Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. december 24., szombat

BESZÉDHIBÁK

BESZÉDHIBÁK

Nagyon sok gyermek küzd beszédhibával, ami pici korban aranyosnak tűnik, az az iskolában súlyos tanulási nehézségeket okozhat.

Forduljunk időben szakemberhez!

Ezen az oldalon kis segítséget szeretnék nyújtani a problémák felismeréséhez, és ajánlok néhány hasznos oldalt is!

Beszédhibák

A hangképzés rendellenességeit összefoglalóan pöszeségnek nevezzük. A pösze ember nem képes hangtanilag teljes értékû hangokat képezni.

Fajtái: selypesség, raccsolás, orrhangzós beszéd. A pöszeségnek szervi és funkcionális okai lehetnek.

A beszédritmus zavarai többfélék.

A leppegés és a pattogás. Aki leppegve beszél, csaknem mindig megnyújtja a rövid szótagokat is. A pattogó beszédûek pedig majdnem minden szótagot röviden ejtenek.

A hadarás hangképzési torzulással is járó rendellenes beszédsebesség. Általában fokozott érzékenységûeknél, gyenge idegrendszerûeknél fordul elõ. A zavart ütemû beszédmûködés következtében a hadaró gondolkodásában is zavarok mutatkoznak. A hadarás és kísérõ tünetei összefüggnek az illetõ ingerlékenységével is. Minél ingerültebb, annál erõsebbek a tünetek, annál érthetetlenebb, követhetetlenebb a beszéde.

A dadogás a beszédfolyamat összerendezettségének zavara, amely a ritmus felbomlásában, a beszéd görcsös szaggatottságában mutatkozik meg. Sokféle bonyolult okra vezethetõ vissza (gyenge idegrendszer: fokozott ingerlékenység, indulati feszültség, érzelmi és indulati labilitás).

A PÖSZESÉG

A beszédfejlődés folyamán 3 éves korra alakul ki az anyanyelvre jellemző hang- és fonémarendszer, melynek ejtésében az élettani pöszeség miatt lehet ingadozás. 4,5-5 éves korra az élettani pöszeség jó akusztikus és motoros fejlődésnél autokorrekcióval javul. Megfelelő beszédfejlődésnél először észreveszi a gyermek a környezete rossz ejtését, de a sajátját még nem pl. nem szapka, hanem szapka, következő fok, amikor már a sajátját is érzékeli nem szapka, de nem tudom kimondani, majd végül, amikor javít: nem szapka, hanem sapka. Mivel az élettani pöszeség teljesen fiziológiás, nem kell a gyermeket terápiában részesíteni.

4,5-5 éves kor körül amennyiben még mindig nem megfelelő a gyermeknél a hangok kiejtése, akkor pöszeségről beszélünk. A pöszeség érinthet 1 és több hangot egyaránt. Amennyiben csak néhány hangnál van gond, részleges, míg 10-nél több hang érintettsége esetén általános pöszeségről beszélünk. A pöszeség tünete lehet hangkihagyás (pl. h hang kihagyása), felcserélés (pl. s hang helyett sz hang ejtése), torz ejtés (pl. sz hang ejtése úgy, hogy a nyelv hegye kicsúszik a fogak közé). A legsérülékenyebbek az ún. sziszegő (sz-z-c-s-zs-cs) hangok, ahol már egy enyhébb hallássérülés, fogsorzáródási rendellenesség is torzításhoz vezethet. A pöszeség hátterében állhat emellett a motoros kivitelezés, illetve az akusztikus észlelés zavara. A motoros problémák, valamint renyhe nyelv esetében gyakori ok, hogy nem szoptatta az anya a gyermeket csecsemőkorában, hanem kivágott cumisüvegből etette, így elmaradt a kellő izomtréning. Gyakran lenőtt nyelvfékkel is találkozhatunk. Ezek felvágására abban az esetben van szükség, ha a gyermeke E-hang állásban a nyelvét nem tudja felemelni a felső foga mögötti íny területére.

A pösze gyermekek logopédiai szűrése minden évben megtörténik az óvodákban: szeptemberben a nagycsoportosok, januárban pedig a középső csoportosok körében végzünk artikulációvizsgálatot. Amennyiben problémát találunk, a gyermeket előjegyzésbe vesszük, és amint lehet, a beszédhibák súlyosságának figyelembe vételével terápiában részesítjük. Természetesen a felvételkor előnyben részesülnek azok, akiknél több hangra terjed ki a pöszeség. Általában a kizárólag R hangot nem megfelelően ejtő óvodás gyermeket csak második félévben vesszük fel. Náluk, miután az R a legnehezebben kivitelezhető, legkésőbb kialakuló beszédhang, gyakori a spontán javulás is. Szeptemberben az iskolában is elvégezzük az artikulációvizsgálatot, és akinél szükséges, folytatjuk a terápiát.

Fontos, hogy a tájnyelvi ejtés nem tartozik a pöszeség körébe.

Mit tehetek én mint szülő?

Nagyon fontos a szerepe a gyermek fejlődésében az anya-gyermek között kialakult korai kapcsolatnak. Már a gagyogás időszakában döntő jelentőségű az a beszédkapcsolat, ami kialakul a gyermek és édesanyja között. A gyermek felfogja és érzékeli a környezet válaszreakcióit és ezeknek a tapasztalatoknak birtokában tanul meg beszélni és sajátítja el a beszédviselkedési formákat is.

* A szülőnek mindig beszélnie kell a gyermekéhez, öltöztetésnél, fürdetésnél, játék közben mindig kísérje beszéddel mindazt, amit csinálnak!

* A kisgyermek utánzóképessége, figyelme fokozatosan fejlődik, a 2. év elejére már tudatosan kezdi használni beszédét. Természetes, hogy beszédszervei még gyakorlatlanok, és hibásan, esetleg pöszén, dadogva beszél. Ezért nagy a környezet felelőssége, szerepe és feladata. Nagyon fontos, hogy a szülő mindig tiszta hangon beszéljen gyermekéhez. A későbbiekben sem szabad a gyermek hibás hangjait utánozni. Ha rossz beszédpéldát kap a gyermek, azt utánozza, és így rögzülnek beszédhangjai. A szülőnek ügyelnie kell a beszéd dallamára, a helyes hangsúlyozásra is, mivel ez a gyermek helyes beszédritmusának kialakulására döntő befolyással lesz.

* Lényeges a jobb megértés érdekében, hogy az anya mindig egyszerű, rövid mondatokban szóljon gyermekéhez.

* Türelmesen hallgassa végig, mindig legyen érdeklődő és bátorító. Ösztönözze a gyermek beszédkedvét. A zaklatott, ideges környezet károsan befolyásolja a gyermek beszéd- és személyiség-fejlődését is.

* Előfordul, hogy a szülő mindent megtesz a gyermekéért és az mégis beszédhibás lesz. Ekkor sem kell megijedni, a 4 és 4, 5 éves, sok hangzót rosszul ejtő gyermekkel forduljon tanácsért logopédushoz. Ha szükséges, kezdődjön el a terápia minél előbb.

* Általában a pöszén beszélő gyermekek a logopédiai foglalkozások hatására szinte teljesen megtanulnak helyesen beszélni. Ehhez azonban együtt kell dolgozni a logopédussal. Meg kell fogadni tanácsait, útmutatásait. Az órákra rendszeresen el kell járni, otthon gyakorolni kell és így az eredmény sem fog elmaradni, még a legsúlyosabbnak tűnő esetekben sem..

A SELYPESSÉGRŐL

A beszédszervek leggyakoribb sérülései az alábbiak: - a lenőtt nyelvfék, - a fogak rendellenes növekedése, - a fogak hiánya, - az ajkak és a szájpad hasadéka, különböző ajaksérülések, - az állkapocs aránytalanságai, - a hallás fogyatékossága. A beszédhiba nem szüntethető meg a kiváltó organikus okok elhárítása nélkül (pl. fogszabályozás, foghiányok pótlása stb.), amit majd természetesen megfelelő gyakorlásnak (logopédiai kezelésnek) kell követnie. A pöszeség leggyakoribb fajtája az ún selypesség (szigmatizmus), s ez nemcsak a gyerekek körében, hanem sajnos a felnőtteknél is igen sűrűn előforduló hangképzési hiba. A selypesség csoportjába a következő hangok hibás képzése tartozik: sz, z, s, zs, c, dz, cs, dzs - amiket sziszegő, illetve susogó hangoknak nevezünk. Ezeknek azért problémás a képzése, mert a nyelv működésének nagyon kis eltérése már torz hangot hozhat létre.

A sziszegők és susogók leggyakoribb hibái: - a fognyomásos (addentális) selypeség, amikor a nyelv eleje a metszőfogakhoz szorul, - a fogközi (interdentális) selypesség, amikor a nyelv eleje a két fogsor közé vagy egy hiányzó fog helyére kerül, - füttyszerű (sztridensz) selypesség esetében a rés szűkebb a kelleténél, - alsó ajki selypességnél f-szerű hangot hallunk, - oldalképzésű (lateriális) selypesség eredményeként a levegőt a nyelv oldalra tereli. Fogaink nem megfelelő állapota okozhatja tehát az egyik leggyakrabban előforduló beszédhiba kialalkulását, így ismételten hangsúlyozzuk a kiváltó okok (foghiány, rendellenesen növő fogak) megszüntetésének a fontosságát. Ezek elmaradása esetén a beszédhiba állandósul s a későbbiekben (felnőtt- és időskorban) kialakuló újabb foghiányok csak még fokozhatják e problémát.

MI A RACCSOLÁS?

A beszédhiba egyik típusa, torz képzés: az R hangot nem a megfelelő helyen képezzük, és így a végeredmény sem megfelelő.

A RACCSOLÁS TÍPUSAI

* Egy perdületű R hang: ez a változat az egyik legkevésbé felismerhető, a nyelv jó helyen van, csak nem perdül meg eléggé.
* Laterális képzésű R hang: a perdület az oldalsó nyelvperemmel jön létre.
* Interdentális R hang: a nyelv a fogak között pereg.
* Uvuláris R hang: vagy hátulképzett R hang, talán a legjellegzetesebb hiba, ilyenkor az R hang úgynevezett nyelvcsapi pergéssel jön létre. (a „franciás” változat)
* Hangcserélés: főleg gyerekekre jellemző, de felnőtteknál is előfordul, aki nem fáradozik helytelen képzéssel, egyszerűen egy másik hangot mond az R hang helyett. Ez leggyakrabban a J, L vagy V hangok egyike.

ORRHANGZÓS BESZÉD

Meghatározás

A magyar nyelvben a hangok többségénél a levegő a szájon keresztül áramlik, kivéve az m,n,ny hangokat, ahol a levegő az orron át távozik. Ha a gyermek beszédében a hangok többsége orrhangzós színezetű, beszédhibával állunk szemben, s ilyen esetben nemcsak az artikuláció zavaráról, hanem a hangszín változásáról is szó van.
Okai lehetnek

Szervielváltozások:
o Fejlődési rendellenességek: ajak- és szájpadhasadék, rejtett hasadék, lágyszájpadrövidülése
oOrrpolip,orrsövény-ferdülés,orr-garatmanduláktúlburjánzása
oBénulás,sérülés,hegesedés
*Működésbeliokok:
oRenyhelágyszájpadműködés
oRosszbeszédpélda
o Mandulaműtét után a lágyszájpad beidegződési zavar

Tünetei - figyelemfelhívó jelek

Formái:

* Zárt orrhangzós beszéd

Jellemzője:
Esetében az orr vagy az orr-garatüreg átjárhatósága valamilyen anatómiai vagy működéses ok miatt akadályozott, s az orrüregbe az orrhangok képzéséhez szükséges levegő nem tud bejutni és így elmarad az orr módosító funkciója. Az m,n,ny hangok dünnyögő: b,d,gy színezetűek lesznek. A beszéd többi hangja is többé-kevésbé változik. Ez a zavar befolyásolja a magánhangzók képzését is, hangzásuk üres, természetellenessé válik.

* Nyílt orrhangzós beszéd

Jellemzője:
Esetében hiányzik vagy hiányos a lágyszájpad által alkotott zár (az orrüreg elválasztása a szájüregtől), és a levegő az orrüregbe is bejut, holott erre nincs szükség, s a levegő szabadon áramlik. Ennek következtében többé-kevésbé megváltoznak magánhangzók és a mássalhangzók csengése és hangszíne.
A magánhangzók közül hangzásban leginkább az i és ú hangoknál feltűnő az eltérés, mivel ezek képzésénél a nyelvhát emelkedik és így a garatból kiáramló levegőt majdnem teljes egészében az orrüregbe irányítja. Legkevésbé az á hang zavart, mert ezt nagy száj- és előrehelyezett nyelvállással képezzük és így a sok levegő a szájüregen keresztül távozhat.
Módosulnak a mássalhangzók is, főként a p-b, t-d, k-g hangok esetében, mert ezeknek a hangoknak a képzéséhez (a zár felbontásához) szükséges levegő sűrítésére képtelen a gyermek. A sziszegő hangok és az f,v képzésekor zavaró, fúvó zörejt hallani az orrban.

Nyílt orrhangzós beszéd leggyakrabban az ajak- és szájpadhasadék esetében fordul elő. Ez a fejlődési rendellenesség kiterjedhet a lágyszájpadra, súlyosabb esetben a keményszájpadra és az ajkakra is, és deformálódhat a fogazat is.
A hasadék lehet egy- vagy kétoldalú. Létrejöttében az öröklésnek is szerepe van. Rendbehozatala műtétsorozatok elvégzését teszi szükségessé.

Ez a fejlődési rendellenesség születéstől fogva sok problémát okoz. Nehezített lesz a szopás, ezért mesterségesen kell táplálni a csecsemőt. Zavarok jelentkezhetnek a nyelésnél is, mert a folyadék a gyermek orrán visszafolyik. Gyakori náluk a hurutos megbetegedés, a fertőzés veszélye nagyobb, könnyen kapnak középfülgyulladást. Gyakran halláskárosodás társul hozzá. Ha fogaik szabálytalanul nőnek, gyakran ezeknek a gyermekeknek hosszú ideig fogszabályzót is kell viselniük.
A beszédterápiát minél korábban meg kell kezdeni, de a hangzók teljes rendbehozatala, a beszéd orrhangzós színezetének csökkentése, megszüntetése csak a műtétek befejeztével, esetleg a szükséges garatszűkítő műtét után válik lehetővé és lehet eredményes.

* Kevert típusú orrhangzós beszéd

Jellemzője:
Az orr átjárhatatlansága mellett a garatzár tökéletlensége is megfigyelhető. Ebben az esetben nagyon fontos a foniáter szakorvos szakvéleményét is kikérni az esetleg szükséges műtétek elvégzésével kapcsolatban

.

A beszédritmus zavarai többfélék.

A leppegés és a pattogás. Aki leppegve beszél, csaknem mindig megnyújtja a rövid szótagokat is. A pattogó beszédûek pedig majdnem minden szótagot röviden ejtenek.

A hadarás hangképzési torzulással is járó rendellenes beszédsebesség. Általában fokozott érzékenységûeknél, gyenge idegrendszerûeknél fordul elõ. A zavart ütemû beszédmûködés következtében a hadaró gondolkodásában is zavarok mutatkoznak. A hadarás és kísérõ tünetei összefüggnek az illetõ ingerlékenységével is. Minél ingerültebb, annál erõsebbek a tünetek, annál érthetetlenebb, követhetetlenebb a beszéde.

Hadarás

A hadarás (mint a beszédritmus zavarainak) esetében a beszéd folyamata, összhangja, szerkezete, ritmusa esik szét.

A hadaróknál fokozott beszédkésztetést találunk, amely a beszéd sebességének ritmustalan formájában ölt testet. Súlyosabb esetekben a beszéd teljesen érthetetlenné válhat, a hangok, szótagok, szavak torzulásának, kihagyásának következtében.

Meghatározás

A hadarás nem azonos a gyors beszéddel, ugyanis valódi hadarás esetében a beszéd üteme és ritmusa olyan nagymértékben felbomlik, hogy a hadaró folyamatos beszéde igen nehezen érthető, sőt gyakran érthetetlenné válik, az egyes szótagok, szavak összemosódnak.

Okai lehetnek

A hadarás hátterében sokan minimális agysérülést tételeznek fel, mely keletkezhet a terhesség alatt, a szülés körül vagy után.
Elterjedt az a felfogás is, hogy a hadarás a dadogáshoz hasonlóan beszédneurózis, és gyenge idegrendszerű, érzékeny egyéneknél alakul ki.
Szerepe van még kialakulásában az öröklésnek is.
Ok lehet a veleszületett beszédgyengeség vagy beszédfejlődési rendellenesség is.
Gyermekkori agysérülések és bizonyos betegségek is, illetve kedvezőtlen környezeti hatások is hadaráshoz vezethetnek.

Tünetei - figyelemfelhívó jelek

* Legfeltűnőbb tünet a gyors beszéd, s ez a gyorsaság annál inkább jellemző, minél hosszabb a szó.
* Jellemző, hogy felbomlik, rendszertelenül változik a beszédük ritmusa.

* Mivel a gyors beszédtempó következtében nincs idejük a szükséges hangképző mozgások elvégzésére, a hangok és a szótagok egy részét elnyelik vagy torzítják, a szavakat gyakran megcsonkítják. S így részben a gyors ütem miatt, részben azért mert artikulációs ügyességük elmarad az ép beszédűekétől, artikulációjuk pontatlan

* Beszédük színtelen, monoton, mert tagolásra, megértést segítő szünetek tartására, hangsúlyozásra nincs idejük.

* Légzésük felületes, kapkodó, és alig alkalmaznak hangerő, hangszín és hangmagassági váltásokat.

* Hallási figyelmük gyenge, és a hadaró gyermeknek gyakran az egész magatartásán megfigyelhető a gyorsaság, a pontatlanság, szétszórtság.

Mit tehetek én, mint szülő, pedagógus

Leghelyesebb, ha a szülő a hadaró gyermekkel logopédushoz fordul, és az ő tanácsai alapján foglalkozik a gyermekkel!

* Fontos a rendezett életmód kialakítása és a gondolkodás rendszerezése, amelynek a gondolatok megfogalmazásában érvényesülnie kell!

* Meg kell tanítani a hadarót rövid, egyszerű mondatokban beszélni, ahol a gondolatok szorosan kapcsolódnak egymáshoz és a beszéd pontosan a tartalmat fejezi ki

* A javuláshoz hozzájárul minden olyan hatás, mely erősíti az idegrendszert és mindaz, amely segítségével a gyermek személyisége rendezettebb lesz!

* Fontos, hogy ne fárasszák túl a gyermeket se szellemileg, se fizikailag! Nagyon fontos a nyugodt és megfelelő időtartamú alvás, pihenés.
* Játékai kikapcsolódását, ellazulását szolgálják! A számítógépes játékok idejét korlátozni kell, mert ezek is fárasztják és feszültté tehetik a gyermeket!

* Jó, ha van a gyermeknek nem túl merev napirendje, mert a rendszeresség növeli biztonságérzetét és jó hatással van egész személyiségére!
* Az együtt végzett tevékenységek lehetőleg lassú, nyugodt tempójúak, jó hangulatúak legyenek!
* A túl engedékeny és túl szigorú és a túl aggodalmaskodó nevelés egyaránt helytelen! A szülő gyermeke számára akkor jelent biztonságot, ha szeretete mellett érzi határozottságát és erejét is!

* Ne legyen a gyermek türelmetlen, ideges, hangos jelenetek, veszekedések szem-és fültanúja!

* Minél kevesebb erőszakos, félelmet, bűntudatot, feszültséget keltő hatás érje a gyermeket – kevés mozi, tv ajánlott!

* A szülők szoktassák a gyermeket feladataik megtervezésére és elvégzésére, komoly feszültség lehet a gyermekben, ha az iskolába felkészületlenül megy!

* A lassú, nyugodt tempójú beszédpélda jó hatással lehet a hadarókra!
* Ha a gyermek mesélni akar valamit, fontos, hogy ne szakítsák félbe, mert ha félnie kell attól, hogy nem hallgatják végig, beszéde még gyorsabb lesz!
* Szükség van a beszédhiba tudatosításra, arra, hogy figyelmüket a beszédre irányítsuk.

* Fontos, hogy a beszédtechnikai gyakorlatokat otthon is rendszeresen gyakorolják!

A hadarás esetében is az eredményes javítás elengedhetetlen feltétele a logopédus, a szülő és a gyermek szoros együttműködése. Fontos, hogy a szülő türelmes és bizakodó társa legyen gyermekének ebben a nagy kitartást igénylő munkában, buzdítsa, vegyen észre és értékeljen minden apró eredményt.

Forrás:
"…Hogy szebben beszéljen…" Szülőknek a beszédhibákról, OPI, Budapest, 1982.
Tanácsadó és terápiás tájékoztató beszédhibás gyermekek szüleinek, Tárogató Kiadó, Budapest, 1994.

A dadogás a beszédfolyamat összerendezettségének zavara, amely a ritmus felbomlásában, a beszéd görcsös szaggatottságában mutatkozik meg. Sokféle bonyolult okra vezethetõ vissza (gyenge idegrendszer: fokozott ingerlékenység, indulati feszültség, érzelmi és indulati labilitás).

http://fejleszto.network.hu/blog

SZELEKTIV-KISMAMA-INFO

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése