Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2019. november 8., péntek

sGyermek a természetben

sGyermek a természetbenH a m o st a z t g o n d o lja a z olvasó, hogy d o lgozatom tárgya a z iskolaiterm észetjárás, ig a zá b ó l n e m té ve d nagyot. R észben a term észetjárás,m ert m a m á r n e h é z elkép zeln i iskolát, a m e ly - k ü lö n b ö z ő fo r m á k b a n- n e m biztosítja ta n u ló in a k a te rm é sze t kö zvetlen m egism eréséneklehetőségét. R észben p e d ig a te rm észetb en tö rtén ő tanítás, nevelés,a m e ly n e k h a tá sa it m a m ég n e m tu d ju k k ia k n á z n i megfelelőm értékben.*rhattam volna azt: „Tanuló a természetben”, de jobbnak láttam a „gyermek” szót hasz­nálni. Bizonyos vagyok benne, hogy a pedagógus természetben történő tanítása során nemcsak ismereteket ad át, hanem a gyermek teljes személyiségét formálja, alakítja. S a természetben tevékenykedő gyermek átél egy folyamatot, amely közel viszi a természet és a környezet iránti igényességhez.Ez a folyamat kisiskolás korban elkezdődhet, ha a pedagógus közreműködésével a gyermek meglátja a természetet. Igénye támad arra, hogy megismerje, s amit megismer, amint megismer, úgy megszereti. Ekkor bizonyosak lehetünk abban, hogy megvédi, ha a természetnek szüksége, a gyermeknek pedig lehetősége van rá.Ha a természetjárás, vagy más, a természetben folytatható tevékenységek helyét keres­sük az iskolai tevékenységben, a következő kérdések merülhetnek fel:Jó-e a gyermeknek, ha a természeti sportok valamelyikére neveli, irányítja az iskola? Jó-e az iskolának a természeti sportok jelenléte? (Alakítja-e az iskola képét ez a tevé­kenység? Beilleszthetők-e az iskola kereteibe a tevékenység egyes elemei? Ha beilleszt­hetők, akkor harmonikusan illeszkednek-e a helyi tantervhez? Hogyan kapcsolódnak a természeti sportok a környezetvédelmi programokhoz?)Építhetők-e kapcsolatok a természetjáráshoz kötődő intézmények (szakszövetségek, erdészetek) és az iskolarendszer között? (Egyáltalán jelen van ez a szándék?)Hogyan tud tevékenykedni az iskola, tanulói érdekében, a természetjárás szerveze­teiben?Ahhoz, hogy milyen többletlehetőséget nyújt a pedagógusnak a természetjárás a taní­tási-nevelési tevékenységhez, először ismerkedjünk meg - vázlatosan - a sportággal.A természetjárás nem versenysport. Szakágai közül elsősorban a gyalogos természet- járás felel meg elvárásainknak. Sportági szervezete, létesítményei az utóbbi száz évben alakultak ki, s ezek mindenki számára nyitottak. Bárki egyénileg, illetve bármilyen (nem feltétlenül jogi személyiségű) csoport tagja lehet a Magyar Természetbarát Szövetségnek. A tagdíj tanulóknak évi 40, illetve felnőtteknek 100 forint.A természetjárás létesítményei közül elsősorban a jelzett utak hálózatát emelném ki. Különösebb előképzettség nélkül olvasható turistatérképek mutatják be az úthálózatot a túrázni szándékozóknak. A terepen a jelzett utak követése sem okozhat különösebb ne­hézséget. Ugyancsak fontos kérdés a szálláshoz jutás: a kulcsos turistaházakat általában természetbarát egyesületek, szakosztályok üzemeltetik, a szállásdíj az MTSZ tagságának egy főre és egy éjszakára 150-300 Ft között van.A pedagógus munkájához segítséget nyújtanak a különféle - országos és tájegységi - túramozgalmak (Pl: országos a Kék Túra, a Rockenbauer Pál Dunántúli Kék Túra, újab­ban alföldi kiegészítéssel; tájegységi a úra 19 9 6 /1 0Hardi András: Gyermek a természetbennyegük; a kijelölt útvonalat bármikor, bármennyi idő alatt gyalogosan lehet teljesíteni, a jelzett turista útvonalak segítségével, s bármilyen szakaszokra bontással. A teljesítmény elismeréseképpen jelvényt kapnak a teljesítők.A tájékozódási tudás felmérésére szolgálnak a tájékozódási túraversenyek. Nehézségi szintjük választható (egy versenyen belül is), az egyszerű turistaút-követéstől a tájfutó­térképpel megvalósítható igen precíz tájékozódásig.Az utóbbi években egyre népszerűbbé váltak a teljesítménytúrák, amelyek elsősorban a fizikai teljesítményt próbálják ki. Meghatározott távot (20, 30, 50 km-t) lehet megha­tározott időn belül teljesíteni ezeken a verseny jellegű túrákon.Az nyilvánvaló, hogy a természetben zajló tevékenységek megfelelő terepül szolgál­nak az ismeretek átadására, a „tananyag teljesítésére”. A természetben történő megfigye­lések során mélyebben rögzülnek az ismeretek, az élményszerűség, a tapasztalás során. A természeti jelenségek minden érzékszervvel való megtapasztalása, megfigyelése, mint tanítási mód, nagyon eredményesnek tűnik.Miféle „tananyagot” „teljesíthetünk” a természetben?A természetes környezetbe kilépő ember óhatatlanul találkozik a természet csodáival, így, a szaktudományokra bontás igénye nélkül. Szükségletévé válik a tájékozódási tudás, bizonyos egészségtani ismeretek stb.Persze fel kell bontanunk részeire a dolgot, hogy az egészet lássuk. Amint a termé­szet csodáit felbontjuk a természettudományos szaktárgyakra, figyelembe véve az élet­kor sajátosságait, már alakul a tevékenység tanterve. Beláthatjuk, hogy a természetben szerzett tapasztalatok igazolnak bizonyos, az iskolában már megtanult/megtanított dol­gokat akár biológiából (pl. hazánk természetes növénytakarója, a növénytársulások, a növényi élet szintjei stb.), akár földrajzból (az időjárástól a kőzetekig), akár a fizika je­lenségeiből (a víz körforgása, viselkedése a mészkőben, a mágnesség stb.), akár kémiá­ból (a vízzel kapcsolatos folyamatok, a mészkő, és így tovább). Ugyanezen tapasztala­tok aztán megjelenhetnek a tanítási órán is — példaként, hivatkozási alapként, kiinduló­pontként egyaránt.Mit csinál az a tanuló, aki tájékozódni tanul? Először is egy absztrakciót (a térképet) értelmezi. A jelkulcsok ismeretében előbb-utóbb eljut a készségszintre, a gyakorlatban használni fogja. Összeveti az absztrakt rajzot (a térképet) a valósággal (a tereppel). En­nek során nézőpontot vált: egy nehezen értelmezhető felülnézetet hasonlít folyamatosan egy természetes oldalnézethez. (Megfigyeléseim azt mutatják, de tájfutó körökben is ál­talános vélemény, hogy ez kb. 10 éves korban sikerül.)Majd távolságot becsül, később mér a térképen, ezeket átváltja a méretarány ismereté­ben a terepre vonatkoztatott értékekre. (Matematika: becslés, mérés, mértékegységek, át­váltás, arány, arányszám, és sok-sok fejszámolás.)Aztán megtanulja a nevezetes irányokat, irányszögeket mér, megadott irányba halad (szögmérés, vektor). Végül is képessé válik arra, hogy a térképbe kódolt információkat teljes értékűen leolvassa.Összevetés: a Nemzeti Alaptanterv követelményei(Önkényes válogatás)Ebben a rövid fejezetben azokat a követelményeket emelem ki a Nemzeti Alaptantervből, amelyek megva­lósíthatók a természeti környezetben zajló tevékenység, tanítás, nevelés során. Kiemelten pedig azokat, ame­lyek szinte csak a természeti környezetben valósulhatnak meg igazán.Az idézeteket a Nemzeti Alaptanterv Művelődési és Közoktatási Minisztérium megbízásából a Korona Ki­adó által 1995-ben kiadott kötetéből idézem. A kiemelések általam t
Hardi András: Gyermek a természetbenA z „Ember és term észet"fejezetből:„Tanúsítson a tanuló érdeklődést a természet jelenségei, folyamatai iránt. Tudjon ismer(e)tekhez jutni a ter­mészeti és technikai környezet jelenségeinek, folyamatainak megfigyelése, mérése, kísérleti vizsgálata és mo­dellezése, illetve az ismeretterjesztő irodalom és a könyvtár használata révén. Legyen képes a természettudo­mányok körébe tartozó különböző problémák felismerésére.” (Vonatkozik minden évfolyamra) 121. oldal „Tanári irányítással tudjon egyszerű megfigyeléseket és vizsgálatokat végezni.” (1-6 évfolyam) „A termé­szet vizsgálatakor vegye figyelembe, hogy a természet egységes egész, és csak megismerése során tagoljuk ré­szekre.” (7-10. évfolyam)„Vegye észre a természet szépségeit.” (1-6. évfolyam) „Értékelje a természet szépségeit.” (7-10. évfolyam) „Vegye észre a valóság és annak képi ábrázolása közötti kapcsolatot. ... Tudjon a térképen tájékozódni, tér­képvázlatot készíteni.” (1-6. évfolyam) 122. oldal „Lássa be, hogy környezetének állapota saját egészségére is hatással van, igényelje az egészséges életkörül­ményeket.” (1-6. évfolyam)„Ismeretei ébresszék rá, hogy felelős a természet jövőjéért, fenntarthatóságáért, és ezért becsülje meg kör­nyezetének értékeit.” (1-6. évfolyam) 123. oldal „Ismerje a világtájakat, tudja azokat felismerni a valóságban és a térképen.” (1-6. évfolyam) „Tudjon tájé­kozódni a lakóhelyén és annak környékén.” (1-6. évfolyam) 124. oldal „Ismerje a környezetében élő növények és állatok elterjedési területét.” (1-6. évfolyam)„Tudatosuljon benne, hogy a természetről szerzett ismereteinket megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés, mé­rés útján szerezzük meg.” (1-6. évfolyam) 125. oldalA Természetismeret cím ű fejezetben „ Részletes követelmények a 4. évfolyam végén ”„ Fejlesztési követelmények " 127-128. oldal„Megismerési módszerek elsajátítása: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, mérés, folyamatok nyomon követésének képessége.” (A megismerési módszerek alapozása)„Az élet tisztelete, a természet épsége, ha kell megvédése iránti igény és pozitív beállítódás.” (Ua. alfejezet- ben)„A felszíni formák, felszíni vizek felismerése a valóságban, képi ábrázolás alapján, a térkép jelei szerint.” (Tájékozódási alapismeretek)„Legyen képes a világtájakat a természetben megmutatni.” (Uo.)„Térbeli tájékozódás az útvonalrajzok, térképvázlatok alapján (iránytű segítségével is).” (Uo.)„Irányított megfigyelések a lakóhely környékén.” (Uo.)„Legyen képes az élőlények főbb jellemzőit megfigyelni, majd elmondani, leírni, lerajzolni.” (Az élő termé­szet alapismeretei)A „Földünk és környezetünk" című fejezetből:Általános fejlesztési követelmények, 7-10. évfolyam (153. oldal)„Tanúsítsanak felelős környezeti magatartást.”„2. Ismeretszerzési és -feldolgozási képességek”„Legyenek képesek pontos megfigyelésekre. Tudjanak önállóan vizsgálódni a föld- és környezettudományok megfelelő szempontjai szerint. Vizsgálataik, megfigyeléseik alapján alkossanak véleményt.”„Legyenek képesek a környezetben történő események, helyzetek bemutatása mellett azok reális értékelésé­re és indoklására.”„II. Tájékozottság az ismeretanyagban” 154. oldal „1. Tájékozottság a környezet anyagairól”„A) A tanulók legyenek képesek felismerni a leggyakoribb ásványokat, kőzeteket, nyersanyagokat és ener­giahordozókat, talajokat, a víz és a levegő anyagait jellemző tulajdonságaik alapján.B) Legyen áttekintésük az ember gazdasági tevékenységét meghatározó természeti, társadalmi, gazdasági környezet tényezőiről..C) Ismerjék a környezetet károsító leggyakoribb szennyező anyagokat és azok forrásait. Tudják, hogyan csökkenthető vagy szüntethető meg károsító hatásuk.”„2. Tájékozottság a térben”„B) Lássák a térkép és a valóság kapcsolatát, értsék az ábrázolás korlátait.”„4. Tájékozottság a környezet kölcsönhatásaiban”,,F) Ismerjék meg az emberi tevékenységek okozta környezetkárosító folyamatokat, azok megelőzésének es megszüntetésének lehetőségeit.” 155. oldal „5. Tájékozottság regionális és globális kérdésekben”„A) Alakuljon ki a tanulókban a hazai tájhoz, a természeti és társadalmi értékeinkhez való kötődés.”,,D) Értsék meg, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes rendszer, melyben az ember term észeti és társadalmi lényként él.”„G) Ismerjék meg a természetvédelem alapvető céljait, nemzeti parkjainkat és természeti értékeinket. Ism er­jék meg a környezetkárosodások megelőzésének elveit, főbb módjait, illetve á károsodott tájak természetes ál­
Hardi András: Gyermek a természetbenPéldákA sokféleség nemcsak technikai, hanem tartalmi szinten is megvalósul. A példákban szereplő technikai kérdések:- a programgazda általános iskola, különféle szintű természetbarát kapcsolatokkal, il­letve erdészet;- a tevékenység egynapos túrákból, vagy turistaházi szállással egybekötött táborozás típusú erdei iskolából áll;- a tevékenységet a programgazda pedagógus, iskola tervezi, szervezi, illetve vezeti, vagy pedig a tevékenységre specializálódott pedagógus.- A tartalmi kérdések:-mindegyik tevékenység része (illetve része lehet) az alakuló helyi tanterveknek;- mindegyik tevékenység tartalmaz megfeleléseket az eljövendő Nemzeti Alaptan­tervhez;- mindegyik tevékenység tartalmaz tan­anyagot, korosztályokra bontva;- mindegyik tevékenység tartalmaz olyan tananyagokat, amellyel kiválthat taní­tási órákat, így ezen tevékenységek rendes iskolanap keretében is megvalósíthatók;- a tartalmi sokféleség éppen ezen tan­anyagok változatosságában valósul meg.Túra-iskola(A szerző programja, amely a Bicsérdi Általános Iskola alakuló helyi tantervének elemévé válhat.)A programban ötödik osztályos tanulók vesznek részt. A Tájékozódás, természetjá­rás, tájfutás fakultáció keretében ismer­kednek meg - szeptembertől májusig - a nagy méretarányú térképek (turista-, tájfu­tó-, város-, parktérképek) használatával. A programhoz kapcsolódnak tájékozódási, váro­sismereti versenyen való részvételek, illetve más tananyagot teljesítő túrák is.Egy túra leírása: (Pécs - Égervölgy - Jakabhegy - Cserkút)-A z Égervölgy „bejáratánál”, a város szélén látható a természetvédelmi területet jel­ző tábla. A tábla ábrájának értelmezése után a természetvédelmi terület jelentésének meg­beszélése következik. (Mit szabad és mit nem szabad tenni a természetvédelmi területen? Miért szükséges védeni ezt a tájat?)- Az Égervölgyben levő Delelő-kút forrásnál a víz kóstolása, összevetése a hazulról hozott vízzel. Megfigyelés: a víz kellemesen hűvös, nagyon jó ízű. A tevékenység kap­csán beszélgetés a víz körforgásáról, illetve útjáról a mészkőhegységben.-A z Égervölgyből kb. 1 km-es, szerpentin típusú ösvény vezet az Égertetőn levő ját­szótérig. Jól érzékelhető a szerpentin út funkciója. A pihenőben egy félbe vágott almán modellezzük a szerpentin és a meredek, hegyre vezető út különbségét.- A játszótéren tízóraizás, pihenés, játék, majd kis csoportok kialakítása, a feladatok megbeszélése következik.- A kis csoportok külön-külön jutnak el a Jakabhegytetőre (kb. 2-3 km-es út). A tájfutótérképek iránt érdeklődők (és ügyesen tájékozódók) külön, 2-3 fős csoportokban, önállóan tájékozódva jutnak el a tetőre (előre megbeszélt, tudásuknak megfelelő mérték­ü l p ro g ra m b a n ötödikosztályos ta n u ló k v eszn ek részt.A Tájékozódás, term észetjárás,tá jfu tá s fa k u ltá c ió keretébenism erked n ek m eg -szep tem b ertő l m ájusig - a n a g ym é reta rá n yú térképek (turista-,tájfutó-, város-, p a rk té rk é p e k )h asználatával. A p r o g r a m h o zkapcso ló d n a k tájékozódási,városism ereti versen yen valórészvételek, illetve m ásta n a n y a g o t 
Hardi András: Gyermek a természetbenben azonosítható útvonalon), akik pedig kevésbé tudnak tájékozódni, a jelzett turistaúton gyalogolnak fel. (Eltévedés a program 4 évében nem fordult elő.)- A Jakabhegytetőn a vaskori településsel kapcsolatos ismeretekről hallanak a gyerme­kek, majd a vaskori temető maradványait figyelhetik meg (halomsírok, ásatásnyomok). Felidézik a régészek munkájáról már tanultakat. Foglalkozunk a középkori kolostorrom­mal - hangsúlyozva a vaskor - középkor közötti időbeli, népességbeli különbségeket.- A Zsongorkő a túra egyik legszebb pontja. Jó időben látható a Pécsi-síkság egésze, a Villányi-hegység, de gyakran látni lehet a távolban az Eszék környéki hegyeket. A gyer­mekek érdeklődését legjobban az kelti fel, ha hazalátnak. Valóban, láthatók innen azok a falvak, ahol a gyermekek élnek. A széles panomára adja a lehetőséget az iránymérési gya­korlatra. Ezt tájfutó tájolóval végzik a tanulók, általában 1-2 fokos pontossággal (Ezek a tájolók 2 fokos osztásúak, így ez valójában nem számít hibának. Az iránymérés a tájéko­zódás fakultáció tananyaga). Ezután távolságbecslések következnek, majd a becsült tá­volságokat összevetik a turistatérképen mért (tényleges) távolságokkal. Végül a Zsongor­kő szikláin ülve hallgathatják meg a helyről szóló népmondát.- Lejjebb, a Babás szerköveknél újabb népmonda következik. (Forrás: Rejtett kincsek nyomában, A baranyai nép mondáiból közreadják: dr. Vargha Károly, dr. Rónai Béla, Muszty László, Pannonia könyvek, 4. kiadás, 1995.) A monda meghallgatása után beszél­getés a népmondák keletkezéséről. Igazából itt, a közelről ijesztő, meredek sziklák tete­jén értik meg a gyermekek, miért talál ki a nép különös történeteket egy-egy földrajzi helyhez.- Cserkúton egy szépen elrendezett, gondozott falu képét figyelhetik meg a gyerme­kek. Jól látszik a falu lakóinak a környezettel való törődése: a növények gondozottsága, az egyszerű, nem hivalkodó építmények összhangja a tájjal. Külön élmény az árpádkori templom megtekintése - némi előzetesként a 6. osztályos tananyaghoz.- A 6. foútnál jelentős különbséget érzékelnek a gyermekek a levegő minőségében. A forgalmas főút szennyezett levegője megdöbbentő a gyermekeknek az egész napi tiszta levegőjű erdő után. A buszra várva szóba jön a növények szennyezést lekötő képessége.Egy erdei iskola program lényeges elemei(A Bicsérdi Általános Iskola tantestületének programja)A programot valószínűleg az a felismerés hozta létre, hogy szüksége van a gyermekek­nek egy olyan közös együttlétre, amely meghatározó lehet az osztályban tanuló gyerme­kek hangulatára egész tanévben. Az „Erdei Iskola” programot 3., 5., 7. osztályban, tanév elején valósítja meg az iskola.A program alapeleme a 3-4 napos turistaházi együttlét. Ez az együttlét biztosítja az osztályfőnöknek a gyermekek nem iskolai környezetben való megismerését, s rengeteg új információt ad a gyermekekről.Lényeges, hogy az önellátást a gyermekekkel együtt oldják meg a felnőttek (az osztály­főnök és vállalkozó szülők). Az ételkészítés a gyermekek közreműködésével történik, akár konyhai, akár szabadtűzi ételek készítéséről van szó. Egy-két nap alatt kialakul a gyermekek között is egyfajta természetes munkamegosztás a favágástól a nyersanyagok főzésre való előkészítésén át a mosogatásig.A megtanítandó tananyag függ elsősorban a korosztálytól, másodsorban a helytől (a turistaház helyétől). Csak olyan tananyagot célszerű válogatni, amely nem igényli az iskolás szerkezet alkalmazását (az osztályszerűséget, a közlés-befogadás technikát). Az erdővel való ismerkedés a növények vizsgálatával kezdődik, az időjárás, a dombor­zati formák, a talaj, a vizek megfigyelésével folytatódik, majd a tapasztaltak rögzítésé­vel zárul. (Pl. grafikonszerű ábrák a napi hőingás, a csapadék, stb. ábrázolásával, a gyűjtött falevelek festék
Iskolakultúra 19 9 6 /1 0A turistaház helyétől függően rövidebb, hosszabb túrák során dolgozzák fel a gyerme­kek a pedagógus irányításával az „erdei ismereteket”. A túrák célpontja is változatos: a mecseki turistaházakból az Abaligeti-cseppkőbarlang, az Orfíii-tórendszer, ugyanitt a Malommúzeum, a Melegmányi természetvédelmi területen látható mésztufa-lépcsők, a zselici turistaházakból a Sasréti természetvédelmi terület, az ibafai Pipamúzeum, a szen­nai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény, a szigetvári Zrínyi-vár.Honismereti program a tájékozódásra, a természetjárásra építve(A Pécsi Istenkúti AM K Általános Iskolájának programjáról)A program első két évének részletes kidolgozása ez évben fejeződött be, és a tevékeny­ség az 1996/97-es tanévben 4-5. osztályban indul. A Strasszer Péter és kollégái által ki­dolgozott program először a tájékozódást, a tereptant érinti, illetve a térkép értelmezésé­vel kapcsolatos ismereteket. Ezután szerezhetik meg a gyermekek a természetjáráshoz szükséges alapismereteket. Ebben a részben a menetrendek olvasása, a jelzett turistautak használata, a túrázás-táborozás főbb szabályai, a túra tervezése, lebonyolítása kerül terí­tékre. így megszerezheti a programban résztvevő gyermek az alapvető túravezetői isme­reteket, s egyénileg is képes lesz túrázni.A második évben kerül sor a program honismereti részére (5-6. osztály). Itt ismerked­hetnek meg a gyermekek Pécs város történetével, műemlékeivel, a közintézményekkel. Külön foglalkozik a program az iskola helyével a városban, illetve az iskola történetével. A város megismerése után a Mecsek hegység sajátosságai következnek. Ekkor kerül szó­ba a hegység kialakulása, tagolódása, települései, felszíne, éghajlata, növény- és állatvi­lága. Külön foglalkozik a program a Nyugati-Mecsek érdekességeivel: az Abaligeti-bar- langgal, a Jakab-heggyel.Amellett, hogy a tananyaggal heti egy órában foglalkoznak a tanulók, a programot vá­rosismereti séták, tájékozódási terepgyakorlatok, túrák, és a második év végén egy több­napos kulcsosházban történő táborozás egészíti ki. így a természetben végzett tevékeny­ség visszaigazolja az iskolai órákon hallottakat.A Mecseki Erdészeti Rt. erdei iskolájaEz év márciusában alapította meg a Mecseki Erdészeti Részvénytársaság Természetisme­reti Központját. A Központ az általános iskolai tanterv anyagára épülve lehetőséget nyújt a gyermekeknek környezetük fokozatos megismerésére, egy másfajta szemléletmód kialakítá­sára, a természet szeretetére, tiszteletére, a környezeti problémák fokozatos megláttatására. Lehetőséget nyújt tehát arra, hogy a gyermekek a természetben tanuljanak a természetről.A tavaszi időszakban 28 iskola jelentkezett a programra. A tanév végéig 49 osztályt, azaz 1081 gyermeket tudott a Természetismereti Központ fogadni. (A program a felső ta­gozatosoknak 2 napi, az alsósoknak 1 napi foglalkoztatást biztosít.) A mindennapi tevé­kenységet főfoglalkozású tanár, Adorján Rita vezeti, erdész segítségével. A Mecseki Er­dészeti Rt. hosszú távú befektetésnek tekinti a Természetismereti Központot, bízva ab­ban, hogy az itt tanuló gyermekek másként viszonyulnak majd az erdőhöz, a természet­hez, mint elődeik.A tényleges program fontosabb sarokpontjai:- a Mecsek természeti szépségeinek bemutatása;- az erdő élővilágának vizsgálata;- az erdőgazdálkodás megismertetése;- a fakitermelés, fafeldolgozás megismertetése.A gyermekek az Árpádtetőn levő fogadóépülethez helyijárati autóbusszal mennek. Az épületben megtalálható minden szükséges felszerelés: tv, videó, mikroszkóp, vízvizsgá­_______
Hardi András: Gyermek a természetbenlati laborfelszerelés, maggyűjtemény, kitömött állatok. Az ismerkedés után a gyermekek megismerik a napi túra útvonaltervét, majd mindenki megkapja a szükséges felszere­lést: turistatérképet, tájolót, növény- és állathatározót, nagyítót, és a napi programhoz kapcsolódó fogalom-definíciógyűjteményt.A túra útvonala a Melegmányi-völgybe, természetvédelmi területre vezet. A prog­ramban tájékozódási ismeretek, a turista útjelzések követése, a fafajok meghatározása a levél, a termés, a kéreg alapján, az erdőre jellemző lágyszárúak vizsgálata, rendszere­zése, morfológiája.A gyerekek csak a száraz, lehullott növényi részeket gyűjtik - a természetvédelmi te­rület követelményeinek megfelelően. A rovarokat nagyítóval ellátott gyüjtőüvegben vizsgálják, majd szabadon engedik. A vizsgálódást a rovarok sértetlenül túlélik.A Melegmányi-völgy mésztufa-lépcsőinél megismerkednek a karszt kialakulásával, a karsztjelenségekkel.Visszaérkezés után a nap élményeit játékos vetélkedő formájában összegzik.Általában az egész napi tevékenységre - a komoly vizsgálódás mellett is - jellemző a játékosság. A jól „szereplő”, ügyesen cselekvő, gondolkodó gyermekek fabatkát kap­nak, s a legtöbb fabatkát gyűjtőket jutalmak várják. (Védett növényeket, állatokat be­mutató képeslapok, könyvjelzők, matricák, plakátok, ezenkívül Süni újság, térképek.)A tanárnő megfigyeli azt is, ha egy-egy gyermek valamelyik részterület iránt különö­sen érdeklődik. Nekik további lehetőségek nyílnak, pl. a madarak iránt érdeklődők részt vehetnek a nyári madárgyűrűző táborban, Sumonyban, a tájékozódás, természetjárás iránt érdeklődők beléphetnek a Mecseki Erdészeti Rt. Túraszakosztályába.Mivel az Árpádtetőn levő Természetismereti Központ elsősorban az iskolai szor­galmi időben működik, a Közép-Zselicben, Sas-réten is létrehozott a Mecseki Erdésze­ti Rt. egy oktatótermet. Ez elsősorban nyári és hétvégi tábor jelleggel működik. A szál­láshelyet Almamelléken egy régi iskolaépületben alakították ki, s innen erdei kisvasút viszi a gyermekeket a sasréti természetvédelmi területhez. Itt az árpádtetőihez hasonló oktatóterem, erdészeti és vadászati kiállítás várja a táborozókat.A programhoz kapcsolódott a Madártani Egyesület Pécsi Csoportja is. A túrák út­vonalán madárodúkat helyeztek el, s előadásokkal segítik a Természetismereti Köz­pont munkáját.A tavaszi időszak programjain részt vett érdeklődő, kísérő tanárok kérdőíven értékel­hették a Természetismereti Központ tevékenységét. #1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése