Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. július 3., szerda

ÁLTALÁNOS ELVEK A GYERMEK MOZGÁSFEJLŐDÉSÉVEL KAPCSALATBAN

ÁLTALÁNOS ELVEK A GYERMEK FEJLŐDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN.


A gyermek fejlődésének folyamatában a mozgásfejlődés csak az egyik olyan terület, mely a személyiség kialakulását befolyásolja. E folyamat már a születés előtt elkezdődik, különösen intenzív szakasza a születéstől 10–12 éves korig tart. Ebben az időszakban a mozgás a külvilággal történő kapcsolattartásnak az eszköze, általa fejlődnek a szervek, szervrendszerek (pl. az idegrendszer, az ízületi, a csont- és izomrendszer). A kifejtett hatás kétirányú, mert a mozgások végzése közben fejlődő ideg- és mozgatórendszer újabb és bonyolultabb mozgások elsajátítását teszi lehetővé. Lényegében a mozgatórendszert célzó fejlesztés/fejlődés olyan pszichés funkciójavulásban is szerepet játszik, melynek a későbbi optimális gondolkodási képesség kialakulásában pótolhatatlan szerepe van.
: „A testi tényezők mellett minden esetben figyelembe kell venni a gyermekek pszichikai és intellektuális fejlettségét.
-A gyermekek fejlettségi szintjének átfogó megítélése tehát három fő szempontot foglal magába: a morfológiai, az élettani és a pszichológiai szempontot. A gondolkodás és intelligencia nagymértékben hozzájárul a mozgások tökéletesedéséhez, ez pedig olyan kijelentés, amely fordítva is igaz. Az ügyesség fejlődik, és a gyermek fejlődésével párhuzamosan tökéletesedik. Minél jobb az elvégzendő mozgás megértése, annál korrektebb a végrehajtás. Ennek a fejlődésnek a keretein belül egy pozitív visszacsatolás lép fel: a testnevelés és sporttevékenység folyamatában korrektül végrehajtott mozgások és gyakorlatok pozitív hatással vannak mindazokra a területekre, amelyeken az érintett pszichikai folyamatok lejátszódnak.
- A testkultúrának és sportnak az agyféltekékre gyakorolt pozitív hatását a szenzibilis impulzusok trophikus hatásában látjuk, ami azt jelenti, hogy az aktív testrészek aktivizálják az agykéreg anyagcsere-folyamatait, és biztosítják azoknak az agyterületeknek az ingerelhetőségét, amelyek a mozgások ellenőrzésében és vezérlésében részt vesznek, és nem elhanyagolható a pszichikai folyamatok stimulálása sem
A fenti idézetet tartjuk a mozgás általi gondolkodásfejlesztés élettani alapjának.
Ez egy folyamat, mely evolúciós szempontból is jelentős. Az egyén személyiségfejlődésének szerves része, fejlesztésének nélkülözhetetlen eszköze.
A mozgás életszakaszonkénti fejlődéséről már sok mindent tudunk, azonban ennek a személyiséget érintő jelentőségét csak akkor érthetjük meg igazán, ha egységes rendszerbe rendeződött folyamatként kezeljük és a fejlesztés gyakorlatát ennek rendeljük alá. Ha a mozgásfejlődés folyamatát globálisan szemléljük, olyan következtetések levonására nyílik lehetőségünk, melyek a fejlesztés folyamatát magasabb dimenzióba helyezik.
Mivel az elmúlt évtizedekben e folyamatot csak a sportolóvá nevelés eszközeként kezeltük, természetes, hogy a mozgásfejlesztés a nevelés folyamatában periférikus helyzetbe került, sajnos a családi nevelés színterén is. E területen a hiányos nevelési hagyományok miatt, a születéstől 3-4 éves korig tartó különösen fontos mozgásfejlesztés elmarad a kívánt szinttől.
A téma ennek ellenére sem vált másodlagossá, amelyet bizonyít a fejlesztő pedagógia hatalmas fejlődése (az 1970-es évektől eltelt évtizedekben). Különösen érdekes ez annak tükrében, hogy pedagógus egyéniségek sora hangsúlyozta (sajnos a gyakorlatban nem meggyőző eredménnyel) a testi nevelés fontosságát.
Ha az ember fejlődésének a korai szakaszában a fejlesztés minden területen kiegyensúlyozott és töretlen, akkor a mozgásfejlődés és az általa kiváltott ingerek is hozzájárulnak az agy hierarchikus fejlődéséhez, amelynek a végeredménye egy elvárható szintű személyiségfejlődés. Abban az esetben azonban, ha ezt a folyamatot akár a szülés közben bekövetkezett trauma, vagy későbbi betegség, akár a gyermek mozgáslehetőségeit korlátozó objektív vagy szubjektív tényező gátolja/akadályozza, olyan személyiségfejlődési – viselkedési zavar, tanulási nehézség – probléma alakulhat ki, melyen utólag a fejlesztők mozgásterápiával kísérelnek meg javítani. Abban az esetben, ha időben felismerhetővé válik a fejlődési lemaradás, akár maradéktalanul javítani lehet a gyermek helyzetén (8–10 éves korig, mások szerint akár 16 éves korig is) mindaddig, amíg idegrendszerének plaszticitása lehetőséget biztosít a fejlesztésre.[3][4]
Nem elhanyagolható kérdés, hogy mikor és hogyan lehet azt megállapítani, hogy a gyermek valóban fejlődési lemaradásban van. Sok esetben még a szülő is csak gyaníthatja a problémát. Továbbá a gyermek mentális fejlettsége sem teszi lehetővé az esetleges vizsgálatra értékelhető válasz adását.
-A hosszabb megfigyelési idő alapján történő diagnózisra először körülbelül a gyermek ötéves kora körül van lehetőség, amikor aktuálissá válik a gyermek iskolaérettségének megítélése. Kritikus esetben ennek vizsgálatára erre szakosodott pszichológusok és pedagógusok bevonásával kerülhet sor. Törekvések vannak az iskolaérettség megállapítására alkalmas, egyre egyszerűbb módszereinek kidolgozására.. Erre ebben az életkorban azért kerülhet sor, mert a gyermek mentális fejlettsége lehetővé teszi a személyiség érettségét vizsgáló tesztek korrekt végrehajtását, adekvát válasz adását, mivel a tesztben „nincsen szükség a gyerek verbális együttműködésére...”.[5]
Elfogadott vélemények szerint a születéstől 6 éves korig az értelmi és a mozgásfejlődés közvetlenül kiegészítik egymást. Az egyikben elért teljesítmény szoros összefüggésben van a másikkal. A tanulási problémás gyermekek terápiás célú foglalkoztatásában vezető helyet foglal el az iskolás korig kimaradt mozgások utólagos fejlesztése. Ezzel azoknak az agyi struktúráknak a működési rehabilitációja történik meg, melyek korábban valamilyen oknál fogva elmaradtak.
A nagyobb óvodások foglalkoztatására már jellemző az alapkészségeket igénylő tevékenység alkalmazása. Ügyességüket, önállóságukat fejlesztik az egymást kiszolgáló tevékenységek (pl. napos beosztás), a konstruáló játékok, a barkácsolás. Az óvodai barkácsolás bevezetése gazdagítja a gyermekek alkotótevékenységét, amelyek ezáltal önállóbbá, dinamikusabbá, bonyolultabbá váltak. A barkácsolás pozitív hatással van a kitartás, a megfigyelés, a tartósabb érdeklődés és számos más pszichikus sajátosság fejlődésére.[6]
„Tudjuk, hogy agyunk mozgatja a testünket. De vajon visszafele nem működik ez a kapcsolat? Testünk mozgása nem tudja-e bekapcsolni agyunk egyes részeit? Mi, úgy gondoljuk, hogy minden gyermek viselkedését alapvetően meghatározzák – akár pozitív, akár negatív értelemben – testének mozgásai, vagy éppen ezeknek a mozgásoknak a hiánya, az idegrendszerükben lévő gátaktól függően A mozgást alkalmazó oktatás kifejlesztője csodálatra méltó eredménnyel alkalmazta az agytorna technikákat a tanulási nehézséggel küzdő gyerekeknél. Azt, hogy minden vonatkozásban hatékonyabban működjön az agy, az agykutatás elméleti eredményeinek felhasználásával, meglepően egyszerű, kevés időt igénylő mozgások segítségével érik el.
A gyerekek harmonikus fejlesztésében fel kell használnunk az összetett intelligencia hét fajtáját, vagyis a logikai–matematikai, a nyelvi, a zenei, a térbeli vagy vizuális, a testi–kinesztetikai, az interperszonális és az intraperszonális intelligenciát. Mindezeket különböző módokon fejlesztjük. E könyvben a születéstől a tizenkét éves korig, a mozgásos cselekvéssel összekapcsolható intelligencia tevékenységközpontok közül emeljük ki a testi–kinesztetikus területet.
Néhány ötlet a feladattípusokra: tánc, ritmusos járásformák, az emberi szobrok létrehozása szituációk, apró, egyértelmű epizódok elmozgása, tréfás jelenetek testi eljátszása, magyarázd meg mozdulattal, mozdulatsorral, amit kérsz stb.
Bemutatjuk, hogy 12 éves korig hogyan épülnek egymásra a különböző mozgások, hogyan tapasztalhatják meg a tér és a távolság, a közel–távol, az itt–ott, a magas–alacsony, az előtte–mögötte, a ritmus–tempó, a könnyű–nehéz stb. változatait, és közben rámutatunk arra is, hogy mivel segíthetjük e területen a gyermek fejlődését.
Kutatók az integratív tanulás alapelvei között említik a harmóniába hozás elvét. Mivel az emberek egyszerre intellektuális, érzelmi, testi és lelki lények, integrálniuk kell, vagyis magukba kell építeni mindazt, amit különböző szinteken, különböző módokon tanultak. A harmóniába hozás akkor jön létre, amikor a diák a tanult tárggyal vagy fogalommal kapcsolatban integrálja személyiségének különböző aspektusait, ha az érzelmi, testi, lelki és intellektuális oldalait egyaránt aktivitásba hozza. Minél nagyobb a harmóniába hozás, annál nagyobb erejű a létrejövő integrálódás és annál hathatósabb a tanulás.[8] Módszertanilag tehát minden életkorban törekedni kell arra, hogy a tanulás – így a mozgástanulásnál is – során minél több területet egyidejűleg bekapcsoljunk a folyamata.
A mozgás és az érzékelés tulajdonképpen soha meg nem szűnő kapcsolatának felismerése a modern tanulási eljárásoknak is egyik sarkalatos alapelvéhez vezette el a kutatókat, és termékenyíti meg fokozatosan az óvodai és iskolai oktató-nevelő munkát. Az új módszer sikereinek egyik titka ugyanis abban leledzik, hogy a régebbi, egyoldalú és passzivitásra kárhoztató szemléltetés helyett a mozgásos aktivitást alkalmazza. A mozgás és a cselekvőképesség fejlődésében az ún. nagymozgások kisgyermekkorban elért szintjének megerősödése a fejlődés fokozatos folytatódását eredményezi. A növekedés során a test arányosságának javulása és a sok mozgásgyakorlás együttesen egyre kecsesebbé váló testmozgást eredményezA mozgásfejlődés tehát nem egyszerűen lehetőség a térben történő elmozduláshoz, hanem a kisgyermek pszichikai fejlődésének az alapfeltételeit is megteremti. Sőt „A jó motorikus fejlődés pozitív körfolyamatot vált ki, a rossz gátolja, sőt megakadályozza a gyermek optimális fejlődését minden más területen”.[10]
A jó motorikus fejlesztéshez ismernünk kell az egymást követő időszakok mozgásanyagát és fel kell ismernünk a fejlődő gyermek mozgáskészségeinek és motorikus képességeinek fejlettségi szintjét ebben a folyamatban.
A különböző korú gyermekek mozgásfejlődésében felhasználható mozgásanyag jól csoportosítható, leírható! Ennek ismerete fontos a fejlesztő szakember részére, hogy a fejlődő gyermek vagy akár a fejlesztett felnőtt érdeklődését a mozgásanyaggal és az alkalmazott módszerekkel folyamatosan fent lehessen tartani. Ehhez tehát az sem jó, ha túl bonyolult és az sem, ha túl egyszerű mozgásanyagot próbálunk alkalmazni. A pedagógiai probléma az, hogy a kronológiai életkor szerint homogén csoporton belül is tapasztalhatóak a mozgásismeret különböző szintjei, vagyis a mozgásfejlődési koruk szerint különbözőek. Ilyenkor a szakember feladata az olyan differenciálás megvalósítása, melynek során minden résztvevő jól jár. Ennek nem egyszerűen csak a gyakorlatajánlatokban, hanem az alkalmazott módszerekben is jelentkeznie kell. A mozgásfejlesztő szakembernek el kell tudni helyezni az egyént a mozgásismeret és képességszint mennyiségi és ezek minőségi jellemzői által határolt koordinátarendszerben. Hogy képes-e erre, az szakmai hozzáértését minősíti.
A mennyiségi jellemzőkön a rendelkezésre álló mozgásrepertoár jellemzését (az adott korosztályhoz rendelt mozgások vagy egy adott sportág mozgásanyagának ismerete), a fizikai képességek számszerűen meghatározható szintjét (kondicionális képességek jellemzőit méterben, időben, erőkifejtés nagyságában stb. meghatározva), a minőségin pedig ezek idő- és térbeli viszonyainak minősítését értjük.
Véleményünk szerint ennek egyik, a jelen könyvben is tárgyalt összetevője a mozgásfejlődést és a motorikus képességeket meghatározó szakaszoknak, valamint ezek folyamatba rendezhető sorozatának ismerete. Mindez vonatkoztatható az egyének egy-egy konkrét mozgására, de egy csoportot meghatározó mozgásismereti szint jellemzőinek ismeretére, még inkább felismerésére is. Az első esetben az egyéni (akár a csapaton belüli egyéni képzés meghatározása), a másodikban egy csapat (bármilyen foglalkozáson részt vevők együttese vagy akár sportcsapat) együttes fejlesztési tervének meghatározását alapozza meg. Ez egy olyan, a gondolatmenetünkből következő metodikai alapvetés, mely egyaránt meghatározó lehet a kisgyermekkel és akár a minőségi sporttal foglalkozó szakemberrel szemben is. Ezen alapvetés alkalmazásának minősége egyben a szakmai hozzáértést is jellemzi. (Ennek érdekében a gyakorlati foglalkozások feladata, hogy egy adott korosztályra vonatkozó vagy minél több sportág mozgásanyagát a képzésben részt vevők elsajátítsák, és egyúttal képessé váljanak arra, hogy a mozgások végrehajtását minőségi jellemzői alapján véleményezzék.)
Ahhoz, hogy az egyedfejlődésben felismerjük a gyermek mozgásfejlődésben történő előrehaladását – lényegében a mozgásfejlődési korát –, ismernünk kell azt a mozgássort, melyen a gyermek születésétől kezdve végighalad. Ismernünk kell tehát azt a „skálát”, melyhez a gyermek mozgásfejlettségét minősítjük.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése