Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2016. március 6., vasárnap

Miből tudhatja, hogy gyermeke diszlexiás?

A diszlexia legszembetűnőbb tünetei elsősorban az olvasás területén nyilvánulnak meg. Általában bele szoktuk érteni a kórképbe a vele mindig együtt járó írási, helyesírási zavarokat (a diszgráfiát) is. Ez utóbbit akkor említjük külön, ha nem társul hozzá olvasási probléma.
A diszlexián belül viszont az olvasás és az írás zavarának eltérő lehet a mértéke.
 Az olvasásban megjelenő tünetek
Az olvasás pontosságának első kritériuma a helyesen kialakult hang-betű kapcsolat. Azaz tudni kell, hogy az egyes beszédhangoknak pontosan melyik betű felel meg. Azon tanulók számára, akik gyakorlatlanok a látási megkülönböztető képességet igénylő feladatokban ez bizony nagy kihívást jelenthet. Hiszen vannak betűk, amelyek vizuálisan nagyon hasonlóak (pl. f-t, h-n). Egyes szerzők az ilyen alapon elkövetett hibát vétőket a diszlexiások külön alcsoportjának tekintik. Különböző vizsgálatok és megfigyelések azonban azt mutatják, hogy ezt a hibát inkább fiatal gyermekek követik el.
Vannak gyerekek, akiket a betűkhöz tartozó hangok képzési, kiejtési hasonlóságai zavarnak meg (pl. f-v, t-n). Ugyanolyan az ajak, a nyelvet is ugyanoda kell tenni, csupán a zönge megléte vagy hiánya jelzi, hogy 'f' vagy 'v' betűt kell olvasni.
A tévesztések különösen gyakoriak és makacsok, ha a hasonlóság mind a betű vizuális alakjára, mind az általa jelölt hang artikulációs mozgásaira is kiterjednek. 
Néha számunkra nincs hasonlóság a tévesztett betűk között, a gyermek számára azonban van.  Ha gyermeke pl. az 'é' betűt keveri az 'ó'-val rövidlátásra kell gyanakodnia: a gyermek mindegyik betűt elmosódott körnek látja.
Az is előfordulhat, hogy gyermeke több betű tanítása idején hiányzott, és azért keveri őket, mert ezeket besorolja az "Ez az a betű, amit nem ismerek" kategóriába.
Gyakran tapasztalom azt, hogy a betűtanulásban erősen lemaradt és elkeseredett elsősök valamely betű megnevezésekor bármilyen hangot kimondanak, ami éppen eszükbe jut. Ezáltal szeretnének szabadulni a rájuk nehezedő tehertől.
 Ezek a tünetek nem olyan értelemben diszlexia-specifikusak, hogy a diszlexiások mindig elkövetik őket, a normál olvasók pedig nem. Előfordulnak a normál olvasók esetében is, azonban jóval ritkábban, továbbá a hibák arányszáma más. A hibás kombinációkba a diszlexiás belevon értelmetlen vagy a szövegbe nem illő szavakat is, a jól olvasó nem. Elővételezés (azaz a szóban előforduló különféle betűk közül kettőt azonosít úgy, hogy a szó közepén lévő hasonul a végén lévőhöz pl. csőre helyett csere) és perszeveráció (a gyermek a fentebb olvasott szó egyik betűjét továbbviszi és téveszti vele az alatta lévő azonos helyen lévő betűt) csak diszlexiásoknál tapasztalható, de náluk is ritkán, ezért nem tekinthetjük a diszlexia specifikus jelének. Ismeretlen, nehéz szövegben, jól olvasó gyermekek ill. felnőttek is elkövetnek reverziókat (sorrend megfordítása: el helyett le).
A hibaszám nagysága eldöntheti, hogy a gyermeket diszlexiásnak diagnosztizáljuk- Az olvasás tempója igen sok (de nem minden) diszlexiásnál erősen lelassult.
A lassúság oka lehet egy általánosan lelassult pszichomotorium. Ilyenkor a gyermek más cselekvéseket (evés, öltözés) is lassan végez.
A lassú olvasást a rossz olvasási technika is okozhatja, mely az olvasási követelményeknek megfelelni nem tudás ellensúlyozására alakult ki. Ilyenkor a gyermek tudja, hogy hibásan olvas. Szeretné a hibákat elkerülni s egy-egy szót némán vagy félhangosan többször is elolvas. De az is lehet hogy még csak szótagolva, ill. szótöredékeket egymáshoz illesztve tud olvasni, az iskolai követelmény viszont már a szóképes olvasás. Úgy próbál ennek megfelelni, hogy először némán elszótagolja a szót, majd hangosan kimondja.
Mindkét esetben nagyon lelassul az olvasás. Nagyon súlyossá lesz gyermeke helyzete, ha ez a tünet félelemmel társul és rögződik. Ezért fontos, hogy időben észlelje a problémát és hatékony segítséget biztosítson számára.
A szövegmegértés nem megfelelő szintje is utalhat diszlexiára. A szöveg megértése az átlag olvasónál kölcsönhatásban van az olvasástechnikával. Minél kevesebb a hiba, a szöveg annál érthetőbb, s minél jobb a szövegmegértés, annál könnyebben lehet hibátlanul kikombinálni a következő szavakat, főleg a mondat végét. Diszlexiásoknál megbomlik az összefüggés. Egyesek elég jó olvasástechnika mellett semmit sem, vagy alig valamit értenek meg a szövegből, mások pedig igen sok hibával eltorzított szöveget is megértenek.
A beszédben megjelenő tünetek
Ahogy azt már előző hírlevelünkből is megtudhatta, a diszlexia olvasászavart jelent. Tehát óvodáskorú gyermekre nem mondható, hogy diszlexiás. Vannak azonban olyan tünetek, amelyek már óvodáskorban jelentkezhetnek. Például a beszéd nem megfelelő fejlődése is előre jelezheti ezt a problémát.
A beszéd különböző szinteken maradhat el.
Előfordulhat, hogy az egyes beszédhangokat nehezen különbözteti meg egymástól gyermeke, ugyanazt a hangot használja különböző szavaknál ( 5 és fél éves kora után is például 'j' hangot használ az 'l' és az 'r' helyett )
A diszlexiás gyermekeknek általában gyenge a szókincsük. Azaz kevés az aktívan használt szó és szómegtalálási nehézségeik vannak. Ezekhez kapcsolódóan nehezen tanulnak új szavakat. A szótalálási nehézségek sok szempontból rontják az iskolai teljesítményeket. A szókincs zavarai az iskolai lecketanulást is nehezítik. Minden új leckében van bizonyos mennyiségű új kifejezés. Ha a gyermek nehezen tanul új szavakat, a lecke lényeges kifejezéseinek elsajátítása legalább három-négyszeresére nyújtja meg a tanulás idejét. A szótalálási zavar miatt pedig a feleléskor nem tudja a megtanult anyagot emlékezetébe idézni. Ebből keserű kudarchelyzet adódik.
Mivel gyenge a szókincsük, így mondatalkotásuk is szegényes. Mondataik rövidek, egyszerűek. Szigorú szórendet követő nyelveknél (pl. angol) gyakran elvétik ezt az egy megengedett szórendet. A magyar nyelvben többféle szórend lehetséges egy gondolat kifejezésére, ezért általában a nyelvtan által megengedett határok között maradnak a diszlexiások. Alárendelő mondatok alkotása még 12 éves kor körül sem sikerül nekik. Ez ismét nehezíti az iskolai tanulást.
A gyenge szövegemlékezet egyenesen adódik a szókincs és a mondatalkotás gyengeségéből. A diszlexiások nehezen tanulnak verseket és nehezen tanulnak sorrendben elmondandó dolgokat, mint pl. az év hónapjai vagy a szorzótábla.
Írásban megjelenő tünetek
 A hibák egy része azonos az olvasással elkövetett hibákkal. Azaz lehetnek betűtévesztések, betűkihagyások, - betoldások, szótagkihagyások, - betoldások.
Más részük a beszéd tagolásának és ritmusának jelölési problémáiból adódik. Nehézséget jelent számukra a hosszú és rövid hangok megkülönböztetése és jelölése, a mondatban a különálló szavak különírása ,a mondatkezdő nagybetű és a mondatvégi írásjelek használata. 
A verbális memória gyengébb teljesítménye következtében előfordulhat tollbamondásnál a szöveg hiányos leírása, szórendváltoztatás fogalmazásnál "értelmetlen mondatok" megjelenése. A gyermek a saját maga által fogalmazott mondatra sem emlékszik pontosan, a mondatot a közepén újrafogalmazza s ezáltal valamelyik mondatrész kétszer fordul elő. (pl. János vitéz Tündérországban újra találkozott / Iluskával.(1. megfogalmazás) János vitéz Iluskával újra találkozott/ Tündérországban (2. megfogalmazás), János vitéz Tündérországban újra találkozott Tündérországban. (a végleg leírt mondat)
Magatartásban fellépő tünetek
 Egy gyermek magatartására, értelmi és jellemi fejlődésére is hatással van az olvasás területén elszenvedett kudarc. Fokozhatja ezt környezete, az iskola és a szülők értetlensége, ha megfelelő segítség helyett büntetést, gúnyolást kap.
A sikertelenség és a laikus próbálkozások kudarcaként kifejlődhet a kisebbrendűségi érzés. Neurotikus megnyilvánulásai kóros érvényesülési vágyban, agresszivitásban vagy depresszív reakciókban jelentkezhetnek. További zavarok, mint például a félelem, fáradékonysági reakciók, fejfájás, túlmozgékonyság is felléphetnek.
A magatartási rendellenességek kiküszöbölése az alapjelenség - az olvasási zavarok - felszámolása nélkül lehetetlen. Fennáll az a veszély, hogy a magatartási zavarok rögzülnek, beépülnek a gyermek személyiségébe, és károsan befolyásolják, sőt pszichopátiás fejlődésnek vethetik meg az alapját.
A magatartási zavarok és a pszichoszomatikus panaszok jelentőségét az a tény is aláhúzza, hogy az esetek egy része nem is az olvasási nehézség panaszával kerül az orvos, vagy pszichológus elé, hanem a járulékos megnyilvánulások valamelyikével.
Varázsbetű - varázsszer helyett
A diszlexiás gyermek számára több időt, erőt, energiát igényel a lecke elkészítése, megtanulása Ezért különösen fontos, hogy a "plusz" dolgok - pl. az olvasási-, helyesírási- és számolási készség fejlesztése - játékosak legyenek, ne érezze tehernek a képességfejlesztést. Ennek egyik lehetséges módja a Varázsbetűvel való foglalatoskodás. Szerencsére a számítógép még a tanulásban sokat csalódott gyermekre is ösztönző hatással van. A Programcsalád színes képei, dicsérő mondatai újabb és újabb feladatok elvégzésére sarkallják a gyerekeket. Szívesen gyakorolják a szótagok azonosítását a DYSLEX játékkal. Itt csak be kell állítani a gyakorlandó betűpárt, s máris kezdődhet az értelmetlen szótagok olvasása, azonosítása. Tapasztalataim szerint még az olvasni utáló gyermekek is szívesen játszanak ezzel a programmal, melynek nagy előnye, hogy naplót vezet, jegyzi a feladatra szánt időt, és az esetleges hibák számát. Ez azért jó, mert az idősebb gyermekek is jól motiválhatók ezzel, hiszen mindennap célként lehet kitűzni az előző napi eredmény megjavítását.
Játékötlet otthonra
Szókereső játék
Még a jól olvasó gyermekek is elkövetik azt a hibát, hogy nem olvassák végig a szót, hanem csak "kitotózzák" a szó végét. Ezáltal sokszor hibáznak olvasás közben. Ma egy olyan játékot készítettünk Önnek, amely rákényszeríti gyermekét, hogy végigolvassa a szavakat. A játék neve: Szóvadász. Az ajándék szoftvert innen töltheti le:
http://www.varazsbetu.hu/letolt/szovadasz.htm
A játék lényege: Adott egy mondat, melyben el van rejtve egy szó. Mégpedig úgy, hogy az egyik szó utolsó szótagja az utána következő szó első szótagjával alkot egy új, értelmes szót. Pl.: Két csibe tegnapelőtt eltévedt a baromfiudvarban. Ebben a mondatban a "beteg" szó rejtőzik: csi-be  teg-nap-e-lőtt
A gyermeke feladata, hogy megkeresse a rejtőző szavakat.
"Vakvezetés"
Építsenek egy akadálypályát a lakásban - székek, asztalok, könyvek felhasználásával. Majd kösse be gyermeke szemét. Szavakkal irányítva vezesse végig gyermekét ezen az akadálypályán. Ha hibátlanul teljesítette, cseréljenek helyett, és most Ő legyen a vakvezető.
Később már úgy is megpróbálhatják, hogy már az akadálypálya megépítése előtt beköti fia szemét. Így már tényleg ismeretlen terepen kell helytállnia gyermekének.
Hibátlan szóvadászatot és akadályversenyt kívánok!


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése