Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2014. augusztus 10., vasárnap

MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM

MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM


ISKOLÁNKBAN A MAGATARTÁS ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI A KÖVETKEZŐK:
1.     Példás a magatartása annak a tanulónak, aki: 
az iskola házirendjét és a tanítói-tanári utasításokat betartja 
-a felnőttekkel való kapcsolattartás illemszabályait ismeri, alkalmazza, udvarias, figyelmes -
-társaihoz való viszonyában betartja az együttélési normákat, illemszabályokat, figyelmes, udvarias, 
-az alapvető erkölcsi normák szerint él (becsületesség, igazmondás, megbízhatóság, őszinteség, segítőkészség, kötelességtudat) 
- tanórán kívüli alkalmakkor is tudatosan fegyelmezett magatartás jellemzi viselkedésére és külső megjelenésére a kulturáltság jellemző (beszédmodor, hangnem, öltözködés, tisztaság) felelősen beleszól az osztály életébe, szerepet vállal annak tevékenységében 
- szívesen segít másokon 
- jó cél érdekében képes az együttműködésre képes önmaga és mások reális értékelésére, 
- ügyel a kritika és az önkritika helyes arányára 
- vigyáz az iskola berendezési tárgyaira, saját taneszközeire, környezete tisztaságára 
- tárgyi, természeti környezetét nemcsak megóvja, hanem másokat is erre ösztönöz.
2.     Jó magatartása annak a tanulónak, aki: 
- megtartja a házirend szabályait nem zavarja a tanítási órát 
- fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő vele, ha igen, csak kis mértékűek bekapcsolódik a közösségi munkába, ha nem is kezdeményező jelleggel 
- a rábízott feladatokat becsülettel elvégzi feladatait a tőle várható módon teljesíti
3.     Változó magatartású az a tanuló, aki: 
- többször megszegi a házirend szabályait 
- fegyelmezetlenségével időnként zavarja a tanítási órát 
- a közösségi munkában való részvétele hullámzó, aktivitása pillanatnyi kedélyállapotától függ 
- feladatait nem minden esetben teljesíti, 
- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva 
- igazolatlanul mulasztott, 
- osztályfőnöki intője van
4.     Rossz magatartású az a tanuló, aki: 
- nem tesz eleget a házirend szabályainak 
- fegyelmezetlen magatartásával a közösséget demoralizálja, társainak rossz példát mutat 
- a közösségi élet nem érdekli, annak munkáját hátráltatja 
- a felnőtteknek, tanárainak nem adja meg az őket megillető tiszteletet 
- az iskolájára bármilyen módon szégyent hoz 
- igazolatlanul mulaszt 
- az iskolából engedély nélkül távozik 
- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti 
- több szaktanári figyelmeztetés kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása, vagy ennél magasabb fokozatú büntetése.


ISKOLÁKBAN A SZORGALOM ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI A KÖVETKEZŐK:
1.     Példás szorgalmú az a tanuló, aki: 
- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, tevékenyen részt vesz, megbízhatóan dolgozik a tanítási órákon és a felkészülés során minden munkáját alaposság, rendszeresség, 
- törekszik az egyre önállóbb munkavégzésre, majd kialakul benne az önellenőrzés igénye 
- házi feladatait rendszeresen és gondosan készíti el 
- képességeihez, előző eredményeihez viszonyítva fejlődést mutat, jobb eredmény elérésére törekszik 
- felszerelése általában hiánytalan, az előírásoknak megfelelő 
- tanári ösztönzésre (de anélkül is) képes önművelésre, a tanultak kiegészítésére 
- munkafegyelmével, rendszeretetével, kötelességtudatával példaként állítható a közösség elé 
- tudatosan készül a továbbtanulásra
2.     Jó a szorgalma annak a tanulónak, aki: 
- képességeihez mérten megfelelően tanul, de többre nemigen törekszik 
- iskolai munkáját, házi feladatait elvégzi, de nem kifogástalanul 
- aktivitása, a tanuláshoz való viszonya nem kifogástalan 
- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 
- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti, 
- taneszközei tiszták, rendezettek.
3.     Változó szorgalmú az a tanuló, aki: 
- tanulmányi eredményei elmarad képességeitől 
- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti, 
- felszerelési, házi feladata gyakran hiányzik 
- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik.
4.     Hanyag szorgalmú az a tanuló, aki: 
- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, 
- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg, 
- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, 
- feladatait többnyire nem végzi el 
- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek, 
- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül, 
- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőn vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti.#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése