Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. február 2., szombat

AZ ORVOSI TITOKTARTÁS


AZ ORVOSI TITOKTARTÁS JOGILAG ÉS A GYAKORLATBAN

A szakmának számítania kell arra, hogy előbb-utóbb (hasonlóan a másfél évtizede megindított első műhibaperekhez) az adatvédelem sérelme miatt benyújtott, precedens értékű perek is megjelennek a bíróságokon.Ma az ellátás szerves része a jogi háttér alapos ismerete – saját érdekükben.
A törvényben orvosi titoktartás címen megfogalmazott szabályrendszer valójában az egészségügyi személyes adatok kezelésének egyes szabályairól szól.
-A személyes adatok kezelését alapvetően az adatvédelmi törvény szabályozza.
- Ez az egészségügyi adatokat az un. különleges adatok közé sorolja, melyek az általánosnál szigorúbb védelmet élveznek.
- Ezért e területet külön szabályozó, speciális törvény is született, mely kifejezetten az egészségügyi személyes adatok kezeléséhez ad eligazítást.
- Az ellátás minden területén e törvény előírásait kellene alkalmazni, vagyis az ellátó személyzetnek azt alaposan ismernie kellene.
- Kevesen tudják, hogy a törvényben előírt adatkezelési kötelezettségek nem csak az orvosokra érvényesek, hanem az intézmények teljes személyzetére, a portástól az igazgatóig.
- A jog az orvosi titoktartás kötelezettségét kiterjeszti minden adatkezelésben részt vevő személyre.
-Vagyis mindenkit, aki az ellátórendszerben találkozik a beteg egészségügyi személyes adataival, orvosi titoktartás kötelez.
A hatályos jogszabály az egészségügyi ellátásban keletkező valamennyi adatot a beteg tulajdonának tekinti, ő rendelkezik felette.
- Az intézmény, az orvos csak adatkezelő, vagyis az orvosnak, az ellátónak nincs joga azok felett rendelkezni, az orvos adatkezelői szerepe sok esetben a beteg felhatalmazáshoz kötődik. Ez alól csak ritkán tesz kivételt, járványügyi, bűnügyi és nemzetbiztonsági ügyekben.
A háziorvosok esetében az adatkezelés felelőse a háziorvos, a tételes betegforgalmi jelentés során a betegről megkövetelt részletes adatszolgáltatás több ponton is ellentmond az adatvédelmi alapelveknek. Ilyen típusú adatközlést csak törvényi szinten lehetne előírni, de ahhoz is szükséges lenne a betegek beleegyezése. Adatszolgáltatás esetén a beteg, törvénysértő adatkezelésre hivatkozva akár pert is indíthatna.
Főleg a fekvőbeteg-ellátásban dolgozóknál széles körű, jogellenes gyakorlat az, hogy betegeikről megfelelő engedély nélkül, személyes adatokat közölnek illetéktelenekkel. Jogellenes pl. a beteg aktuális egészségi állapotáról információt szolgáltatni az érdeklődő hozzátartozóknak. Az orvos minden fenntartás nélkül részletesen tájékoztatja a rokonokat, holott ez teljes mértékben jogellenes.
Ilyen információkat csak a beteg által írásban megjelölt személynek adhatna, kivéve a törvényes képviselőt (szülőt, gyámot).
- Amennyiben a beteg a kezelés befejeztével eltávozik az intézményből és a hozzátartozóját küldi maga helyett az esetleg ott maradt dokumentumokért, a törvény szerint csak úgy kaphatja meg, ha  a beteg engedélyét teljes, bizonyító erejű magánokirat formájában bemutatja az orvosnak. Az engedélyben nevesített személynek pedig igazolnia kell személyazonosságát.
A beteg tájékoztatására az egészségügyi törvény kötelezi az orvost. Mivel az adatvédelmi törvény szerint a beteg rendelkezik saját adatai felett, az orvosnak ezzel kapcsolatban is vannak tájékoztatási kötelezettségei.
-A betegét informálni köteles pl. arról, hogy egészségügyi adatait további kezelések vagy különböző beavatkozások végrehajtása végett más osztályra, intézménybe, orvoshoz továbbítja.
- A törvény indoklása arra is kitér, hogy az előre nyomtatott tájékoztatók nem helyettesíthetik az élőszóban előadott információt.
- Az orvosnak kötelessége meggyőződnie arról is, hogy páciense megértette az általa elmondottakat.
- Ha a beteg igényli, a zárójelentés tartalmáról is kell szóban tájékoztatást adni. Halálesetkor a beteg hozzátartozóinak, illetve örököseinek, ha ezt írásban kérik az intézménytől, a halál okával, az ahhoz vezető betegség lefolyásával és az alkalmazott terápiával kapcsolatos egészségügyi dokumentációt ki kell adni.
A törvény szerint az az orvos, aki nem vesz részt a beteg kezelésében, nem jogosult az eü. adatokra, vele szemben ugyanúgy érvényesülnie kell az orvosi titoktartás szabályainak, mint egy magánembernél
. Ez az elvárás az orvosi konzíliumra is érvényes. Ehhez is kérni kell a beteg beleegyező nyilatkozatát, kivéve a sürgős, életmentő beavatkozásokat.
A szakmának számítania kell arra, hogy előbb-utóbb (hasonlóan a másfél évtizede megindított első műhibaperekhez) az adatvédelem sérelme miatt benyújtott, precedens értékű perek is megjelennek a bíróságokon.
Ma az ellátás szerves része a jogi háttér alapos ismerete – saját érdekükben.
A betegnek joga van megszabni, hogy vizsgálatánál hányan és kik lehetnek jelen, tehát jogában áll az asszisztens távozását kérni a vizsgálat alatt, kivéve az oktató klinikáknál és kórházaknál, ezekben más betegellátó jelenléte is megengedett a vizsgálatoknál. Ezekben a beteget az intézetbe történő felvétele előtt erről tájékoztatni kell.
Sok orvost, ha nem tudta az ellenkezőjét hitelt érdemlően bizonyítani, elmarasztaltak a hiányos tájékoztatás miatt, mert a bírósági gyakorlat szerint a bizonyítási teher ráhárul.
- Saját védelme érdekében egy előre megírt pár mondatos nyilatkozatot írasson alá a betegével, amelyben elismeri, hogy a gyógykezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást megkapta és megválaszolatlan kérdései nem maradtak.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése