Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2014. március 30., vasárnap

SZEXUÁLIS VISELKEDÉS AZ ELMULT ÉVSZÁZADBAN


Korunkban  a szexuális viselkedés alakulása terén jelentõs változásokat figyelhetünk meg . Úgy tûnik, az alap-tendencia – fõleg a nyugati társadalmakban --  a  liberalizálódás:  a szexuális kapcsolatok létrehozása egyre könnyebbé válik, teret nyer a premaritális és extramaritális  szex,  a  fogamzásgátlás  és a nemi úton terjedõ fertõzések elleni védekezés  technikailag biztonságosabbá válik;  részben ennek és a mûvi abortuszok elterjedésének következtében  a  születések száma  és a népesedés üteme visszaesik, ugyanakkor az idõsek aránya növekszik;  a könnyen felbomló és ritkuló házasságok mellett  egyre szaporodnak az „illegális”  együttélések,  a  magányos  és „szingli” életformák; a nõk, a fiatalok és a  szexuális kisebbségek  egyre bátrabban követelik  és szerzik meg jogaikat . Mindezt  sokan már  „szexuális  forradalomnak”  tartják, bár inkább a  szexuális reformok folyamatának  fokozatos  erõsödésérõl van szó, amely már-már minõségi változást eredményez a nemek viszonyában:   patriarchátus helyébe egyre inkább  a nemek egyenlõ esélyein  alapuló társadalmi  rendszer lép.  
Ez a folyamat természetesen még a fejlett, nyugati társadalmakban sem zökkenõmentes;  különbözõ  szakkönyvek  ezt szemléletesen mutatják be. Ilyen többek közt  Angus  McLaren:  Szexualitás a  20. században  (2002.)  c.  könyve, amely  „azokról a pánikjelenségekrõl és örömökrõl szól, amelyek a  20. század folyamán a szexualitáshoz kapcsolódtak.”  Ilyen  pánikjelenségek persze már a  19. században is elõfordultak, például a maszturbációk  és egyéb,  bûnösnek és  „deviánsnak”, „aberráltnak” tartott viselkedések miatt. McLaren  könyvének alapvetõ állítása, hogy a szexuális viselkedés nem biológiailag meghatározott, hanem  „valójában  társadalmi termék.
.
Az elõzõ századforduló körül különösen sok vita folyt a gyermeki szexualitásról  (fõleg a maszturbáció kapcsán),  a prostitúcióról és nemi betegségekrõl, valamint a homoszexualitásról. 
Az elsõ világháború aztán kifejezetten pánikot keltett a régi erkölcsöket féltõkben.  Minthogy a férfiak milliói vesztek oda, a szaporodás létfontosságú lett.  
A két világháború között  fokozódtak a nemzedéki feszültségek;  a fiatalok lázadóbbak lettek,  bátrabban igyekeztek önállósulni, kevésbé  titkolták szexuális kíváncsiságukat és igényeiket.  Ekkoriban indult virágzásnak a szexuális felvilágosító irodalom, amely igyekezett elõsegíteni, hogy a házasság mindkét fél számára  szexuálisan kielégítõ legyen
Az orvosok tehát kezdték elismerni, hogy a házastársak szexuális harmóniája legalább olyan fontos, mint  a  társas higiénia.. A szexuális felvilágosításokat persze többnyire  romantikus és vallásos terminológiába öltöztették, mert ezzel lehetett megnyerni a közép- és felsõbb osztálybeli olvasókat.  
 A házasságkötések aránya a két világháború között emelkedett;  de ugyanígy nõtt a házasság elõtti szexuális kapcsolatok arányszáma is. A párok ugyan csak hónapokig, vagy több mint egy évig tartó együttjárás  (vagy éppen jegyesség)  után  mertek csak  közösülni,  s a szüzességre különösen a vagyontalan lánynak kellett vigyáznia, mert ha várandósan cserbenhagyták, aligha  tudott férjhez menni. 
 Sok munkáslányt a gazdasági szükségszerûség hajtott a házasságba, vagy a szeretõ illetve prostituált szerepkörébe. Maga a házasélet is viszonylag ritkán jelentett még  szexuális kielégülést a nõ számára
 A  nõk  70-80%-a  nem jut kielégüléshez, partnerének sietsége  és  figyelmetlensége miatt.
Az 1920-as és  1930-as években  erõsen szaporodó  szexuális tanácsadó könyvek  igyekeztek ránevelni a férfiakat  partnereik kielégítésére.  Legtöbb könyv azonban nem haladta túl azt a meggyökeresedett elõítéletet, hogy  a  nemi szerep  biológiailag meghatározott, tehát pl. a férfinak kell aktivnak és kezdeményezõnek lenni, a nõnek pedig passzívnak és odaadónak. .  Igy inkább csak az angolszász nyelvterületen  váltott ki nagy visszhangot az a gondolat, hogy a házasság sikerének fokmérõje a házaspár szexuális életének minõsége. Korábban azzal vádolták  a fogamzásgátlást alkalmazó nõket, hogy õk „a család önzõ ellenségei”  A  nõi emancipáció képviselõi, viszont azzal érveltek, hogy a családi boldogságot éppen az veszélyezteti, ha a  nõ retteg a nem kívánt terhességtõl.  Bár a családtervezés szakértõinek üzenetei még az 1930-as években sem jutottak el a tömegekhez, s bár a megbízható fogamzásgátló eszközök csak nehezen voltak elérhetõk, a születési ráta mégis csökkent. 
A nyugati társadalmak embereinek szexuális beállítottságát és viselkedését a 20. század folyamán egyre inkább befolyásolta  a szexológusok (mint kutatók, nevelõk és gyógyítók)  mûködése. Pedig sokak szemében  gyanúsaknak tûntek, mert tabutémákról szóltak, s gyakran üldözésben részesültek. Hiába alapította meg  Magnus  Hirschfeld  1919-ben Berlinben a világ elsõ  szexológiai intézetét,  hiába adtak ki tudományos könyveket és folyóiratokat, rendeztek nemzetközi szexológiai kongresszusokat,  a konzervativ közvélemény, az egyházak, sõt, a legtöbb orvos is  felforgatással gyanúsította õket.  Ez  Sigmund Freud  mûveire éppúgy vonatkozott, mint  számos kortársára.  McLaren  szerint közhellyé vált az a zavaros elképzelés,  hogy az „egészséges”  szexualitást  kikezdték a tudósok sajátos megfontolásai. A nácizmus ezt ki is használta, évtizedekre visszavetve Európában a szexológia fejlõdését.
Kinsey kiderítette, hogy a közösülés  a férfiak szexuális kielégülése terén csak a  4.  helyen áll a maszturbáció, a pollució és a petting mögött.
A szexuális viselkedés korán kezdõdik, s a férfiak szexuális igényei  éppen a serdülõ-  és ifjúkorban a legerõsebbek. Szakítottak a „spermatakarékosság”  elvével  is, amely szerint az egyszer s mindenkorra adott szexuális energiát nem szabad eltékozolni. Kimutatta, hogy  a nemi életüket legkorábban kezdõk késõbb is sokkal tovább aktívak maradnak  és minden szempontból sikeresebbek, mint akik késõn kezdték.
A nõkkel kapcsolatban  a vaginális  (vagyis közösüléses) orgazmus Freud és követõi által  érettnek és elérendõnek tartott követelményét  éppúgy indokolatlannak ítélte, mint azt, hogy a  maszturbációval elért  klitorális orgazmus  infantilis vagy káros lenne a nõk számára. Épp ellenkezõleg: az orgazmuskészség maszturbálás révén történõ kialakítása  megkönnyíti  a partnerrel történõ kielégülés elérését.
A házasságon kívüli kapcsolatokat    elvileg még az 1950-es években is szigorúan vették;  az  USA  több államában még büntették is. .  Ekkoriban kezdtek szaporodni Amerikában a házassági tanácsadók és a házassági kézikönyvek.  A „nagy népszerûségnek örvendõ, primitív pszichoanalízis”  híveinek alapelve, hogy a házastársak és a gyermekek  „tanuljanak meg alkalmazkodni”  természetes (vagyis hagyományos)  szerepükhöz  
 A nõ legyen jó anya, de egyben jó szeretõ is és tudjon kielégülni a közösülésben.
A feminista mozgalom erõsödésével, a nõk tanulási és munkavállalási lehetõségének növekedésével viszont egyre több nõ fölényben érezte magát, a férfiak domináns helyzete pedig megrendült. .   
Változott a tizenévesek helyzete is- a folytonos  akceleráció  miatt  a  pollutarche  (elsõ magömlés) és  menarche  (elsõ havivérzés)  ideje  évtizedenként  négy hónappal korábbi idõpontra  tolódott!  A  randevúzás, s vele a pettingelés  (símogatás, csókolózás stb.) egyre korábban, már 14-15 éves korban elkezdõdött, s alig egy-két  évvel késõbb   koitarche (elsõ közösülés)  is megtörtént.
Ezzel együtt  a házasságkötés elõtti szexuális kapcsolatok mind gyakoribbá váltak;  részben a fogamzásgátló  eszközök használatának elterjedése következtében. A szexuális kapcsolatfelvétel azonban gyakran  házasságot eredményezett.  Fõleg a lányok törekedtek erre, mert féltek a nem kívánt terhességtõl és a gyerekkel egyedül maradástól.  A lányok szexuális vágyaik és félelmeik között õrlõdtek;  igyekeztek tapasztalatokat gyüjteni szeretkezési készségeik fejlesztéséhez, s egyben partnerük elkötelezéséhez.  „A tizenévesek által tapasztalt zûrzavart csak fokozták a hozzájuk eljutó, egymásnak ellentmondó üzenetek.”
Az 1950-es évek második felében a fogamzásgátlás  megítélésében is fordulat következett be.  Hivatalos oldalról ennek fõ oka az volt, hogy a világ fejletlen országainak  gyors népességnövekedésében komoly veszélyt láttak. (A világ túlnépesedése  azóta is megoldatlan probléma.)  Az 1960-as években megjelenõ hormonális fogamzásgátló tabletták már akadálytalanul terjedhettek a nyugati világban. Részben ezeknek köszönhetõen a nõk is bátrabban vállalkoztak a nem legalizált szexuális kapcsolatokra. Minthogy ugyanakkor a pornográf képeslapok, filmek és regények, no meg  a szexualitás nyilt ábrázolását kihasználó reklámok is elárasztották a piacot,  az így kialakuló  szexhullámot  sokan „szexuális forradalomnak” tartották. A nyomtatott és elektronikus  médiumok ezt a szemléletet napjainkig is erõsítik, holott  a kettõ nem ugyanaz.
A reformok viszont kétségtelenül szaporodtak a szexuálpolitikában és a törvényhozásban is, mert egyre többen ismerték fel, hogy  modernizálni kell az elavult törvényeket;  külön kell választani az erkölcsöt és a bûncselekményt.
-A házasságot és családot nem eredményezõ  szexuális kapcsolatok így egyre elfogadottabbak lettek.
A házasságot kötõk életkora  az  1970-es években emelkedni kezdett, ám ugyanakkor a szexuális kapcsolatok elkezdése egyre fiatalabb életkorban következett be.  Az egyetemisták és a már dolgozó fiatalok közül sokan egyszerûen összeköltöztek  (aztán késõbb vagy házasságot kötöttek, vagy szétváltak
Talán még nagyobb jelentõségû volt  a  szexológia fejlõdésének az az iránya, amely a szexuális funkciózavarok  gyógykezelésében hozott fordulatot  a  pszichoanalízishez képest.   Egy amerikai nõgyógyász,  William H. Masters  és munkatársa, Virginia  Johnson   1966-ban  publikálták  Human Sexual Respons (Emberi szexuális reagálás)  címû könyvüket , amelyben  a szexuális reakcióciklus  fiziológiai folyamatának egzakt mérési eredményeit  mutatták be.  Az alig 5 év mulva megjelent másik könyvükben  (Human Sexual Inadequacy, 1971)  pedig a szexuális zavarok újszerû, gyors és eredményes  párterápiáját ismertették, megalapozva ezzel a modern szexuálterápiát
. Közben a feminista nõmozgalom  folytatta küzdelmét a nõk jogaiért és a mûvi abortusz legalizálásáért, s az 1970-es évek elején ezt sokhelyütt el is érték.  1966-ban megalakult az USA-ban a  National Organisation for Women (Nemzeti Nõszövetség), amely sok más ország nõszervezetének mintaképe lett.
Kevésbé volt hatásos fellépésük a nõk elleni erõszak  és  a  pornográfia ellen, amely sokszor azt próbálta elhitetni, hogy a nõk szeretnek a férfiak áldozataivá válni.  Mindenesetre az 1970-es években a nyugati társadalom  elfogadta, hogy a fogamzásgátlás, a mûvi abortusz, a házasság elõtti szex és az élettársi viszony, valamint a homoszexuális viselkedés önmagában nem büntetendõ  jelenségek
Ez az idõszak, amikor a skandináv államokban már az 50-es években bevezetett  iskolai szexuális nevelést 1969-ben Nyugat-Németországban is kötelezõen elõírták az iskoláknak.#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése