Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. június 10., péntek

URLKODUNK....URALKODUNK...PAMFLET


URALKODUNK....URALKODUNK

HOLTOMIGLAN...HOLTODIGLAN.

RÉSZLET A- SZÜRKE VEREBEK-CIMÜ PAMFLET SOROZATBÓL

A 8o-év körül tengődő,de már jócskán kibelezett és minden elképzelhető agymosáson átesett,a 2 méteres gödör szélén imbolygó, még emberi lénynek tűnő formátumokat, ha megkérdezné a- délceg gárda- hogy milyen élményanyagról tudna beszámolni az eltelt 8 x átélt eseményeiről,meglepően sok mindenről hallanánk.

Talán számosan arról beszélnének hogy a vilátörténelem legeseménydúsabb időszakát élték meg.-Meglepetésre nem a technikai csodák ámulatbaejtő vegyes felvágottjával kezdik a felsorolást.

Kevés kivételtől eltekintve az –IZMUSOK-/feudalizmus-kapitalizmu-

imperializmus-szocializmus-kommunizmus-demokratizmus/az utóbbi kissé kilóg a felsorolás hangzattanából,de tartamilag alig külömbözik a többitől-/szürke verebein elvégzett gerincferditő,gerincmoduláló manőverekről,a kiméletlen emberi erőszak kimondott vagy beteljesitett bűneit vagy rémteteit sorolják fel megyőző őszinteséggel és olykor az áhitat mezsgyéjén szédelegve emlitik a –nagy vezetők-erényeit.-AZ ERŐSKEZÜ EMBEREKET-

Döbbenetként hat az a tény hogy a közelmult hóhérai milyen ellentmondásos megitélések emlékképeiként vetülnek elénk,Egyszóval az egyöntetü úgymond -felhördülés- elmarad, az antipátiák és szimpátiák egyvelege övezi a kor bajnok diktátorait/Sztálin,Hitler,Ceasescu hogy csak az európaiakat emlitsem/.Úgy tünik hogy az emberi faj egy jó része még mindig igényli az - erős kezeket-az agresszió bármilyen változatát magáévá teszi,a retorziók szines eszközeivel.Ezek lennénk mi az élő és működő demokrácia mai emberei-EURÓPÁBAN ????

Elmondják azt hogy minden társadalmi szervezési forma élethűen követi a kb- 2ooo-évvel ezelőtti római birodalmi,társadalmi fonákságok élménytárát-következésképpen-

-kivétel nélkül minden izmus a nép,az istenadta nép javát hirdeti

és utolérhetetlen sztereotipiával,a demagógia észbontó metodológiá-

ját használja csaléteknek

-kivétel nélkül először a saját és hozzájuk közelállók egyre szélesebb

táborának a zsebét tömik –dagadtra-függetlenül a társadalom tűrő-

képességétől vagy léptékhatáraitól

-kivétel nélkül az éppen aktuális ideologia vagy hatalom,nyilt vagy

leplezett cinkosaiként lopnak vagy helyesebben rabolnak még a

a -végső- megoldásoktól sem visszariadva,a tiltakozók egyre fogyó

számával szemben.

-kivétel nélkül létrehozták a rabláshoz , nélkülözhetetlen

összefonódásokat a- kiméletlen és fizetett végrehajtókat-fajra

felekezetre,nezetiségre való tekintet nélkűl,a hit,erkölcs,család,nem-

zet fennkölt eszméire hivatkozva

-kivétel nélkül minden képzeletet felülmulva betegesen,eszköztáruk-

legkiméletlenebb fondorlatival ragaszkodtak a hatalomhoz.

-a HIT helyett a PÉNZ lett a lételemük mondhatnám az –istenük-

-összeségükben nem tiszteltek senkit és semmit az egyetemes

világlétben-öntörvényüen élnek és viszonyulnak embertársaikhoz.

-az ujjfennkelt –demokratizmus- a legerősebb és legeredményesebb

erőditményrendszerűk-az elvi kategóriák elkurvulására,a javak álcázott. vagy nyilt kisajátitására,az erkölcstelenség hátborzongató kóros

formáinak a propagálása,a becsületes munkával megszerzett képesités

és tudás bármilyen formájának a tagadása,hűbérrendszerben tartása, jól bevállt sokak részére.

Tehát jellegükben,változatlanok,de eszközeikben és kiméletlenségükben

minden lételemükben hovatovább megátalkodottabbak.Mindez azért mert, minden ténykedésük tudatossága elképzelhetetlenül erkölcstelen.

Néhány szó az erkölcstelenségről a szó kimondott vagy átvitt értelmében.

Az emberi beleértve a női méltóságot hagyományai,illemtára mára nagyrészben kihalt.Sikk lett az állati ösztönökre épült nemi közeledés egyrészt,másrészt nem létezik a becsűletes, gerinces ember fogalma.

Ahogyan 2ooo évvel ezelőtt a rómaiaknál a templomokban mű-

ködtek bordélyok,úgy a prebubertásos gyermekek kevés kivételtől eltekintve

felnőtteket megszégyenitő pajzán nemi életet élnek,szüleiknek a hallgatóla-

gos beleegyezésével.A fajfenntartás nemzeti csődjének a tisztes érdekében

végzik ezt sok esetben a discó épületek zugaiban

Több tizezer gyermek egész életükre szóló megrontásával-a legmodernebb –izmusnak mondott vagy nyilvánitott társadalmi forma-az emberi jogok úgymond leple alatt-egy-pardon-nal lezárja ezt a döbbenetes fejezetet a mult századok és jelenkor történelmében-A kéjencek pénzbűntetést kapnak-börtön helyet.

Egyszóval évezredek után is, intenziven folyik a –nyiltszini kurvulás-

A verebek közben megelégednek a trágyadombi dáridózással-a kan verebek,a szemed láttára egyik napról a másikra hamisitják a történelmet,politikusok,ideológusok és a többi lógusok/azaz lógósok avagy népbutitó léhűtők,az éppen uralkodó réteg alsó végcsatornájának tisztitását vágzik útánozhatatlen nyelvfrekvenciával-

A –gyilok-lassan bocsánatos bűnné válik-gyermek öli a szülőt,szülő a gyermeket,testvér a testvért,barát a barátot,iskolatárs az iskolatársat stb-mindezt az igazság istenasszonyának és a kan verebek néma és közönyös szemlélődése közepette. Olykor a megtérő gyilkosok még –szentté-is avattatnak ha úgy itélik meg a hatalmasságok.

Az ugrándozó.szedegető,csiripelő szaporodó verebek, egyszer

és mindenkorra,gyarló,halandó,megbocsájtásra és elmulásra váró lények maradnak mindvégig.Illő és megengedett mértékkel sajnálják is őket a kan verebek mert a hideg téli időben a fagyott-lócitrom –mellé még meleg teát is osztogatnak nekik-

A lopás,fosztogatás zsarolás/ahogy társadalomtudományi szinten becézgetik-a korrupcio- horribile dictum ma is, a legfejlettebb izmus lételemévé vált,

A kan verebek legfelsőbb bölcsei a normalitás társadalmi kellékének itélik

meg ezen cselekedeteket-egyszersmind attól fűggően hogy a veréb buza szemmel avagy lócitrommal táplálkozik.

A fennkölt és történelmileg visszatérően óhajtott szabadság-

eszmék,ha szemérmesen is de jól megférnek a szégyenletes társadalmi kiszolgáltatottsággal.Törvényi erőre emelkedett a korlátlan csiripelés joga,feltétel csak egy van –mégpedig hogy üres beggyel és ne túl nagy felhajtással,röpködéssel végeztessék.Az- illetékes kanverebek- árgus szemekkel követik a főugrádozókat és ha kell a- szabadság szent tehene-egy megfelelő méretü lapógyát poggyant az éppen aktuális ügyért csiripelőkre,

-Mindezek után mindenki a fészkére vonul és igyekszik letisztitani az áruló nyomokat a következmények elkerülése végett.Mindenki elégedett-a szürke verebek hogy kiugrálhatták,kicsiripelték magukat,a kanverebek hogy a fészkükre szálltak az üresbegyüek-és ez igy ismétlődik a végletekig-ugrálunk,csiripelünk és hazamegyünk.Az igazság kedvéért hozzá kell tenni hogy olykor szórnak egy-két marokkal a közös magtárból már csak azért is hogy igazolni próbálják utólérhetetlen emberségüket a kishitüek és profitorok előtt.

A kan verebek között mindenki egyöntetüen vétlen-kivételt csak a magtárak körül settenkedő kölykeiknek élelmet csipegetők képeznek, akik a mindendenkori társadalmak –bűnözői maradnak.-

Eközben a szürke verebek álmélkodnak,szavaznak,választanak,és

hiába háborognak mert közben mindig lenyeletik velűk a- szőrös hernyót-.Ez igy ismétlődik generációrol –generációra,évezredeken át-a fontos az hogy a fekete nyakkendős him ,hovatovább mind silányabb biológiai anyagból legyen gyúrva,alázattal kérem,és legyen annyi értemi képessége hogy folyamatosan,hosszú ideig és szemrebbenés nélkül tudjon hazudni,imádott népenek egy hatékonyabb néphülyités céljából-

A politikusoknak nevezett-pojácák-cirkuszi porondjaikon nap mint nap,új meg új bűvészmutatványi tárházat tárnak elénk/manapság a tömegkommució megvett és kibérelt eszközein/elhalófélben lévő idegsejtjeinek tárházából,verébbolonditó vagy verébriasztó célzattal,sokszor sokszinű és mind fényesebb köntösökbe öltözve,varázssipkával.autentikus bohócok képében,és megszégyenitően katymatag szövegekkel.

A VÉN VEREBEK TANÁCSA-értelmetlenűl ugrándozik-figyelve a kanok tajtékzását és hangoskodását,feltéve magában a kérdést-ezt szánták egy közrendi okos szűrkeverébnek az új izmus hajnalán-

Tűnődik a 8 x-es a 2 méteres utolsó kuckójának a szélén-vajjon megtalálja hanyatló életének értelmét-ilyen körűlmények között- hiszen tanuja volt az emberi túdománytörténet legazdagabb időszakának is- a maga lelkesitő és drámai következményeivel.

Az új csodák örömébe üröm is keveredik-az alkotás eggyűttjár a pusztulással

vagy pusztitással próbára téve és magában hordozva a jelen és eljövendő idők méltó itéletértékét.Most csak egy rövid,lakonikus és egyetemes a válasz-egy fél szazad alatt rengeteg szűrke veréb pusztult el a tarlókon,a- gomba alaku rettenet -következtében.A fekete nyakkendős kanverebek úgynevezett-csomagolt atomporokkal-hadonásznak mindhova tőbben és tőbben,és végre egy biztos , a rettegés felsőfokát lebegtetve az amúgy is menedékhelyükre menekűlt élőlények feje felett,felidézve szodoma és gomora félelmeit.

A tőmegkommunikácio élén a televizióval eleinte sokaknak hozzáfárhető, reménytkeltő,emberkőzeli hir és kulturális értékeket jelentett.

Ma már úgy tünik hogy az emberi agymosás legszégyenteljesebb eszkőzévé válik.-A szegény szűrke verebek,csak ülnek-ülnek a képernyő előtt és elhűlve észlelik hogy mindenki hazudik mindenkinek/természetesen jó pénzért-büntetlen cenzurával-amitől még a világégető diktátorok is pironkodnának-Az meg már vitathatatlan hogy-mindazokat a jóhiszemű de gyanútlan nézőket –mindenevő barmoknak-itélik meg a kanverebek

A MEGFELLEBEZHETETLEN IGAZSÁG

A megfellebezhetetlen igazság kedvéért ki kell mondanunk hogy az a kis ugráló szűrke veréb egyetlen emberőltő alatt megváltoztatta az emberi lét minőségét és soha el nem képzelt vivmányaival a tudomány és technika terén új tartalmat-új értelmet adott életűnknek.Nyugodtan nevezhetjűk az alkotókészség tőrténelmi kiteljesedésének.

A mi generációnk haszonélvezője és egyben tanuja is volt en-

nek az utólérhetetlen kornak a világőrténelemben

-a faekétől a világűr meghóditásáig-a holdraszállásig

-a tőmegjellegű fertőző megbetegedések embert tizedelő voltától-a szervátűltetésig,az emberi életesély lényeges meghosszabitásáig

-a petróleum lámpától a szinte minden képzeletet felűlmúló

tőmegkommúnikációs eszkőztárig-stb

-egy dologban változatlan maradt az ábra -női nem őskori meztelekesdési vágya- a magamutogatás útánozhatatlan bájaival a kan

verebek legnagyobb örömére.De van ennek egy hátulütője is –Ha sokat látod nem kivánod-hű-emberek akkor lessz a nagy baj,amikor már csak bámészkodni fogtok-

A maga módján midenki hozzáfűzhetne egyet-mást ezen felsoroláshoz.

és milyen bizarr jővőképeket vázolhatnánk még magunk elé.

Sajnos már a jelen megrázó képeket vetit elénk-

-a természeti katasztrófák szinte napi előfordulása,százezrek értelmetlen pusztulásával

-az immunhiányos megbetegedések megjelenése és gyors terjedése,ami vetekszik immár a középkor sokszor halálos kimenetelű

fertőző megbetegedéseivel,járványaival/kolera,lepra-stb/

-a tömegpusztitó fegyverek álompénzeket igénylő kifejlesztése amiket természetesen nem szunyogirtásra fognak használni.

-az emberi faj ellenőrizhetetlen túlszaporodása-az elosztás elementáris

kényszereivel-az éhség földrajza hátborzongató adataival

-az általunk felismert és mégis tudatos környezettszennyezés,a többi biológiai lény az állatvilág semmibevevése,féktelen pusztitása.

-a mértéktelen nemi ösztönök kiéléséből származó genetikai bántalmak a többi nap mint nap szaporodó noxákkal.

-a mindennapi szellemi vagy fizikai erőszak hatalma a józan szabványrendszerek felett-mindez a PÉNZ-szerzés kisétetetének árnyékában-amihez az igazságszolgáltatás biztositja a diszkiséretet.

Úgy hiszem hogy a történelmi megfogalmazás szerint-egyesek élete emésztő gond mig mások élete gondtalan emésztés-végigkiséri az elkövetkezendő generációk sorsát és marad minden úgy ahogy ezt 2ooo

évvel ezelőtt a fekete nyakkendős –kanverebek megbeszélték avagy eldöndötték.

A mi feladatunk hogy a 2m-es gödör szélén imbolyogva is

de meg tudjuk fogalmazni egy szűrke veréb belátható sorsát még a kiutált patkányok okulására is.

P.S. Újraolvasva ezt a pár sort,az elmulás tarsolyával az oldalamon,

megrettenek-és felteszem magamnak a kérdést-vajjon ez mind valóság volt.

De úgy gondolom hogy sokan vagyunk hasonló sorsu és felfogásu pantalóba öltözött,szürke verebek,és csupán rendszerezni és tudatositani kell gondolatainkat.

Ha nem a gyermekgyógyászat lenne a hivatásom,a midennapi pesszimizmus

lenne az osztályrészem.

AKINEK NEM INGE NE VEGYE MAGÁRA !!!!

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése