Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2015. december 17., csütörtök

MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM A GYERMEKEKNÉLMAGATARTÁS ÉS SZORGALOM

A tanulók magatartásának értékelése
A magatartás értékelésének szempontjai
Példás:
Az a tanuló, aki a közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, véleményével, példás viselkedésével elősegíti, társait ösztönzi;
Az iskolai feladatokból önként részt vállal, azokat teljesíti;
A házirendet betartja, s ezzel társainak jó példát mutat;
Felnőttekkel, társaival szemben udvarias, segítőkész, tisztelettudó; megértő, együttműködő és jóindulatú;
Fegyelmező intézkedés nem volt vele szemben;
Munkavégzése megbízható, pontos, lelkiismeretes;
Megnyilvánulásaiban őszinte.
Jó:
Az a tanuló, akinek neveltségi szintjében, emberi kapcsolataiban apróbb hiányosságok tapasztalhatók, de törekszik a kijavításukra;
Részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi;
A házirendet igyekszik betartani;
Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő, ezek kismértékűek;
Fegyelmi fokozata: legfeljebb szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés.
Változó:
Az a tanuló, aki a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt;
Viselkedésével szemben kifogás merül fel;
Többször vét a házirend és a közösségi magatartás szabályai ellen;
Társaival szemben időnként durva, goromba, nem segítőkész;
Önértékelése irreális, felelősségérzete, rendszeretete ingadozó;
Fegyelmezési fokozata: írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés;
Legsúlyosabb fegyelmező intézkedés vele szemben: igazgatói figyelmeztetés.
Rossz:
Az a tanuló, aki fegyelmezetlen magatartásával a közösség fejlődését hátráltatja, rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be, szándékosan árt a közösségnek;
A nevelési ráhatásokat tudatosan elutasítja;
A felnőttekkel szemben gyakran neveletlenül viselkedik, tiszteletlen, társaival durván beszél, verekedik;
Legmagasabb fegyelmező intézkedés vele szemben: igazgatói intés.
A tanulók szorgalmának értékelése
A szorgalom értékelésének szempontjai
Példás:
Annak a tanulónak a szorgalma, aki tanulmányi munkában kitartó, a tőle telhető legjobb eredményre törekszik;
Munkája pontos, megbízható, precíz, törekszik a hibátlan munkavégzésre;
Többlet feladatokat vállal, feladatait maximális önállósággal és megbízhatóan végzi el;
Kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig készül, figyel, érdeklődő;
Érdeklődése sokirányú, egyes tantárgyakban a tananyagon felül is produkál, ismeretanyaga a tananyagon kívülre is kiterjed.
Jó:
A tanuló szorgalma, ha figyel az órákon, a házi feladatot elvégzi, az órákra képességeihez mérten lelkiismeretesen készül, az órán megfelelően dolgozik, de többre nem törekszik;
Ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozik, és ellenőrzi munkáját, önmagát;
Általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem mutat, az órai aktivitása, a munkához való viszonya a tőle elvárható szintű;
Érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül.
Változó:
Annak a tanulónak a szorgalma, akinek munkája ingadozó, hanyag és jó munkák váltogatják egymást;
Önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát;
Munkája változékony, gyakran dolgozik képességszintje alatt;
Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire.
Hanyag:
A tanuló szorgalma, ha fegyelmezetlenül dolgozik, megbízhatatlan, a munkáját nem végzi el;
Képességeihez, a körülményeihez képest csak vonakodva és keveset tesz tanulmányi előrehaladása érdekében, munkavégzése megbízhatatlan, pontatlan. Gyakran mulasztja el kötelességeit, munkafegyelme rossz;
Érdektelenség, teljes közömbösség jellemzi. Ha legalább egy tárgyból elégtelen osztályzatot ért el.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése