Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. június 13., hétfő

A GYERMEK JOGAINAK A VÉDELME

A gyermekek jogainak a védelme

Nem kenyerem amit a következendőkben leirok de úgy gondolom hogy a hosszú pályafutásom alatt megélt ilyen jellegü tájékoztatásra úgy a szülőnek mint a gyermeknek szügsége van. Ez a –gyermeki jogvédelem jogosit fel arra hogy egy kissé többet időzzek el ennél a fejezetnél.

Minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről minden olyan védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. A kiskorú gyermek szülei a gyermekük védelmével és a gyermekükről való gondoskodással kapcsolatos feladataikat elsősorban a szülői felügyelet körében látják el. A szülői felügyeleti jog magában foglalja, hogy a szülőnek joga - és egyúttal kötelessége is - a kiskorú gyermek gondozása, nevelése, a gyermek vagyonának a kezelése, valamint a gyermek törvényes képviselete. Szintén a szülői felügyelet részét képezi a szülőknek az a jogosultsága, hogy gyermekük részére gyámot nevezhetnek, illetve kizárhatnak egyes személyeket a gyámság viseléséből .

A szülői felügyeletet a gyermek születésétől kezdődően kizárólag a gyermek érdekeinek megfelelően lehet gyakorolni. Az ítélőképességük birtokában lévő gyermekeknek ezért azt is biztosítani kell, hogy a sorsukat érintő döntések meghozatalakor (például iskolaválasztás vagy az életpálya kijelölése esetén) véleményt nyilváníthassanak és ezt a véleményt korukra, érettségükre tekintettel a szülőknek mindig figyelembe kell venni.

A kiskorú gyermek gondozása és nevelése

A törvény,megpróbálja általánosságban körülírni, hogy a szülőnek és a gyermeknek milyen jogai és kötelezettsége van a gondozás és nevelés területén. A szülői felügyeletet gyakorló szülőknek kötelességük, hogy gyermekeiket gondozzák, gondoskodjanak az eltartásukról és elősegítsék testi, szellemi, értelmi és erkölcsi fejlődésüket. A gyermekek viszont kötelesek a szüleiknek engedelmeskedni és irántuk tisztelettel viseltetni, valamint támogatniuk kell a szüleik gyermekneveléssel kapcsolatos fáradozásait is. A gondozás és nevelés körébe tartoznak a gyermek sorsát lényegesen érintő kérdések is.

A jogok és kötelezettségek részletesebb meghatározására a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóság dönt amikor kimondja, hogy a szülőnek a gyermek gondozásával és nevelésével kapcsolatos kötelezettsége (illetve a gyermek joga) egyebek mellett, hogy:

- gyermekét családban gondozza, nevelje és a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket - különösen a lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást -, valamint az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást biztosítsa

- gyermekét az őt érintő kérdésekről tájékoztassa, azokkal kapcsolatos véleményét figyelembe vegye;

- gyermekének jogai gyakorlásához iránymutatást, tanácsot és segítséget adjon,

- együttműködjön a gyermeke ellátásában közreműködő szervekkel és személyekkel.

A gyermek kötelezettségei sincsenek tételesen felsorolva, a törvényben rögzítettek szerint a gyermeki kötelességek közé tartozik, hogy:

- gondozása és nevelése érdekében szülőjével vagy más törvényes képviselőjével, gondozójával együttműködjön;

- képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének;

- tartózkodjék az egészségét károsító életmód gyakorlásától és az egészségét károsító szerek használatától.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése