Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2012. január 4., szerda

BŐVEBBEN A PÁLYAVÁLASZTÁSRÓL

BŐVEBBEN A PÁLYAVÁLSZTÁSROL-

Ahány ház annyi szokás,annyi törekvés-próbáljunk meg hasznositani annyit az alábbi irásból amiről azt gondoljuk hogy hasznunkra válik.

Az egyéni életút nagyon sajátos szakasza a pályaválasztás időszaka, amely sok ellentmondással és feszültséggel telített folyamat, melyben a társadalmi és egyéni tényezőknek egyaránt jelentősége van.

Ezen tényezők között szerepel a személyiség, a családi hatter szerepe, az iskola, a pályaismeret, a közösség, a munkaerőpiaci szükséglet és a társadalmi struktúra.

A pályaválasztással már elkezdődik az ember életútjának a kijelölése, s bár a választás nem mindig jelent visszavonhatatlan döntést, de az elkövetkező iskolaéveket meghatározza.

„A pálya a személyiség életútjának munkával töltött szakasza…,

nem önálló létező valami, amire a személyiség rátalál,

hanem hozzá tarozik, belőle fakad.”

Mi leszel, ha nagy leszel?” halljuk gyermekkorban számtalanszor e

kérdést családtagoktól, szüleink barátaitól, a szomszéd bácsitól, ismerősöktől.

Óvodáskorban teljes bizonyossággal tudunk ezen egyszerű kérdésre válaszolni, hogy pénztárosnő vagy éppen autóversenyző.

Iskolába kerüléskor, a gyermekeknek hat és tizenkét éves koruk között nincs komoly elképzelésük a választott munkájukról.

Az ő feladatuk, hogy az iskolában megfelelően teljesítsenek. A teljesítmény iránti szükséglet alapozódik meg ebben a korban.

A pályaválasztási döntés legoptimálisabb időszaka fejlődés-lélektani

szempontból kétségkívül a kora ifjúkor, amikor a személyiségfejlődés

megfelelő szintet ér el ahhoz, hogy olyan elhatározást hozzon, melynek

következményei egész további életét jelentősen befolyásolhatja. Ezt a

helyzetet segíti, hogy a tankötelezettség a 18. életévig tart.

.

A pályaválasztási elméletek egyik nagy csoportját a statikus felfogások

körébe soroljuk, amelyek a pályaválasztás folyamatát egyoldalúan,

a pályaválasztó és a pálya statikus egymásra hatásában szemlélik. A

pályaválasztást ezen elméletek egyszeri döntéseknek tartják.

A másik csoport, a dinamikus elméletek csoportja, melynek képviselői

a személyiség más és más tulajdonságait (szükségleteit, érdeklődését,

értékrendszerét) tartják szem előtt. Ők a pályaválasztás folyamat

jellegét hangsúlyozzák, amelyet külső és belső tényezők is befolyásolnak,

mint például a pálya presztízse, vagy a munkaerő-piaci helyzet.

A mai gyermekek érdeklődése, fejlettsége, habitusa, más, mint egykét

évtizeddel ezelőtt volt.

A tizenéves gyermekeket olyan dolgok, folyamatok,

fogalmak, érzések foglalkoztatják, amelyek az előző generációkat

csak sokkal későbbi életkorban érték el.

Mindehhez természetesen hozzájárult a technológia fejlődése, kitárult a világ, illetve az a tény,hogy a mai felnőtt generáció is más, gondoljunk csak a megváltozott

életmódra, a mai szülők műveltségének tartalmára, annak színvonalára,

igényeikre.

Ez az igényszínt jelenik meg gyermekeivel kapcsolatos elvárásaiban

is, amikor a szülő saját bőrén tapasztalja a képzettség fontosságát,

a többnyelvűség szükségességét, hogy a folyamatos továbbképzés

és önképzés, az élethosszig tartó tanulás eredményezheti egy megfelelő

állás megszerzését, a munkában való maradást, a kor követelményeinek

való megfelelést.

Egy pályaválasztás előtt álló ifjú munkáról szerzett tapasztalatai még

hiányosak, a vonatkozási kereteik átalakulóban vannak. Itt még a család,

rokonok, barátok, a társadalom nagy benyomást gyakorol a pályaválasztás

előtt álló tanulókra.

A szülő szerepe elsődleges, hogyan tud segítenia választásban, irányítani a gyermek számára legmegfelelőbb lehetőség felé, figyelembe véve egyrészt a gyermek alkalmasságát a kiszemeltpályára, másrészt pedig a munkaerő-piaci szükségletet. Ehhez szükség van a felsőbb iskolába kerülési, majd elhelyezkedési lehetőségek hoszszabbtávlatú ismeretéhez. Ráadásul elgondolásukat el kell fogadtatniukgyermekükkel is, ami nem mindig megegyező

A választásban döntően érvényesül a család befolyása, de a felkészülés

tudatos irányítása elsősorban az iskola feladata. A gyermek

már az iskolában megtanul különbséget tenni a munka és a játék

között. Képes egy feladatra huzamosabb ideig összpontosítani, a felügyeletét

ellátó tekintéllyel szemben kifejleszti válaszsémáit, valamint

az azonos korúakkal folyó együttműködés és versengés is megjelenik.

Ugyanúgy, mint a munkának tulajdonítható jelentés és érték, a jutalmazás és büntetés az eredményességért, illetve eredménytelenségért,

Nagyon fontos a pályaválasztás során, hogy a fiatal tisztázni tudja saját

szándékait, hogy mik a céljai, az igényei, az érdeklődése. Mindezekhez

pedig megvannak-e erőforrásai, megfelelő motivációja. Egyáltalán

alkalmasak vagyunk-e az adott pályára?

Ezt nagyban megkönnyítheti a megfelelő önismeret. A választás előtt

álló, a valóságnak megfelelő képet tudjon alkotni pályaalkalmasságáról

pszichológiailag és fiziológiailag egyaránt. Mivel egy érettségi előtt álló

fiatal még nem rendelkezik kifogástalan önismerettel, az alábbi két

javasolt feltételnek kellene eleget tennie:

1. Az önmagáról alkotott képet feltétlenül ellenőriztetni kell, és ki

kell egészítenie más illetékesekkel (szülők, pedagógusok, szakértők)

véleményével.

2. A mások által formált és kritikailag felülvizsgált véleményt magáévá

kell tenni: annak meggyőződéssé kell válnia. Az ellenőrzött és

meggyőződéssé vált önismereti kép már alkalmas arra, hogy helyes

döntés szülessen.

A pályaválasztási folyamat az életszakaszok sorozatában ragadható meg, ahol a fejlődés eredményesen irányítható.

14 éves korig tart az első szakasz, a növekedés szakasza, amely a születéssel kezdődik. A gyerekekben ekkor alakulnak ki a saját maguk és

mások közötti hasonlóságok és különbségek meglátása, különbségek

teljesítmény-szintekben illetve képességben.

Erre a korra tehető önmegfogalmazás fejlesztése, a családban és az

iskolában, illetve azokon a személyeken keresztül, akikkel a gyermek

folyamatosan érintkezik, és a velük való azonosulás által fejlődik az

önmegfogalmazása. A korai stádiumban a szükségletek és a fantázia

elképzelések dominálnak, amikor a gyermek különböző szerepeket játszik,

ezután jelentősebbé válnak az érdekek és a képességek. Tájékozódik

a szakmai és szakképzési követelményekről, egyidejűleg az egyén

fokozottabban integrálódik a társadalomban, és reális lehetőségekkel is

találkozik.

A 15–24 éves kor közötti szakaszt az amikor önmagunk és a minket körülvevő világ megismerése a fontos a serdülő számára. Ki vagyok én, hogyan éljek, miért éljek? –vetődik fel bennük a kérdés, amikor is rendkívül fontos szerepe van a családnak, a pedagógusoknak, hogy a fiatal a megfelelő úton legyen képes továbbhaladni.

Ez a felfedezések stádiuma, amikor a fiatal megpróbálja

kipróbálni önmagát az iskolában, a szabadidőben és a részidős

elfoglaltságokban, illetve az itt megjelenő szerepekben. Ezt a stádiumot

15–17 éves korban van az ún. puhatolódzásfázisa, ahol különböző szerepeket próbálhat ki a fiatal a tanfolyamokon, szakkörökön, edzéseken, alkalmi munkák során. Ebben afázisban konkrét módon megnyilvánulnak a személyes érdeklődések,képességek, a személyiség értékei, amelyek keresik a rendelkezésre álló lehetőségeket.

Az átállási vagy átmeneti fázis, amely 18–-21 éves korra tehető, az

önmegfogalmazás kialakítására irányul, kísérletet tesz a fiatal arra, hogy

önelképzelését szakmai területen realizálja. A fiatal munkát vállal, vagy

szakmai képzésre jelentkezik, illetve törekszik.

Végül a kipróbálás fázisában,22–24 éves korban a megfelelőnek ítélt szakmai területek lokalizálódnak,és kialakul egy állapot. A fiatal itt azt próbálja ki, hogy elégteherbíró-e az általa választott szakmai életben, és elemzi, hogy megfelel-e életpályának ez a szakmai tevékenység. Ellenőrzi, hogy saját öndefiníciójaés a szakmai szerep közötti egybevágóság milyen minőségű

Mások szerint a pályaválasztás a döntéseknek egy életen keresztül elhúzódó folyamata, melyben az egyén igyekszik összhangot kialakítani céljai és a munka világának realitása között.

A foglalkozási döntéshozatalifolyamat nyitott végű, egészen az aktív dolgozó idő végéig eltarthat.

Meg lehet különböztetni a gyermek és kamaszkor következő szakmai fejlődési periódusait:

1. Fantázia időszaka (11-13 év) — nem tesz különbséget a vágyak és

a gyakorlati megfontolások között.

2. Próbálkozás időszaka (11-18 év) — négy részre oszlik:

a. Érdeklődési szakasz — megismerő képességek megszerzése;

speciális rokon- és ellenszenvek különféle szakmák iránt.

b. Kapacitás szakasz — érdeklődés a különböző foglalkozások

elvárt jellemzői és saját képességei iránt.

c. Értékelő szakasz — felismeri, hogy a foglalkozások különféle

életstílusokat tesznek lehetővé, és alkalmat adnak az önmegvalósításra.

d. Átmeneti szakasz — szembesül a döntés szükségességével; képességeinek

kipróbálása, érdekességek felfedezése.

3. Realisztikus időszak (18 évtől) — számos felfedező és kristályosodó

ciklus jellemzi. Az egyén állandóan próbál optimális egyensúlyt

teremteni személyes életstílusa és a szakmai világ realitása

között.

Holland a személyiség jellemzői és a pályaválasztás közötti kapcsolat

vizsgálatára fókuszál. Feltételezte, hogy a személyiség típusai és a környezet között bizonyos összefüggés van, és ebből adódóan bizonyos

személyiségtípusok olyan környezetet keresnek, amely nekik megfelelő.

Holland környezettípusai és az ezekkel összefüggő személyiségtípusok

a következők:

1. Realista személyiség — Motorikus szakmai környezet

A realista személyiség a kézzelfogható problémákat részesítik

előnybe, szeretik a világos, konkrét feladatokat jelentő tevékenységeket,

kedvelik a fizikai erőt, az ügyességet igénylő tevékenységet.

Ehhez párosul a motorikus szakmai környezet, amelyben

túlsúlyban vannak a mozgásos tevékenységek. Ilyen pl. mozdonyvezető,

gépkocsivezető, pilóta, építőipari munkások, erdész, kivitelező

mérnök.

2. Intellektuális személyiségtípus — intellektuális szakmai környezet

Ez a személyiségtípus szívesebben foglalkozik az elvont problémákkal,

mint azt gyakorlatban megvalósítsa. Élvezi a nehezen

érthető feladatok megoldását. Szociális kapcsolatteremtő képessége

alacsonyabb szinten áll, inkább introvertált. Pl kutató, matematikus,

fizikus, vegyész, stb.

3. Szociális típus — segítő-támogató szakmai környezet

A mások iránti felelősségérzet, segítségnyújtás a fontos számára.

Jól bánnak az emberekkel, szívesen vállalják az oktató, segítő és

gyógyító szerepeket. Kitűnnek jó verbális képességükkel, könynyen

teremtenek kapcsolatot más emberrel. Pl. pedagógus, orvos,

gyermekgondozó, ápolónő stb.

4. Konvencionális személyiségtípus — alkalmazkodás,

szabálykövetést igénylő szakmai környezet

E személyiségtípus kedveli a pontosan körülhatárolt feladatokat.

Elfogadja helyzetét, kapcsolódik a társadalomban elfoglalt pozíciókhoz,

státusokhoz, érvényes normákhoz. Előnyben részesíti a

számszerű és a verbális területeken való aktivitást. Erős az önkontrollja,

kerüli a konfliktushelyzeteket. Pl. könyvelő, könyvtáros,

banktisztviselő stb.

5. Kezdeményező személyiségtípus — teljesítményre,

aktivitásra ösztönző szakmai környezet

Jó verbális képességgel rendelkező személyiség eladáshoz, irányításhoz,

vezetéshez. Kerüli a hosszabb ideig tartó intellektuális erőfeszítést

igénylő feladatokat, viszont nagy energiamozgósítással

old meg olyan feladatokat, amely rögtönzést, váratlan helyzethez

való gyors alkalmazkodást kíván. Vonzza a hatalom, a magasabb

státus. Pl. üzletkötő, eladó, ügyvéd.

6. Művészi személyiség — Esztétikai- művészeti szakmai környezet

A művészi személyiség emocionálisan nyugtalan, erős benne az

individuális és az emocionális kifejezés igénye. Hasonlóan az intellektuális

típushoz befelé forduló és szociális aktivitása sem kiemelkedő,

de különbözik abban, hogy szüksége van egyéni kifejezésmódra,

érzékenyebb, kevesebb az önuralma. Ez a típus Holland

szerint főként a művészetekben, zenében, írásban találja meg önmagát.

A felvázolt típusok tisztán ritkán fordulnak elő, minden ember magában hordozza bizonyos fokig valamennyi típus lehetőségét, csupán a típusjegyek dominanciája különbözik

Pályaválasztás, munkaválasztás meghatározó, hogy az egyén milyen

képességstruktúrával rendelkezik, mire irányul az érdeklődése, mit tartalmazaz értékrendszere. A pályák különbözősége eltérő képességstruktúrátkíván meg. A képesség nem más, mint lehetőség a teljesítményre.

Másképp fogalmazva: a képesség mérhető tudás, olyan sajátosság, mely

valamely cselekvés sikeres végrehajtását biztosítja. A képességeknek

különböző fajtái vannak (fizikai, mentális, szenzoros, stb.), melyek

együttműködése segíthet a mindennapi tevékenységek és elsősorban

munka sikeres végrehajtásában. Ez azonban önmagában nem elegendő,

szükség van egyéni motivációra, érdeklődésre, a személyiség egyéb, a

választott pálya által kívánt jegyeinek meglétére.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése