Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. július 31., szerda

GONDOLATOK A MAI IFJUSÁGRÓL

Gondolatok a mai ifjúságról 
Köztudott, hogy az állatot az ösztön, az embert alapvetően az ész, s annak szellemi tartalma, a gondolkodás vezérli. S ez így természetes. -Baj csak akkor keletkezik, ha az ész elveszti irányító szerepét, és mindinkább helyet ad a keletkező vágynak, a káros szenvedélynek, amely előbb-utóbb rabjává teszi a fogékony embert. Az ilyen ember, ha szenvedélyének nem élhet, letargiába esik, minden gondolatát vágyának kielégítése köti le. Mivel mással érdemben foglalkozni nem képes, elveszti erkölcsi érzékét, józan ítélőképességét és szemérmét. Gátlástalan, léha élete során mohón habzsolja a gyönyör italát.
Nagyon szomorú, hogy a mai ifjúságnak egyre nagyobb hányada válik valamilyen káros, romboló szenvedély rabjává. Elengedve magát, éli kisbetűs életét, s csinálja, amit tegnap abbahagyott, mert nincs kellőképpen veszélyességének megfelelően felvilágosítva arról, hogy a gyönyör habzó serlegében valójában méreg van, amely a józan életvitel ellenében hat, s fizikailag is rombolja a szervezetet. Az egyél, igyál, szórakozz, hisz egyszer élünk, a halál után már úgy sincs gyönyör elve, sajnos, ma már többnyire elfogadott mottó az ifjúság életelvei között.
-Ezt látja nyíltan, csupasz valóságában és hallja sok gyermek, s miközben úgy gondolja, ha ifjúvá serdül, neki is ilyen modern felfogású életet illik élni. Magára aggatja az élet természetellenes kicsapongásait, pótcselekvéseit, hiszen konkrétan még nem ismertek előtte azok káros következményei. Először ezt kíváncsiságból teszi, később viszont már a megszokás ejti rabjává.
Az is közismert, hogy a természet sosem téveszt meg senkit, méginkább nem hazudik. Aki annak józan, intő szavát figyelmen kívül hagyja, az elkerülhetetlenül áldozata lesz demoralizáló szenvedélyének, koravén, csenevész lesz, s eléri a romlott idegzetűek betegsége, a delírium. Ha a szülői apa ilyenné lesz, akkor nem kizárt, hogy a beteg törzs satnya vesszőt fog nevelni. Ahol a káros szenvedély bármilyen formája táptalajra talál, elburjánzik.
Ezért a felnőtteknek arra kell törekednie, hogy a felnövekvő nemzedéknek ne mutasson rossz példát a könnyelmű, szenvedélytől terhes életre. Nyújtson gondosabb nevelést, s ne hagyja a serdülő fiatalokat céltalanul kószálni. Szülők, pedagógusok és mindannyian vezessük fiatalajainkat a tiszta erkölcs útján a nemes cél felé, ahol alkotó vágyaik teljesülhetnek. Ügyeljünk nagyon rájuk, óvjuk őket a romboló környezeti hatásoktól. Az erkölcsös, tettre kész nevelés nemcsak a hazafiasság iránt teszi fogékonnyá az ifjúságot, hanem jótékony hatással van a közbiztonságra is. Csak az olyan nemzet ifjúsága lehet életképes és boldog, amelyet nem nihilista szemlélet, hanem alkotó vágy vezérel. Küzd minden lehetséges módon a faji megkülönböztetés, a rasszizmus ellen.
A kamaszt az érzelmek zűrzavara nyűgözi, az ifjú az értelem harcait vívja. A kamasz magába gubódzik, a másik emberben is csak azt becsüli, ami őhozzá hasonló.
- Az ifjú érzékei megnyílnak a külső világ befogadására, őt már a másik ember is érdekli, pontosabban a véleménye érdekli, mert a viták harcában a világnézetét akarja megtisztítani és megalkotni. A kamasz célja, hogy saját kamaszkorát megoldja, az ifjúé már jövőbe vetett cél.
Az életben legnehezebb az a rövid korszak, mikor a fiatal lélek a család, az iskola és saját rabságából az önálló gondolkodásra és a szabadságra érik. A diákok az ifjú korban már nem azt kérdeznék: Tanár úr, hogy van ez? Hanem azt, hogy: Mi a tanár úr véleménye erről? És ha őszinte véleményt hallhattak, megtisztelik tanárukat azzal, hogy vitába szállnak vele. Így aztán vitáznak szinte vég nélkül, kétkednek, maguk erejéből akarják kiküzdeni az igazságot. (Ami új a világban, az szinte mindig kétkedéséből származik.) Nagy baj volna akkor, ha az ifjúság már nem is vitatkozhatna, mert ha már ezt sem lehet vagy nem érdemes, akkor az ifjú harcos (titán) kiáll a küzdő seregből. Ugyanis a mai ifjúság társadalmi érzékenysége és érdeklődése rendkívül erős.
Meglehetősen sok olyan jelenséget tapasztalunk, benyomást szerzünk a mindennapi életben, amelyek arra késztetnek, hogy kétségbe essünk a jelenlegi ifjúság felett. Arról van szó, hogy a jelen kor ifjú nemzedéke nem tűnik olyan erőteljesnek és alkotóképesnek, mint amilyen mértékben szüksége lenne azoknak, akik két évtized múlva örökünkbe, az idősebb korosztály helyébe lépnek. A mai ifjú nemzedék merőben másnak látszik, mint mi voltunk, amikor könnyű szívvel, vasakarattal és pezsgő életkedvvel tettük magunkat túl a világ bajain, a hétköznapi nehézségeken, amelyekből bizony volt nem kevés, és jutott minden fiatalnak. Volt alkalom a hazaszeretetből is példát mutatni! Így tört be évszázadokkal ezelőtt az ifjúság az eszmék harcosaként a mindenkori közéletbe: kételkedett, mert az igazságot kereste, vitázott, hogy bizonyossághoz jusson. Az erényes ifjút a művészet és a népek meséi korszakokon át harcosként ábrázolja, olyannak, aki megküzd a hazugság és a halál erőivel, a jó tündérért és az új alkotó szellemért.
Azt mondtam: látszik. Ez valójában inkább csak látszat.
A realitás az, hogy a jelen ifjúságban éppen úgy megvan a jóra, a nemes szándékra való hajlam és az erőfeszítésre való energia, mint bennünk volt, csakhogy azok ma már más formában, a régiektől teljesen elütő külsőségekben mutatkoznak meg. A kor szellemének és világnézetének gyökeres átalakulásával más lett a fiatalság magatartása is, melyet nagyrészt mi, régiek, neveltünk és vezettünk az új világba.
A társadalmi átalakulással változott a családi és az iskolai nevelés. A régi ugyan még elevenen él, de az új már meggyökeresedett, fejlődik, noha még nem virágzik. E kettősség megzavarja a felnőtt ifjú gondolkodását, bizonytalanná teszi ítélőképességét. Előítéleteivel nem tud zökkenőmentesen beilleszkedni a demokratikus világba, mert szinte nap mint nap közvetlenül vagy közvetve, tudatosan vagy akaratlanul ő maga is részese a konfliktusoknak és a kompromisszumos megoldásoknak. Elgondolkozva csodálkozik mindezeken, hiszen a szülői házban és az iskolában egészen más képet festettek, ábrázoltak az életről, mint azt valójában mutatja a körülötte lévő mikro- és makrovilág. Átmenetileg tanácstalanul szemlélődik az ifjú, keresi ugyan a beilleszkedés lehetőségeit, de ahhoz  sok esetben  körülményesen lehet eljutnia. Ezért látjuk a fiatalokat szögletesnek, olykor esetlennek, kevésbé élelmesnek és állhatatlannak.
Szeretnének az ifjak tanulmányaik befejezése után a társadalom aktív tagjai lenni a termelő, az alkotó munka frontján. Akiknek azonban ez nem adatik meg, önálló életet sem élhetnek, így bizonyos ideig még maradnak a szülői háznál – amennyiben erre van lehetőségük, s mindaddig fogyasztók, amíg a munkaerőpiacon nem találnak maguknak képességük szerinti munkát.
Számos példa mutatja, hogy a mai fiatalokban is van alkotó vágy és tettrekészség, sőt ezek realizálódnak is, ha a feltételek biztosítottak hozzá. Ha kell, tudnak bizonyítani, s lehetnek akár példaképek is, mint ahogy vannak is már sokan az élet különböző területén. Ha a mai fiatalság mind nagyobb lehetőséget kap képességeinek kibontakoztatásához, akkor mindinkább rászolgálhat az „alkotó ifjúság” jelzőre.
Hogy ez minél előbb megvalósulhasson, tág teret kell engedni a fiatalok művelődéséhez. Olyan tankönyvekre és irodalmi művekre van szükség, amelyekben az igazságot és csakis az igazságot hirdetik, hogy az üres frázisok nyűge alól szabaduljon meg végre a jövő embere. Neveljük az ifjúságot a családban és intézményesített formában úgy, hogy tisztelettudó, erkölcsös, öntudatos, humánus és hazafias gondolkodású polgár váljék belőle. Szoktassuk rá az ifjakat rendszeres testedzéssel a kitartásra, hogy legyen elég akaraterejük a nehézségek leküzdésére. Tettre kész férfiak csak edzett, erős izomzatú fiatalokból lehetnek. Járjunk előttük továbbra is jó példával a környezet védelmében is. Ha ilyen szellemben való nevelés hatja át a jelen kor magyar fiatalságát, akkor az idősebb generáció nyugodtan reménykedhet ifjainak boldog jövőjében. Biztosítsunk tehát hozzá országosan is feltételeket!


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése