Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2012. május 10., csütörtök

-GYERMEKHARAG-


GYERMEKHARAG “NE INGERELJÉTEK GYERMETEIKET

függőségi rend; lépcsőzetesen felépített tekintélybeli rendszerHamisított valóság, amely nem azonos az Isten által eredetileg meghatározott valósággal. Velejárója az elidegenedés és az Istentől való elszakadás (halál), mivel az eredeti és igaz valóságon kívül esik.önfegyelemre, önszabályozásra nevelés; normák megerősítése; a jó és a rossz erkölcsi magatartás rögzítése jelentése örömhír, jó hír: “Isten annyira szereti a világot, hogy egyetlen Fiát adta oda, hogy senki, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3:16, SzPA)őszinte, leplezetlen, igazmondócselekvő bizalom, bizalomra épülő kapcsolat Ki nem érdemelt szeretet és jóindulat. A görög kharisz szó erőteljesen tartalmazza az öröm, jókedv jelentését is, hiszen a khara, amelyből származik, örömöt jelent. A kharisz örömből fakadó megbocsátás, ajándékozás; ha kegyelemből cselekszünk, örömtől indíttatva teszünk jót mással. Isten kegyelme indokolatlanul, ingyen éri az embert a bűnbocsánat, az igazzá nyilvánítás és különböző áldások átadásával. Nem az ember cselekedeteire adott válaszként jön, hanem teljes mértékben Isten öröméből. A Biblia szerint az ember Isten khariszából kap bűnbocsánatot és örök életet. (Ef. 2:8-9)Héberül Jésua; jelentése: Isten megszabadít, megment, megtart, meggyógyít, üdvözít.A mindenséget teremtő Szó, aki Jézus Krisztusban testté lett (Jn 1:1–14), és Isten általános kinyilatkoztatása, a Szentírás, mivel az Újszövetség a szót is és dolgot is jelentő héber dávár, és az Isten teremtő bölcsességét jelentő chochmá szavakat egyaránt a logosz kifejezéssel adja vissza. A görög logosz szó az egész világmindenséget ékes rendezettséggé formáló és kormányzó isteni értelmet is jelenti, amely a természeti, erkölcsi, társadalmi törvényeket megalkotta és fenntartja; valamint az emberi értelmet is, amely az egyetemes logosz része, vagy abból részesül. Egy személy, közösség, vagy hivatás erkölcsi szabályainak rendszere (pl. orvosi etika). Az emberi viselkedés és az erkölcsi ítélet normáival fogalkozó filozófiai ág (erkölcsfilozófia).Attention Deficit Hyperactivity Disorder = figyelemhiányos hiperaktivitási zavarelszenvedett negatív gyermekkori élményeka bűn megtorlásaellenséges kényszer, megtorlás és bántásGörög: ekklészia szó jelentése: “kihívottak közössége”, népgyűlés; a héber káhál jelentése népgyűlés (a mi “gyülekezet” szavunk pontos megfelelője).Olyan hittétel, melyet tekintély alapon (önkényesen) jelentenek ki igaznak és vitathatatlannak.tanítás, tan, ismeretanyag; Gondosan kidolgozott elvek alapján felállított elmélet, pl. egy vallási közösség hittételei, vagy egy politikai párt megkülönböztető elvei.Az üdvösség ellentéte. A görög apollümai jelentése elpusztul, elvész. A bűn következménye; az Istentől való végleges elszakadás, és ebben az értelemben való elveszés.Aki egyedileg egyéni, saját szemlélettel rendelkező. Gondolkodik, érez és akar. Jelentőség-hordozó, felelősség-hordozó, döntéshozó (nem automatikusan működő). Mindez Istenre (mindhárom személyében), és az emberre érvényes.B. F. Skinner (1904-1990) amerikai behaviorista kísérleti pszichológus. Elmélete szerint a viselkedés a megerősítő és kioltó tapasztalatok függvénye.A héber szátán, és a görög diabolosz alapjelentése: vádló, rágalmazó. A diabolosz olyan személy, aki a kapcsolatokat szétszakítja, a dolgokat összezavarja, s a rendet felborítja (dia-balló = szét-dob / szét-vet): összeveszít, uszít, nézeltérést hoz létre; rossz hírbe hoz, hiteltelenné tesz, gyanakszik, rágalmaz, vádol, panaszkodik, elferdítve ad elő, okol, hibáztat; hamisnak nyilvánít, (tant) megcáfol; (álhírrel) félrevezet, becsap; idegenkedik, fél, előítélettel van, ellenségeskedik stb.Isten személyes jelenléteA dolgokat a személyes benyomás, lelkiállapot, a bennünk keltett érzések és gondolatok szűrőjén keresztül szemléli. Lelkiállapottól, hangulattól függő megközelítés. Ellentéte: objektiv, tárgyilagos.leplezetlen, igazi, valódi, az, ami (görög: alétheia) a közügyekről való értelmes eszmecseremegítélési, bírálati szempontok összességeA héber masiach (megváltó, azaz felkent) szó görög fordítása: khrisztosz. Jézus Krisztus jelentése tehát: Jézus, a Messiás, vagy a Messiás Jézus. Tudatunktől független, a valóságnak megfelelő. Megismerhető, az érzékelhető valóságban létező, ellentétben a csupán gondolatban létezővel. Ellentéte: szubjektívObsessive-Compulsive Disorder = rögeszmés-kényszeres személyiségzavarHéberül Masiach (jelentése: felkent). Az eredeti zsidó felfogás szerint a Messiás az a személy, aki Izrael és az egész világ számára elhozza az igazságot: betölt minden szükséget, eltörli és megszünteti a bűnt, a betegségeket és minden megkötözöttséget. Békét teremt a nemzetek között, eltörli a halált, és elhozza az örök életet. Beteljesíti az Írások minden ígéretét; egyszóval teljes mértékben megszünteti az emberi bűn minden negatív következményét. Helyreállítja Isten eredeti, tökéletesen jó akaratát a Földön (sőt az egész Univerzumban); Izraelt és az emberiséget visszaviszi Isten örökké tartó uralma alá (Isten királyságába), ahol semmi rossz nem létezik többé. A Messiás egy személyben főpap, király és próféta (innen ered a Felkent elnevezés, mivel az Ószövetségben e három szent hivatalba olajjal történő felkenéssel állították be az arra elhívottakat); valamint az Ószövetség beszél egy olyan felkentről is (Péld 8:23), akit a Teremtés előtt az egész Univerzum fölé kent fel Isten (az Újszövetség értelmezése szerint ez a szellemi lény is a Messiás: Jn 1:1-15; Kol 1:13-20 stb.). Az Ószövetség egyik legfőbb témája e személy eljövetelének meghirdetése. Az Újszövetség legfőbb üzenete pedig az, hogy ez a személy, a világ Megváltója és Megmentője, a Messiás nem más, mint a názáreti Jézus.Isten uralma, akaratának teljes érvényesülése

Ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.


Mit nem szabad a szülőnek tennie?
Visszaélni szülői hatalmával.
- Az a szülő ingerli haragra a gyerekét, aki szerepét és feladatát félreértelmezve nem biztos menedéke a gyerekeinek, hanem erővel, erőszakkal azon fáradozik, hogy a gyerekei megfeleljenek saját (jogos, vagy jogtalan) elvárásainak.
- Ő az, akihez nem lehet odabújni, mert tartani kell tőle.
- Akinek a gyerek teljesítménye, beilleszkedése, az elvárásoknak megfelelő viselkedése fontosabb, mint a vele való bizalmas, őszinte kapcsolat.
- A “haragra ingerelt” gyerek a finom nyomásgyakorlást, vagy a durva kényszert ismeri, de nem a feltétel nélküli szeretetet.
Az érzelmi magárahagyás és a szülői erőszak haragot és lázadást gerjeszt a gyerek szívében! Az erőszak minden formája (érzelmi, szóbeli, testi…) ellenségessé, keserűvé teszi a gyerekeket!
A gyermekét “haragra ingerlő” szülő irritálja, frusztrálja, lelkileg elcsigázza, kimeríti, lefárasztja a gyerekeit. Haraggal és kétségbeeséssel lesznek tele.
- A szerepét félreértelmező erőszakos szülő felelős lehet a gyerek dühös, kétségbeesett állapotáért. Lépten-nyomon találkozunk dühös, rosszkedvű, keserű gyerekekkel.
 “…nehogy bátortalanokká legyenek.” Ne csüggeszd el, ne törd össze, ne tedd tönkre a gyerekeidet! Megteheted, ha nem vigyázol.
Elkeseredett, haragvó gyerekek
A gyerekek 10-15 százaléka fontolgatta már az öngyilkosságot. A gyermek-mentálhigiénés osztályra kerülők negyede öngyilkosság kísérlete miatt van bent. Nem ritka 6-7 évesek öngyilkossági kísérlete sem. Egy 11 éves lány mondta, aki felvágta az ereit: “Mindig össze van szorulva a gyomrom. Szörnyű dolog élni. Kit érdekel, ha meghalok?”

Néhány évtizede a pszichológusok még kétségbevonták, hogy gyerekek is eshetnek olyan súlyos depresszióba, hogy szándékosan véget akarjanak vetni az életüknek. Ma már tudjuk, hogy kerülhetnek. Van, aki mérget iszik, van aki kisétál az autópályára.
 “Haragra ingerelt” az a gyerek, aki már nem akar bizalmas kapcsolatot a szüleivel; aki “ki van rájuk akadva”, aki nem szeret velük lenni, nem kíváncsi a véleményükre, nem becsüli őket nagyra… legfőbb vágya velük kapcsolatban az, hogy hagyják békén.
- Ha azt hiszed, hogy ilyen minden normális kamasz… nagyon, nagyon tévedsz. Szomorú, hogy olyan általános ez a tapasztalat, hogy sokan tényleg ezt tartják normálisnak.
Az a szülő, aki haragra (ellenszegülésre, lázadásra, távolságtartásra, keserűségre) ingerli a gyerekét, a legfontosabbtól fosztja meg őt: attól, hogy a helyén legyen. szülei védő fennhatósága alatt, engedelmeskedve a szülőknek
Ha megnézed a “Hogy húzhatod ki a talajt a gyereked lába alól? cím alatti listát, láthatod, hogy a kis csokor az engedékeny nevelés jellemzőit tartalmazza. Ha gondosan megfogadod őket, előáll az eredmény: a keserű, boldogtalan, a szüleivel, Istennel és a társadalommal szembenálló, felelőtlen, élhetetlen és önállótlan fiatal.
A gyermekének jót akaró szülő is hozzájárulhat ahhoz, hogy legkésőbb kamaszkorára kritikus állapotba kerüljön a gyereke. Hogy tudja egy szerető szülő a saját gyerekét a tragédia határát súroló kétségbeesésbe sodorni?

A szülői visszaélés útjai – Mivel ingerelheti haragra gyermekét a szülő?

1. Haragra ingerled, ha túlfélted.
- Túlzott korlátok közé szorítod; nem bízol meg benne; nem adsz neki lehetőséget az önállóvá válásra; értelmetlenül tiltasz meg neki dolgokat, és folyton figyelmezteted a lehetséges veszélyekre (jaj, vigyázz, nehogy…!). Ez a szülői magatartás haragos, lázadó lelkiállapotot idéz elő. Helyet kell hogy adj gyerekednek arra, hogy kifejezze magát, felfedezze a körülötte lévő világot, új kalandokra vállalkozzon… hiszen idővel végleg el kell őt engedned. A rövid póráz, a túlféltés fölöslegesen frusztrálja a gyereket. Arra ösztönzi, hogy ellenkezzen veled és távolságot tartson tőled. Hívő szülők különösen hajlamosak a túlféltésre, túlvédésre: állandó kontroll alatt akarják tartani a gyerekeket, és igyekeznek távoltartani tőle minden “rossz” hatást.
2. Haragra ingerled, ha másokhoz hasonlítgatod.
-Ne hasonlítgasd össze a gyerekeidet másokkal, vagy egymással! Mindegyikük különleges a maga nemében. Szeresd mindegyiküket a legjobban! Ne legyen “kedvenced”, illetve legyen mindegyikük az. Nagyon, de nagyon frusztráló egy gyerek számára, ha úgy érzi, hogy a testvérét jobban szereted, vagy jobban meg vagy elégedve valaki más gyerekével.
3. Haragra ingerled, ha irreális teljesítményt vársz el tőle.
- Egyes szülők akkora nyomást helyeznek a gyerekeikre, hogy azok szó szerint összeroskadnak a teher alatt. Elvárják, hogy kiválóak legyenek az iskolában, a sportban, a zenében… mindenben, amivel foglalkoznak. A gyereknek muszáj „valamire vinnie”. Az egésznek kevés köze van a gyerekhez; a szülő szeretne büszke lenni az elért eredményekre, vagy megvalósítani saját, meg nem valósult álmait a gyerekében. A gyerek nem élvezheti, hogy elért egy célt, nem érezheti, hogy megfelelt egy elvárásnak, mert semmi nem elég jó… A teljes kétségbeesésig el tud jutni a teljesítményekbe hajszolt gyerek. Egy gyönyörű tornász kislány azért ölte meg magát, hogy a szülei végre leszálljanak róla. Nem tudott elég eredményt felmutatni ahhoz, hogy végre megelégedjenek, és annyira haragudott rájuk, hogy a lehető legnagyobb fájdalmat akarta nekik okozni.
4. Haragra ingerled, ha mindent ráhagysz.
-Igyekszel neki megvenni mindent, amire vágyik? Elpakolsz utána? Szemet húnysz fölötte, ha mások nyakába varrja a felelősséget? Hagyod, hogy megússza a bűnt következmények nélkül? Elkeseríted és magadra haragítod azzal is, ha rendszeresen sikerül az ujjai köré csavarnia, és úgy táncolsz, ahogy fütyül! És később, amikor a hideg külvilágban mások nem szolgálják ki, nem vesznek le minden felelősséget a válláról és nem tud megúszni mindent következmények nélkül, nemcsak dühös, de erőszakos is lesz. Pontosan olyan, mint az a generáció, amely felnövekedésének ma tanui vagyunk.
5. Haragra ingerled, ha nem érted meg.
-Ha nem ismered jól, ha nem érted, és nem értékeled a gyerekedet, elhervad benne a tenni akarás, az alkotó energia és a kezdeményezőkészség. Szülőként muszáj mélyen ismerned és értened minden egyes gyerekedet.
-Ne csak arra törekedj, hogy ő megértse, amit tőled hall. Értened kell, hogy gondolkozik. -Értened kell, mit akar elérni. Értened kell, miért történt az a bizonyos dolog, miért viselkedett úgy, ahogy, és mért ütött ki balul az a helyzet. Figyelj oda rá halló füllel és megértő szívvel; örülj vele együtt a sikereinek, amikor van miért, és főleg: vedd körül személyre szóló szeretettel.
- Minden lehetséges módon fejezd ki, hogy örömödet leled benne; ismered, érted és gyönyörködsz az emberben, aki ő. Nemcsak a felszín érdekel. Nemcsak a kellemes, vagy kellemetlen viselkedéséig látsz el; nemcsak a teljesítménye alapján formálsz róla véleményt.
- Biztosítsd róla, hogy mellette állsz és nagyrabecsülöd; és legyél vele türelmes. Különben vesztesnek fogja érezni magát és elveszíti a lelkesedését, miközben egyre gyűlik benne a harag.
6. Haragra ingerled, ha nem lépsz ki érte a saját komfortzónádból.
- Az ilyen szülő gyereke úgy érzi, hogy többnyire útban van, a bosszúság forrása, akinek minden megnyilvánulása zavaró, amikor a szülőnek fontosabb dolgai vannak. „Nem teheti meg”, hogy változtasson az életvitelén a gyereke kedvéért. Leköti a munkája, az élet terhei, vagy a kisebb gyerekek és a háztartás körüli teendők. El kell rohannia…. valakinek a nyakába akasztja a gyereket. Nyűglődjön vele más. Joga van a munkáját zavartalanul végezni, és joga van ahhoz a kis kikapcsolódáshoz… vagy a gyülekezeti szolgálathoz. A gyerek pedig úgyis elvan. Már meg is tudja melegíteni az ételt a mikróban. Nem viszi magával; csak zavarná, és ki tudja, hogy viselkedne; nem foglalkozhat vele minden percben.
7. Haragra ingerled, ha nem hagyod hibázni.
- Hagyd a gyerekedet gyereknek lenni! Hadd butáskodjon egy kicsit! Ne akard, hogy olyan megfontolt legyen, mint egy kis felnőtt. Széteszedi a drága játékot, hogy megnézze mi van a belsejében? Értékeled a kíváncsiságát, vagy csak azt látod, hogy kárt okozott? Kiszakította a jó kabátját, amikor átmászott a kerítésen? Lehúzta a vécén valamelyik féltett kütyüdet, hogy lássa, hogy forog az örvényben? Legújabb műalkotásához kedvenc pulóveredből vágta ki a halványkék felhőket? Tönkretesz és elveszít dolgokat? Üdv a fedélzeten! Gyereked van! Normális dolog, ha a korának megfelelően éretlen, tapasztalatlan és felelőtlen. Hadd hiányozzon belőle a felnőttes előrelátás! Hadd kísérletezzen, hadd próbáljon meg hajmeresztő dolgokat! Hadd koszolja össze magát, hadd szerezzen sebeket a térdén, púpokat a homlokán… és hadd hibázzon! Felborít valamit az asztalon? Nevess vele együtt! Rábíztál valamit, és förtelmes munkát végzett? Ha nyomokban fellelhető benne valami fejlődés, tedd szóvá, dicsérd meg! És hallgasd meg őszinte érdeklődéssel a képtelen gondolatait! Lehetetlen ötlettel áll elő? Vegyél benne részt! Ne oktasd ki, ne dorongold le, ne szegd a kedvét! Ne mondj fölötte savanyú ítéletet! Csak fejlődést várj, ne tökéletességet! A legjobb emberek nem tökéletesek.
8. Haragra ingerled azzal, ha elhanyagolod.
-Az elhanyagolást sínyli meg leginkább a gyerek. Elemi szükséglete a szeretetbe ágyazott következetes nevelés: a tanítás és a fegyelmezés a szülővel való bensőséges kapcsolat közegében. Meghitt kapcsolat és iránymutatás, azaz a nevelés hiánya talajvesztettséget, iránynélküliséget, általános bizonytalanságot okoz a gyerekben… és keserű megvetést a szülő iránt.
9. Haragra ingerled azzal, ha szeretetmegvonással, érzelmi manipulációval próbálod sakkban tartani.
Ne élj vissza gyermekeid ragaszkodásával! Soha ne mondj neki olyat, hogy már nem szereted. Ez a leggyorsabb módja annak, hogy elbizonytalanítsd. Ne büntesd szeretetmegvonással: “Apa nem fog szeretni, ha ilyet csinálsz.” vagy “Tűnj el a szemem elől!”.
 A te gyermekednek is tudnia kell, hogy bármit tesz, mindig szeretni fogod. A szeretetmegvonás, az érzelmi elbizonytalanítás, érzelmi zsarolás semmilyen formáját ne használd nevelőeszközként!
  • Ne tégy úgy, mintha nem szeretnéd!
  • Ne tégy úgy, mintha levegőnek néznéd (pl. amikor hisztizik)!
  • Ne vond meg tőle a társaságodat büntetés gyanánt (pl. kiállítós bünti).
Gyakran javasolják a szeretet elveszítésétől való félelem felkeltését a gyerek fegyelmezésére, pl. a fenékre ütés kiváltására; pedig az érzelmi biztonság átmeneti megvonása kegyetlen visszaélés a gyermek függésével és ragaszkodásával. Ez az álságos passzív-agresszió sokkal mélyebben megrázza a gyereket, mint egy ütés a popsira.
Megingathatatlan szereteted a gyermeked biztonságérzetének alapja!
- Legyen feltétel nélküli és stabil! Soha ne keltsd azt az érzést a gyerekedben, hogy amikor nem jár a kedvedben, kevésbé szereted!
Kegyetlen és ártalmas dolog az érzelmeinél fogva kicsikarni belőle a kívánt viselkedést! Akkor is, ha az adott pillanatban kényelmes, “erőszakmentes” (DE NEM AZ!) és eredményes megoldásnak tűnik. Ne manipulálj a szeretet adagolásával, ne zsarolj szeretetmegvonással!
Szavaiddnak és egész magatartásodnak ez legyen az üzenete: “Ha olyasmit teszel, amiről tudod, hogy nem szabad, annak lesznek következményei. De bármit teszel, bárhogy viselkedsz, a gyerekem vagy, és nagyon szeretlek.”
Legyen a szereteted megingathatatlan − ne kelljen kiérdemelni!
10. Haragra ingerled azzal, ha bántod a szavaiddal, vagy ha testileg bántalmazod.
-A szóbeli bántalmazás is szülői visszaélés, és lehet lélekgyilkos dolog. Egy jólirányzott sortűz a felnőtt szókincseddel darabokra tépheti a kicsi lelket. Még bízik az ítéletedben, és úgy tudja, ismered. Amit tehát róla mondasz, azt úgy veszi, mintha a tükörben látná. Ha nálad elszakad a cérna, ő nem téged fog megkérdőjelezni, hanem saját magát. Felmérhetetlen a haragos, cinikus, gúnyos szavak pusztító ereje. Sok ingerült szülő mégis olyan dolgokat képes a gyerekeinek mondani, amiket másnak soha nem mondana.
Az ellenséges, haragvó, agresszív gyerek gyakran a “domináns diktátor” szerepét játszó szülő túlbüntetett, testileg-lelkileg megalázott gyereke.
Mi lehet az oka, hogy a gyerek bizalmatlan, elutasító, távolságtartó, közönyös, haragos, a végsőkig elkeseredett, és veszélyes önmagára, vagy másokra?
-A szülői visszaélés, a szülői hatalom félreértelmezett gyakorlása: a túlféltés, az összehasonlítgatás, az irreális elvárások, a mindent ráhagyás, a meg nem értés, a kényelmedhez való ragaszkodás, a hibázni nem engedés, az elhanyagolás, a szeretetmegvonás, az érzelmi zsarolás, a szóbeli, vagy testi bántalmazás. Ezekkel jószándékod ellenére is a végsőkig elkeserítheted a gyerekedet. Ne tegyél ilyeneket! #1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése