Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. március 10., vasárnap

CSALÁDJOGI ÁTTEKINTŐ


CSALÁGJOGI ÁTTEKINTŐ


A gyermek jogai:
1. A gyermeknek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
2. A gyermek személyiségét és emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek.
3. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat  jogainak érvényesítésében.
4. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.
5. A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért.
6. Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön.
7.
 Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

A szülő jogai:
1. A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga.
2.  Joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, házirendjét.
3. Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon.
4. A szülő kezdeményezheti Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében.

A szülő kötelességei:
A szülő kötelessége, hogy:
·         biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való
      felkészítő foglalkozáson való részvételét;
·         megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében;
·         megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért;
·         rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal;
·         elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda
      rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását
.
·         Tartsa tiszteletben az óvodai és iskolai dolgozók emberi méltóságát és jogait.  
    A  pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a          nevelő munka, ill. a gyermekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem
      szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak
.

FONTOS TUDNIVALÓK

1. Alkohol és drog fogyasztását az intézmény egész területén tilos!
2. Dohányozni az intézmény egész területén tilos!
3. Az óvoda területén kereskedelmi, ügynök tevékenység nem folytatható, kivétel az óvoda által szervezett rendezvény alkalmával.
4. A  gyermekközösségek látogatására (a jogosultakon kívül) csak az intézet vezetője adhat engedélyt.
5. A házirend megsértése esetén:
    - személyesen, vagy megbízott által írásbeli panasszal lehet élni

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése