Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2019. február 12., kedd

SZÁMVETÉSEMSZÁMVETÉSEM
MOTTO-
Hiszem, hogy mi valamennyien részben vagy egészben tovább tudtuk örökíteni az orvoslás Pápai Páriz Ferenc által megfogalmazott erényeit, azaz: „az egészséges tudomány, a tökéletes lelkiismeretesség, a hűséges szorgalom és a hiánytalan jóakarat” példáját, melynek hiányai nemcsak rendünk, hanem egész világunk fennállását veszélyeztethetik.
Gazdag akotó életuttal áldott meg az Úr,segitő kezét nyujtva akkor is amikor nehéz megpróbáltatásaim köepette tudatositotta bennem hogy nem adhatom fel a küzdelmet mindaddig amig nem bizonyitottam hogy miért éltem.
Itt születtem ebben a városban az eperfás Hegyi úton.és történelmi tulajdonosa vagyok a többi barokk kriptákban nyugvó hontársammal együtt, ennek a rangos de lapos városnak ahogyan ezt Páskándi Géza fogalmazta meg egyik költeményében. Itt töltöttem gyermekéveimet, Ennek a városnak szelLemisége alakitotta  társadalmi szemléletemet és volt a mentora erkölcsiségemnek.
Szakbarbár életutam nem engedte meg, hogy hetvenkedni merjek az irodalmi berkekben,mert az a közel száz millió látogatója szakmunkáimnak  a bizonyíték arra hogy ebben a korban és főként a gyógyítás szent kötelessége mellett ez lehetetlen volt. De a munkám méretei és tartalma feljogosít arra hogy egy küzdelmes élet mozzanatainak leírása,hivatásom értékrendjének  a minőségét a köz tudomására adjam még akkor is ha a senyvesztő ellenlábasaim a pokolba kívánnak, elszalasztva azt az apró reményt a jóra  amit felkínált nekünk a sors. Az örökéletű martalócok elleni hiábavaló küzdelem állandósul, mély nyomot hagyva az alkotás és az emberi tisztesség értékeiben.
Úgy indultam életutamon mint minden más fiatal szerettem volna valaki lenni-valamit alkotni ami a nevemhez fűződik- Hosszú évszázados vágya volt ez,mondhatnám az egész emberi társadalomnak-hogy  kiemelkedjen abból a környezetből amiben nevelkedett. Látván és megélvén a mindennapos kenyérharcot, a mindenkori egyszerű sorsú emberek kíméletlen anyagi létküzdelmét a mindennapiért, valamint a társadalom –zseniális alkotóinak- az ívelését a munka az értelem és tehetség mezsgyéjén,ezen emberek soraiból. Ők voltak az emberi történelem nélkülözhetetlen és pótolhatatlan értékei. A fiatal nemzedékek Őket tüzték ki mint jövőjük etalonját. Az általam választott út kötelezően a társadalom minennemü stációját végigjátam a történelmi kálváriáknak,amiknek kötelezően meg kell feleljek, hogy tisztességgel boritsam az alkotás asztalára az annyira óhajtott fohászom termését.Hat évtized mindennapi tépelődése,gyötrádése üzött a kitüzött cél felé.Szülővárosom poros,sáros utcáit taposva szinte minden zugába eljutva kezdtem hivatásom gyakorlását,ahol nagyrészt a nyomor uralta az emberi létet.Mert köztük éltem meg közös sorsunk laskanyujtójának történelmi sodrását.
Gyógyitás
A legszebb kegyelet azonban az az adomány volt amit a hat évtized alatt a beteg gyermek ágyánál töltöttem megszakitás nélkül-A várakozások idegtépő feszültsége, a javulás első tüneteinek megjelenése-a beteg gyermeknél az első szavak,szemnyitás, vagy hajnal felé az első mosoly, a hangulat hogy ismét győzött az élet,és a sziv koszorus-erek is kitágulnak,és a verejtékező homlokok is kisimulnak.
Minden alkalommal ez volt életem legnagyobb elégtétele megelőzve az összes többi szakmai  laudációt.
Elektrónika
Amikor 73 éves fejjel az internet tanulás –kálváriáját jártam, jómagam sem gondoltam hogy megengedi Nekem az Úr hogy olyan tallérokat tegyek még a köz asztalára amiket az alábbiakban közölni fogok.Tulajdonképpen én sem vettem komolyan az egész elektrónikus ügyet, már csak azért sem mert, a környezetem is dicsérte a humorérzékemet egy ilyen vállalkozás hallatán.Egyszóval megmo-
solyogtak egyesek leplezetlenül a szemembe, a jobb érzésüek a hátam mögött.
Nem tudhatta senki hogy nekem az egész szakmai létem vágyálma volt a tudományos kommunikáció technikai feltételeinak a megteremtése-Vettem egy-OLIVETTI- irógépet és egy-ZENIT-fényképezőgépet-megtanultam a gépirást és fényképezést amatör szinten azzal a céllal, hogy tudomására hozzam a környezetemnek azt amit egy egész szakmai létem alatt felhalmoztam-tudásban,tapasztalatban .
Aztán jött a döntő momentum ami megérlelte bennem az elhatározást hogy ily módon is segithetek embertársaimnak.Egy édesanya akinek két fiát-”padludkás-„ koruktól kezeltem és aki nagy emberi tisztességet érdemelt mint anya, mint házastárs,az egyik gyermeke vizsgálata alkalmával látta, hogy-bütykölök-a számitógépen egy tudományos munkát, és a következő megjegyzést tette-Kedves Doktor úr ne gyötörje magát, a mai társadalmat nem nagyon értékeli az ilyen jellegü törekvéseit,talán még a kollégáit is csak korlátozott mértékben,de azért kötelességem hozzátenni anyai minőségemben a következőket- –HA MÁR CSAK EGY GYERMEK ÉLETÉT SIKERÜL MEGMENTENIE A MUNKÁJÁVAL MÁR AKKOR IS MEGÉRTE A FÁRADTSÁGOT-
Ez volt az érzelmi döntő momentum,ez az emberi áldozatkészség abszolut leegyeszrüsitése egy lét védelmére.
Hatalmas és áldozatos munkát végeztem amit csak az tud felmérni akinek ilyen élményanyaga van.Úgy érzem hogy áldás kiséri mindennapi munkámat és ezért boldog vagyok.
Enciklopédia
Egy emberi lét szívből és értelemből fakadó embert szolgáló szándékkal
készült el ez az életmű. Aért nevezem életműnek mert milliónyi embernek
volt,van és lesz segítségére. Nem a kutatás vagy a kiadott orvostudományi
könyveim emléke osztja meg mindennapi szerény örömeimet hanem ez a
kiadvány ami már bejárta a világ 242 országát és segítségére volt,van és
lesz, egy adott pillanatban az arra ráutalt édesanyáknak családoknak,akik az anyagi lét vasfogainak szorításában ;
élnek./ idegenben élő kis magyar
közösségeknek de mindenkinek és mindenek előtt a szenvedő gyermekeknek. 25.124 oldal,8373 dokumentum,814o illusztratív fotó anyag olvasható,szemlélhető a
blog -on. Ez a szolgálat amit elvégeztem úgy érzem egy időtálló alkotása
emberi létem értelmének.Egy magsszintü értékelés:
Tisztelt Főorvos Úr!
Csodálom felbecsülhetetlen alkotó energiádat, szorgalmadat, kitartásodat, áldozatos munkádat, mint szakmai szakíró a szakma számára írt minőségi napra kész írásaid nagy megbecsülésnek örvendenek a szakmabeliek körében. A több mint hat évtizedes önfeláldozó gyermekgyógyászati gyógyító tevékenységed, valamint a szakirodalom ismeretének birtoklása és ésszerű felhasználása révén tudtál minőségi szakirodalmat megvalósítani. Ugyancsak csodálatra méltó a forma megválasztása azaz a magyar nyelvű elektronikus szakirodalom elindítása és megvalósítása. Ez igen! A XXI-ik század hajnalán nemzetközi szinten lehetővé teszi az érdeklődők számára a gyors hozzáférést a minőségi tudás megszerzéséhez.
A jelen levelemben csupán a „ Gyermekgondozási Enciklopédia „ –Közhasznú gondozási tanácsok gyűjteménye- munkádat szeretném méltatni. Ezt az írásodat a közjavára írtad, mind azoknak , a szülök, a fiatalok és a nagyszülők számára akik igen is érdeklődnek a gyermekgondozási teendők iránt. Úgy gondolom, hogy ez az írásod nemzetközi viszonylatban is egyedülálló gyermekgyógyászati kiadvány terjedelmében , minőségében, tartalmánál fogva valamint kivitelezésében. Hiszen mint egy 25.18o oldalt, több mint 8373 dokumentumot-„kérdést” tárgyalsz, az illusztrációs anyag - fényképek száma is 814o. Külön kiemelendő, hogy ezen írásod széleskörű és nagy látogatottságnak örvend mint egy 242 országból keresik meg, nem csak a Kárpát-medencéből hanem a szórványban, a nagy világban élő magyar nyelvet beszélő családok is felkeresik. Az enciklopédiád a magyar orvosi irodalomban egyedül álló, igen nagy elismerést érdemel mert szakmailag kiválló a tartalma, igen részletes, élet hű, közérthető, valamint elektromos formája révén könnyen elérhető.
Áldozatos, kitartó munkád minden elismerést és megbecsülést megérdemel. Úgy gondolom büszke és megelégedett lehetsz, mert tetted amit tenned kellett, „igen jól sáfárkodtál az Úr adományával” ! Kívánok továbbra is jó egészséget , nyugodt kiegyensúlyozott, eredményes életet.
Székelyudvarhely 2019.
 Baráti üdvözlettel,
Dr.med. Balla Árpádpád Ph.D.Diagnosticul pediatric
Az igényes szakmunkák 2o köteteben elektrónikus kiadásban, az első ilyen jellegű elektronikus orvosi szakmunka az országban.
A kiadvány aktualitása és előnyei a következők:
1. Teljes igényű és leülepített szakmai áttekintést ad a gyermekgyógyászat klasszikus és mai,tudományos és gyakorlati adattárából.
2. Egy számítógépbe betáplálva azonnali információkat nyújt/1-2 másodperc/
olyan részletkérdésekről, amelyekhez csak időigényes és fáradtságos dokumentációs munka után juthatunk hozzá.
Napjainkban, amikor a gyermekgyógyászati képzés nem kap méltó rangot a felsőoktatásban (megszűntek a gyermekgyógyászati karok az orvostudományi intézetekben) a végzős orvosok, saját hibájukon kívül nem kellően leülepített gyermekgyógyászati ismeretekkel kezdenek hivatásuk felelősségteljes gyakorlásához. Úgy gondolom hogy ez a munka hiánypótló lehet a mindennapi gyermekgyógyászati ténykedésben.
A kiadványokban foglaltak szakmailag, életszerűen a mindennapi orvosi gyakorlat igényeit figyelembe véve, steril szakmai eszmefuttatásokat nélkülözve szolgátat információkat, szinoptikus táblázatok, vagy rendszerezett felsorolások formájában a gyakorló orvosnak és rajta keresztül a szülőknek a gyermek aktuális fizikai és szellemi fejlettségi állapotáról, valamint a betegségnek a jellegéről vagy milyenségéről, a gyógyulás kilátásairól.
A kiadvány gyakorlati hatásfoka a számítógéppel rendelkező orvosi rendelőkben lesz mérhető. A megfelelő fejezeteket mindvégig lehet időszerűsíteni, kiegészíteni vagy kiiktatni egyes részeket vagy fejezeteket, mindezeket a felhasználó orvos gondolkodásmódjához modulálni a szakmai élményanyag az egyéni elméleti és gyakorlati felkészültség függvényében. A szerző ilyen értelemben teljes mozgásteret engedélyez a felhasználónak. Ez az elektronikus kiadvány ha illetékes, érdeklődő kézbe kerül, sokáig él és használható és az esetek többségében egy egész szakmai karrieren elkísérhet, természetesen az elmaradhatatlan szakmai időszerűsítésekkel.A kiadványok cimei
SEMGIEGIE DE RADIOLOGIE PEDIATRICĂ 69O4
STAZĂ DUODENALĂ 14.567
DRAGI COLEGI 2157
ISTORICUL INSTITUȚIILOR SANITARE
DIN SATU MARE 4157
BLITZ DIAGNOSTIC IN PEDIATRIE 65OO
CERCETĂRI /TEZA DE DOCTORAT 6147
DIPLOMA DE MERIT/ 2611
SUBOCCLUZIE DUODENALĂ
INTERMITENTĂ LA COPIL 7O77
TEME DE PEDIATRIE PENTRU PRACTICIENI 9235
CAZUISTICĂ RARĂ 41765
PATOLOGIA DUODENALĂ LA COPIL 26 913
ATLAS DE PEDIATRIE 51.234
SEMIOLOGIE PEDIATRICĂ 47 899
PEDIATRIA ÎN SCHEME 35432
MEMENTO MDICAL SĂTMĂREAN 2O.647
TOTAL VIZITTORI /TEMATICĂ MEDICALĂ/-3O1.595
A kisérő számoka témák látogatotságátjelzik.
Közéleti irásaim
A történelem kíméletlen. veszejtő útjai annyira kiszámíthatatlanok főként az emberi faj sokszor megfoghatatlan vagy elképesztő, erkölcstelenségét figyelembe véve,hogy valószínű  ezeknek az járhatatlan ösvényeit közülünk senki sem fogja megismerni de sajnos  ennek a ténynek a tudatában is marjuk egymást,
Az egész századunkat végigkísérte az állandó hadilét vagy ahogyan nevezik “a hidegháború”.Az emberi megpróbáltatások jellege változott csak, és nem a tartalma. Az ellenpólusok hatalmi harca tovább folyik,a rétegződés kíméletlensége továbbvonul történelmi múltját respektálva. Az izmusok habrangy elméleteivel és főként hazudozásaiva vívódók száma talán még növekedett.Csupán azért kontárkodtam az írás berkeibe, mert a betűbevésett gondolataim,érzéseim közlése minden alkalommal felszabadították az éppen aktuális érzelmi vívódásaimat,igazságérzetemet,emberbaráti szeretetemet és szabaddá tették mindezeket.. Nem a bitang ármánykodás szelleme uralja az alaptónust hanem a köz kimondott vagy elhallgatott társadalmi igazságokat akartam szolgálni ami nem mindig sikerült a monoton sztereotip történelmi  beivódások miatt.AS neten megtalálhtó kiadványaim-/26/
ÉLETEM KRÓNIKÁJA SZATMÁRON 1.6O2
SE FÜLE SE FARKAARKA 2.174AZ
 ÉN LEKTRÓNIKUS KALANDOM 6.83O
SZELEKTIV KISMAMA INFO 11.582
KÖTŐDÉSEK 2.8O4
EGY WEB LAP RÖVID TÖRTÉNETE 1.748
A SZATMÁRI KORHÁZAK TÖRTÉNETE 3.154
KORAI GYERMEKKOROM KESERGŐI 1.893
A GYERMEKGYÓGYÁSZOK KATEKIZMUSA 4.198
GYERMEKGONDOZÁSI BÖNGÉSZŐ 46.246
GYERMEKKORI PAJTÁSOM ÉS BARÁTOM PÁSKÁNDI GÉZA 5.232
SZÁZ ÉVES A SZATMÁRI LÜKŐ BÉLA K KÓRHÁZ 14.345
EMLÉKBESZÉDEIM 4.315SORSTÁRSAK A SORSTALANSÁGBAN 4.O6O
KÉPES KISMAMAMA BLOG/ELSŐ RÉSZ/ 24.345
KÉPES KISMAMA BLOG /MÁSODIK RÉSZ/ 54.355
VIZUÁLIS KÓRISME GYERMEKBETEGSÉGEKBEN 27.246
FEJLŐDÉSI MUTATÓK GYERMEKKORBAN 32546
SZÜRKA VEREBEK 5.7O3
EMLÉKEZÉSEIM PÁSKÁNDIRÓL 5.O87
TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT 6.O11
AZ ALKOTÁS KÉNYSZERE 19.2O3
A SZATMÁRI KÓRHÁZAK KIVÁLÓ ORVOSAI XX-DIK SZÁZADAZ ÉNELEKTRÓNIKUS KALANDOM
 A SZATMÁRI KORHÁZAK KIVÁLÓ ORVOSAI A XX-DIK SZÁZADBAN 2O.654
 HAT ÉVTIZED ORVOSTUDOMÁNYI ÉRTÉKEUM
 ELSŐ KÖTET 7564
 HAT ÉVTIZED ORVOSTUDOMÁNYI ÉRTÉKEUM
 MÁSODIK KÖTET 7654
 A SZATMÁRI KÓRHÁZAK KIVÁLÓ SEBÉSZEI A XX-DIK SZÁZADBAN.3762
 ASZTALRA TETT TALLÉRAIM. 9743
 BÁTORITÓ SZÉP ÜZENETEK 8767
 A HÁLÁM TALLÉRAINAK HAGYATÉKA 3421
 ÖSSZES LÁTOGATÓ:-349.932- A mellékeltzámoka látogatók regisztrált számát jelzik
SZATMÁRNÉMETI 2O19.II.12

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése