Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2020. február 1., szombat

Kisiskolás- és prepubertáskorban megjelenő pszichés zavaro

vagy szándékos formában – valakinek vagy valaminek kárt, sérelmet vagy fájdalmat okozzon” (Ranschburg 1977, 90). Számtalan megnyilvánulási formája van: játékát a másik gyermektől erőszakkal elveszi, bosszantja társait, verekszik, durván beszél, másokat ok nélkül becsmérel, pusztít és rombol. Leggyakrabban a frusztrációra adott válaszként jelenik meg. Éppen ezért a dackorszakban sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy ez a disszociális viselkedés kialakuljon. A környezeti tényezők közül, az agresszív viselkedés kialakulásában leggyakoribb kiinduló-pont a szülők agresszív magatartása, valamint a büntetéssel, veréssel és szeretetmegvonással történő nevelés. A feszültséglevezetési mechanizmusok hiánya és az énfékek zavara impulzív cselekvésekhez, úgynevezett „acting-out” típusú féktelen érzelmi kitörésekhez vezet. Ha az „acting-out” típusú viselkedéseket a környezet megerősíti (pl. a szülő rendszeresen teljesíti a dü-höngő gyermek vágyát), akkor kialakulhat az „acting-out” személyiségszervező-dés. Az agresszív gyermekekkel való bánásmódban kerülni kell, hogy a szülő, illetve a pedagógus: a gyermeket megszégyenítse, bántalmazza; agresszivitásával viselkedésmintát nyújtson a gyermeknek; visszafojtott ingerültséggel bánjon a gyermekkel; következetlenséget tanúsítson a nevelésben. Az agresszív viselkedés csökkentését, korrekcióját a kiváltó okok feltárásával lehet elkezdeni. Szükséges, hogy a szülő és a pedagógus bizalommal és szeretettel foglalkozzon az agresszív gyermekkel, határozott követelménye-ket támasztva, feladatokkal ellátva. Sikerrel járhatnak a sport, a fizikai erőfeszí-tést igénylő munkák, a gondozási és szervezési megbízatások. A prepubertáskorú és pubertáskorú gyermekek agresszív viselkedésé-nek korrekciója azért is fontos, mert az agresszív viselkedés a későbbi bűnözői viselkedés egyik fontos összetevőjévé válhat. A pedagógusok munkája szintén a kompetenciahatárok pontos betar-tásával kell hogy történjen, az előző részben említett pszichológiai terápia és mentálhigiénés konzultációk formájában. 2. A hazudozás A hazudozás értelmezésénél figyelembe kell venni a jelenség gyakorisá-gát és a gyermek életkorát. Ha nagyon ritkán fordul elő, akkor nem tekinthető patológiás tünetnek. Ilyenkor rendszerint valamilyen „elfogadhatóbb” gyer-mekkori indítéka van: félelem, dicsekvés, szolidaritási vagy utánzásos. Szintén nem tekinthető károsnak az óvodáskori gyermekek fantáziahazugsága sem. Ez abban különbözik a valódi hazugságtól, hogy a gyermek nem félrevezető szán-
dékkal és céllal teszi, hanem szubjektív élményeit és vágyait a valósággal azonosítja. Éppen ezért nem helyes büntetni a fantáziahazugságot, hiszen alap-vetően különbözik a szándékos félrevezetéstől. Fontos elkülöníteni a disszociális jellegű kóros hazudozást más kóros jellegű hazudozástól, amelyek bizonyos személyiségzavaroknál (unipoláris má-nia, hisztériás neurózis stb.) tünetként megjelenhetnek. A disszociális hazudo-zás hátterében a gyermek érzelmi zavara található. Hazudozása szembefordu-lást jelent a felnőttel, amelyben kárpótlást talál az őt ért sérelmek miatt. Az ilyen gyermek gyakran sértődékeny, magányos, lehangolt, és általában bizalmatlan az emberekkel szemben. Szeretetteljes bánásmóddal, odafigyeléssel és megfelelő feladatokkal a szülők és a pedagógusok jó irányba fejleszthetik a gyermek magatartását. 3. A lopás A tünet súlyosságának megítélésében itt is figyelembe kell venni a jelen-ség gyakoriságát és indítékát. Arra is figyelni kell, hogy más személyiségzavar kísérő tüneteként is megjelenhet (pl. az unipoláris mániánál). A disszociális jel-legű lopás indítéka lehet mások szeretetének megszerzése vagy kárpótlás az elveszett kapcsolatért. Ezeknél a lopásoknál egyértelműen lehet tapasztalni, hogy a lopás célja nem az anyagi javak megszerzése. Felbomlott családoknál és állami gondozásban nevelt gyermekeknél gyakori megnyilvánulás. Nem tartozik a súlyos disszociális tünetek közé, de ha a gyermek rendszeresen meglopja a környezetét, fennáll a veszélye az antiszociális szemé-lyiség-fejlődésnek. 4. A csavargás A csavargásnak számtalan kóros és nem kóros formáját különböztethetjük meg. Szintén számolnunk kell azzal, hogy bizonyos pszichés zavaroknál (epilepszia, hisztériás neurózis, enkefalopátia) a csavargás, kóborlás az adott betegség tünetegyüttesének része lehet. Enyhébb formában a pre-pubertáskorú gyermekek önállósodási törekvéseként vagy kalandvágyaként értelmezhetjük. Bár ez csak játékos formája a csavargásnak, többnyire szórako-zás céljából történik, mégis jelez egyféle szembehelyezkedést az iskolával és a szülőkkel. Prepubertáskorban az is megtörténhet, hogy a gyermek megszökik az igen szegény, nehéz és traumatizáló életkörülményeiből. Súlyosabb traumák esetén kialakulhat egy reaktív depressziós állapot, amely rendszeres elszökést és kóborlást eredményezhet. Így kialakulhat a kényszeres jellegű neurotikus csavargás. Ez utóbbi esetben a gyermek elcsavargása teljesen normális reakció-nak, egészséges személyiségjegynek tekinthető (sajnos gyakran előfordul, hogy
ebben az esetben is a gyermeket tekintik patológiásnak, és nem a környezetét). A csavargásnak ez a formája disszociális tünetnek tekinthető. Gyakran előfor-dul az állami gondozottaknál és az örökbefogadott gyermekeknél (statisztikai adatok szerint a csavargó gyermekek mintegy 60 %-a intézetből szökött meg). A csavargás hátterében tehát eltérő érzelmi, indulati konfliktusok, különböző traumák és kilátástalan élethelyzetek húzódnak meg. A csavargás mint reakció ezekre az élethelyzetekre nem oldja meg az érzelmi problémákat. Ráadásul a csavargó gyermek ki van téve számtalan veszélynek: deviáns csoportok, alko-hol, drog, pedofil személyek stb. Éppen ezért indokolt ezeknek az eseteknek a pszichoterápiás kezelése, és ezzel párhuzamosan a kiváltó okok megszüntetése. A probléma kezelése eltér attól függően, hogy családban vagy nevelőotthonban történik. A pedagógusok kompetenciája főleg a tünet felismerésére, a körülmé-nyek tisztázására és a gyermek pszichoterápiás kezelésének javaslására kor-látozódik. Mivel a legtöbb csavargásnál az intim kapcsolatok hiánya, valamint a kielégítetlen biztonságszükséglet tapasztalható, ezért a pedagógusok a gyermek iskolai élethelyzetének javításával ezeket a hiányállapotokat csökkenthetik, aktív részei lehetnek a terápiás folyamatnak. Pszichoszomatikus zavarok és betegségek A test és a lélek működésének kölcsönhatása (test-lélek párbeszéde) nem újkeletű szemlélet. Az érzelmi átélés például a féktelen szívdobogást és a légzés felgyorsulását idézi elő. Fordított esetben a testi reakciók a krónikus gyomorpanaszok szorongást, félelmet, ingerlékenységet okozhatnak. Tehát a test megbetegedései pszichés megbetegedést eredményezhetnek, illetve a lélek megbetegedései szervi (szomatikus) megbetegedésekhez vezethetnek. A test és lélek kölcsönös egymásra hatásával foglalkozó tudományos kutatási irányzat a pszichoszomatika (a megjelölés a görög „pszükhé” (lélek) és szoma (test) szavakból tevődik össze). A pszichoszomatikus szemlélet kialakulásában fontos szerepet játszott Alexander, aki az 1930-as évektől foglalkozott belgyógyászati osztályon kezelt szomatikus betegségek (gyomorfekély, asztma, vérnyomás) pszichés eredetének vizsgálatával (Murányi Kovács Endréné 1991). A pszichoszomatikus betegségek meghatározásában a legfontosabb meghatározás L. Kreisler nevéhez fűződik. Véleménye szerint a pszichoszo-matikus betegségek olyan szervi megbetegedések, amelyek kialakulásában egyértelműen kimutatható a pszichés determináltság. Kreisler azt is hangsúlyozza, hogy mindig valódi fizikális betegségekről van szó, nem olyan organikus betegségekről, amelyek a központi idegrendszer
működését érintik, mint pl. az epilepszia vagy az oligofrénia. Szintén kizárja a pszichoszomatikus kórképből a neurózisokat és a pszichózisokat (Demcsákné Dr. Kelen Ilona 1982). Agyermekkoripszichoszomatikus kórkép intenzitása és gyakorisága na-gyon eltérő formában jelentkezhet. Ezeknek három formáját különíthetjük el: 1.pszichoszomatikus reakció, 2.pszichoszomatikus zavar, 3.pszichoszomatikus betegség. A pszichoszomatikus reakció fokozott fiziológiás működésben (sírás, hányás, nyáladzás, hadonászás) nyilvánul meg. Ezek érzelmileg fűtött helyzetekben felerősödnek. Bár nem tekinthetők kórosnak, ezek gyakorisága vészjelzés lehet, melyre érdemes odafigyelni. A pszichoszomatikus zavaroknak számos megnyilvánulási formájátismerjük (pl. affektív apnoé, gyomorfájdalmak stb.), kialakulásukban örökletes, alkati és környezeti tényezők játszanak szerepet. Az időben elkezdett terápia legtöbbször sikerrel jár. A pszichoszomatikus betegségek esetén a szervi érintettség nagy-mértékben kimutatható. Bár kialakulásában infekciós, immunológiai és allergiás mechanizmusok is szerepet kapnak, a pszichológiai determináltság egyértel-műen bizonyítható. A klasszikus orvosi gyakorlatban egyre inkább elfogadott a pszicho-szomatikus szemlélet. A betegség kezelésében az első lépés az, hogy klinikai vizsgálatokkal, megbízható pontossággal kizárják a betegség organikus eredetét. Sokszor nehéz a testi és lelki determináltság megállapítása, főleg azokban az esetekben, amikor a betegség testi kezelése javuló tendenciát mutat (pl. asztma). Az sem ritka, hogy a test és lélek gyógyítása együttesen folyik. A következőkben a gyermekkorban előforduló pszichoszomatikus zavarokat mutatjuk be. 1. Alvászavarok Az alvászavarokat mindig komolyan kell venni, bármilyen intenzitással és bármely életszakaszban jelentkeznek. Kialakulásukban az ébrenléti állapot-ban átélt konfliktusok és traumatizáló tényezők mellett szerepet játszhatnak a gyermek alvásigényeinek figyelmen kívül hagyása, a nem megfelelő alvási körülmények, valamint ha a gyermek otthoni és bölcsődei (vagy óvodai) alvásszokásai ellentétesek. A gyermek alvászavara nagymértékben kihat a család valamennyi tagjának az életére. A gyermek éjjeli nyugtalansága, alvászavara miatt a szülők nem tudnak pihenni, emiatt nem tudják kellően végezni mun-
kájukat otthon és a munkahelyükön. Így a rosszul alvó gyermek nemcsak saját életmódját és alkalmazkodását nehezíti meg, hanem környezetéét is. Álmatlanság Bár nem minden szakirodalom említi a pszichoszomatikus zavarok kategóriájában, mégis annak tekinthetjük, mert kialakulásában olyan szervi okok játszhatnak szerepet mint a pajzsmirigytúltengés vagy magas vérnyomás. Többnyire azonban stressz, lelki konfliktusok, szorongások húzódnak meg a zavarok hátterében. Nem átmenetileg jelentkező álmatlanságról van szó. A tünetek: a gyermek nehezen alszik el, sokszor felébred, korán és fáradtan ébred. Ilyenkor a gyermek ingerült, szétszórt és gyengén teljesít. Gyak-ran más tünetekkel – például hasfájás – együtt jelenik meg. Mivel más pszichés zavar (depressziós neurózis, szorongásos neurózis, neuraszténia) kísérő tünete is lehet, ezért csak akkor értelmezzük pszichoszomatikus zavarként, ha ez az egyetlen domináns tünet. Súlyosabb, krónikus álmatlanság esetén pszichoterá-pia (pl. relaxációs módszerek) szükséges, enyhébb zavaroknál gyakran segítenek a jól bevált „otthoni módszerek”: esti séta, korai vacsora, olvasás elalvás előtt, ugyanabban az időben történő lefekvés stb. Lidércálom Patológiás alvásnak tekinthető, amelyet mind a gyermek, mind a környezete traumatikusnak él meg (Demcsákné Kelen Ilona 1982). Az előidéző okok az ébrenléti állapotban átélt történések (néha komoly konfliktusok, néha banális történések). A gyermek nyugtalanul alszik, álmából felriad, felismeri környezetét, majd némi nyugtatásra elalszik. Reggel visszaemlékszik a történ-tekre. Pavor nocturnus (éjszakai felriadásos rémálom) Hátterében súlyosabb traumák és konfliktusok lehetnek, mint az előző formánál. Leggyakrabban a szigorú (esetleg brutális) nevelési módszerek, a fenyegetés és büntetés, valamint a megakadályozott dacreakció következménye-ként jelenik meg (Murányi Kovács Endréné 1991). Tünetei is a legriasztóbbak a környezet számára. Általában 1-2 órával a lefekvés után jelentkezik. A gyermek egyre nyugtalanabbul forgolódik, majd hirtelen felriad, összefüggéstelen kiál-tásokat hallat, izgatottan dobálja magát, esetleg védekező mozdulatokat tesz. Tágra nyílt szeme egy bizonyos pontra irányul, és környezetéről nem vesz tudomást. Csak ritkán, a teljes felébredés után ismeri fel környezetét. Néhány percig tartó roham után elalszik. Reggel nem emlékszik a történtekre.
Szomnambulizmus A gyermek nyugodt alvás helyett elhagyja az ágyát, és anélkül, hogy felébredne ide-oda járkál, értelmetlen szavakat mond és hadonászik. Az okok szintén a nappali feszültségekben, konfliktusokban és aka-dályoztatásokban kereshetők. A meghiúsult álom funkcióját töltik be, a kívánságok, vágyak és feszültségek, pszichoszomatikus tevékenységek formájá-ban történő levezetéseként értelmezhető. Leggyakrabban 6-7 éves korban jelentkezik, és prepubertáskorban spontán megszűnési tendenciát mutat. A lidércálom, a pavor nocturnus és a szomnambulizmus az említett negatív hatásokon kívül megakadályozzák a szervezet regenerálódását és meg-zavarják az álmok feszültségcsökkentő, konfliktusokat elaboráló hatását is. Súlyos alvászavarok esetén a viselkedésváltozás csak tartós pszichoterápiával érhető el. Az álmatlanságnál felsorolt módok (séta, korai vacsora stb.) ezeknél a zavaroknál nem segítenek, de a prepubertáskorú gyermekek egyszerűbb relaxá-ciós gyakorlatok elsajátítására képesek, amellyel csökkenthetők az alvászavarok. 2. Pszichoszomatikus fejfájások A fejfájás gyermekkorban és felnőttkorban egyaránt gyakori pszicho-szomatikus zavar. A pszichoszomatikus jelleg megállapításához szükséges az orvosi vizsgálatokat elvégezni, hogy az esetleges szervi okokat (pl. heveny infekció, érrendszeri zavarok) kizárjuk. Már 4-5 éves korban jelentkezhetnek a tünetek, de leggyakrabban az iskolakezdés és a prepubertás időszakában jelentkezhetnek. A pszichogén fejfájások mögött különböző emocionális zava-rok, konfliktusok és környezeti traumatizáló tényezők húzódnak meg. A kiváltó okok között nagyon fontos megemlíteni az intellektuális gátlást. Ez főleg akkor tapasztalható, amikor a gyermek irreális intellektuális elvárásokkal kerül szembe. Ilyenkor csökken a gyermek iskolai teljesítménye, vagy gyakran fejfájás ürügyén mentesül a számára nehéz és kellemetlen feladat elvégzésétől. Ezek az „előnyök” megfosztják a tanulót a tanulás, az új felismerések örömétől (Demcsákné Kelen Ilona 1982). A pszichogénfejfájásoknak két nagy csoportja van: 1.tenzióval járó fejfájások, 2.migrénes jellegű fejfájások. Tenzióval járó fejfájások Ez a típusú fejfájás általában kétoldali, diffúz, tompa és kitartó fájdalom formájában jelentkezik. Ezt olyan általános tünetek kísérik mint: gyengeség,
rosszullét, fáradtság, sápadt arc stb. A fejfájásos roham alatt gyakran tapasz-talhatók a nyak és a vállizmok görcsös összehúzódásai. A két fejfájástípus közül inkább ennél a formánál valószínűsíthető az intellektuális gátlás szerepe a be-tegség patogenezisében. Súlyossági fokuk széles skálán mozog, ezért terápiájuk is nagyon eltérő lehet. Enyhébb formáknál sokat segíthet a masszázs, a simoga-tás, aktív mozgatás, odafigyelő magatartás és együttérzés. Súlyosabb formáknál a relaxációs gyakorlatok (pl. autogén tréning) és az adekvát pszichoterápia segíthet. Migrénes jellegű fejfájás Ennél a formánál a kiváltó okok között az örökletes tényezők is fontos szerepet játszanak. Nagyon gyakran fordul elő azoknál a gyermekeknél, ahol egyik vagy mindkét szülő migrénre hajlamos. Tünetei lényegesen eltérnek a tenzióval járó fejfájástól: általában kétoldali, heves, lüktető fájás, amelyet hányinger és néha hasi fájdalmak kísérnek. A rosszullét alatt rendszerint előfor-dul a hányás, amely megkönnyebbülést eredményezhet, és ekkor a gyermek elalszik. Gyakran fejfájásmentesen, frissen ébred (Kelenné 1982). Bár ez a típusú fejfájás általában jó képességű gyermekeknél a leggyakoribb, mégsem zárható ki az intellektuális gátlás szerepe a betegség kialakulásában. Ezt talán az igazolja leginkább, hogy a vakációk időszakában ezek a gyermekek gyakorlatilag tünetmentesek. Terápiájuk csak annyiban tér el az előző típusnál felsoroltaktól, hogy gyógyszeres kezeléssel egészítik ki (főleg azoknál, akiknél gyakrabban jelentkez-nek a rohamok). 3. Légzőrendszeri pszichoszomatikus zavarok Az érzelmi megnyilvánulások (félelem, düh, ijedtség, öröm) hatása a légzőszervek működésére jól ismert mechanizmus. A zavarok nagy része pszichoszomatikus reakció, illetve pszichoszomatikus zavar szintjén jelenik meg. Enyhébb formái közé sorolhatjuk az érzelmi feszültséggel járó helyzetek-ben megjelenő gyakori hangos ásítást vagy csuklási rohamot. Szintén pszicho-szomatikus reakciónak tekinthető az irritatív jellegű köhögés is. Nem ritka, hogy a köhögési rohamok olyankor jelenek meg, amikor a gyermek iskolába indul, vagy feleléshelyzetbe kerül. Ilyenkor a köhögés „előnyökkel” járhat, ugyanis a kellemetlen helyzet elkerülését eredményezheti. Ennek ellenére aligha feltételezhető a gyermek viselkedésének tudatos jellege. Később előfordulhat, hogy a gyermek rájön arra, hogy köhögésével elkerülheti a számára kellemetlen helyzeteket, és tudatosan is előidéz köhögési rohamokat. Így a kezdeti
pszichogén köhögés krónikussá válhat. Ilyenkor a gyermek súlyosabb érzelmi konfliktusaira lehet gondolni. Sírógörcs (affektív apnoé) Főleg a lányoknál tapasztalható pszichoszomatikus zavarról van szó. A fiúknál ritkán jelennek meg ilyen megnyilvánulások, ezek nagyon súlyos konfliktusokra utalnak. A sírógörcs nagyon változó intenzitású lehet, a legeny-hébb formától az eszméletvesztéssel járó megnyilvánulásig. A sírógörcs megjelenésének leggyakoribb időpontja a 2-3 éves életkor. Kialakulásában az előző formáknál említett okok mellett fontos szerepet játszik a szülői modell és a környezet megerősítése is. A terápiában az okok meg-szüntetése mellett a családterápia és a viselkedés dekondicionálása játszik fontos szerepet. Asztma (astma bronchiale) Korábban a betegség patogenezisében kizárólagosan alkati tényezők és immunológiai feltételezések érvényesültek. A modern klinikai szemléletben egyre inkább érvényesül a pszichés determináltság elve. A betegség egyoldalú pszichoterápiás vagy egyoldalú szomatikus megközelítése nem vezethet tartós sikerhez. A kórkép létrejöttéhez nem elégséges az asztma etiológiájában sze-replő szomatikus tényezők jelenléte, ehhez szükségesek a pszichés tényezők is. Fordítva is igaz: csupán lelki okokból nem alakul ki asztma. A betegséget ki-váltó pszichés tényezők közül fontosnak tartjuk az anya–gyermek kapcsolat zavarát, a túlzottan féltő gondoskodást, valamint a környezet túl szigorú elvárá-sait. Főleg az anya–gyermek kapcsolat zavarának következményeként kialakul egy olyan magatartás, amelyre jellemző, hogy a gyermek semmihez és senkihez sem kötődik igazán. Ez voltaképpen jelzi az egymáshoz tartozás és az egy-másba való kapaszkodás ösztönének sérülését. Az asztmás rohamokat gyakran kísérik ingerlékeny magatartások, agresszív megnyilvánulások és szorongások. A terápia szomatikus gyógymódok és gyógyszerek alkalmazása mellett kiterjed a relaxációs módszerek alkalmazására, valamint egyéni és családterápiára. 4. Táplálkozási és emésztési zavarok Kísérletileg bizonyított az agyi működés (limbikus lebeny, hypotha-lamus) hatása az evési késztetésre és a táplálékfelvételre. Szintén jól ismert a noradrenalin és származékainak hatása az étvágy fokozására vagy csökken-tésére. Tehát a táplálkozás szomatikus szabályozását aligha lehet vitatni. Organikus betegségekben szintén fizikális ere #1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése