Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2017. március 12., vasárnap

A kreatív személyiség jellemzői

A kreatív személyiség jellemzői
               A kreativitásra fókuszáló  kutatások elemzése azt mutatja, hogy azok voltaképpen három általános vizsgálódási irányt követtek. Az egyik irány a kreatív gondolkodás természetére vonatkozott, a másik a kreativitás fejlesztését vette célba, a harmadik pedig a kreatív személyek jellemző tulajdonságainak feltárását vállalta fel.  Az elismerten kreatív személyiségek vagy a kreativitási teszteken kiváló teljesítményeket nyújtó egyének pszichológiai tanulmányozásának alapján, s a kreativitás ma már jól ismert lényeges összetevő komponenseinek függvényében viszonylag pontosan tudjuk, hogy mitől kreatívak az egyes emberek, illetőleg, hogy melyek azok a személyiségjegyek, amelyek adott esetben, nyilván jellegzetesen egymásba ötvöződve az alkotás folyamatát kiválthatják és fenntarthatják. Az alábbiakban csupán egynéhány olyan személyiség kvalitást vagy jegyet nevezünk meg, amelyek bizonyítottan a kreatív személyiségek túlnyomó többségénél magas szinten fellelhetők:
 • kifejezett tudásvágy
 • intenzív kíváncsiság
 • erős intellektuális késztetés
 • ingerérzékenység
 • átfogó autonómia
 • jó önbizalom
 • kitartás
 • szorgalom
 • kötetlenségtudat
 • kezdeményezési szellem
 • önálló gondolkodás
 • fizikai és mentális aktivitás
 • érzelmi stabilitás
 • nonkonformizmus
 • a „flow” élmény megtapasztalásának és megélésének képessége (Csíkszentmihályi, 1996)
 • komplex ingerek, meghökkentő helyzetek vagy frappáns problémák iránti preferencia
 • a kétértelműség, bizonytalanság kedvelése
 • spontaneitás, leleményesség, ötletesség
 • intuíció, intuitivitás
 • hipotézisállításra való hajlandóság
 • feladatelkötelezettség
 • metakogníció
 • egyedi látásmód és jó lényeglátás
 • kiváló képesség jellegű tudás
 • logikus gondolkodás
 • divergens gondolkodás
 • konformizmustól való mentesség
 • váratlan vagy furcsa helyzetek iránti nyitottság
 • újszerű kérdésfeltevésre való beállítódás
 • problémamegoldásra és problémaalkotásra való késztetettség
 • szenvedélyesség, lelkesedés, éninvolváltság
 • elemző és szintetizáló, elvonatkoztató és általánosító képesség.
      E távolról sem végleges (és nyilván nem hierarchia jellegű vagy nem rangsoroló) listából is kitűnik, hogy az ember alkotóképességének teljesítményét nemcsak az intellektuális tényezők határozzák meg, hanem gyakran fontos szerepet játszanak abban az érzelmek, a motivációk, a jellembeli és akarati vonások vagy az a mód ahogyan az egyén önmagát és környezetét felfogja, amilyen elkötelezettséggel, tudatossággal vagy szenvedélyességgel végzi feladatait. A kvalitások listájában szándékosan kevertük össze a kognitív és a nem kognitív tulajdonságokat, éppen azzal a céllal, hogy a fenti fontos következtetés egyértelműen megmutatkozzon. Végezetül arra szeretnénk utalni, hogy magas és alacsony kreativitású személyek összehasonlításán alapuló kutatások egyértelműen azt mutatják, hogy egyes személyiségvonások vonatkozásában számottevő különbségeket lehet kimutatni. E különbségek alapján közvetlenül lehet a kreativitás hátterében lévő személyiségvonásokra következtetni. Nyilvánvaló, hogy azokat a tulajdonságokat, amelyek a magas fokon kreatív egyének személyiségében fellelhetők, de az alacsony szintű kreativitással rendelkező egyének személyiségéből hiányzanak,  a kreativitás mutatóiként foghatjuk fel.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése