Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. augusztus 21., szerda

A ZSENIA zseni

TÁRSADALMI HÁTRÁNY-E A KÜLÖNLEGES TEHETSÉG??
Mindenekelőtt szeretném a figyelmet arra felhívni, hogy a hírnév, az ismertség és a zsenialitás semmi esetre sem azonos fogalmak. A társadalmi manipuláció és az egyéni ügyeskedés, valamint ellenkező előjellel, az újszerűséget csaknem mindig kísérő értetlenség ugyancsak torzíthatja a kortársi teljesítmények objektív megítélését.
-Éppen ezért a zsenialitás reális értékelésére általában csak az utókor képes. Bizonyos időre és távolságra van tehát szükség a mérvadó értékrend kikristályosodásához.
A zseniség feltételezése régi keletű. A görögök, például Platón és Szokratész azt tartották, hogy amikor a művész valami nagyot alkotott, akkor azt a Géniusz vagy Démon hatására, segítségével tette, amely megszállta őt az alkotás hevületével.
- Így az ihletet valami isteni vagy ördögi jelenségnek vélték, ami nem a művész sajátja, hanem amely kívülről: “felülről” vagy “alulról” jön. Ennek a gondolatnak a keresztény kiteljesedése szerint: a tehetség Isten adománya, tehát csakis az isteni kegyelem eredményezhet kivételes teljesítményeket. A zseniség tehát “emberfeletti” adottság.
A francia felvilágosodás korában Diderot az irracionális elemet emeli ki a zseni alkatából: a természetet nem szolgaian másolja, hanem képzelete által idealizálja.

 A Láng-észnek bélyeg jegyei:

1. Az Eredetiség: ideájit nem mástól veszi, hanem önnön kebelében leli fel.         2. Az Újság: nem jár szokott úton, hanem maga tör ösvényt elő haladásra.
3. A Függetlenség: nem szabály rabja, példa utánzója, szokás majma; ő szab törvényt; ő remekel példányt; ő kezd szokást.
4. A lelkesültség (Enthusiasmus): hazája az ideák tiszta ege, éke és szomja, a Szép mesterség, nyugalma, érzéseinek kielégítése, gyönyörűsége a Geniusával való társalkodás.”
A német Hamann, majd Herder a “teremtő ember” alkotásaiban a veleszületett adottságokkal kapcsolatos intuíció és rendszerező erő szerepét hangsúlyozza.
- Kant már egyértelműen veleszületett természeti (örökletes) adományként értékeli a zsenialitást. Tőle két fő irányban ágazódik el a kivételes adottság értelmezése. Egyrészt Hegel felé, aki elismeri a veleszületett adottság fontosságát, amelyet tudatos munkával megszerezni nem lehet, de nagy súlyt helyez a tanulásra, a szorgalomra és a gyakorlatra is, mivel a kiváló természeti adottságot is ki kell fejleszteni. Szerinte Goethe és Schiller fiatalkori zsengéi és érett koruk remekei közötti minőségi különbség ezt igazolja. Ezt a koncepciót fejlesztették tovább aztán a marxizmus klasszikusai, amikor a személyiség szerepét is hangsúlyozták a társadalom és kultúra haladásában, illetve ennek befolyásolásában.
 A Kanttól elágazó másik irány Schopenhaueren át a nietzschei irracionalizmusba torkollott.  Eszerint – képszerű leegyszerűsítéssel – az átlagemberek szürke tömegéből kiemelkedő felsőbbrendű ember, az Übermensch saját intuitív akarata szerint, kénye-kedve szerint uralkodik a tömegen. Ezt az eszmeáramlatot a fasizmus ideológiailag kihasználta.

De nézzük a mai álláspontokat.

Természettudományos szempontból a zseni meghatározása nem nehéz: valamelyik szellemi képesség tekintetében pozitív extrém variáns. Gyakran tapasztaljuk azonban, hogy könnyebb valamit elméletileg meghatározni, mint a fogalommal a hétköznapi gyakorlatban dolgozni. Ez igaz a kivételes tehetségű emberek teljesítményére is. Részint nincs éles határ a kivételes tehetségű és a zseniális emberek életműve között. Ráadásul a kiválóak egy-egy kiemelkedő alkotása felülmúlhatja a zseniálisok gyengébb vagy átlagos műveit. Ezen túl a teljesítmény megítélése, különösen a művészetekben, kifejezett társadalmi függőséget mutat; vonatkozik ez a megértésre, befogadásra, elismerésre, manipulációra, stb.
Végül kérdéses a teljesítmény körének meghatározása is.
- Általában csak a szellemi teljesítményekre szokás a zsenialitás jelzőjét használni.
Tehát a különleges fizikai képességű emberek, például sportolók eleve kívül rekednek a körön. És nem sorolhatók ide a szűkítőfelfogás értelmében a szakmájukban kivételes képességet mutató, esetleg jelentős találmányokat produkáló munkások sem.
-Hasonló a helyzet a kiváló képességű énekesek, filmsztárok, földrajzi felfedezők, politikusok, hadvezérek stb. esetében is, mivel őket nem szokás az alkotótehetségek közé sorolni. Mindez, persze, a túlzottan értelmiség-centrikus gondolkodás velejárója.
A kivételes tehetségű embereknek végül is három jellemvonása érdemel kiemelést:
A szellemi képességek valamelyik szférájában megnyilvánuló kiemelkedő és különleges speciális tehetség a legfontosabb. A kivételes zenei, képzőművészeti, lírikusi, tudósi, stb. képességek döntik el, hogy az élet mely területén lesz képes az egyén – többi képességével összhangban – a csúcsteljesítményekre.

Magas általános értelmi képesség.

Ennek megnyilvánulása is sokdimenziójú, mégis elkülöníthető néhány olyan vonás, amely a speciális tehetség érvényesüléséhez feltétlenül szükséges. Ilyen a lényegmegragadás, az elmélyülésre és a szintézisre való képesség,.

Az eredetiség is külön pontként érdemel kiemelést.

 A kivételes tehetségeknek ugyanis ez az egyik legjellemzőbb vonása. Az eredetiség megnyilvánulhat a tartalomban: a témában, a problémafeltárásban és a formában: a módszerben, a kifejezésmódban, tehát a stílusban, a technikában. Hegel az alkalomfelismerést is feltételként értékeli, mivel csak azok a kivételes tehetségek tehetnek eleget elhivatottságuknak, akik felismerik a kor problémáit, ill. követelményeit. Így ma, ha köteleznének minket a zseniség fogalmának meghatározására, mindenképpen a valamelyik specifikus tehetségszférában igazolható különleges: az “új világ teremtés” képességet, tehát a minőségileg más, eredeti és jelentős eredmény elérését emelnénk ki.
Ismert olyan nézet is a szakirodalomban, miszerint zseninek az tekinthető, aki a szellemi képességek minden szférájában kivételes teljesítményre képes
A kivételes speciális tehetség, az átlagot meghaladó általános értelmesség és az eredetiség együttes tekinthető tehát a zseni legfontosabb ismérvének. Persze ezek megint csak nem egyértelműen meghatározhatók a lángész felismerhetősége szempontjából. Az amúgy is megkérdőjelezhető kvantitatív méréskor ugyanis olyan folyamatos számtani sort kapnánk, amelyben nehéz minőségi különbséget tenni a csaknem hasonló értékű teljesítmények között. Így a végső megítélés jelentős társadalmi és személyi függőséget, tehát szubjektivitást is mutat.
A zseni fogalma – éppen szubjektivitása miatt – tehát nem tekinthető pontosan meghatározhatónak és éppen ezért tudományos igényű felhasználása indokolatlan. E megnevezést ma inkább a kiváló tehetségek társadalmilag különösen értékelt teljesítményeinek kivételességétaláhúzó jelzőként fogadhatjuk el.
A kivételes tehetség kialakulása az örökletes adottságok és a környezeti tényezők szerencsés egybeesésének és kapcsolatának az eredménye. Létrejöttében az öröklődésnek is bizonyosan szerepe van. Kivételes tehetséget ezért nem lehet tervezni, tudatosan produkálni. Aki kicsit is ért a genetikához, jól tudja, micsoda szerencse kell ahhoz, hogy a tehetséget biztosító gének véletlen kombinálódása megteremtse a kivételes tehetség biológiai alapját. A képesség kibontakozása ugyanakkor megfelelő külső: családi, iskolai és társadalmi feltételeket is igényel. (A “megfelelő” az egyedi estekben a szokásostól eltérő is lehet, így az ellenállás, az elismerés hiánya, az elnyomatás, a “pokolramenés”, tehát a látszólagos hátrányos helyzet is hathat így.)
Forrás-Dr.Czeizel Endre


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése