Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. augusztus 22., csütörtök

A NEURÓZIS ÉS A DEVIÁNS MAGATARTÁS

A neurózis és a deviáns magatartás

TÁRSADALMI HÁTRÁNY-E A KÜLÖNLEGES TEHETSÉG??

Az átlagtól jelentősen eltérő és bizonyos személyiségzavarokat mutató embereket régebben pszichopátiásoknak nevezték. Nyírő Gyula szerint a pszichopaták olyan diszharmonikus személyiségek, akiknek az egyes személyiség-összetevői között nincs meg a kellő összhang és ezért a társadalomba nehezebben illeszkednek be és a társadalom is másként ítéli meg őket, mint az átlagembereket.
-Bizonyosan nem betegségről van szó, épp ezért sokan nem is helyeslik külön, betegséghez hasonló névvel illetésüket. A neurózis, neuraszténia lényegében ideggyengeséget jelent, amely a kimerültség, egészségtelen, feszített életmód következménye lehet és első sorban túlérzékenységben, fáradékonyságban, alvászavarban és szexuális problémákban nyilvánulhat meg.

 A deviancia.

 A társadalom létét bizonyos írott és íratlan elvek betartása biztosítja. Az emberiség legelemibb, ősidők óta ismert és évezredek óta minden írásos hagyományban ismételt szabályai nélkül a társadalmi együttélés elképzelhetetlen. Ezeknek a szabályoknak az összege adja meg azt a normát, amely megszabja az adott társadalomban és az adott helyzetben elvárt helyes, szükséges magatartást.
-Az ettől eltérő viselkedés tekinthető deviánsnak. S ebből adódik a deviancia-fogalom magyar megfelelője: társadalmi beilleszkedési zavar. Persze, e probléma sokkal bonyolultabb ennél az egyszerű levezetésnél. Elég utalni arra, hogy a társadalmi norma mennyire idő-történelmi kortól, hely-földrajzi területtől és társadalom-termelési módtól függő.
- Mégis, a szakemberek többsége megegyezik abban, hogy az alkoholizmus, az öngyilkosság, a bűnözés és esetleg a mentális–pszichiátriai betegségek bizonyos része a deviancia körébe sorolható. Minket most azonban a kivételes tehetségek társadalmi megítélése foglalkoztat, mivel ez egészségük alakulására is befolyással lehet.
Érdemes ezért a polgári társadalmakban kidolgozott számos deviancia-elmélet közül hármat kiemelni.
1- Az ún. szociálpatológiai irányzat, mint nevéből is következik, a normaszegő deviáns viselkedést társadalmilag eleve kórosnak tartja. Hallgatólagosan elfogadják a középosztály, sőt a vidéki középosztály felfogását a társadalomról, amely a saját normáitól, elképzeléseitől való mindenféle eltérést “problémának”, “beteges jelenségnek” tekint. Mivel ez a vidéki középosztályi felfogás első sorban a stabilitást értékeli és az idealizált régi amerikai hagyományokhoz ragaszkodik…, a szociálpatológia irányzata haladásellenes, konzervatív színezetű.”
A másik fontos elmélet, az anomia-tan újrafogalmazása
Eszerint minden társadalom megfogalmazza a maga számára azokat a célokat, melyeket elsőrendű értéknek tekint. Ilyen például a társadalmi siker, pozíció, rang, gazdagság. Ugyanakkor a társadalom meghatározza azokat az eszközöket is, amelyekkel ezek a kívánatos célok elérhetők. A célok és eszközök harmóniája adja meg az adott társadalom stabilitását. Így mindazok, akik e célok ellenére kívánnak élni, illetve ezeket más eszközökkel próbálják elérni, deviánsoknak tekinthetők. Ennek az elméletnek az értelmében viszont deviánsoknak tűnhetnek azok a kivételes tehetségek is, akik új célokat más eszközökkel kívánnak elérni. Ugyanide sorolhatók azok a lázadók és forradalmárok, akik a meglévő társadalom alapjainak megváltoztatása révén akarják a fejlődést biztosítani.
A harmadik elmélet a minősítés fontosságát emeli ki. Abból indul ki, hogy nem attól lesz valaki deviáns, hogy deviánsan viselkedik, hanem attól, hogy annak ítélik, illetve tartják.
- A társadalmi tapasztalatok azt mutatják, hogy elég sokan sértik meg a társadalmi normákat, viszont nem mindegyiküket minősítik deviánsnak. Ebből következően a deviancia megítélése a társadalmi erősviszonyok függvénye. A társadalom írott vagy sugallt minősítése viszont sokszor olyan folyamatot indít el, amely a deviancia egy re mélyebb önmegéléséhez és ez által fokozódásához vezet.
Az eddigi vizsgálatok arra utalnak, hogy a kivételes tehetségekben a neurózis gyakoribb. Az említett németországi felmérésben ennek arányát 14,2%–, 2,8%– és 3,4%–nak találták a kivételes tehetségekben, valamint a jól és rosszul felvételizőkben.
- Ezen túl a deviáns magatartást (első sorban az alkoholizmus és öngyilkosság előfordulását) is gyakrabban észlelték kivételes tehetségek A kiváló tehetségek körében gyakrabban észlelhető neurózisok magyarázatát könnyű megadni: megszállott és kimerítő munkájuk túlzásai vezethetnek az idegkimerültséghez. Az említett devianciák, mint az alkoholizálás és öngyilkosság fokozott előfordulása már bővebb indoklást igényel.A jellemző személyiségvonások
A kivételes tehetségek személyiségének elemzésekor számos jellemző vonást tártak fel.

Az első és talán legfontosabb a kivételes érzékenység.

 A kiváló adottságúak sokkal többet észrevesznek, “megéreznek” a jelenségekből, a hibákból, a megoldásra váró problémákból, mint mások. E sajátosságuk a hétköznapi életben is megnyilvánulhat, és vélt vagy valódi sérelmeik eltúlzásához is vezethet. Magánéletük csalódásait, az emberek szokásos torzsalkodásait és a társadalmi feszültségeket emiatt sokkal nehezebben viselik el.

 Fontos jellemvonásuk a megszállottság.

 Belső feszültségből, pszichés energiájuk fokozott intenzitásából kifolyólag állandóan és túlzóan tenni akarnak. S nem a fizetségért, a közvetlen haszonért, hanem belső szükségletből. Számos országban igazolt tény, miszerint a tehetség kivételessége és a jövedelem között csak gyenge korreláció (0,31) áll fenn. A sok pénzt az ügyes okosok keresik
- Az alkotási láz, a szenvedélyes tenni akarás, a lelkesültség (“enthuziazmus”), a lehetetlen, az akadályok nem ismerése, az erős akarat, a kitartás első sorban ennek a belső túlfűtöttségnek, energiatöbbletnek a megnyilvánulása. A fentiekhez szorosan kapcsolódik fokozott kritikai érzékük. Ez természetesen nem függetleníthető az értelmi képességtől és a túlérzékenységtől, emellett a megszállott tenni akarással is szoros rokonságban állhat. Jellemző a hibák túlhangsúlyozása, éppen a változtatás szükségességének igazolása miatt. Ez sokszor a becsvágy, az önértékelés, a sikerigény túlzónak tűnő megfogalmazásához is elvezet.

- Szembetűnő önelégedetlenségük is.

A kivételes tehetségek talán legfontosabb és legjellemzőbb sajátossága, mint már említettem, az eredetiség. Ez bizonyára összefügg a személyiségsajátosságokkal (például túlérzékenységgel) és az általános intellektuális képességekkel (például lényegmegragadó képességgel.
Mindezek ismeretében az említett devianciák is könnyebben megérthetők.
- A devianciahajlam hátterében, ha van egyáltalán, sok génből álló rendszerek állnak. Ezek bizonyos veszélyeztetettséget jelenthetnek például az alkoholizmusra. A hajlam – különböző mértékben – csaknem mindig minden emberben megvan.
Forrás-Dr.Czeizel Endre


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése