálcsere.
Az agyhártyagyulladás tünetei:
§                          Bőrbevérzés
§                          Tarkókötöttség
§                          Magas láz
§                          Étvágytalanság
§                          Hátfájás
§                          Csecsemőkorban kidomborodó kutacs, fejhangú sírás, sápadt bőr
§                          Hányinger, hányás
§                          A gyermek vigasztalhatatlanul éles, erős hangon sír
§                          A járása bizonytalan
§                          Zavartság, amely lehet aluszékonyság vagy éppen álmatlanság
§                          Fényérzékenység
§                          Ízületi fájdalmak
§                          Erős fejfájás
§                          Hűvös végtagok


#1 Dr.BauerBela

SÚLYOS NAGYKITERJEDÉSÜ ÖVSÖMÖR/HERPES ZOOSTER/ EGY 12 ÉVES GYERMEK BAL ARCFELÉN


#1 Dr.BauerBela

A GYERMEKNEVELÉSRŐL ÁLTALÁBAN

A gyermeknevelésről  általában
A jó szülő kezdettől fogva tiszteletben tartja gyermekei bontakozó egyéniségét. Felfedezi és támogatja a szülőktől is különböző személyiségeket, segíti őket önismeretük fejlesztésében. Feltétlenül elfogadja gyermekét, őt magát szereti, nem pedig a teljesítményét, hogy hasznát vegye, vagy büszkélkedjék vele. Magáénak vallja akkor is, ha fogyatékosságai vannak. A gyermek nevelése másképpen feladat, mint a rutinszerű házi munka, a főzés, takarítás, mosás, bevásárlás és így tovább.
Sokrétű, mélyreható társadalmilag elismert családi tevékenység.
A nevelésben legkevesebb ketten vesznek részt: nevelő és nevelt, akik kölcsönhatásban vannak egymással, kiegészítik egymást. Kölcsönhatás nélkül a nevelés semmire sem megy, mert az egyoldalú kapcsolat nem nevelés, hanem ún. idomítás. Mindenféle együttélés alkalmazkodást jelent. Alkalmazkodik a szülő, ha gyermekét neveli, és alkalmazkodik a gyerek, ha nevelik.
 Ismételten hangsúlyozandó: a gyermeknevelés nem áldozatvállalás!
A nevelés egyik alapvető követelménye: a gyermeket nem szabad megfosztani gyermekkorától, hiszen még fejlődésre van szüksége  fizikailag és szellemileg. Ő a maga védett világában tud leginkább fejlődni. Káros lehet rá, ha túl becsüljük magatartását, s felnőttnek tekintjük a szellemileg koraérett gyermeket.
A korához képest értelmileg feltűnően érett gyermekből se neveljünk ún. koravén gyermeket.
Ha a gyermek olyan szülők szárnyai alatt nevelődik, akik odaadóan gondoskodnak gyermekük testi-lelki fejlődéséről, akkor az erősíteni fogja a társadalmat. De ha nem ilyen család veszi körül a gyermeket, akkor annak személyisége fejletlen maradhat vagy eltorzul, s idővel súlyos kockázatot jelenthet a közösségnek, embertársainak.
Olyan közösséghez csapódhat, amelyben a normák elsajátítása és megtartása megtörik, illetve közösségellenes, konfliktusokat keltő, erőszakos normák érvénysülnek.
Mára már a család természetes nevelő szerepe csökkent, hiszen a kisgyermekek igen hamar bölcsődébe, óvodába, napközibe kerülnek, így napjuk jelentős részét a szülői otthonon kívül töltik. De ezek legyenek bármilyen szintűek is, az intézményi ellátás nem tudja pótolni még a pedagógiában kevésbé jártas szülők gondoskodását sem. Egyébként egyetlen szülő sincs elzárva attól a lehetőségtől, hogy valóban együtt neveljen a pedagógusokkal. Csak sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy akik legjobban rá lennének szorulva a nevelési tanácsadásra, azok nem, vagy alig vesznek rajta részt.
Véleményem szerint a szülő számára legjobb példatár, nevelési útmutató, saját élete lehet. Nem szabad lenne sem felnagyítani, sem lebecsülni hibáinkat, s erényeinket.
Ami nekünk jó, arra kell törekedni, hogy gyermekeink is elérjék  legalább azt.


#1 Dr.BauerBela

BOLHÁSOK WELLNESS-EN


#1 Dr.BauerBela

JÓRA NEVELÉS-JÓ GYERMEK-ROSSZ GYERMEK

Jóra nevelés: jó gyermek, rossz gyermek 
Erkölcsi alapkövetelmény, hogy csak az lehet jó gyermek, aki igazat mond, igazságosan cselekszik.
- Ehhez pedig az szükséges, hogy a gyermeknek már kicsi korától kezdve tudnia kell választani jó és rossz között, tudnia kell, mivel elégedett és mivel nem, külső vagy belső befolyásra minek engedelmeskedik, minek nem. Elképzelhetetlen, hogy az a gyermek, akit egészen felnőtt koráig arra neveltek, hogy ne válasszon, hanem mindennel elégedett legyen, azzal is, amire esetleg mások azt mondják, hogy rossz, felnőttként képes legyen szabadon, felelősséggel dönteni.
Csak az az ember lehet felelős tetteiért, aki érzi szabadságát, választási lehetőségeit. Ez a nevelés azonban feltételezi, hogy jó viszony van a gyermek és a szülő között. Ez esetben a gyermek bízik szüleiben, megfogadja tanácsaikat, s a szülők is bíznak gyermekükben. Így nem kerülhet sor arra, hogy utasítás döntsön.
A végtelen és állandóan változó világban semmi sem lehet elég jó, minden lehet még jobb. Az elégedettség jellegét az határozza meg, hogy mihez viszonyítjuk. A jónál jobbat akarni, mint bírálat csak rendkívüli esetben jelenti a rossz feltárását. A bíráló ember tehát ne a rossz után kutasson folyton, hanem a jobbat keresse örökké.
Önmarcangoló kritika helyett neveljünk arra, hogy önmagában is keresve a jót és a még jobb érdekében lehet magával elégedetlen is. A rossz sem mindig az ártó szándék, a rosszra törekvés eredménye. A jó egy idő múlva túlélve önmagát, rosszra fordulhat. Jó szándékkal is okozhatunk rosszat.
Ha csak egy-egy tény alapján minősítünk jónak vagy rossznak egy gyermeket, szinte biztos, hogy értékelésünk téves lesz.
-Semmit sem érünk azzal, ha valakit a jók vagy a rosszak kategóriájába sorolunk. Mit kezdünk ilyenkor a jó gyermek (ember) rossz tetteivel vagy a rossz gyermek jó cselekedeteivel.
-Helyesebb az általános minősítés helyett így értékelünk: ennek a gyermeknek ez a cselekedete jó, ez pedig rossz. Arra kell törekednünk, hogy a tények ellenében ne ragaszkodjunk általánosító előítéletekhez.
- Ne kísérje végig a gyermeket néhány konkrétum ellenére sem róla kialakult rossz vélemény, de a jó se, ha nem szolgál rá. Ha mégis elkerülhetetlen az általánosítás, ez inkább a bizalomra épüljön, mint a bizalmatlanságra.
-Tételezzük fel, hogy a gyermek jóra törekedett, a rossz a véletlen műve volt, a tévedés váltotta ki.
Mielőtt tehát kijelentjük egy gyermekről, hogy jó vagy rossz, először a gyermek magatartását minősítsük, mert csak a követelmények, indítékok figyelembevételével kerülhet sor a gyermek megítélésére.
- Óvatosnak kell ilyenkor lennünk, mert az általánosító minősítésnek olyan hatása is lehet a gyermekre, hogy nem törekszik jónak lenni, mivel őt úgyis rossznak könyvelték el.
-A szárnyaszegett gyermek rossz útra tévedhet


#1 Dr.BauerBela

LEHET HOGY LEUKÉMIÁS A GYERMEKE ??

Lehet, hogy leukémiás a gyermeke?

Nincs rosszabb, mint amikor az ember gyermeke betegszik meg. Ilyenkor egy szülő mindent megtenne azért, hogy minél hamarabb diagnosztizálják és meggyógyítsák szeretett szeme fényét. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy időben orvoshoz forduljunk!
A leukémiás gyerekeknél fellépő tünetek egyike sem tipikusan jellemző a leukémiára. Ahhoz, hogy megállapítsák, valóban leukémia áll-e a panaszok hátterében, igen alapos kivizsgálására van szükség.
-A leukémia tünete lehet a vérszegénység. Ez a vörösvértestek elégtelen termelődésének következménye, ilyenkor a gyermek sápadt, fáradékony, légzése felgyorsulhat.
-További jel lehet a vérzések, véraláfutások kialakulása a gyermek testén, ami a vérlemezkék elégtelen termelődésének a következménye.
-A bőrön minimális erőbehatásra is véraláfutások jelennek meg, gyakoriak a spontán nyálkahártyavérzések (pl. orrban, szájban).
-Fokozottan figyeljünk, ha a gyermek nem tudja leküzdeni a fertőzéseket.
-A leukémia diagnózisának felállításával egy időben gyakran észlelhető tünet a felső légúti hurutos megbetegedés, de ezenkívül a mandulagyulladástól a szájfekélyen és a hasmenésen át egészen az életveszélyes tüdőgyulladásig számos fertőzéses tünet is felléphet.
-Jelentkezhetnek csont- és ízületi fájdalmak, ami a csontvelő „érintettségének” a következménye.
-Jellemző még a hasi fájdalom: a leukémiás sejtek gyakran összegyűlnek a vesében, a májban vagy a lépben, aminek következtében ezek a szervek megnagyobbodnak, s ez hasi fájdalommal jár.
-A nyirokcsomókban is felhalmozódhatnak a kóros sejtek, így azok megduzzadhatnak.
- Egyes leukémiás gyerekeknél a leukémia jelei között lehetnek a hányinger, láz, meghűlés, éjjeli verejtékezés, kimerültség és más influenzaszerű tünetek.
Nem kell azonban rögtön megijedni, ha ehhez hasonló tüneteket tapasztalunk
 –Biztosat mondani csak szakorvos tud a részletes vizsgálatok után. De fontos, hogy ha felmerülnek a tünetek, mielőbb forduljunk szakemberhez, mivel a gyógyulás esélye korai diagnózis esetén sokkal jobb. Ma már több mint 75%-ban gyógyítható ez a súlyos betegség.
IKONOGRÁFIA 
Leukémiás véralaáfutások
1-

2-3-#1 Dr.BauerBela