Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. augusztus 21., szerda

TÁRSADALMI HÁTRÁNY-E A KÜLÖNLEGES TEHETSÉG??

TÁRSADALMI HÁTRÁNY- E A KŰLÖNLEGES TEHETSÉG

Már nem egyszer kérdőjeleket vetett fel bennem egy-egy különleges tehetség szokatlan emberi sorsa, de azért a példákat inkább kivételeknek tekintettem.
-1977-ben azonban a brit orvosok hetilapjában lényegében e tanulmányom címével megegyező, de kérdőjel nélküli írás(The other handicap: brightness) jelent meg.
Ebben a számomra emlékezetes közleményben esettanulmányok segítségével mutatják be a szerzők, hogy a szokásostól eltérő, kivételesen jó szellemi képességű gyermekek hogyan kerülnek összeütközésbe a szokásos “normális” iskolai és társadalmi elvárásokkal és lehetőségekkel, majd végül is ez hogyan torkollik egészségi ártalmakba, betegségekbe.
- Azóta tudatosabban próbálom rendezni magamban e probléma sok ágát-bogát, mivel az egyértelmű elvi állásfoglalások ellenére, legnagyobb természeti kincsünk: az emberi tehetség védelmében és kiaknázásában nálunk is akadnak problémák.
-Mostani írásom e téma megfogalmazásának első vázlatát jelenti.
A kivételes képességűek esetleges társadalmi hátrányának igazolására, már csak azért is, mivel első halláskor abszurd állításnak tűnhet.
 Jól mérhető “kemény” mutatókat kell találnunk. Ezt magam – nem tartva az egyedül biztos mutatónak – az egészségi állapot, illetve a betegséggyakoriság alakulásában vélem megtalálni.
- Különösen a mentális ártalmak bizonyos köre lehet alkalmas az egyén és társadalom összeütközésének, összeférhetetlenségének a jelzésére. Mielőtt azonban a kivételes szellemi képességűek mentális morbiditásának elemzéséhez hozzákezdenénk. Tisztáznunk kell magának a kivételes szellemi képességnek, tehát a tehetségnek a fogalmát.

A tehetség fogalma

Csaknem minden szellemi jelleg (tulajdonság), például az értelem–értelmesség (szokás intelligenciáról vagy okosságról is beszélni) számszerűen mérhető.
- A nagyszámú emberben, ún. sokaságban kapott értékek (az intelligencia esetén az intelligencia quotiensek, az ún. IQ-k) relatív gyakoriságát ábrázolva harang alakú, ún. normális, ill. ehhez közelítő eloszlást kapunk. Ez a Gauss-görbe.
Az eloszlás jellegéből következően, elméletileg az emberek kétharmada (pontosan 68,2%-a) átlagos, mivel –1 és +1 szórás között találhatók.
-A –2 és –1, valamint a +2 és +1 szórások közé az átlagtól elmaradó, illetve az átlagot meghaladó személyek, a populáció 13,6-13,6%-a kerül.
- A +2 és –2 szóráson kívüli személyeket – a populáció mintegy 2,3-2,3%-át – már szélsőséges: kivételesen jó vagy kivételesen rossz képességűeknek tekintjük. Már csak a normális eloszlás nevéből kifolyólag is, ők már “abnormálisak”, de e megnevezést – mindennapos szóhasználatuk pejoratív jellege miatt – kerüljük.
 Most, témánkból következőleg, csak a kivételesen jó képességűekkel foglalkozunk, akiket egyszerűbben tehetségeknek nevezünk. Ők tehát az adott szellemi jelleg esetében a népesség mintegy 2,3%-át képviselik.

A szellemi képességek mozaikelmélete

Szellemi képességeink a központi idegrendszer magasabb rendű funkcióinak megnyilvánulásai.
-Ezen belül általános értelmességet, valamint specifikus értelmi és szellemi képességeket szokás megkülönböztetni.
Az intelligenciatesztek eredményeinek elmélyültebb elemzése alapján Spearman 1904-ben különválasztotta a g (generalis) és (speciális) faktort. A g-faktor megnevezése onnan származik, hogy ez az a közös képesség, amit minden intelligenciateszt mér.
- Később szokássá vált ezt általános értelmességnek (okosságnak) nevezni, mivel mai tudásunk szerint ez az a képességünk, amely minden szellemi és a legtöbb fizikai tevékenységhez is szükséges.
 Az általános értelmi adottságok osztályozásakor intellektuális-ösztönös, produktív-reproduktív, absztrakt-praktikus ellentétpárokat különböztetnek meg.
.
Vernon és munkatársai (1977) egybehangzó eredménnyel záruló felmérései szerint az általános iskolás gyermekek mintegy 2,5%-ának általános értelmessége, ugyancsak 2,5%-ának pedig valamelyik specifikus mentális képessége tekinthető kivételesen jónak. Eszerint a gyermekek 5%-a tekinthető tehetségesnek
A veleszületett adottság képességgé, tehát teljesítménnyé válásához számos más személyiség-összetevőre (akarat, kitartás, stb.) és megfelelő társadalmi feltételekre is szükség van. Ez utóbbiak fontosságát nem lehet kellően hangsúlyozni, de most a téma más aspektusának felvázolására vállalkozunk. A kivételes képességű nagy tehetségűek életműve csaknem mindig a specifikus szellemi képességek megnyilvánulásának köszönhető. Ady Endre és József Attila, Bartók Béla és Kodály Zoltán, Egri József és Kondor Béla általános értelmi képessége is jelentősnek mondható, mégis kivételes teljesítményük lírikus-, muzsikus-, képzőművész-képességükre vezethető vissza.
A kivételes képességek eredete tehát első sorban a különlegesen jó specifikus szellemi képességekben kereshető és nem egyenlő az általános értelmességgel.

A kreativitás sajátosságai

Guilford 1950-ben, az Amerikai Pszichológiai Társaság konferenciáján tartott elnöki megnyitójában vetette fel azokat a kétségeit, amelyek az intelligenciatesztek és az alkotókészség: a kreativitás kapcsolatára vonatkoztak.
-Véleménye szerint nem azonosítható a tesztek által mért általános értelmesség és a kreativitás.
- Sőt, kérdéses, hogy a teszt-intelligencia magába foglalja-e a társadalmi fontosság szempontjából oly meghatározó fontosságú kreativitást. Legfőbb érve az volt, hogy a tesztkérdések eleve csak egy választ fogadnak el helyesnek és így csakis a társadalmilag elfogadott nézeteket, tehát a konvergens gondolkodást értékelik.
       Ezzel szemben az igaz alkotókra éppen a divergens, tehát a “másképpen” gondolkodás, vagyis az eredetiség, az ötletgazdagság, a szokatlan problémák meglátása és az új megoldások keresése, sőt, megtalálása a jellemző.
        MacKinnon és Barron a hatvanas évek elején közölt vizsgálatai az USA-ban kiemelkedő alkotásokat produkáló építészekre, írókra és tudósokra terjedtek ki.
-Ennek során pontosan körvonalazhatók voltak a kreativitás itt jelenlévő ismérvei:                   
az eredetiség,
képzelőerő,
függetlenség,
nyitottság,
érzékenyésg,
megszállottság,
önzés,
dominanciára törekvés,
gátlástalanság, stb.

Forrás.Dr,Czeizel Endre


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése