Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2012. március 29., csütörtök

DOKTORÁTUSOM TÖRTÉNETE-AZ ALKOTÁS VÉDELMÉBEN !!!!

DOKTORÁTUSOM TÖRTÉNETE-

-Az alkotás védelmében!!!

Miután elvégeztem az orvostudományi egyetemet minden álmom az volt, hogy elnyerjem azt a titulust a szakmában amit egy –vidéken dolgozó szakember megvalósithat.De vonzott az a tény is hogy szatmár megye orvostársadalmából ez még senkinek nem sikerült.Tudatosan készültem egy kutatási témából-a gyermekkori hasi fájdalmak szervi okai tanulmányozásának az igen bonyolult és kevésbbé ismert témaköréből.Ebben az eddig igen szövevényes fejezetében a gyermekgyógyászatnak egy igen nagytiszteletü szakember Dr Lőrinczy Dengezics radiológus főorvossal együtt dolgoztunk és számos tudományos közleményünk jelent meg különböző belföldi és külföldi szaklapokban. Elhatároztam hogy 2o év szakmai gyakorlat után és egy jelentős kutási bázissal megpróbálom a jelentkezést a doktorátusi felvételi kollokviumra Marosvásárhelyen Prof.Dr.Puskás György akadémikusnál-profeszor emeritusznál-

-A jelentkezés első feltétele az volt hogy legyen egy jól dokumentált kutatási anyagod amit a jelentkezés pillanatában be kellett mutadnod.

-Dokumentálnod kellet az addig megjelent és a témával kapcsolatos folyóiratokban leközölt munkáidat.

-Egy –Ajánlás- a munkahelyedről ami azt tartalmazta hogy emberileg,orvosilag,szakmai képzettséged szempontjából méltó vagy-e arra hogy ezt a magas foku tudományos fokozatot elnyerjed.

Egy rendkivül hideg hétfő reggelen érkeztem vonattal ,székelykocsárdon keresztül vásárhelyre és azonnal a gyermeklinikára mentem.A Professzor Úr a tudományos vezető délben 12 órakor fogadott.

Türelmesen végignézte az igényelt dokumentumokat,hosszas várakozás után a következőket mondta-Értékelem a törekvéseit de sajnálattal közlöm önnel hogy nem tudom elfogadni –Doktorandusnak-Okfejtésem a következő-mi általában nem foglalkozunk vidéki jelöltekkel mert nehézkes a közbeső vizsgák és referátumok programálása,gyakorlati kivitelezése,másrészt a tudományos irányitó sem tudja követni kellőképpen a kisérleti anyag kivitelezésének a dinamikáját.

-Elnémultam,soha nem gondoltam, hogy ha én egy vidéki orvos vagyok akkor az alkotókészségem rovására mehet.

-De azonnal elöntött a-kutyavér-és a következőt feleltem-megértettem a profeszor úr érvelését,habár nehezen veszem tudomásul-de ebben a helyzetemben feltehetek önnek egy kérdést-Válasz –Kérem-Állampolgári jogaimat figyelembe véve jogom van arra hogy a doktorátusi felvételi versenyvizsgára beadjam vidéki lévén én is az irataimat.Válasz-A belátására bizom.

-A rektori hivatalban az illetékeseknek átadtam a dokumenteket.Ugyanakkor megtudtam hogy addig az időpontig 10 jelnetkező van,mindannyian a vásárhelyi klinikákról.

-Hazajöttem csüngő orral,megtörten,a gúnyos mosolyoktól körülövezve,de azzal az a –csakazértis-eltökéltséggel hogy utoljára még megkapaszkodok.

Három hónap alatt emberfeletti munkával elkészültem a felvételi vizsgára-

A vizsgáztató bizottság tagjai a következők voltak-

-Prof.Dr.Puskás György-akadémikus a gyermeklinika vezetője.a vásáhelyi orvostudományi egyetem rektora

-Prof.Dr.Szentkirályi István a gyermeklinika profeszora

-Prof.Dr.Szabó István az életteni katedra vezetője

-Prof.Dr.Mózes Magda-a kóréllettani katedra vezetője

-Dr.Sc-Indig Bianca a gyermekklinika előadótanára.

Tiz nappal vizsga után a rektori hivatal hivatalosan értesitett hogy 10-es osztályzattal az első lettem a 11 jelölt közül és igy jogot nyertem a doktorátusi tanulmányaim megkezdésére-Ezen alkalommal aláirattak velem egy szabályzatot ami kötelességeket irt elő a doktorándus részere és tudomásomra hozták hogy ennek a szabályzatnak bármilyen jellegü áthágása a kizárást vonja maga után./technikai jellegü kutatási problémák-biblográfiai adatok felhasználási előirásai,isten őrizz a plágium kérdésköre amit törvényesen is büntettek-stb.A kijelölt tudományos irányitóm-Prof.Dr.Puskás György akadémikus az egyetem rektora.

Ezekután peregtek az évek.A 6 év/nem 1 hónap !!!!/ alatt 2 vizsgát kellet letennem gyermekgyógyászatból és 2 referátot ami a kutatások érdemi részének az alakulásáról szólt.Ezeket a vizsgákat és referátumokat évenként kellett bemutatni szintén a fenntnevezet bizottság előtt.Megjegyzem hogy ezek mind 10-es osztályzattal lettek értékelve.

-Hat év annyi anyagi és szellemi áldozatával elkészült a disszertációm.240 oldal-80 oldal iknográfiai anyag és 504 szelektiv bibliográfiai anyag-számszerinti vonatkozásokkal,besorolásokkal az illető fejezetekbe./angol,német,francia,magyar,román nyelven./Én aki minden tanulmányomat magyar nyelven végeztem-elemi iskolától az egyetemig-kifogástalan román nyelven kellett elkészitenem a tézisemet./apropo a helyesirás !!!!/

Hat év az életemből-egy romániai magyar vidéki orvos

küzdelme a felemelkedésért és léte tisztességéért.

A Román Akadémia és az Egészségügyi miniszterium kitüzte a megvédés időponját miután a Legfelsőbb

Diplomabizottság szakértői szabványosnak tekintették a munkámat.

-Jómagam a tézisemet és a megvédési bizottság elbirálását feltettem a Web lapomra azzal a céllal hogy az árgusszemü kétkedők bizonyságot nyerjenek annak hitelességéről.

-Mert van számos alkotott érték amit nem politikai indittatással vagy euros ellenszolgáltatás fejében adtak.

Ezeknek az elkötelezett embereknek nevében irtan le ezeket a gondolatokat.

1977-ben védtem meg doktorátusi disszertációmat-a következő bizottság előtt-

1-Prof.Dr.Docens COJOCARU AUREL-Bukarest-a bizottság elnöke

2-Prof.Dr..MIHALCA EUGENIA-a Kolozsvári Gyermekklinika vezetője

3-Prof Dr.KREPSZ IVÁN A Marosvásárhelyi Radilógiai intézet vezetője

4-Prof.Dr.PUSKÁS GYÖRGY-akadémikus –érdemes profeszor-a Marosvá-

Sárhelyi Gyermeklinika vezetője

5-Conf-Dr.Sc.INDIG BIANKA a Marosvásárhelyi Gyermekklinike előadó tanára.

-A DOKTORÁTUSI TÉZIS VÉLEMÉNYEZÉSE.-

A disszertáció egy hatalmas gyermekgyógyászati tapasztalat,hosszas klinikai megfigyelés gyümölcse,egy széleskörű klinikai tanulmány és kutatás amit a szerző igen tiszteletreméltó következetességgel,nagy szorgalommal,feddhetetlen tudományos igényességgel végzett,állandóan szem előtt tartva a kutatás gyakorlati vonatkozásait.

-a téma megválasztása rendkívül aktuális a mindennapi gyermekgyógyászati gyakorlatban,lévén hogy a patkóbél,epehólyag,hasnyálmirigy,központi jelentőségű a gyermek krónikus emésztőrendszeri megbetegedései között,azonnali vagy későbbi következményekkel. A gyermekgyógyászok figyelmének a felhívása erre a fontos kórtani tényre gyakorlati szempontból igen jelentős érv a munka megítélésében. Mindamellett hogy nagy a gyakorlati tét, rendkívül kevés figyelmet fordítanak a szakmai berkekben erre a kérdésre.

-a szerző kutatásai bebizonyítják hogy ennek az emésztőrendszeri szegmentnek a korrelatív összefüggései vannak a többi hasi szerv megbetegedéseivel

-a kutatás egy nagyon igényesen kiválasztott beteganyagon történt./ 213 esetben. /

-a kutatások megállapításai és dedukciói ami a duodenális pangás szerepét

jelölik meg mint egy fontos mozzanatát annak a patogenetikai láncnak és kórélettani folyamatoknak,és ezek tényszerűen vannak bizonyítva a kísérő klinikai,biológiai és radiológiai elemekkel.

-az új klinikai és radiológiai technikák bevezetése amelyek-premier plan-ban vannak a gyermekgyógyászati tudományban,amelyek kivizsgálási kronológiája rendkívül szisztematizált,javaslandó a gyakorlati gyermekgyógyászat kivizsgálási adattárába jól indokolt esetekben bevezetni.

az ikonográfia olyan színtű,a radiológiai felvételek olyan minőségűek,hogy ezek egy igen komoly illusztratív anyagot képeznek egy modern gyermek gasztro -enterológiai monográfia kiadásához.,amit a bizottság javasol

-A doktorátusi tézis teljesen új felfogásban,a gyermekgyógyászati irodalomtól merőben eltérően újszerűen tárgyalja a krónikus hasi fájdalmak okait a gyermekkorban.

Helyesnek tartja, hogy a szerző figyelembe véve a hovatovább mind gyakrabban kimutatott,vagy kimutatható szervi okokat , nem a krónikus hasi fájdalmak szindrómájáról beszél,hanem bevezeti,a krónikus hasi szervi eredetű patológia-elnevezést a gyermekgyógyászatban-

-A tézis statisztikai feldolgozásából kitűnik hogy a krónikus hasi panaszok eredője 3o-35 %-a szervi okokra tehető-

Ugyancsak kitűnik hogy a krónikus hasi szervi megbetegedések hátterében 55-6o%-ban a patkóbél,epehólyag,hasnyálmirigy megbetegedései állnak.

Eredeti és hasznos szelektív radiológiai vizsgálati módszereket vezet be a duodeno-veziculo-pancreatikus szegment kivizsgálásánál-a gyomor-béltraktus szimultán radiológiai vizsgálata/bárium passzázs+colecistográfia/

Hipotoniás duodenográfia-szondával vagy farmakodinámiás anyagokkal,a duodenum nyálkahártyájának szelektív vékonyréteges báriumos vizsgálata-

Javasolja az emésztőrendszer kivizsgálási módjait a gyermekgyógyászatban,-szegmentfelosztásban-pl-kardio-gasztro-ezofago-frenikus szegment,Duodeno-veziculo-pankeatikus szegment,Ileo-cekális szegment,Colo-anoretális szegment-amivel a bizottság egyöntetűen egyetértett.

Teljesen új,önálló klinikai entitásokat ír le először a gyermekgyógyászati irodalomban/például-az intermittáló duodenális sztenózis,a posztlambliatikus krónikus duodenitiszek a gyermekeknél-

Dr.BAUER BÉLA kutatásai egy rendkívül jól felkészült szakember háttértudását bizonyítják, elmélyítve a gyermek gasztroen-

terológiai alappal,kivételes analízis és szintézis adottsággal,intuítiv szellemi erővel,becsületes és korrekt kutatói tevékenységgel. de mindenekelőtt egy magas értékű gyermekgyógyász elméleti és gyakorlati képzettséggel.

-JAVASOLOM AZ ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORA CIMÉNEK ODAITÉLÉSÉT TELJES MEGGYŐZŐDÉSSEL.

Prof.Dr.PUSKÁS GYÖRGY

Akadémikus-

A Gyermekgyógyászati Klinika Profeszora.

Dr.Sc.INDIG BIANKA

-egyetemi tanár-

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése