Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2019. március 12., kedd


A bün hálójában_
A gyermekeknek tisztában kell lenniük azzal, hogyminden olyan kémiai szer, amely változásokat idézelõ az idegrendszerben, egyúttal károsítja is azt.Nincs kivétel. Nincsenek következmény nélkülidrogok.A drogok lehetnek legálisak és illegálisak.A drog kifejezés alatt mindenféle szert értünk.Hangsúlyozni kell azonban, hogy egy szerveszélyessége nem feltétlenül függ attól, hogy legálisvagy illegális.A drogokkal kapcsolatban használják a kábítószerfogalmát. Ez jogilag bizonyos veszélyes és tiltott szerekcsoportját jelenti (pl. kokain, heroin), orvosilag pedigszûkebb kört, a kábító-fájdalomcsillapítókat (pl.morfium).A kábítószert fogyasztó fiatalok általában egy kitaposottúton haladnak. A cigarettát próbáló gyermekek 85 %-agyakran mindössze 5-10 szál cigaretta elszívásátólrászokik a dohányzásra. Ezeknek a gyermekeknek a81 %-a próbálja ki a marihuánát. A marihuánás cigarettaugródeszka a keményebb drogokhoz.Azok a fiatal lányok, akik olyan fogyókúrás tablettátszednek, melynek élénkítõ hatása van, könnyen eljutnaka kábítószerekig.
Az alkoholt fogyasztó kamaszok kétszeresen vagyháromszorosan nagyobb valószínûséggel lesznekalkoholisták, mint a rendszeresen alkoholt fogyasztófelnõttek. A serdülõk azért is válnak könnyenalkoholfüggõvé, mert sem az idegrendszerük, sem atestük nincs teljesen kifejlõdve.Az alkohol halálos méreg, alattomos drog. Semmivelsem ártalmatlanabb, mint bármelyik egyéb kábítószer.Huzamosabb ideig tartó fogyasztása megrövidíti azember életét. Az alkohol elpusztítja a testet.A pubertás kor, a felnõtté válás rengeteg gondot hoz afiatalok életébe. Iskolai problémák, a jövõtõl való félelem,az útkeresés erõt és bátorságot kíván, nehéz megtalálnia megfelelõ megoldást. Néhányan a kihívások helyett adrogot választják.A drogok azonban lehetetlenné teszik, hogy a fiatalokátéljék azt az elégedettséget, amelyet a problémákmegoldása jelent.
A leginkább veszélyeztetettek a gyermek- és a felnõttkorközötti átmeneti idõszakban járók. A fiataloknak fel kelldolgozniuk a változásokat, amelyek testükben éslelkükben végbemennek. A veszélyeztetettség nõ, ha afiatalok nem látnak maguk elõtt perspektívát a jövõjüketilletõen. Veszélyt jelenthet az azonos életkorú csoport:ha bekerül például egy olyan társaságba, ahol adrogfogyasztás mindennapi ügy, elképzelhetõ, hogymaga is rákap, csupán azért, hogy ne lógjon ki a többiekközül.„A 17 éves Szabolcs néhány hónapja maradt ki aszakközépiskolából. Annyi igazolatlan hiányzása gyûltössze, hogy azt már nem tolerálta az iskola.Szakmunkásképzõben szeretné folytatni tanulmányait. Aszülei dolgoznak, õ pedig nem tud mit kezdeni magával.Egész nap unatkozik, tévét néz, csavarog.Kora délutánonként lemegy a közeli térre, ahol egybaráti társaságra talált. Ebben a csoportban szintenorma valamilyen szerfogyasztás: a dohányzás abelépéshez szükséges minimum, de gyakori a közössörözés és az alkalmankénti füvezés, amitõl nem „illik”tartózkodni. Körbejár a marihuánás cigaretta, és nagy„égés” azt továbbpasszolni, anélkül, hogy szívna belõleegy slukkot valaki. A társaságban lányok is vannak, õk isférfi módjára húzzák meg a sörösüveget vagy szívják acigit. Elõttük különösen kínos lenne gyávánakmutatkozni.Ebben a körben egyébként is nagy hagyománya van a„cikizésnek”, de aki nem füvezik, arra keményenrászállnak, és egy idõ múlva nincs helye a csoportban.”
Elkövetkezhet az az idõ,amikor a gyereket már nemérdekli más, csak a kábítószerbeszerzése, s ezért mindentkockára tesz. Eleinte csakotthonról lop, késõbb mármásoktól, semmi nem számít.Ha a drogos nem akar lopni,akkor maga is dílerré válik.A legegyszerûbb, ha a barátaivagy ismerõsei közül etet bevalakit, míg az is függõ lesz.Az pedig újabb ismerõst,„barátot” keres. A kör bezárult.„A három hónapos Anitát születése óta csak alelkiismeretes orvosok, a gyógyszerek, a mûszerektartják életben. Anyja még meg sem szülte, amikorvalószínûleg halálra ítélte gyermekét: napi heroinadagjabelövésével õt is drogfüggõvé tette. A gyermek életéneknapjai meg vannak számlálva.”Vajon megóvhatja-e a szülõ a gyermekét az alkohol-,a cigaretta-, a káros szerek fogyasztásánakártalmaitól?
Ha a gyerek drogot fogyaszt, nagyon fontos, hogy aszülõ viselkedése biztonságot sugározzon éskonzekvens legyen.Azt, hogy mivé válnak kiskamasz gyermekeink éshogyan viselkednek, erõsen függ a családi életüktõl.Kutatások igazolják, hogy a bensõséges családiközösség, a szülõk törõdése, szeretete éstekintélytiszteletre alapozó fegyelmezés csökkentik azantiszociális magatartás és narkománia elõfordulásánakesélyét.A szülõknek sokkal tevékenyebb szerepet kell vállalniukgyermekeik életében, a tanításukban, apéldamutatásban, és jobban oda kell figyelniük rájuk.Ahhoz, hogy szülõi hivatásunkat valóban be tudjuktölteni, mindenek elõtt ismernünk kell önmagunkat.Gyermekünket szeretnünk kell, függetlenül attól, hogymilyen a személyisége, a hajszíne vagy a termete. Aszeretet minden gyermek létszükséglete.Kommunikáljunk gyermekünkkel! A gyermekekneknagy szükségük van szüleikre, akiknek elmondhatjáksérelmeiket, megoszthatják velük félelmeiket ésharagjukat.Bátorítsuk õket arra, hogy beszélgessen velünk, de sohane erõltessük!Tanuljuk meg kivárni a megfelelõ pillanatot!
Vegyük figyelembe gyermekünk valamennyiszükségletét!Nem csupán pszichológiai és érzelmi lények, hanemvannak testi és lelki szükségleteik is.„Az ölelés nemcsak szép, de szükséges is. Az ölelésenyhíti a fájdalmat és a depressziót, az egészségesembert egészségesebbé, a boldogot boldogabbá teszi, saki a legnagyobb biztonságban él közülünk, az mégnagyobb biztonságban érzi magát tõle.Az ölelés jó, legyõzi a félelmet, csökkenti a feszültséget:kiváló nyújtó gyakorlat az alacsonyaknak és kiváló hajlítógyakorlat a magasaknak. Az ölelés nem ingerli akörnyezetet, hõt takarít meg, és nem igényel különlegesfelszerelést. Az örömteli napokat örömtelibbé, azelviselhetetleneket pedig elviselhetõvé teszi.”/Válogatás, 1987. augusztus, 166. o. „To Arms!”/Segítsünk gyermekünknek visszautasítani akábítószert!
Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy valamikor,valahol szinte minden gyermek kapcsolatba kerülhet akábítószerekkel, és döntenie kell, hogy kipróbálja-e vagysem. Föl kell készítenünk gyermekeinket ezekre atalálkozásokra. A visszautasítás módjai lehetnekkomikusak, de lehetnek nagyon komolyak is, devalamennyi segíthet abban, hogy visszautasítsa akábítószert.-A szüleim nem fekszenek le addig, amíg haza nemérek, és minden este megszagolják a leheletemet.-Allergiás vagyok rá.-Ha iszol vagy kábítózol, begolyózol.-Nem akarom csökkenteni az esélyeimet arra, hogymajdan egészséges gyerekeim legyenek.-A drogosokat nem a mély barátság köti össze,kizárólag a drog.-Nem akarom támogatni a drogtermelõket és –kereskedõket.-Tiltja a vallásom.-Egyszer már kóstoltam, és beteg lettem tõle.MMiitttteeggyyeennaasszzüüllõõ,,hhooggyyggyyeerrmmeekkeettuuddjjoonnééssmmeerrjjeennsszzaabbáállyyookksszzeerriinnttééllnnii??1.Konkrétan fogalmazza meg, hogy ön szerint mi ahelyesnek tartott magatartás!2.Viselkedése befolyásolja gyermeke nézeteit,véleményét.3.Figyeljen arra, hogy amit mond és tesz, legyenösszhangban!4.Gyõzõdjön meg róla, hogy gyermeke tisztában van-evele, hogy milyen viselkedést vár el tõle!5.Legyen alapos!6.Legyen következetes!7.Legyen méltányos.
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése