Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2014. január 24., péntek

A CSALÁDRÓL ÁLTALÁBAN

A családról - általában
Fenséges érzés támad lelkünkben, amikor a család szó értelme fölött elmélkedünk csak úgy, hétköznapi gondolatokban.
Eredete egyidős az emberével. Legegyszerűbb élő egysége az emberi közösségnek, az ami élő testben a sejt. A népesség megújulásának forrása és szerve. Ami fának a gyökér, folyónak a forrás, épületnek az alap, az az emberiségnek a család.
Ha csak vázlatosan is végigtekintünk az ember létezésének történelmi alapjain, meggyőződhetünk, hogy a család és az emberi lét egymástól elkülönítve el sem képzelhető. Maga a mindenható Úristen oltotta az ember szívébe az egymás, a férfi és nő iránti vonzalmat.
A család szó a mai köztudatban azt az általában egy fedél alatt élő közösséget jelenti, amelynek tagjait egyrészt házassági kötelék, másrészt gyerek-szülő kapcsolat fűz egymáshoz. A szó tehát nemcsak az együtt élők közösségére, hanem a rokoni kötelékekkel összetartozók csoportjára utal. Magját egy házaspár alkotja, akik tudatos szeretetből léptek életközösségre egymással.
Bár a családi élet benső tartalma a történelmi korszakokban többé-kevésbé módosult, de mint bölcs isteni intézmény alapjában, lényegét tekintve sohasem változott, sőt ez egy olyan kapaszkodó volt az élet viharaiban, amely az embert biztonságban tarthatta, s ezáltal új reményt nyújthatott további létezéséhez.
Túlélte a család a bűnbeesést, látta a vízözönt, részese volt szörnyű háborúknak, megszenvedte az elemi csapások minden formáját anélkül, hogy ezek bármelyike is végzetes lett volna a családra, mint intézményre. A társadalom isteni alapja, a család mindig és mindig új reményt nyújtott és fog a jövőben is nyújtani, hogy megmentsen mindannyiónkat a kétségbeeséstől, a kilátástalanságtól.
A család a legerősebb bástya a romboló, demoralizáló szenvedélyek és gyalázatok elhatalmasodásának féken tartására. A szeretettel töltött családi élet sok rossztól tarthatja vissza az embert, az élet legtermészetesebb regulátora. Már csírájában megölheti a gonoszt, szárnyakat adhat tagjainak, egészséges létünk előmozdítója és boldogságunk igazi tárháza lehet.
A szeretettel töltött családban egység és teljes megértés van egymás iránt, noha tagjai önálló személyek. A nemes erkölcs is eggyé kovácsolja a családot, és az ármánysághoz nem ad teret. Az a család lehet nagyon boldog, amelynek tagjait a szeretet szálai kötik össze. Ez akkor is így van, ha a családon belül a nők ma már kevésbé fogadják el azt a patriarchális tradíciót, amely a férjet helyezte a családfő, a család irányításának szerepébe.
Szemben a hajdani patriarchális családi formációval, ma már a nők többsége a megváltozott azonosságtudatuk (identitás) révén sokkal több jogos igényre tarthat számot a családban és azon kívül. Kereső munkát vállalhat, tovább tanulhat, társadalmi érvényesülésre van lehetősége és így tovább. Ez a korábbi függő helyzetből, alárendeltségből való felszabadulás, egyenjogosítás (emancipáció) próbára teszi az erre a helyzetre felkészületlen családot, sőt megjelenhet családon belül is.
Nem ritkán a családfő jövedelme nem elég a család fenntartásához vagy az általuk kívánt életszínvonal eléréséhez, ilyen formán szükségessé válik a feleség munkavállalása is. Ezzel azonban jelentős változások mennek végbe a családi rendtartásban. Átalakul az időbeosztás, módosul a munkamegosztás, kevesebb idő jut egymásra és a gyermeknevelésre. Az egyikük (talán) képezheti magát, sikereket érhet el, a másikuk viszont nem. Azonos esélyben lábra kaphat a rivalizálás, és ami igen veszélyes, az irigység, a kisebbségi érzés. Konfliktust válthat ki a házaspárok jövedelme közötti különbség, az eltérő kapcsolatrendszer, akárcsak a kulturális és emberi igényük mássága. Mindez könnyen megoszthatja a család életét.
Aggodalomra adhat okot azoknak az embereknek a magatartása is, akik a családi jövedelem ilyen-olyan célú gyarapítása érdekében rendszeresen túlmunkát vállalnak, figyelmen kívül hagyva, hogy ez az önkizsákmányolás(!) az egészségi állapot általános romlásához, mitöbb, korai halálhoz vezethet. Leginkább érintett lehet ebben a középkor, amelynek jelentős része ma is napi 12-14 órát dolgozik (robotol). A helyzet hasonló az 50 év körüli nők körében is.
Más családoknak viszont a munkanélküliség jelent folyamatos fenyegetettséget  főleg az alacsonyabban képzett rétegekben. Miközben egyesek kiugróan magas jövedelemhez jutnak, sokan egyik napról a másikra elvesztik állásukat, s esetleg hosszabb időre munka nélkül maradnak. Tudomásom szerint Magyarországon az 1950-es évektől vette kezdetét, s vált folyamatosan általánossá a kétkeresős családmodell.
Sokféle feladatnak kell megfelelnie a családnak: lehetőséget kell biztosítania a legszorosabb emberi kapcsolatoknak, a munkának, az alkotásnak és a szórakozásnak. Általános funkcionális jellemzői: a családtagok közös háztartásban élnek, a párkapcsolatok legális intézménye, az utódnevelés természetes helye és az életfenntartáshoz szükséges munkamegosztás szervezője. Érdekszövetségként működő, nélkülözhetetlen nemzeti intézmény.
A nem családi keretek között folyó nevelés nem  vagy csak kis mértékben  képes épp azt nyújtani, amit az utód kiegyensúlyozott személyiséggé válása elsősorban igényel: az érzéseken és szavakon átsugárzó személyes szeretete. Bár sokaknak a szeretet szó megfoghatatlan, elvonatkoztatott, szentimentális, vagy éppenséggel rosszízűen kenetes frázisnak tűnik. Márpedig a szeretet, a kötődési igény alapvető szükséglete a modern társadalmak emberének is. A stabil emberi kapcsolatokra való igény is nagy szerepet játszik abban, hogy a család mint társadalmi intézményrendszer fennmaradt, noha oly sokszor kongatták meg a harangot felette. Család intézménye nélkül az emberiség, mint oldott kéve hullana szét. Egy mérhetetlenül nyomorúságos zűrzavart, korlát nélküli káoszt idézne elő az erkölcs és etika minden területén: ez volna a vég!
A család egyenes és oldalági vér nem vér szerinti rokonsága köti össze, sőt kovácsolja egységbe a generációkat egy ún. családfába, amelynek gyökeréből (az ősöktől) táplálkozva képződnek a fiatal és legfiatalabb hajtások, az új és legújabb nemzedék. Ha egy nagy családot bensőséges kapcsolat jellemez, a nagyszülők, a szülők és a gyermekek között olyan viszony alakulhat ki, amely a nemes családi tradíciók tiszteletben tartása mellett lehetővé teszi, hogy a családtagokban az érzelmi és szellemi önállóság teljes teret kapjon az egyén és a köz javára. Ma még a család az az együttélési forma, amelyben az utódok a legközvetlenebbül sajátíthatják el az emberi együttélés mechanizmusának bonyolult szabályait.
Amint a gyermek megtanult önállósodni, beszéd révén mindinkább része lesz a családnak, egyes dolgokba már szerepet kap. Segíthet a leányka anyjának a házimunkában, a fiúcska pedig az apjának a férfimunkában. Mindezekkel alakul ki a harmonikus családi élet: a sarjhajtás is termőre fordul, virágzik, terem, (sokat, keveset), közben az öreg fák lombja óvja, mígnem valamennyien megöregszenek, kidőlnek és helyettük új sarjak képződnek.
Igaz, hogy egy család az ország gépezetében csak parányi fogaskerék, amely ha hiányzik vagy meghibásodik, az apparát még jól működhet, de ha sok fogaskerékkel van baj, az állami gépezet működésében már zavar keletkezhet  akár tartósan is. Ezért volt, van és lesz mindenkor meghatározó jelentősége a családi gépezet olajozott működését közvetlenül vagy közvetve befolyásoló körülményeknek. A családi konfliktusok, s a családi elszigetelődés nemegyszer okoztak már kisebb-nagyobb tragédiát a magyar történelemben! Azok a családok, amelyek még öreg korban is együtt vannak, valóságos kincs birtokosai.
Messzemenően üdvözölünk minden olyan szociális intézkedést, amelynek zászlaján egyik jelszó a család védelme és kiemelt támogatása. Ennek megvalósulása a mindenkori kormány családcentrikus programjától kötelességszerűen el is várható. A törvényeket a családbarát társadalom szellemében kell megalkotni, szem előtt tartva, hogy a kérdéses törvények hogyan hatnak a családokra. A törvények ne állítsák szembe egymással a társadalom különböző rétegeit, például a nagycsaládosokat és a nyugdíjasokat. Ez napjainkban, amikor az idős emberek aránya növekszik, és a demográfiai egyensúly megbillenni látszik, kiemelten fontos kérdés.
Szarvas.hu


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése