Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. május 30., csütörtök

MINDEN PROBLÉMÁS GYERMEK MÖGÖTT PROBLÉMÁS CSALÁD ÁLL

GYERMEK-CSALÁD-TÁRSADALOM IV.rész
Minden problémás gyermek mögött problémás család áll!


A diszfunkcionálisan működő család
(A családi rendszer diszfunkcionálisan is működhet. Ez azt jelenti, hogy a gyermeknek megmerevedett és célszerűtlen viselkedési mintákat közvetít, megpróbálja lezárni határait a külső környezet hatásai elől, belső egyensúlya pedig nagyon instabil. Több szempontból,többféle megközelítésből is beszélhetünk a család diszfunkcionalitásáról.Az egyik ilyen eset, amikor egy-egy új családfejlődési szakaszban felmerülő új feladattal,szerepváltozással nem tud megbirkózni a család. Ez történik például akkor, ha az előző időszak számos értékének elvesztése miatti frusztráció nagy, vagy ha az új helyzethez való alkalmazkodás a merev szabályok és struktúra miatt nehezített A családalkalmazkodásában ekkor valószínűsíthetően probléma lép fel. A családban úgynevezett homeosztatikus mechanizmusok 
tartják fenn az érzelmi és viselkedési egyensúlyt. Az egészséges családoknál a családtagok nagy mozgásszabadsággal rendelkeznek,  de úgy, hogy nem veszélyeztetik a család mint egész egyensúlyát. Az ilyen család nem zárkózik el a külvilágból érkező
hatások elől, azokat könnyebben befogadja, és rugalmasan reagál is azokra. Így képes problémáival kapcsolatban is új megoldások találására.A súlyosan diszfunkcionális, rosszul működő, vagy ahogy ezt Forward írja:
„mérgező ”családok (sokkal szűkebb válasz készlettel rendelkeznek. Kevés figyelmet fordítanak az egyes családtagok egyéni érzékenységére, véleményére. Zűrzavaros módon vagy nagyon mereven ragaszkodnak olyan hiedelmekhez, szabályokhoz, melyek meggátolják a család fejlődését, változását például „a felnőttnek mindig igaza van”, „csak úgy lehet csinálni a dolgokat, ahogy én mondom”. A szülők ilyen és hasonló kimondott vagy rejtett hiedelmeket kommunikálnak a gyermekek felé ezekben a családokban, ezáltal torzítva a realitást. Rejtett vagy nyílt zavarok azonban a családi légkörben is megmutatkozhatnak. Ezek a személyiségfejlődésben okozhatnak nehézségeket, problémákat. Ha egyenlőtlen szülői viszonyok állnak fenn és a társas kapcsolatok disszonánsan alakulnak a családban, akkor a szülők védelmi ellenőrzési funkciója csorbát szenved. Az érzelmi bizonytalanság miatt a családi kontaktusminták torzulnak, kedvezőtlen viselkedési formák rögzülnek. A „mérgezően” működő családokban az érzelmi kötelékek hiányoznak vagy erősen torzulnak , és a család nem tekinthető biztonságos érzelmi bázisnak. A szülők közötti interakciók hiányoznak vagy nem adekvátak, és az egész családra (családon belüli, valamint a család és a külvilág közötti) eltorzult kommunikációs háló jellemző


Az előbbiekben áttekintettük a diszfunkcionálisan működő család jellemzőit, de nem tértünk ki részletesen arra, hogy mindezek a diszfunkciók a gyermek fejlődésére miként hatnak. Ebben a fejezetben két olyan témáról lesz szó, ahol a családok nem megfelelő működésének következményeit vizsgáljuk meg: megnézzük a veszélyeztetett családok és a benne nevelkedő gyermekek jellemzőit; foglalkozunk a családon belüli erőszak jelenségéről. A fejezetben kitérünk a hátrányos helyzet fogalmára, amely nem jár együtt automatikusan a diszfunkciókkal, de az ilyen családi közegben élőgyermekek esélyegyenlőségének biztosítása nehezebb feladatot jelent.
A hátrányos helyzetü család és gyermek
A szakirodalomban a hátrányos helyzet fogalma rugalmas, és a konkrét gazdasági-társadalmihelyzethez igazodva, a környezethez alkalmazkodva relatív, változó kategória.
hátrányos helyzetü gyermekek nek azok tekinthetők, akik itt és most vannak hátrányban, vagyis az adott gyermek, illetve tanuló közösség átlagánál rosszabb családi és társadalmi környezetben, helyzetben élnek.
hátrányos helyzet  jellemző megnyilvánulásainak okai
A gyermek környezetéből adódó okok miatt hátrányos helyzet: a család hiánya, vagy az ép család hiánya; a deviáns mikrokörnyezet szocializációs ártalmai;
A gyermek személyiségéből adódó (pl. helytelen családi nevelés) okok miatthátrányos helyzetű(deviáns magatartás, tanulási nehézségek, motiválatlanság stb.);
Anyagi okok miatt hátrányos helyzetű(kevés jövedelemből él a család,munkanélküliség, sok gyermeket tart el a család, rosszul felszerelt, egészségtelen vagy szűkös lakáskörülmények, vagy a lakás hiánya stb.);


Egészségügyi okok miatt hátrányos helyzetű
(ez lehet a gyermek vagy bármelycsaládtagjának egészségügyi károsodása);


A szülők alacsony iskolai végzettsége. Minden hátrány több  szempontból is hátrányos helyzetet jelent, azaz a fenti kategóriák mindegyikébe tartozók besorolhatók a
halmozottan hátrányos helyzet ű kategóriába. Azonban a halmozottan hátrányos helyzet egyes elemeinek mértéke más gyermekenként. Összességében láthatjuk, hogy a hátrányos helyzet fogalmát, illetve jelenségét a családi helyzetből eredeztethető
pszichikus, biológiai és szociális összetevők alapozzák meg. Ha a közoktatási intézmények minősítik hátrányos helyzetűnek a gyermeket, mindig együtt kell, hogy járjon a segítségadás kötelezettsége, a gyermek kedvezőtlen,többiekhez viszonyított helyzetének enyhítése. Az iskolákban hátrányos helyzetűnek tekintik azt a tanulót, akinek iskolai munkáját, előmenetelét, öröklött, vagy szerzett károsodások,környezeti ártalmak, vagy rossz szociális-családi kapcsolatok akadályozzák. A hátrányos helyzet könnyen vezet iskolai kudarcokhoz, amely pedig ma biztos leszakadást jelent, az az kiszorulást a társadalomból. A hátrányos helyzet nem kezelése nagyon gyorsan veszélyeztetett helyzetet teremthet a család, a gyermek életében. 
Mit jelent a veszélyeztetettség?

A mindennapi szóhasználatban a hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség különbsége gyakran egybe mosódik. Ha a két oldal elválasztásának van létjogosultsága, a veszélyeztetett helyzetben nem a szociális ártalom hangsúlyos, hanem inkább a pszichikus. A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség kölcsönhatásban állnak egymással. A hátrányos helyzet  gyakran magába foglalja a veszélyeztetettséget is. A negatív családi háttér, mint a tanulók iskolai eredményeinek, vagy eredménytelenségének egyik oka szempontjából igen fontos kiemelni, hogy a veszélyeztetettség gyökerét a család társadalmi és érzelmi korlátozottságában szükséges keresni. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy fentiekbő
l úgy tűnhet, mintha a veszélyeztetettség együtt járna a rossz szociális körülményekkel, bár ez utóbbi megállapítás már tovább tekint. A veszélyeztetettség és az ezzel együtt gyakran együtt jelentkező hátrányos helyzet nem csak aszociálisan hátrányos helyzetű családokban fordulhat elő
, veszélyeztetett lehet az a gyermek is, aki szociálisan bármilyen jómódban élhet, de családja nem funkcionál kellőképpen, mint támogató rendszer nem áll folyamatosan a gyermek mögött, tehát érzelmileg korlátozott a működése.A gyermek fejlődését, nevelését veszélyeztetőtényezők közül külön csoportba kell sorolni
a gyermek testi fejl ő dését és egészségét veszélyeztet ő okok at, ilyen például a méhen belüli életben bekövetkezett károsodások, szülés közben keletkezett sérülés, a gyermek, illetve a családtagok hosszú vagy súlyos betegsége, egészségtelen életmód, lakókörülmények, étkezés vagy családjának tartósan rossz anyagi, szociális helyzete. A veszélyeztető okok második nagy csoportját a
 pszichés károsodások 
alkotják, például az elárvulás, a hospitalizálódás, vagy a családi struktúrából adódó tényezők, illetve a családi légkörből adódó veszélyeztető okok. Ezek lehetnek az érzelmi kötődések zavarai, a családtagok egymással szembeni felelőtlensége, a rideg, merev, érzelemszegény,megfélemlítettségtől terhes családi légkör. A pszichés károsodások okai között a családi nevelés legjellemzőbb hibáit, túlzásait is meg kell említenünk: például a szülők pedagógiai kultúrálatlanságból adódó hozzáértés hiánya; következetlenség; alkalmakra időzített„vasárnapi nevelés”; a szülők közötti vélemény különbségek a nevelési kérdésekben; a szigor és kényeztetés túlhajtása; a gyerektől követelések hiánya; korához és képességeihez képest magas mérce, az ellenőrzés és felügyelet hiánya, a szülők szembeállítása az iskolai neveléssel nyílt vagy leplezett formában. A családi élet súlyosabb ártalmait jelentik és a testi és szellemi fejlődését egyaránt gátolják a következők: az alkoholizmus, a brutalitások, az erkölcstelen, bűnöző családi környezet, azaz a deviáns viselkedési formák jelenléte a családon belül.
A deviancia
A deviancia eltérést, átlagtól való eltérést jelent. Az 1970-es években, kiemelt kutatás fő irányként foglalkoztak a kutatók a társadalmi beilleszkedés zavaraival. Eredményeik gyakran azt mutatták, hogy a társadalomba való beilleszkedési zavarokkal küzdőleggyakrabban az átlagtól eltérő jellegzetességekkel jellemezhető
családokból kerülnek ki. E vizsgálatok miatt, a köznyelvben, a deviancia fogalmához hozzárendelődött egy látens negatív ítélet.
A gyermek és felnőttkori deviáns megnyilvánulások szorosan összefüggenek a hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség fogalmával. A deviáns viselkedést a kutatók több okra vezetik vissza, abban azonban összecsengenek a vélemények, hogy a deviáns megnyilvánulások létrejötte az előzmények sajnálatos kombinációja nyomán, a külsőfeltételek és az egyén pszichikus jellemzői közötti bonyolult kölcsönhatás következménye. amely bizonyos normákat, előírásokat megszeg, az elismert társadalmi kultúrába beilleszkedni nem tud.
A kutató edeviáns magatartásforma négy f ő típusát 
különbözteti meg: az öngyilkosságot, az  alkoholizmust (drog), a bűnözést és a mentális zavarokat. A kutatók nagy része a deviánsviselkedési formák újratermelődésének bázisát a marginális, a többszörösen hátrányos helyzetű
, a változásra nem képes emberek sokaságában látják, kivált ha a modern tömegtársadalmak civilizációs és kulturálisviszonyait tartjuk szem előtt. Szerintük a deviáns viselkedés napjainkban minden ízében egyetemes és internacionális, globális jelenség. Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy deviáns viselkedésű
az a gyermek, fiatal, aki a társadalmi együttélés szabályaitól eltér, tehát egy szabály nélküli viselkedés, amely antiszociális magatartás formákban jelenhet meg. A kialakulásához vezetőtényezők közül kiemelten veszélyeztető
a negatív családi környezet, a családban élődeviáns szülővagy másfelnőtt, a család súlyos működési zavara, a szocializációs folyamatban gyermek és ifjúkorban jellemző
mintakövetés, amelyek összefügghetnek a bűnelkövető
vé, pszichotróp- anyagfogyasztóvá, neurotikussá válással.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése