Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2015. március 1., vasárnap

A LELKIISMERET NEVELÉSE GYERMEKKORBAN

A lelkiismeret nevelése gyermekkorban


Az ember nyugdíjas korában is félszemmel mindig visszapillant a foglalkozására, figyeli a jelent s próbál következtetni a jövőre. Ez a nyugtalan, rohanó világ nem sok jót jósol a jövőre vonatkozólag a következő generációnak.
A felnőttek rohannak a megélhetésért, akinek munkahelye van, azon van, nehogy elveszítse, akinek pedig nincs, az azért nyugtalan.
Az emberhez méltó etikának a szülők és a gyermekek esetében egyaránt sok kísértésnek kell ellenállnia.
Ez a sokoldalú válság a gyermekek nevelésében is óriási károkat tehet. Annak érdekében, hogy a gyermekek a rohamosan fejlődő nevelési irányelveknek megfeleljenek, nekünk, szülőknek, nevelőknek nagyon oda kell figyelnünk, mert bár a modern technika segítségével nagyon sokat tanulhat, de például a televízió, az internet károkat is okozhat: a gyermek felszed minden szennyet, s a koránál fogva nem tudja, mit kezdjen vele.
Nincs szándékomban a lelkiismeretről szóló különféle tudományos elméletekről írni, hiszen nem is tudnék, de azt látnunk kell, mennyire fontos az erkölcsiség szempontjából a lelkiismeret, és milyen nagy szükség van ennek nevelésére. Ma ebben a felgyorsult világban a lelkiismeret nagyobb kísértéseknek van kitéve, mint évekkel ezelőtt. Tanúi vagyunk a családi és társadalmi közösségek széthullásának, továbbá az erkölcsi értékek és normák kudarcba fulladásának. S ahogyan minden emberi képességet, úgy a lelkiismeretet is tökéletesíteni kell.
 Az ember nem autonóm lény, a lelkiismeret nevelése sem lehet saját egyéni képességének függvénye, hanem erkölcsi normákkal is szembesülnie kell. Az embernek mint teremtménynek szem előtt kell tartania az Úr hívását. A gyermekkorban – egy régebbi felfogás szerint – a gyermek lelkiismeretének nevelését csak akkor kell megkezdeni, amikor képessé válik a különbségtételre, vagyis amikor meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Úgy gondolták, hogy a lelkiismeret nevelése abból áll, hogy megtanítjuk a gyermeket a törvényre és parancsolatokra.
 A nevelés azonban elsősorban nem intelmekből és figyelmeztetésekből áll. A gyermek lelkiismeretének helyes neveléséhez döntően hozzájárul az a légkör vagy létközeg, amelyben a gyermek fejlődik.
Első helyen említenünk kell a gyermeknek azt a védettségét, amelyet a család meleg, bensőséges és neki szóló szeretete nyújt. A szeretet nélkülözhetetlen velejárója az egész emberi életnek, és pótolhatatlan feltétele a helyes erkölcsi magatartás kialakulásának. A szeretet közvetíti számára, hogy befogadták, és kedves családtagnak számit. Így fokozatosan fejlődik egészséges önbizalma, és örömét leli a jó megtételében.
 Belenő az igazi emberi szabadság és felelősség világába, ezzel egyidejűleg megéli, kifejleszti önállóságát s a jóhoz és értékeshez való kötődést. Spontánul megvalósítja a jót, még mielőtt értelmileg is magáévá tenné.
A nevelést a jóból kiindulva kell megkezdeni és a jó felé kell irányulni. A jónak úgy kell felvillannia a szeme előtt, mint szép és vonzó dolognak, hogy a gyermek megtapasztalhassa a jó cselekedet örömét, és ezáltal majd örül a jónak, megszereti és szívesen meg is teszi. A gyermeknél az érzelmi élet sorsdöntő az erkölcsi életre nézve.
Az érzelmi életet úgy kell táplálni és irányítani, hogy később, amikor a gyermek felnő, önállóan is képes legyen a fejlődésre, tisztulásra, elmélyülésre és új motivációk fellelésére..
  A gyermeknek értelmi képességéhez mérten fel kell tárni az egész erkölcsi világot s az összefüggések felismerésére kell ösztönözni, hogy felfogja az erkölcsi rend egészében rejlő igazságot. A gyermeki lelkiismeret nevelésének kimondottan vallásos jellegűnek kell lennie. A szülőknek és nevelőknek azon kellene munkálkodniuk, hogy a gyermekben tudatosítsák Isten akaratát, Krisztus követését, az Istenhez való kötöttséget. Valahol ezen a téren hibák csúsztak be, és ennek tulajdonítható már a kisiskolások körében a válságba került etika hatása.
A gyermeki lelkiismeret nevelését az életkor szabja meg. Kezdetben a kisgyermek az erkölcsileg jó tetteket, a jóhoz való hűség erényét gyakorolja.
Rendkívül nagy jelentősége van a jó példának. Mint ahogyan a gyermek egész nevelésében nagy szerepet tölt be a szülők, nevelők és a felnőttek példamutatása, úgy a lelkiismeret nevelésében is nagy hatással van a gyermekre a jó példa.
 Nem szavakban, hanem tettekben adjunk példát. Természetesen csak akkor lesz hatással a gyermekre a jó példánk, ha őszinteséggel párosul.
 A felnőttek őszinteségére már a legkisebb gyermek is igen érzékeny. A gyermek érezze, hogy őt mindig megértik.
Az igazi szülő, a jó nevelő mindig a gyermek lelki orvosa. A gyermek lelkében megdönthetetlenül éljen a hit, hogy őt mindig segíteni akarjuk. Az igazságos és jó nevelőnek legfeljebb pajkos tanítványai vannak, de rosszak nincsenek. Sokszor csak azért van a rosszaság, mert a gyermek lelke lázadozik az igazságtalanság ellen. Nem egy példa van arra, hogy a legrosszabbaknak mondott gyermekből mindenre áldozatkész tanítványok lesznek az igazi nevelő és szülő művészi felügyeletével. A felnőttek őszinte és igazi erkölcsi életétől függ a gyermek lelkiismeretének fejlődése.
A példaadás mellett a szoktatásnak is döntő szerepe van a kötelesség teljesítése, a felelősségérzet kialakításában.  A mély vallásosság istenfélelmet jelent, ez pedig áldozatos cselekvést, kötelességtudatot, lelkiismeretességet von maga után.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése