Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2020. július 5., vasárnap

GYÖRGYINÉ KONCZ JUDITmunkásságát a szókratészi szellemiség és a szatirikus stílus jellemzi. Jelentősek pedagógiai és nyelvészeti munkái, ókori írók műveit adta ki és látta el magyará-zatokkal, sok görög szöveget fordított latinra. Korszaknyitó munkája az Újszö-vetség görög szövegének kiadása, – 1516 – melyhez a Vulgátától sokban eltérőlatin fordítást és az egyházi felfogással ellentétes magyarázatokat csatolt. Ez a munkája a reformáció szempontjából igen jelentős, mégis az egyházjavítást cél-zó mozgalommal szemben Erasmus ellenséges magatartást tanúsított. Lutherrel ugyan levelezett, de ifjúkori teológiai tanulmányai hatására mégsem fordult egy-háza ellen. Ennek ellenére a katolikus egyház, éles kritikái miatt, munkáit a be-tiltott könyvek közé sorolta. Erasmus gondolatvilága jól nyomon követhető Szerb Antal írása alapján.1A mű második fejezete – Északi humanizmus, reformáció – kiemeli Erasmus humanista nézeteit. Vallásos humanizmus, a görög evangélium „Az itáliai humanista úgy érzi, hogy a tiszta latin nyelv újjáébresztésével visszatér a régi Rómához, fajtájának nagyszerű gyökereihez. Az északi humanis-ta nem érzi ezt a visszatérést és ezért nem is érheti be ennyivel: Erasmus a ke-reszténység tiszta, romlatlan ősforrásaihoz akar visszatérni. Az olaszok a nagy latin szövegeket állítják vissza az eredeti alakjukba − Erasmus az evangélium eredeti szövegét keresi, életének fő műve a görög Újszövetség kiadása. Az északi humanistákat a vallás és az egyház égető kérdései foglalkoztatják és legfőképpen az, hogyan egyeztessék össze kereszténységüket az antik iránt érzett rajongásuk-kal. Ezért is szereti annyira és adja ki Erasmus szellemi ősét, Szent Jeromost. Kempis Tamás Erasmus Deventerben nevelkedik, a Devotio modernának nevezett áhíta-tossági mozgalom egyik iskolájában. Ez a Devotio moderna, a Közös Élet Test-véreinek gyülekezete volt a háttere Kempis Tamásnak (1380–1471). Műve, a De Imitatione Christi, Krisztus követéséről, a bensőséges, egyszerű áhítat, a min-dennapi szelíd misztika klasszikus alkotása. Azt mondják, a Biblia után ez a könyv jelent meg legnagyobb példányszámban, egy fél évezred elszomorodottjai-nak nyújtva vigasztalást. Magyarra először Pázmány Péter fordította. Erasmus és Luther Erasmusnál inkább senki sem egyengette Luther útját, Luther fellépését készítette elő bibliakritikájával, valamint a skolasztikus teológia ellen való har-cával. Eleinte a legnagyobb örömmel üdvözölte Luthert − de amikor látta, hogy Luther tettének következményei messze túlnőnek az irodalmi és hittudományi vita határain, visszavonult. Hiába unszolta valamennyi német humanista, az egész 1SZERB Antal: A világirodalom története (Bibliotheca Kiadó, Bp. 1958.) 66 HUMANISTA GONDOLATOK ERASMUS PEDAGÓGIAI NÉZETEIBEN67 szellemi Németország, hogy álljon Luther mellé és tekintélyével védelmezze meg, semleges maradt, majd Luther ellen fordult, a hagyományok érdekében szállt síkra, bár az ellenreformáció kezdődő munkálataiban nem volt hajlandó részt venni. Magatartása gyávaság is volt és bátorság is. Erasmus félt az élettől, a fe-lelősségtől, a komoly harctól, nem volt férfias jellem és nem szeretett semmit, ami nem szolgálja a Bonae Litterae, az újjászületett irodalom ügyét. De vajon van-e nagyobb bátorság ennél a gyávaságnál: nem foglalni állást olyan korban, amikor még a kövek is állást foglalnak, békét hirdetni és békésnek maradni olyankor, amikor még a csecsemők is kardot ragadnak? Erasmus és a béke Erasmus többször leírta az idillt, amely a kor elitjének lelkében mint leg-főbb vágy élt: szép ápolt kertben sétálni, ízes és nem pazar lakomán együtt ülni humanista társakkal és a klasszikus művek szépségéről elmélkedni ... Álma a serenitas, a szellem őszi ragyogású derűje, a béke, amelynek első nagy írója a nyugati irodalomban. Az első „civilizált” Minden népszerűsége és tekintélye dacára idegen maradt saját korában; őcsakugyan azok közé tartozik, akik megelőzték századukat. Tulajdonságai, ame-lyek oly „modernné” teszik, csak a XVIII. században kezdenek általánossá válni: optimisztikus hite az ember eredendő jó-voltában; pacifizmusa; gyakorlati érzé-ke; érdeklődése a kényelem és az egészség, a helyes életmód kérdései iránt. Higiéne A testi tisztaságot ő fedezte fel az irodalom számára; egész élete állandó rettegés a fertőző betegségektől, a pestistől, a „nápolyi kórságtól”, amely ebben az időben terjedt el és a mainál sokkal pusztítóbb alakú − de a náthától is na-gyon félt, a „tudósok betegségétől”. Legkitűnőbb munkája, a Colloquia, ilyen mindennapi dolgokról szóló latin beszélgetések gyűjteménye. Alakjai arról társa-lognak, milyen veszélyes, ha a borbély nem tartja tisztán eszközeit, ha a fogadó-ban nem húznak tiszta ágyat stb. Mindegyikük egy-egy tökéletes egyfelvonásos, mondja Huizinga. Olyanok, mintha valaki mi közülünk, egy hideg-melegvizes civilizációban felnőtt lény hirtelen visszakerült volna a XVI. század nagyszerű és mosdatlan világába és azt írta volna. Erasmust talán tisztaságérzéke indította arra is, hogy irtózzék a nem hibátlanul megőrzött bibliai szövegektől és a nem-egészen ősegyházi eredetű szertartásoktól. A szkeptikus A testi mozzanatok az erkölcsi síkba való felemelése, mint pl. a vegetaria-nizmus vagy a hinduk lélegzési gyakorlatai, Spengler szerint későbbi civilizáció- GYÖRGYINÉ KONCZ JUDITba tartoznak. Még „későbbi” vonás Erasmusban, amit csak a sorok közt érez az ember és sosem egészen bizonyos benne: Erasmus lelkesedése. Vajon igaza van Huizingának, Erasmus csakugyan nem tudta, mekkora tekintélyrombolást végez, amikor kritika tárgyává teszi a Szentírás latin szövegét és megannyi más száza-dok által szentesített keresztény hagyományt? A Colloquia mellett másik mind-máig érdekes és mulatságos műve, a balgaság dicsérete (Encomium Moriae, 1509) nem ezt bizonyítja. A Balgaság dicséri ebben a műben önmagát, mint minden nagyság és minden öröm alapját ezen a földön. Az élhetetlen okos ember irigyli a szerencsés butákat, akiknek ölébe hull minden hatalom és dicsőség. Az író olyan swifti kajánsággal tréfál az egész érvényben levő értékrendszer fölött, mint akinek lelkét ilyen mélyen átjárja már az általános kételkedés.”2Az oktatásban a szűkmarkúság nem takarékosság, hanem ostobaság A kiemelt gondolat mintegy mottója lehet Erasmus 1529-ben írt alkotásának, melynek címe: „A gyermekek korai erkölcsös és tudományos nevelése” latinul: Declamatio de pueris ad virtutem ac literas liberaliter instituendis, idque protinus a nativitate. Az írást olvasva szembetűnő, hogy mennyire nem a lényeget fedi a mű ál-talánosan használt rövid címe, −„A gyermek nevelése”− s mennyire Erasmus teljes nevelési koncepcióját tükrözi a teljes cím: „A gyermekek korai erkölcsösés tudományos nevelése.” A teljes címből külön kiemelést érdemel tehát a „ko-rai”, az „erkölcsös” és „tudományos” szavak, melyek Erasmus nevelési nézete-inek alappillérei. Az értekezés keretes szerkezetű, „A tétel rövid kifejtése”, majd summázatként az „Összefoglalás” című részek egyaránt a cím kiemelt fogalmait erősítik meg, összegző magyarázatként. Erasmus az alábbi témák alapján foglal-ja össze a műben pedagógiai gondolatait: I. rész: 1. fejezet I. A nevelést minél korábban meg kell kezdeni II. A nevelés fontossága III. A tömeg anyagi javakat gyűjt, a lelki javakkal nem törődik IV. Az ember gondjai külsőségekre irányulnak V. A műveletlen ember alig tekinthető embernek 2. fejezet I. A gyermeki lélek korai fogékonysága II. Az elhanyagolt nevelés következményei III. A hibák és bűnök gyermekkorban könnyen megrögződnek IV. A kényeztetés ártalmas következményei. A példa hatása a gyermekekre. Az álla-tok is nevelik ivadékaikat V. Miféle tényezőkön sarkallik a nevelés lehetősége. A nevelésben elkövetett hibák 2SZERB Antal: A világirodalom története (Bibliotheca Kiadó, Bp. 1958.) (264–266. old.)68 HUMANISTA GONDOLATOK ERASMUS PEDAGÓGIAI NÉZETEIBEN69 3. fejezet I. A nevelő megválasztása. Ebben a szűkmarkúság nincs helyén II. A szülők lelki és testi tulajdonságai az utódokban III. A szülők kísérjék figyelemmel a tanító működését IV. Az egyéni hajlamokat tekintetbe kell venni. E mellé sorakozik a gyakorlás és kitartás V. A nevelés munkáját korán kell kezdeni, de az ismeretek közlésénél figyelembe kell venni a gyermek korát. Az erkölcsi nevelés elemei a szoktatás által VI. A tudományos és erkölcsi nevelés elemei a hétéves kor előtt. A tiszta és hibátlan kiejtést a gyermekkorban lehet elsajátítani VII. Az emlékezőtehetség és az utánzás szerepe a nyelvtanulásban VIII. A nevelés munkáját legjobb volna a szülőknek végezniökII. rész 1. fejezet I. A testi nevelésre fordított túlságos gond II. A tanulás megkönnyítése és megkedveltetése. Ez utóbbiban legfontosabb a tanító megnyerő egyénisége III. Alkalmasak-e a nők a fiúgyermekek tanítására? Kolostori iskolák IV. A nevelésben a testi büntetést kerülni kell. A kegyetlenkedést a törvényeknek kellene sujtaniok V. A felnőttebb ifjak kegyetlen tréfái új társaikkal szemben. A testi büntetés követ-kezményei VI. A szégyenérzet és a dicséret a nevelésben. A testi büntetés, mint utolsó eszköz VII. A leendő tanító képzése VIII. A jutalmazás. A növendék szeresse meg tanítóját 2. fejezet I. Az ismeretek közlésében alkalmazkodni kell a növendék fejlődéséhez II. A tanítás első feladata a nyelvek elsajátíttatása. A gyermekek hajlama különbözőirányú III. A szemléltetés a nyelvoktatásban. A vonzó előadásmód IV. A kellemes párosuljon a hasznossal V. Az olvasás megkönnyítése. A becsvágy felhasználása VI. A nyelvtan tanulását könnyűvé kell tenni VII. Az ifjúkor okos felhasználása VIII. Az ókori életből vett példák annak bizonyítására, hogy mit eredményeznek a korai tanulmányok IX. A XV. és XVI. század hibái az oktatás módszerében. A dialektika túlhajtása X. Összefoglalás A következőkben kísérletet teszünk arra, hogy a műről egy témacsoportos áttekintést adjunk. A mű elemzése során a szövegben megjelenő számsorok a tartalomjegyzékben feltüntetett részek, fejezetek és ezen belül római számjelzésű alpontokra való utalást jelentik. a) A korán elkezdett nevelés jelentősége Erasmusnak és nekünk pedagógusoknak is szakmai hitvallása lehetne a követke-ző mondat: „Soha elég korán nem kezdünk valamit, aminek a végére sohasem GYÖRGYINÉ KONCZ JUDITérünk; már pedig tanulnunk mindig kell, amíg életünk napja tart.” (II.2.VII.) Ez a gondolat híven tükrözi Erasmus elhivatottságát, szellemi beállítottságát, s elvá-rását az egész emberiség iránt. A reneszánsz embereszmény és kultúra magva rejtőzik ebben költői mondatban. Ebben az életre szóló programban nyilvánva-lóan jelentős helyet foglal el a gyermek tanítása, hiszen csak a tudatos nevelés vezethet az egyéniség kibontakoztatásához, az univerzalitásra, mindenoldalúság-ra való törekvés kiteljesedéséhez, a sokoldalúan képzettséghez. A gyermek valóságos nevelését megelőzi, de a későbbiek folyamán kiha-tással van a gyermekre, a megfontolt párválasztás. A „férfi jóravaló, derék szü-lőktől származó, jól nevelt és jó egészségnek örvendő leányt vegyen feleségül”, s a gyermek józan állapotban, bűnöktől óvakodva foganjon. (I.3.II.) A gyermek nevelését közvetlenül születése után meg kell kezdeni, ha a gyermeknek valóban igazi szülei akarunk lenni, akikre nemcsak külsőleg hason-lít a gyermek, hanem akiknek belső lelki és szellemi tulajdonságait is tovább-örökíti. A gondos testi táplálással és ápolással egy időben a szellemi táplálékot is adjuk meg a gyermeknek, hogy „egészséges nézetei” és „derekas ismeretei”időben kialakuljanak. (I.1.I.) A gyermek születésekor azonnal fogékony az önmagára, az emberre vo-natkozó dolgokra, ha azonban ezeket az emberi dolgokat nem tanítjuk, magától a gyermek állati jelleget vesz föl. A jól nevelt gyermek a szülőknek tekintélyt szerez, a helytelenül nevelt vagy egyáltalán nem nevelt gyermek szégyent hoz a szülői házra. A gyermek korai nevelése kötelessége a szülőnek, mert nem csupán önmagának, hanem nemzete és Isten szolgálatára nemzette gyermekét. (I.1.I.) „Ha késlekedve végzed munkádat, vadállat kerül ki kezed közül, ha gondos le-szel, úgyszólván isteni lény.” (I.1.V.) A gyermek a fegyelmezettség és a jámborság elemeit hamarabb meg tudja tanulni szoktatás és példamutatás útján, mint anyanyelvét. Ezek a mélyen elülte-tett viselkedési normák a felnőtt korig sem törlődnek ki az emlékezetből, így ezek a tulajdonságok az igazi vallásos élet alaptulajdonságává válnak. A gyer-meket ebben a korai életszakaszban természeténél fogva bármihez hozzá lehet szoktatni. A gyermek szereti a felnőttet utánozni, így igyekeznünk kell, hogy személyes példamutatásunkkal a gyermek a legjobb és csak a legjobb tulajdon-ságokat sajátítsa el. (I.1.I.) Különösen vonatkozik ez az első időszak fő feladatá-ra, a tiszta és hibátlan beszéd megtanítására, ami a későbbiek során mindenneműtudomány elsajátításának az alapja. Nagyon jelentőségteljes a szülő, a dajka, a nevelő, a játszótársak, a környezet formáló szerepe. (I.3.VI.) Számos ókori tör-ténelmi egyéniség példa arra, hogy tudósoktól és tudósok között már kora gyer-mekkorában szinte minden jót meg tud tanulni a gyermek, amire később szüksé-ge lehet: a nyelvek precíz használatát, a szabad művészeteket, költészetet, szó-noklatot, történelmet, régiségtant, számtant, földrajzot, erkölcstant, politikát. Nagy Sándor, Vergilius, Horatius példaértékűek arra, hogy a tudós férfiak társa-ságában töltött gyermekévek később hogyan kamatoztatják a ráfordított időt. 70 HUMANISTA GONDOLATOK ERASMUS PEDAGÓGIAI NÉZETEIBEN71 (II.2.VIII.) Erasmus az értekezésben számos helyen kiemeli az idejében elkez-dett nevelés jelentőségét, a gondolat kulcsmotívumként vonul végig az írásban. b) A nevelés fontossága Az előzőekből nyilvánvalóan következik, – például hogy a nevelést közvetetten a párválasztásnál kell kezdeni –, hogy Erasmus milyen nagy jelentőséget tulaj-donított a tudatos nevelésnek. Hisz abban, hogy gyermekeink által halhatatla-nokká válunk. Írása szerint mind az isteni, mind az emberi törvényeknek akkor teszünk eleget, akkor vagyunk méltóak az „atya” névre, ha a nemzés, gondozás, nevelés a megfelelő időben, tudatosan, szeretettel történik. „Hogy igazán atya légy, fiadat minden tekintetben gondozd, főképpen pedig lényének azon részével törődjél, mellyel az állatoktól különbözik és a legközelebb áll Istenhez.” Az érte-kezés több pontján olvasható ugyanez a gondolat, mely kimondja, hogy az állat-világ szintjéből csak tanulás, nevelés útján emelkedhet ki az ember, ennek ered-ményeképpen érdemli ki az ember nevet. Az élőlények közül egyedül az ember születik tanulásra alkalmas gondolkodó lénynek, de ebben minden lehetőség magában foglaltatik, ha időben és folyamatosan fejlesztik. (I.1.II.) A megadott lehetőséggel azonban élni kell, a természet is erre figyelmezteti az embert. Az állatvilágot figyelve is azt látjuk, hogy az állatok nemcsak világra hozzák ivadé-kaikat, hanem meg is tanítják a természet adta foglalkozásaikra, repülésre, futás-ra, vadászásra. (I.1.IV.) Erasmus keresztényi gondolkodását tükrözi, hogy több ízben felhívja a szülők figyelmét, hogy nem elég csupán a halandó testtel foglal-kozni, sokkal fontosabb a halhatatlan lélekkel törődni. (I.1.II.) Ugyanakkor fel-tétlenül meg kell említenünk, hogy Erasmusnál ez a gondolat gyökeresen más színezetű, mint a középkorban, ugyanis a folytonos tanulás a mindenoldalú ki-bontakozás lehetőségét rejti magában, s a test és lélek ily módon történő szem-beállítása a tanulás kardinális jelentőségét emeli ki. c) Az életkori sajátosságok, az egyéni hajlamok figyelembe vétele Erasmus írása rávilágít arra is, hogy nem mindegy, hogy a nevelés hogyan törté-nik, ehhez is komoly szakértelem szükséges. A gyermek nem apró felnőtt, testi gondozásában az anya, a dajka ösztönösen jár el, tudja, hogy a csecsemőnek, kisgyermeknek életkorának megfelelő táplálékot, gondoskodást kell nyújtani. Ugyanakkor az viszont egyáltalán nem volt természetes, hogy az ismeretek köz-lésében is a fejlettségi szintet figyelembe kell venni. Az igazi tanító tudja, hogy a fejlődésben lévő gyermeknek kis adagokban, sokszor ismételgetve, sietség nél-kül, játszva kell adagolni a lelki táplálékot, ugyanúgy, mint a testi táplálékot. Ezáltal fokozatosan a nehezebb ismeretek befogadására is alkalmassá válik. Sok tanító nem számol a gyermek életkorával, s saját képességeihez méri a gyermek teljesítményét. (II.2.I.) Az ismeretek befogadásának útján első és legfontosabb a nyelvek elsajátítása, mely a régi költők meséin keresztül könnyen megtanulható, fejleszti a kifejezőképességet és az ítélőképességet is. A mesék játékos formában GYÖRGYINÉ KONCZ JUDITaz erkölcsi alapelvek közvetítője. A gyermekeknél már korán megmutatkozik bizonyos dolgok irányába a természetes hajlam, ha ennek megerősítésére folyik a tanítás, kevés fáradságra van szükség mind a tanító, mind a gyermek részéről. Ellenkezőleg teljes a sikertelenség. (II.2.II.) A természetes hajlamot továbbépíti a tudomány, a tudományt pedig a gyakorlás tökéletesíti. (I.2.V.) A hajlamnak jelei már egész kisgyermek korban fellelhetők, a tehetség is korán kibontakozik. Ezt a veleszületett lehetőséget nem kiaknázni felelőtlenség. Mindemellett azon-ban Erasmus azt mondja, hogy a gyermeknek gyakorlatilag minden ismeret meg-tanítható megfelelő oktatás és gyakorlás útján. Mindennek alapfeltétele a kitartó szorgalom. (I.3.IV.) d) A nevelő személyének meghatározó jelentősége Ha csupán statisztikai alapon vizsgálom az értekezést, hogy a megfelelő nevelőszemélyiségét hányszor említi Erasmus, valószínűleg fontossági szempontból ezt a részt kellett volna az elemzés elejére helyezni, ugyanis világosan kirajzolódik, hogy a szerző szakít azzal az elfogadott középkori felfogással, hogy bárki tanít-hat, aki az adott ismeret birtokában van, tehát a tanításhoz az ismereten kívül semmi egyébre nincs szükség. Az apa legelső feladatai közé tartozik, hogy rög-tön a gyermek születése után már legyen meg a nevelője, aki „egy kifogástalan és kellemes s nem közönséges tudományú férfi”. (I.1.I.) A tanító férfi legyen, mert a nők hirtelen haragúak, nehezen csillapodnak le, valamint természetellenes állapot, hogy egy nő a férfinemen uralkodjék. (II.1.III.) A legalkalmasabb a kö-zépkorú férfi, aki még azonosulni tud a gyermekkel, alkalmazkodni tud a neve-lési helyzetekhez. A túl öreg, gyermeteg aggastyántól ellenérzésük támadhatnak a gyermekeknek. (II.1.VIII.) A nevelő kiválasztásánál a szülőt soha ne az anya-gi szempontok, vagy a barátok rossz tanácsai vezéreljék, hanem a „legnagyobbművészt” fogadják meg gyermekeik tanítójának, aki minden szempontból a leg-alkalmasabb a munkára. Az oktatásban a szűkmarkúság nem takarékosság, ha-nem ostobaság. (I.3.I.) A tanítót egyszer, de jól meg kell választani, és többféle-képpen meg kell bizonyosodni annak rátermettségéről. A tanító munkáját rend-szeresen figyelemmel kell kísérni. (I.3.III.) Mennyivel jobb lenne azonban, ha a szülők maguk is foglalkoznának a tudományokkal, hogy később gyermekeiket taníthassák. A szülők csupán kényelemszeretetből bízzák házitanítóra gyermeke-iket, s ezáltal a szabad származású gyermekük nevelés végett a szolga kezébe kerül. Nem szereti az igazán gyermekét, akinek terhére van annak tanítása. (I.3.VIII.) A szülői szereteten alapuló tanítást semmi sem pótolhatja, így a tanító első és legfontosabb feladatának kell lenni, hogy megszerettesse magát növen-dékeivel. (II.1.II.) Az embereket a legkülönbözőbb szakmára tudatosan felkészí-tik, így részesüljenek előkészítésben azok is, akik a polgárok gyermekeit fogják erkölcsösen és tudományosan nevelni. Ha erről maga az állam nem gondosko-dik, akkor azt az egyénnek kell megoldania. (II.1.VII.) 72 HUMANISTA GONDOLATOK ERASMUS PEDAGÓGIAI NÉZETEIBEN73 e) A tanítás hatékonyságának növelése Erasmus a megfelelő tanító legfontosabb jellemzőjének az erkölcsös viselkedést és a tudományos igényességet jelöli meg, de párhuzamos kiemeli, hogy roppant fontos az is, hogy a tanító hogyan tanít. A gyermek tanulását megkönnyíti, ha a tanító előadásmódja kedves, viselkedése szelíd, nyájas. A tanító eszességével és ügyességével inkább játékos helyzetet teremtsen, fokozatosan haladjon a kelle-mes, könnyebb dolgokról a nehezebb, elvontabb ismeretekig, s akkor a gyermek nem érzi a munkával járó fáradtságot. (II.1.II.) Annál szívesebben és könnyeb-ben tanul a gyermek, ha a példák a szívéhez szólnak, gyermekiesen vonzóak, az ismeret tartalmát rajzok kísérik. (II.2.III.) A tanítás alkalmával a tanító ne legyen szigorú és mogorva, túlzott követelés helyett inkább kitartással igyekezzen a célt elérni. (II.2.IV.) Az unalmas és fáradtságos helyzeteket játékos versenyekkel lehet színesí-teni. A győzelem reménye és a legyőzéstől való félelem a gyermekeket figyel-mesebbekké és élénkebbé teszi. A gyerekek elsők akarnak lenni, bizonyos mér-tékig féltékenyek egymásra, becsvágy hajtja őket, ezeket a hajlamokat a tanító használja fel az előrehaladás érdekében. (II.2.V.) Két hathatós eszközt említ az értekezés a szellemi tevékenység buzdítására: a szégyenérzést és a dicséretet. „A szégyenérzés az igazságos megrovástól való félelem, a dicséret meg minden művészetnek dajkálója”, de ezek önmagukban nem elégségesek, nagy szükség van a kikérdezésre, ismételgetésre. (II.1.VI.) f) Az elhanyagolt nevelés és a rossz nevelői hatások következménye A bennünk rejlő hajlamok sokszor helyes irányba terelik cselekedeteinket, de az ösztönt mindig felülmúlja az oktatás. Az emberek nagy hangsúlyt fektetnek a vagyon gyűjtésére, de arra nem gondolnak, hogy a megszerzett javakkal okosan is kell bánni. A szülők gondoskodnak a test jólétéről, de a gyermek lelkével nem foglalkoznak, ami minden jó cselekedet irányítója. A szülő magát a boldogulást nem adhatja készen gyermeke kezébe, de az ehhez való utat a tanulás révén igen. (I.1.III.) Minél több mindene van az embernek, annál nagyobb szüksége van a tudásra. A gondos szülő nem csupán életet ad gyermekének, hanem a helyes, igazi emberhez méltó élet lehetőségét is biztosítja neki taníttatása révén. (I.1.IV.) Az ember születésénél fogva még nem ember, hanem a neveléssel lesz emberré. Az értelem adja meg az emberi jelleget. Az olyan ember, aki semmi tudomány-ban nincs kiművelve, alacsonyabb fokon áll, mint az állat. Míg az állat veleszü-letett ösztöneit követi, a tanulatlan embert azonban a bűnök kerítik hatalmába, természetellenes tulajdonságok hatalmasodnak el rajta. A szülő kötelessége te-hát, hogy gyermeke a legjobb nevelést kapja. (I.1.V.) A törvény bünteti azokat, akik kicsinyeiket gondatlanságból a halálba taszítják, de ennél még kegyetle-nebb, ha a szülő nem szoktatja hozzá gyermekét rögtön a legfiatalabb éveiben, hogy az erényt kedvelje és az aljasságot gyűlölje. Ezek ugyanúgy a halálba t


GYÖRGYINÉ KONCZ JUDITmunkásságát a szókratészi szellemiség és a szatirikus stílus jellemzi. Jelentősek pedagógiai és nyelvészeti munkái, ókori írók műveit adta ki és látta el magyará-zatokkal, sok görög szöveget fordított latinra. Korszaknyitó munkája az Újszö-vetség görög szövegének kiadása, – 1516 – melyhez a Vulgátától sokban eltérőlatin fordítást és az egyházi felfogással ellentétes magyarázatokat csatolt. Ez a munkája a reformáció szempontjából igen jelentős, mégis az egyházjavítást cél-zó mozgalommal szemben Erasmus ellenséges magatartást tanúsított. Lutherrel ugyan levelezett, de ifjúkori teológiai tanulmányai hatására mégsem fordult egy-háza ellen. Ennek ellenére a katolikus egyház, éles kritikái miatt, munkáit a be-tiltott könyvek közé sorolta. Erasmus gondolatvilága jól nyomon követhető Szerb Antal írása alapján.1A mű második fejezete – Északi humanizmus, reformáció – kiemeli Erasmus humanista nézeteit. Vallásos humanizmus, a görög evangélium „Az itáliai humanista úgy érzi, hogy a tiszta latin nyelv újjáébresztésével visszatér a régi Rómához, fajtájának nagyszerű gyökereihez. Az északi humanis-ta nem érzi ezt a visszatérést és ezért nem is érheti be ennyivel: Erasmus a ke-reszténység tiszta, romlatlan ősforrásaihoz akar visszatérni. Az olaszok a nagy latin szövegeket állítják vissza az eredeti alakjukba − Erasmus az evangélium eredeti szövegét keresi, életének fő műve a görög Újszövetség kiadása. Az északi humanistákat a vallás és az egyház égető kérdései foglalkoztatják és legfőképpen az, hogyan egyeztessék össze kereszténységüket az antik iránt érzett rajongásuk-kal. Ezért is szereti annyira és adja ki Erasmus szellemi ősét, Szent Jeromost. Kempis Tamás Erasmus Deventerben nevelkedik, a Devotio modernának nevezett áhíta-tossági mozgalom egyik iskolájában. Ez a Devotio moderna, a Közös Élet Test-véreinek gyülekezete volt a háttere Kempis Tamásnak (1380–1471). Műve, a De Imitatione Christi, Krisztus követéséről, a bensőséges, egyszerű áhítat, a min-dennapi szelíd misztika klasszikus alkotása. Azt mondják, a Biblia után ez a könyv jelent meg legnagyobb példányszámban, egy fél évezred elszomorodottjai-nak nyújtva vigasztalást. Magyarra először Pázmány Péter fordította. Erasmus és Luther Erasmusnál inkább senki sem egyengette Luther útját, Luther fellépését készítette elő bibliakritikájával, valamint a skolasztikus teológia ellen való har-cával. Eleinte a legnagyobb örömmel üdvözölte Luthert − de amikor látta, hogy Luther tettének következményei messze túlnőnek az irodalmi és hittudományi vita határain, visszavonult. Hiába unszolta valamennyi német humanista, az egész 1SZERB Antal: A világirodalom története (Bibliotheca Kiadó, Bp. 1958.) 66
HUMANISTA GONDOLATOK ERASMUS PEDAGÓGIAI NÉZETEIBEN67 szellemi Németország, hogy álljon Luther mellé és tekintélyével védelmezze meg, semleges maradt, majd Luther ellen fordult, a hagyományok érdekében szállt síkra, bár az ellenreformáció kezdődő munkálataiban nem volt hajlandó részt venni. Magatartása gyávaság is volt és bátorság is. Erasmus félt az élettől, a fe-lelősségtől, a komoly harctól, nem volt férfias jellem és nem szeretett semmit, ami nem szolgálja a Bonae Litterae, az újjászületett irodalom ügyét. De vajon van-e nagyobb bátorság ennél a gyávaságnál: nem foglalni állást olyan korban, amikor még a kövek is állást foglalnak, békét hirdetni és békésnek maradni olyankor, amikor még a csecsemők is kardot ragadnak? Erasmus és a béke Erasmus többször leírta az idillt, amely a kor elitjének lelkében mint leg-főbb vágy élt: szép ápolt kertben sétálni, ízes és nem pazar lakomán együtt ülni humanista társakkal és a klasszikus művek szépségéről elmélkedni ... Álma a serenitas, a szellem őszi ragyogású derűje, a béke, amelynek első nagy írója a nyugati irodalomban. Az első „civilizált” Minden népszerűsége és tekintélye dacára idegen maradt saját korában; őcsakugyan azok közé tartozik, akik megelőzték századukat. Tulajdonságai, ame-lyek oly „modernné” teszik, csak a XVIII. században kezdenek általánossá válni: optimisztikus hite az ember eredendő jó-voltában; pacifizmusa; gyakorlati érzé-ke; érdeklődése a kényelem és az egészség, a helyes életmód kérdései iránt. Higiéne A testi tisztaságot ő fedezte fel az irodalom számára; egész élete állandó rettegés a fertőző betegségektől, a pestistől, a „nápolyi kórságtól”, amely ebben az időben terjedt el és a mainál sokkal pusztítóbb alakú − de a náthától is na-gyon félt, a „tudósok betegségétől”. Legkitűnőbb munkája, a Colloquia, ilyen mindennapi dolgokról szóló latin beszélgetések gyűjteménye. Alakjai arról társa-lognak, milyen veszélyes, ha a borbély nem tartja tisztán eszközeit, ha a fogadó-ban nem húznak tiszta ágyat stb. Mindegyikük egy-egy tökéletes egyfelvonásos, mondja Huizinga. Olyanok, mintha valaki mi közülünk, egy hideg-melegvizes civilizációban felnőtt lény hirtelen visszakerült volna a XVI. század nagyszerű és mosdatlan világába és azt írta volna. Erasmust talán tisztaságérzéke indította arra is, hogy irtózzék a nem hibátlanul megőrzött bibliai szövegektől és a nem-egészen ősegyházi eredetű szertartásoktól. A szkeptikus A testi mozzanatok az erkölcsi síkba való felemelése, mint pl. a vegetaria-nizmus vagy a hinduk lélegzési gyakorlatai, Spengler szerint későbbi civilizáció-
GYÖRGYINÉ KONCZ JUDITba tartoznak. Még „későbbi” vonás Erasmusban, amit csak a sorok közt érez az ember és sosem egészen bizonyos benne: Erasmus lelkesedése. Vajon igaza van Huizingának, Erasmus csakugyan nem tudta, mekkora tekintélyrombolást végez, amikor kritika tárgyává teszi a Szentírás latin szövegét és megannyi más száza-dok által szentesített keresztény hagyományt? A Colloquia mellett másik mind-máig érdekes és mulatságos műve, a balgaság dicsérete (Encomium Moriae, 1509) nem ezt bizonyítja. A Balgaság dicséri ebben a műben önmagát, mint minden nagyság és minden öröm alapját ezen a földön. Az élhetetlen okos ember irigyli a szerencsés butákat, akiknek ölébe hull minden hatalom és dicsőség. Az író olyan swifti kajánsággal tréfál az egész érvényben levő értékrendszer fölött, mint akinek lelkét ilyen mélyen átjárja már az általános kételkedés.”2Az oktatásban a szűkmarkúság nem takarékosság, hanem ostobaság A kiemelt gondolat mintegy mottója lehet Erasmus 1529-ben írt alkotásának, melynek címe: „A gyermekek korai erkölcsös és tudományos nevelése” latinul: Declamatio de pueris ad virtutem ac literas liberaliter instituendis, idque protinus a nativitate. Az írást olvasva szembetűnő, hogy mennyire nem a lényeget fedi a mű ál-talánosan használt rövid címe, −„A gyermek nevelése”− s mennyire Erasmus teljes nevelési koncepcióját tükrözi a teljes cím: „A gyermekek korai erkölcsösés tudományos nevelése.” A teljes címből külön kiemelést érdemel tehát a „ko-rai”, az „erkölcsös” és „tudományos” szavak, melyek Erasmus nevelési nézete-inek alappillérei. Az értekezés keretes szerkezetű, „A tétel rövid kifejtése”, majd summázatként az „Összefoglalás” című részek egyaránt a cím kiemelt fogalmait erősítik meg, összegző magyarázatként. Erasmus az alábbi témák alapján foglal-ja össze a műben pedagógiai gondolatait: I. rész: 1. fejezet I. A nevelést minél korábban meg kell kezdeni II. A nevelés fontossága III. A tömeg anyagi javakat gyűjt, a lelki javakkal nem törődik IV. Az ember gondjai külsőségekre irányulnak V. A műveletlen ember alig tekinthető embernek 2. fejezet I. A gyermeki lélek korai fogékonysága II. Az elhanyagolt nevelés következményei III. A hibák és bűnök gyermekkorban könnyen megrögződnek IV. A kényeztetés ártalmas következményei. A példa hatása a gyermekekre. Az álla-tok is nevelik ivadékaikat V. Miféle tényezőkön sarkallik a nevelés lehetősége. A nevelésben elkövetett hibák 2SZERB Antal: A világirodalom története (Bibliotheca Kiadó, Bp. 1958.) (264–266. old.)68
HUMANISTA GONDOLATOK ERASMUS PEDAGÓGIAI NÉZETEIBEN69 3. fejezet I. A nevelő megválasztása. Ebben a szűkmarkúság nincs helyén II. A szülők lelki és testi tulajdonságai az utódokban III. A szülők kísérjék figyelemmel a tanító működését IV. Az egyéni hajlamokat tekintetbe kell venni. E mellé sorakozik a gyakorlás és kitartás V. A nevelés munkáját korán kell kezdeni, de az ismeretek közlésénél figyelembe kell venni a gyermek korát. Az erkölcsi nevelés elemei a szoktatás által VI. A tudományos és erkölcsi nevelés elemei a hétéves kor előtt. A tiszta és hibátlan kiejtést a gyermekkorban lehet elsajátítani VII. Az emlékezőtehetség és az utánzás szerepe a nyelvtanulásban VIII. A nevelés munkáját legjobb volna a szülőknek végezniökII. rész 1. fejezet I. A testi nevelésre fordított túlságos gond II. A tanulás megkönnyítése és megkedveltetése. Ez utóbbiban legfontosabb a tanító megnyerő egyénisége III. Alkalmasak-e a nők a fiúgyermekek tanítására? Kolostori iskolák IV. A nevelésben a testi büntetést kerülni kell. A kegyetlenkedést a törvényeknek kellene sujtaniok V. A felnőttebb ifjak kegyetlen tréfái új társaikkal szemben. A testi büntetés követ-kezményei VI. A szégyenérzet és a dicséret a nevelésben. A testi büntetés, mint utolsó eszköz VII. A leendő tanító képzése VIII. A jutalmazás. A növendék szeresse meg tanítóját 2. fejezet I. Az ismeretek közlésében alkalmazkodni kell a növendék fejlődéséhez II. A tanítás első feladata a nyelvek elsajátíttatása. A gyermekek hajlama különbözőirányú III. A szemléltetés a nyelvoktatásban. A vonzó előadásmód IV. A kellemes párosuljon a hasznossal V. Az olvasás megkönnyítése. A becsvágy felhasználása VI. A nyelvtan tanulását könnyűvé kell tenni VII. Az ifjúkor okos felhasználása VIII. Az ókori életből vett példák annak bizonyítására, hogy mit eredményeznek a korai tanulmányok IX. A XV. és XVI. század hibái az oktatás módszerében. A dialektika túlhajtása X. Összefoglalás A következőkben kísérletet teszünk arra, hogy a műről egy témacsoportos áttekintést adjunk. A mű elemzése során a szövegben megjelenő számsorok a tartalomjegyzékben feltüntetett részek, fejezetek és ezen belül római számjelzésű alpontokra való utalást jelentik. a) A korán elkezdett nevelés jelentősége Erasmusnak és nekünk pedagógusoknak is szakmai hitvallása lehetne a követke-ző mondat: „Soha elég korán nem kezdünk valamit, aminek a végére sohasem
GYÖRGYINÉ KONCZ JUDITérünk; már pedig tanulnunk mindig kell, amíg életünk napja tart.” (II.2.VII.) Ez a gondolat híven tükrözi Erasmus elhivatottságát, szellemi beállítottságát, s elvá-rását az egész emberiség iránt. A reneszánsz embereszmény és kultúra magva rejtőzik ebben költői mondatban. Ebben az életre szóló programban nyilvánva-lóan jelentős helyet foglal el a gyermek tanítása, hiszen csak a tudatos nevelés vezethet az egyéniség kibontakoztatásához, az univerzalitásra, mindenoldalúság-ra való törekvés kiteljesedéséhez, a sokoldalúan képzettséghez. A gyermek valóságos nevelését megelőzi, de a későbbiek folyamán kiha-tással van a gyermekre, a megfontolt párválasztás. A „férfi jóravaló, derék szü-lőktől származó, jól nevelt és jó egészségnek örvendő leányt vegyen feleségül”, s a gyermek józan állapotban, bűnöktől óvakodva foganjon. (I.3.II.) A gyermek nevelését közvetlenül születése után meg kell kezdeni, ha a gyermeknek valóban igazi szülei akarunk lenni, akikre nemcsak külsőleg hason-lít a gyermek, hanem akiknek belső lelki és szellemi tulajdonságait is tovább-örökíti. A gondos testi táplálással és ápolással egy időben a szellemi táplálékot is adjuk meg a gyermeknek, hogy „egészséges nézetei” és „derekas ismeretei”időben kialakuljanak. (I.1.I.) A gyermek születésekor azonnal fogékony az önmagára, az emberre vo-natkozó dolgokra, ha azonban ezeket az emberi dolgokat nem tanítjuk, magától a gyermek állati jelleget vesz föl. A jól nevelt gyermek a szülőknek tekintélyt szerez, a helytelenül nevelt vagy egyáltalán nem nevelt gyermek szégyent hoz a szülői házra. A gyermek korai nevelése kötelessége a szülőnek, mert nem csupán önmagának, hanem nemzete és Isten szolgálatára nemzette gyermekét. (I.1.I.) „Ha késlekedve végzed munkádat, vadállat kerül ki kezed közül, ha gondos le-szel, úgyszólván isteni lény.” (I.1.V.) A gyermek a fegyelmezettség és a jámborság elemeit hamarabb meg tudja tanulni szoktatás és példamutatás útján, mint anyanyelvét. Ezek a mélyen elülte-tett viselkedési normák a felnőtt korig sem törlődnek ki az emlékezetből, így ezek a tulajdonságok az igazi vallásos élet alaptulajdonságává válnak. A gyer-meket ebben a korai életszakaszban természeténél fogva bármihez hozzá lehet szoktatni. A gyermek szereti a felnőttet utánozni, így igyekeznünk kell, hogy személyes példamutatásunkkal a gyermek a legjobb és csak a legjobb tulajdon-ságokat sajátítsa el. (I.1.I.) Különösen vonatkozik ez az első időszak fő feladatá-ra, a tiszta és hibátlan beszéd megtanítására, ami a későbbiek során mindenneműtudomány elsajátításának az alapja. Nagyon jelentőségteljes a szülő, a dajka, a nevelő, a játszótársak, a környezet formáló szerepe. (I.3.VI.) Számos ókori tör-ténelmi egyéniség példa arra, hogy tudósoktól és tudósok között már kora gyer-mekkorában szinte minden jót meg tud tanulni a gyermek, amire később szüksé-ge lehet: a nyelvek precíz használatát, a szabad művészeteket, költészetet, szó-noklatot, történelmet, régiségtant, számtant, földrajzot, erkölcstant, politikát. Nagy Sándor, Vergilius, Horatius példaértékűek arra, hogy a tudós férfiak társa-ságában töltött gyermekévek később hogyan kamatoztatják a ráfordított időt. 70
HUMANISTA GONDOLATOK ERASMUS PEDAGÓGIAI NÉZETEIBEN71 (II.2.VIII.) Erasmus az értekezésben számos helyen kiemeli az idejében elkez-dett nevelés jelentőségét, a gondolat kulcsmotívumként vonul végig az írásban. b) A nevelés fontossága Az előzőekből nyilvánvalóan következik, – például hogy a nevelést közvetetten a párválasztásnál kell kezdeni –, hogy Erasmus milyen nagy jelentőséget tulaj-donított a tudatos nevelésnek. Hisz abban, hogy gyermekeink által halhatatla-nokká válunk. Írása szerint mind az isteni, mind az emberi törvényeknek akkor teszünk eleget, akkor vagyunk méltóak az „atya” névre, ha a nemzés, gondozás, nevelés a megfelelő időben, tudatosan, szeretettel történik. „Hogy igazán atya légy, fiadat minden tekintetben gondozd, főképpen pedig lényének azon részével törődjél, mellyel az állatoktól különbözik és a legközelebb áll Istenhez.” Az érte-kezés több pontján olvasható ugyanez a gondolat, mely kimondja, hogy az állat-világ szintjéből csak tanulás, nevelés útján emelkedhet ki az ember, ennek ered-ményeképpen érdemli ki az ember nevet. Az élőlények közül egyedül az ember születik tanulásra alkalmas gondolkodó lénynek, de ebben minden lehetőség magában foglaltatik, ha időben és folyamatosan fejlesztik. (I.1.II.) A megadott lehetőséggel azonban élni kell, a természet is erre figyelmezteti az embert. Az állatvilágot figyelve is azt látjuk, hogy az állatok nemcsak világra hozzák ivadé-kaikat, hanem meg is tanítják a természet adta foglalkozásaikra, repülésre, futás-ra, vadászásra. (I.1.IV.) Erasmus keresztényi gondolkodását tükrözi, hogy több ízben felhívja a szülők figyelmét, hogy nem elég csupán a halandó testtel foglal-kozni, sokkal fontosabb a halhatatlan lélekkel törődni. (I.1.II.) Ugyanakkor fel-tétlenül meg kell említenünk, hogy Erasmusnál ez a gondolat gyökeresen más színezetű, mint a középkorban, ugyanis a folytonos tanulás a mindenoldalú ki-bontakozás lehetőségét rejti magában, s a test és lélek ily módon történő szem-beállítása a tanulás kardinális jelentőségét emeli ki. c) Az életkori sajátosságok, az egyéni hajlamok figyelembe vétele Erasmus írása rávilágít arra is, hogy nem mindegy, hogy a nevelés hogyan törté-nik, ehhez is komoly szakértelem szükséges. A gyermek nem apró felnőtt, testi gondozásában az anya, a dajka ösztönösen jár el, tudja, hogy a csecsemőnek, kisgyermeknek életkorának megfelelő táplálékot, gondoskodást kell nyújtani. Ugyanakkor az viszont egyáltalán nem volt természetes, hogy az ismeretek köz-lésében is a fejlettségi szintet figyelembe kell venni. Az igazi tanító tudja, hogy a fejlődésben lévő gyermeknek kis adagokban, sokszor ismételgetve, sietség nél-kül, játszva kell adagolni a lelki táplálékot, ugyanúgy, mint a testi táplálékot. Ezáltal fokozatosan a nehezebb ismeretek befogadására is alkalmassá válik. Sok tanító nem számol a gyermek életkorával, s saját képességeihez méri a gyermek teljesítményét. (II.2.I.) Az ismeretek befogadásának útján első és legfontosabb a nyelvek elsajátítása, mely a régi költők meséin keresztül könnyen megtanulható, fejleszti a kifejezőképességet és az ítélőképességet is. A mesék játékos formában
GYÖRGYINÉ KONCZ JUDITaz erkölcsi alapelvek közvetítője. A gyermekeknél már korán megmutatkozik bizonyos dolgok irányába a természetes hajlam, ha ennek megerősítésére folyik a tanítás, kevés fáradságra van szükség mind a tanító, mind a gyermek részéről. Ellenkezőleg teljes a sikertelenség. (II.2.II.) A természetes hajlamot továbbépíti a tudomány, a tudományt pedig a gyakorlás tökéletesíti. (I.2.V.) A hajlamnak jelei már egész kisgyermek korban fellelhetők, a tehetség is korán kibontakozik. Ezt a veleszületett lehetőséget nem kiaknázni felelőtlenség. Mindemellett azon-ban Erasmus azt mondja, hogy a gyermeknek gyakorlatilag minden ismeret meg-tanítható megfelelő oktatás és gyakorlás útján. Mindennek alapfeltétele a kitartó szorgalom. (I.3.IV.) d) A nevelő személyének meghatározó jelentősége Ha csupán statisztikai alapon vizsgálom az értekezést, hogy a megfelelő nevelőszemélyiségét hányszor említi Erasmus, valószínűleg fontossági szempontból ezt a részt kellett volna az elemzés elejére helyezni, ugyanis világosan kirajzolódik, hogy a szerző szakít azzal az elfogadott középkori felfogással, hogy bárki tanít-hat, aki az adott ismeret birtokában van, tehát a tanításhoz az ismereten kívül semmi egyébre nincs szükség. Az apa legelső feladatai közé tartozik, hogy rög-tön a gyermek születése után már legyen meg a nevelője, aki „egy kifogástalan és kellemes s nem közönséges tudományú férfi”. (I.1.I.) A tanító férfi legyen, mert a nők hirtelen haragúak, nehezen csillapodnak le, valamint természetellenes állapot, hogy egy nő a férfinemen uralkodjék. (II.1.III.) A legalkalmasabb a kö-zépkorú férfi, aki még azonosulni tud a gyermekkel, alkalmazkodni tud a neve-lési helyzetekhez. A túl öreg, gyermeteg aggastyántól ellenérzésük támadhatnak a gyermekeknek. (II.1.VIII.) A nevelő kiválasztásánál a szülőt soha ne az anya-gi szempontok, vagy a barátok rossz tanácsai vezéreljék, hanem a „legnagyobbművészt” fogadják meg gyermekeik tanítójának, aki minden szempontból a leg-alkalmasabb a munkára. Az oktatásban a szűkmarkúság nem takarékosság, ha-nem ostobaság. (I.3.I.) A tanítót egyszer, de jól meg kell választani, és többféle-képpen meg kell bizonyosodni annak rátermettségéről. A tanító munkáját rend-szeresen figyelemmel kell kísérni. (I.3.III.) Mennyivel jobb lenne azonban, ha a szülők maguk is foglalkoznának a tudományokkal, hogy később gyermekeiket taníthassák. A szülők csupán kényelemszeretetből bízzák házitanítóra gyermeke-iket, s ezáltal a szabad származású gyermekük nevelés végett a szolga kezébe kerül. Nem szereti az igazán gyermekét, akinek terhére van annak tanítása. (I.3.VIII.) A szülői szereteten alapuló tanítást semmi sem pótolhatja, így a tanító első és legfontosabb feladatának kell lenni, hogy megszerettesse magát növen-dékeivel. (II.1.II.) Az embereket a legkülönbözőbb szakmára tudatosan felkészí-tik, így részesüljenek előkészítésben azok is, akik a polgárok gyermekeit fogják erkölcsösen és tudományosan nevelni. Ha erről maga az állam nem gondosko-dik, akkor azt az egyénnek kell megoldania. (II.1.VII.) 72
HUMANISTA GONDOLATOK ERASMUS PEDAGÓGIAI NÉZETEIBEN73 e) A tanítás hatékonyságának növelése Erasmus a megfelelő tanító legfontosabb jellemzőjének az erkölcsös viselkedést és a tudományos igényességet jelöli meg, de párhuzamos kiemeli, hogy roppant fontos az is, hogy a tanító hogyan tanít. A gyermek tanulását megkönnyíti, ha a tanító előadásmódja kedves, viselkedése szelíd, nyájas. A tanító eszességével és ügyességével inkább játékos helyzetet teremtsen, fokozatosan haladjon a kelle-mes, könnyebb dolgokról a nehezebb, elvontabb ismeretekig, s akkor a gyermek nem érzi a munkával járó fáradtságot. (II.1.II.) Annál szívesebben és könnyeb-ben tanul a gyermek, ha a példák a szívéhez szólnak, gyermekiesen vonzóak, az ismeret tartalmát rajzok kísérik. (II.2.III.) A tanítás alkalmával a tanító ne legyen szigorú és mogorva, túlzott követelés helyett inkább kitartással igyekezzen a célt elérni. (II.2.IV.) Az unalmas és fáradtságos helyzeteket játékos versenyekkel lehet színesí-teni. A győzelem reménye és a legyőzéstől való félelem a gyermekeket figyel-mesebbekké és élénkebbé teszi. A gyerekek elsők akarnak lenni, bizonyos mér-tékig féltékenyek egymásra, becsvágy hajtja őket, ezeket a hajlamokat a tanító használja fel az előrehaladás érdekében. (II.2.V.) Két hathatós eszközt említ az értekezés a szellemi tevékenység buzdítására: a szégyenérzést és a dicséretet. „A szégyenérzés az igazságos megrovástól való félelem, a dicséret meg minden művészetnek dajkálója”, de ezek önmagukban nem elégségesek, nagy szükség van a kikérdezésre, ismételgetésre. (II.1.VI.) f) Az elhanyagolt nevelés és a rossz nevelői hatások következménye A bennünk rejlő hajlamok sokszor helyes irányba terelik cselekedeteinket, de az ösztönt mindig felülmúlja az oktatás. Az emberek nagy hangsúlyt fektetnek a vagyon gyűjtésére, de arra nem gondolnak, hogy a megszerzett javakkal okosan is kell bánni. A szülők gondoskodnak a test jólétéről, de a gyermek lelkével nem foglalkoznak, ami minden jó cselekedet irányítója. A szülő magát a boldogulást nem adhatja készen gyermeke kezébe, de az ehhez való utat a tanulás révén igen. (I.1.III.) Minél több mindene van az embernek, annál nagyobb szüksége van a tudásra. A gondos szülő nem csupán életet ad gyermekének, hanem a helyes, igazi emberhez méltó élet lehetőségét is biztosítja neki taníttatása révén. (I.1.IV.) Az ember születésénél fogva még nem ember, hanem a neveléssel lesz emberré. Az értelem adja meg az emberi jelleget. Az olyan ember, aki semmi tudomány-ban nincs kiművelve, alacsonyabb fokon áll, mint az állat. Míg az állat veleszü-letett ösztöneit követi, a tanulatlan embert azonban a bűnök kerítik hatalmába, természetellenes tulajdonságok hatalmasodnak el rajta. A szülő kötelessége te-hát, hogy gyermeke a legjobb nevelést kapja. (I.1.V.) A törvény bünteti azokat, akik kicsinyeiket gondatlanságból a halálba taszítják, de ennél még kegyetle-nebb, ha a szülő nem szoktatja hozzá gyermekét rögtön a legfiatalabb éveiben, hogy az erényt kedvelje és az aljasságot gyűlölje. Ezek ugyanúgy a halálba t#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése