Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. november 4., péntek

A DACKORSZAK PROBLÉMÁIHISZTI A VÉGTELENSÉGIG

A dackorszak problémái

Mikortól lehet számítani az első dackorszakra?

A gyermek fejlődését mindíg folyamatában kell vizsgálni.Figyeljük csak meg, milyen fontos mérföldkő a járás megindulása. Ettől a fejlődési periódustól kezdődően
átalakul a család élete. Az addig járókában lévő gye­rek elindul, hogy felfedezze a világot. Az, hogy bizton­ságossá kell tenni a lakást, természetes, ám az már nem sokaknak jut eszébe, hogy az anyától való levá­lás, az önállósodás is igazából ekkor kezdődik meg. Már képes olyan cselekvések elvégzésére, amelyek­re korábban nem. Tágulnak életterének határai.

Ezek szerint összefüggés van a határok kialakulása és a dac között? Egyáltalán mivel és kivel dacolnak?

Főként őnmagukkal. A belső rend kialakítása nagy erőfeszítést igényel a kisgyermek részéről. Sokszor megrémül a lehetőségtől, és nem tudja, mit, hogyan csinál. Pszichológiai nyelvre lefordítva ezért mondjuk azt, hogy az 1-3 év közötti határokat szabó, am ru­galmas nevelés, ami a gyermek érdekeit tartja szem előtt, sokkal hatékonyabb, mint a mindent megenge­dek, csak ne legyen hiszti” szerinti elv.

Na de akkor a határok, amelyeket mi szülők húzunk, korlátokká válnak, és nem lesz a gyermek kreatív, önálló. Mi lesz az óvoda- vagy bölcsödekezdéssel, ott nem fog az önállósága visszaütni?

Bizonyos korlátokra igenis szükségünk van, mert az mindkét félnek (szülő és gyermek) biztonságot nyujt.

- Ilyen például a napirend kialakítása, ami a belátható­ságat, kiszámíthatóságat jelenti. Sokszor azért hiszti­zik a kisgyermek, hogy végre állítsanak neki határo­zottan korlátokat, amelyekhez igazodni tud. Ez ugyan­is megnyugtatja, hiszen érzi a biztonságot. Számos esetben azonban a szülőnek ésszerű komp­romisszumot kell kötni a gyermekével. Vagyis inkább veszítsük el a csatát, azért, hogy aztán megnyerjük a háborút?

Igen, pontosan. Ebben a korban a csöppségnek önmaga belső konfliktusait kell megtanulni kezelni, ezért amennyiben folyamatosan konfrontálódik szü­leivel, plusz terhet rakunk rá.

Ez viszont ellentmond annak, hogy ne legyünk engedékenyek, hanem inkább szigorúak.


A határvonalak pontos meghatározása nem jelenthet konfliktust, hiszen ezzel segítjük a gyermeket a belső zavar feldolgozásában.

Az ésszerűtlen, semmit meg nem engedö, örőkösen féltő szigor nem célravezető. Ha nem támogatjuk a gyermeket abban, hogy eliga­zadjon az önmaga belső diszharmóniájában, akkor túlzott szorongás alakul ki nála. Meg kell találnunk az optimális megoldást, mely alkalmazkodik a gyerek napirendjéhez, az adott szituációhoz. Ez a szülői be­látást is jelenti, ahol nincs dirigálás, nincs merevség.

Szóval azt már tudjuk, hogy belső térképének kialakítása során ön­magában kialakuló konfliktusokat dolgoz fel a gyermek. De vajon ki szereti, ha csemetéje ledobja magát a nyílt utcán, és magából kikelve hisztizik. Gondolom, azért ez már túllő a célon?

Senki sem szereti ezt. De ez már valaminek a folyamodványa. Lehet, hogy korábban túl engedékenyek voltunk és nem talált kapaszkodó­kat, ezért így reagált egy aprócs­ka semmiségre. A leglényegesebb, hogy ilyen esetben higgadtak ma­radjunk, és ne essünk pánikba.

Az is egy elképzelhető megoldás, ha határozottan a tudtára hozzuk, hogy ezt nem teheti meg. De az is lehet, hogy figyelmét másra terel­ve, túlzott érzelmi reakcióját figyel­men kívül hagyva, vagyis közönsé­gétől megfosztva, őnmaga jőn rá, hogy nincs szüksége ilyen visel­kedésre. Minden gyermek és min­den helyzet más megoldást kíván. Amikor a konfliktust megoldottuk, próbáljuk meg átgondolni, mit tehetünk másként, hogy meg­előzzük az ilyen jeleneteket.

De kőnnyű is ezt mondani …

Valóban, a mi szakmánkban talán ez a legnehezebb: letisztítani egy összekuszált képet. De ha tisztában vagyunk gyerekünk lelki állapotá­val, ha bízunk önmagunkban, illet­ve benne, ha van társu nk, akivel megbeszélhetjük a problémáinkat, az elbizonytalanodásainkat, máris nagy lépést tettünk. Az szintén jó, ha más anyukákkal beszélgetünk erről, hisz az élmények megosztá­sa rádöbbent bennünket arra, hogy más is kerül ilyen szituációba. És ez talán segít az egyéb konfliktus­helyzetek higgadt kezelésében.

Meg lehet beszélni ilyenkor a gyermekkel, hogy mit tehet és mit nem?

Nos, a verbalitás, a kimondott szó ebben a korban nem igazán hatá­sos. Sokkal jobb, ha segítünk fel­mászni a mászókára, majd meg­várjuk, amíg biztos nem lesz a tu­dása. Ha kell, fogjuk meg a kezét, és tereljük más játék felé.

Termé­szetesen, ha a konnektorba akar nyúlni, azonnal és határozottan tilt­suk meg neki.

Kisgyerekünk érez­ni fogja a különbséget a hangszí­nünkben, a hanghordozásunkban, és mivel neki létszükséglete, hogy állandóan érezze szeretetünket (ez jelenti számára a biztonságot), leg­közelebb végiggondolja majd, hoz­zányúljon-e a veszélyes tárgyak­hoz. Hangsúlyozom viszont, rnind­ezt nem azért teszi, mert érzékeli a veszélyt, hanem mert nem akar­ja szeretetünket elveszíteni, öt ugyanis a szülői szeretet irányítja.

Most, ha jól értem, a dackorszak kifejezetten jót tesz a gyermeknek?

Pontosan így van! Fontos lépcső a lelki fejlődésben. Sokan panasz­kodnak arra, hogy ez a fajta da­coskodás egészen az óvodáskor végéig tart. Előfordulhat, hogy a gyermek sokáig küzd önmagával, a valóság elfogadásával, a reális élettér feitérképezésével. Az a sza­bály, hogy nincs helyes megfejtés, nincs egyetlen járható út.

Nem könnyű, de tudatositsuk magunkban, hogy ez az időszak is hozzátarto­zik az egészséges, normális sze­mélyiségfejlődéshez, amit nem át kell vészelnünk, hanem okosan, türelmesen támogatnunk kell gyer­mekünket, hogy túljusson a prob­lémákon. Csak ezzel segíthetünk saját határai meghatározásában, egyéniségének kibontakozásában és önbizalmának erősödésében.

http://www.babasdolgok.com

SZELEKTIV-KISMAMA-INFO-

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése