Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2012. augusztus 18., szombat

-A RÉSZKÉPESSÉGGYENGE TEHETSÉGEKRŐL


A RÉSZKÉPESSÉGGYENGE TEHETSÉGEKRŐL


A tanulási nehézségek hátterében sokszor apró mûködési zavar áll, amely feltûnô értelmi deficitet nem okoz, de olyan részfunkció kiesést igen, amely miatt a gyermek nem tud megtanulni írni, olvasni vagy számolni.
- Ez a minimális agytevékenységi diszfunkciónak is nevezett jelenség okozza az igazi problémákat, és az orvostudomány fejlôdésével - tudnillik egyre több koraszülött vagy súlyos beteg gyermeket sikerül megmenteni, akik egészségesek, csupán a minimális eltérés következtében jelentôs hátrányt szenvednek az iskolában - egyre több lesz a részfunkció kiesés miatt a követelményeknek megfelelni nem tudó gyermek.
A részképességgyenge tehetségek nem a kutatók elméletei alapján ismertek.
-Számos géniusz küzdött valamilyen az intellektuális teljesítményben szerepet játszó deficittel.
-Einstein, aki igazán a nagy, alkotó gondolkodók közé sorolható tudós volt, 3 évesen még nem tudott beszélni. Anyja énekelt neki, megtanult énekelni és beszélni is. Középiskolában még bukdácsolt, 26 évesen pedig Nobel-díjat nyert.
-Edison, Nietsche, da Vinci szintén késôn kezdett beszélni,
- Yeats a költô és Flaubert az író diszlexiások voltak.
-Benoit Mandelbrot az IBM kutatója, a fraktál geometria kidolgozója mai napig sem tudja az ABC-t és az alap matematikát - nem véletlen, hogy kitalált valami mást

 

 

Tanulási zavarból kreatív tehetség


1. Egyoldalúságból sokoldalúság

Nyomós okunk van feltételezni, hogy a tanulási zavarokkal küzdô gyerekek magas szinten rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, amelyek szükségesek az alkotó gondolkodáshoz. Ez nem azt jelenti, hogy a tanulási zavaros gyerekekbôl lesznek a zsenik, hiszen sok egyéb tényezô játszik szerepet a tehetség kialakulásában, csak mint a zsenialitáshoz vezetô egyik utat szeretném felvillantani ezt a lehetôséget.
- A tanulási zavarokkal küzdô gyerekek új lehetôségeket jelenthetnek, ha megtaláljuk fejlesztésükhöz a megfelelô módszereket.
- A tehetséggondozáshoz tartozik azoknak a gyereknek a fejlesztése is, akik nem az iskolai követelményeknek megfelelô képességekkel, illetve motivációkkal rendelkeznek.
Érdemes néhány gyakorlati példát elemezni.
Einstein édesanyja énekelt fiának. Megtanította énekelni, és a gyermek az éneken keresztül tanult meg beszélni.
-Nem a beszédet gyakoroltatták vele, és nem a beszédre való motiváltságát próbálták növelni, hanem onnan indult el az anya, ahol a gyermek jól érezte magát..
Másik példa Picasso, aki 10 évesen még nem tudott olvasni.
- Apja rajztanár volt, és átvette magához abba az iskolába, ahol ô tanított. Pontos adataim nincsenek, de ezek után már csak felfelé ívelt a mûvész életútja.

2. A fejlesztés lehetséges útjai

Az iskolai követelményeknek megfelelni nehezen tudó, szociokulturálisan elmaradott, vagy képességeiben kiegyensúlyozatlan gyerekek között is sok tehetségest találhatunk.
- Fejlesztésük lényegében nem különbözik a tehetséggondozásban alkalmazott módszerektôl, csak a szorosan vett iskolai oktatástól.
- Nem a hiányzó képességekre kell koncentrálni, hanem a magas szinvonalú képességekbôl kiindulva a különbözô képességek integrálását, a teljes agy használatát kell megtanítani

.
A tanulási zavarokkal küzdô gyerekek hatalmas új kihívást jelentenek. Mint minden ilyen helyzetet, ezt is kétféleképpen lehet feloldani - a régi fenntartására, vagy az új megoldások keresésére teszünk erôfeszítést. Vagy haladunk a régi úton, és ezeket a gyereket többé-kevésbé beillesztjük a nagy többség közé, vagy új utakat keresünk, amelyek már megfelelnek az új problémákra, és a nagy többség is nyer velük.

3. Tanácsok a részképességgyenge tehetséges tanulók fejlesztéséhez

A tanulási zavarokkal küzdô tehetséges gyerekek fejlesztéséhez ugyanazok a módszerek ajánlottak, amelyeket általában tehetséggondozó programként használnak
Fontos támpontot nyerhetünk a fejlesztés kiindulásához, ha odafigyelünk ezeknek a problémás gyerekeknek kedvelt tevékenységeire. Azon felül, hogy a gyermek kedvelt elfoglaltságát szívesen folytatja, két másik alapvetô elônye van ennek a megközelítésnek.
Egyik az, hogy a gyerek önmagától nem foglalkozik kitartóan olyasmivel, ami jelentôsen meghaladja képességeit, és mint korábban már volt róla szó, onnan érdemes indulni, ahol a gyermeknek az erôsségei vannak.
A másik elôny nem ilyen egyértelmûen belátható, inkább a gyakorlatban bizonyosodik be. A gyerek, és a tehetséges méginkább belsô ösztönzést érez tudásának, képességeinek növelésére.
-Az általános alapelveken felül szükség van néhány konkrét tanácsra is a tehetséges tanulási zavarokkal küzdô gyerekekkel való foglalkozáshoz. A következô listában 15 pontban foglaltam össze azokat a gyakorlati tudnivalókat, amelyek könnyebbé tehetik az elsô lépéseket:
1.  Vegyünk fel szemkontaktust a gyerekkel, mielôtt szólunk hozzá. Egyszerre minél kevesebb utasítást adjunk, és azokat írjuk fel a táblára, írésvetítôre vagy papírra.
2.  Hagyjuk a gyereket, hogy megfigyeljen másokat, mielôtt az új feladattal megpróbálkozik.
3.  Kerüljük el az idôre mért feladatokat, dolgozatokat, versenyeztetést. Inkább saját rekordjait próbálja megdönteni otthon vagy egyéni foglalkozáson.
4.  Lehetôleg szóban mérjük fel tudását, és képességeit az átlagosakhoz és a hozzá hasonló nehézségekkel küzdô tanulókhoz viszonyítsuk.
5.  Tartsuk közelünkben, az elterelô zajoktól távol a gyereket, biztosítsunk nyugodt helyet munkájához.
6.  Szoktassuk rá emlékeztetô listák készítésére elkerülendô az elfelejtésekbôl adódó problémákat.
7.  Kerüljük a nyers memorizálást, inkább összefüggéseket tanítsunk.
8.  Használjunk gyakran humort a kommunikációban.
9.  Engedjük, hogy felfedezze saját problémamegoldó módszereit. Adhatunk nehezebb elvonatkoztatást kívánó feladatokat még akkor is, ha mástípusú egyszerûbb, feladatokkal nem boldogult.
10.Az anyag keltse fel érdeklôdését, esetleg saját szabadidôs, otthoni tevékenységéhez kapcsolódjon.
11.Használjunk vizuális és kézzel megfogható, tapintható anyagokat, eszközöket.
12.Segítsük kompenzációs eszközökkel és technikákkal - helyesírási kéziszótár, írógép vagy szövegszerkesztô használata, számológép, esetleg szorobán, magnó a leckék megtanulásához, vizualizációs technikák és egyéb emlékezetfejlesztés, számolás elôtt becsléssel állapítsa meg az eredményt, stb.
13.Koncentráljunk erôsségeire, találjuk meg a sikeres területeit gyenge pontjai helyett. Ezeknek a nehézségeknek a korrekciója a 9. éven túl egyre kevésbé hatásos ismétlési gyakorlatokkal. Az unalmas feladatok ráadásul igen kellemetlen élményt jelentenek a gyereknek, elfordíthatják a foglalkozásoktól.
14.Biztosítsuk a gyereket arról, hogy nehézségein túl fog jutni. Mondjuk el, hogy nagyon sok felnôtt sikeresen kompenzálja ilyen jellegû problémáit.
15.Mutassunk be alkotókat, olyan felnôtteket, akik az övéhez hasonló hátránnyal sikeresekké váltak. Lehet, hogy mindjárt a családjában találunk ilyet.
Odafigyelô, érzékeny pedagógusok, akik a zavarok ellenére is a kiemelkedô képességekre figyelnek, segítenek ezeknek a gyerekeknek önértékelésük helyreállításában és így képességeik teljesítményekben való realizálásában.
A tehetségek hatalmas energetikai bázissal rendelkeznek.
- A tehetségnek alkotnia kell, így vagy úgy, hogy csökkentse a feszültségét.
- Ez a hajtóerô az, amitôl kiemelkedik. Ha azt akarjuk, hogy tehetség váljék belôle, és ne bûnözô, aki a társadalom ellen fordítja képességeit, vagy drogos, aki pótszereket használ feszültségének csökkentésére, akkor adjuk meg a lehetôséget a különbözô alapokról induló, különbözô típusú tehetségek kibontakozására.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése